Více času na podstatné

Řídící obrázek - ovzduší:

Základním poředpokladem dobré praxe v oblasti ovduší je správné kategorizování zdrojů znečišťovní ovzduší a prostudování předmětných právních předpisů!!!

Použité zkratky:

V - vyhláška

NV - nařízení vlády

ZZO - zdroj znečišťování ovzduší

TZL - tuhé znečišťující látky

VOC - těkavé organické látky

STK - státní techická kontrola

Obrázek zdroj: www.buehlerzell.de

 

Vyhlášku 355/2002 Sb. nahradila vyhláška  337/2010 Sb. od 3. ledna 2011.