Více času na podstatné

Kategorizace ZZO

Zdroje znečišťování ovzduší (ZZO) jsou:

a) mobilní

b) stacionární

 

Mobilními zdroji znečišťování ovzduší (dále jen "mobilní zdroj znečišťování") jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu nebo jsou zabudovány jako nedílná součást technologického vybavení. Jde zejména o

a) dopravní prostředky, kterými jsou silniční vozidla, drážní vozidla a stroje, letadla a plavidla,

b) nesilniční mobilní stroje, kterými jsou kompresory, přemístitelné stavební stroje a zařízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací plošiny, zemědělské a lesnické stroje, zařízení na údržbu silnic, sněžné pluhy, sněžné skútry a jiná obdobná zařízení,

c) přenosná nářadí vybavená spalovacím motorem, například motorové sekačky a pily, sbíječky a jiné obdobné výrobky.

Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování upravují zvláštní právní předpisy:

    - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

    - zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (platné STK)

    - zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
    - zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
    - zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně

 

Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (dále jen "stacionární zdroj") je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost.

Stacionární zdroje se dále dělí na:

    a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie

        1. zvláště velké
        2. velké
        3. střední
        4. malé

    b) podle technického a technologického uspořádání na

        1.zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla, (dále jen "spalovací zdroje"),

        2.spalovny odpadů a zařízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) pro spoluspalování odpadu a

        3. ostatní stacionární zdroje - 615/2006 Sb. (kategorizace, emise, podmínky provozu) Příloha č.1 a č.2 (pokud ZZO není uveden v přílohách, jsou v předpisu dána kriteria pro zařazení ZZO)

 

Spalovací zdroje (146/2007 Sb. - emise, podmínky provozu) se zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do těchto kategorií:

a) zvláště velké spalovací zdroje - jmenovitý tepeln příkon 50 MW a vyšším

b) velké spalovací zdroje - jmenovitý tepelný výkon vyšším než 5 MW do 50 MW

c) střední spalovací zdroje - jmenovitý tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW

d) malé spalovací zdroje - jmenovitý tepelný výkon nižším než 0,2 MW.

    Jmenovité tepelné příkony nebo výkony zvláště velkých, velkých a středních spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje nebo     emisních limitů sčítají, jestliže:

        a) jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku,

        b) spaliny jsou vypouštěny společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů nebo by s ohledem na uspořádání a druh používaného paliva mohly být vypouštěny             společným komínem.

    Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají za předpokladu, že spaliny jsou vypouštěny     společným komínem, nebo je toto řešení technicky proveditelné.

 

Spalovny odpadů:  (354/2002 Sb. emise, podmínky provozu) patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na

a) spalovny nebezpečného odpadu,

b) spalovny komunálního odpadu a
c) spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu.

    Do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů se zařazují spalovny:

        1. podle písmena a), pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství odstraňovaného odpadu je větší než 10 tun za den,
        2. podle písmena b), pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství odstraňovaného odpadu je větší než 3 tuny za hodinu, nebo
        3. podle písmena c), pokud jejich jmenovitá provozní kapacita množství odstraňovaného odpadu je větší než 50 tun za den.

 

K ostatním zdrojům náleží také spalovací zařízení procesních ohřevů, u kterých jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami emitovanými technologickým procesem.

 

Zdroje emitujicí těkavé organické látky (VOC): (337/2010 Sb. kategorizace, emise, podmínky provozu)

zvláště velké zdroje - zdroj, technologický proces nebo zařízení, v němž se provádí jedna nebo více činností stejného zaměření, tvořící technologickou jednotku, používající organická     rozpouštědla o spotřebě větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 tun za rok

velké zdroje -  zdroje emitující  látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jsou označeny R-větou R45, R46, R49, R60 a R61 a dále     halogenované organické látky klasifikované podle zvláštního právního předpisu3) R-větou R40,

malé zdroje - zdroje vypouštějí cí pouze těkavé organické látky

Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí, a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného orgánu ochrany ovzduší. U technologií a jejich zařízení, které dosud nebyly použity v provozu (nově zaváděné technologie), rozhodne o kategorii stacionárního zdroje a emisních limitech Ministerstvo životního prostředí.