Více času na podstatné

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Datat a čísla v odpadech

 

Hubáčková: Musíme udělat vše proto, aby byl rok 2030 neprolomitelný
Redakce OF

Italské ECOMONDO: Po českém zdrojovém „Tinderu“ byl doslova hlad
Redakce OF

Odpadová data 2020: Česko stále skládkuje na plný plyn
Redakce OF

Centrum expertů – bioodpad
Katarína Kajánková

Systémy pro sběr a zpracování dat o odpadech ISPOP, ISOH, CRŽP, EnviIAM, ISPOP2 a ISOH2
Petr Grusman

Nejnovější data a čísla v životním prostředí – co s nimi?
Petra Innemanová

Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) v datech a číslech
Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha, Zdenka Szurmanová

Odpadové hospodářství MUNI
Martin Hadaš, Pavel Přikryl

Jídelny vyhodí 27 000 tun jídla ročně, kam s ním?
Anna Strejcová

Mobily pro gorily – recyklací odpadní elektroniky pomáháme chránit ohrožené živočichy
Pavlína Sporková

KRONOSPAN pomáhá obcím dosáhnout na třídicí slevu
Rostislav Habán

Dobří sousedé pomáhají potřebným a myslí na budoucnost nás všech
Tomáš Kubík

Udržitelné stavebnictví s plasty
František Vörös

Cirkulární ekonomika / oběhové hospodářství v propojení na malé a střední podniky a živnostníky v prostoru ČR
Pavel Vokáč

Nové programové období OPŽP 2021–2027 přináší podporu pro oblast odpadového a oběhového hospodářství ČR
Jan Kříž

Solární energetika v jihovýchodní Asii a její rozvoj ve Vietnamu
Michal Schwarz

Co se děje nového v oblasti konceptu SMART v České republice?
Lucie Nencková

Otěrové částice z brzd jako součást emisí z nespalovacích procesů v dopravě
Jana Kukutschová

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
7.12. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
Opakování: 20.1.2022
7.12. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
8.12.2021
9.12. iKURZ: Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky z pohledu nové vyhlášky zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
9.12. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Opakování: 22.2.2022
Leden    
4.1. Práce s IS ENVITA na PC
Oapkování: 05.01.2022, 06.01.2022, 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
6.1. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
11.1. Hlášení přes ISPOP za rok 2021
11.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
11.1. Hlášení přes IPOP za rok 2021
12.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
8.2. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
9.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021
 

 

  

 

Novinky

29.10.2021 20:15

Komise navrhla přísné limity pro nebezpečné látky v odpadech

Evropská komise zveřejnila návrh nařízení, které se zaměřuje na omezení škodlivých chemických látek v odpadech, konkrétně perzistentních organických znečišťujících látek (POP). Cílem návrhu je snížit množství těchto látek v odpadech a zabránit tak jejich opětovnému vstupu do ekonomiky prostřednictvím druhotných surovin. POP jsou látky, které mají toxické vlastnosti a zůstávají v životním prostředí velmi dlouho. Existuje u nich proto vysoké riziko, že se stanou součástí potravinového řetězce. Přestože se tyto látky již běžně nevyužívají, jsou součástí odpadu např. z vodotěsných textilií, nábytku, plastů nebo elektronických zařízení. Konkrétně se jedná o perfluoroktanovou kyselinu (PFOA) a její soli a příbuzné sloučeniny, dikofol a pentachlorfenol, jeho soli a estery. Návrh je součástí Zelené dohody pro Evropu a akčního plánu pro oběhové hospodářství.

24.10.2021 19:58

Většina textilu končí na skládce. Recyklaci brání kvalita oblečení i úředníci

Plíživým strašákem odpadového hospodářství začínají být nejen těžce rozložitelné plasty, ale také obyčejný textil. Odpadu produkujeme enormní množství. Na vině je přilnutí lidí k levným prodejcům textilu i malá pozornost, kterou dosud legislativa textilnímu odpadu věnovala. Více ZDE
 

23.10.2021 19:02

Pozvánka: Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury na mezinárodní konferenci

V pořadí již sedmá mezinárodní konference Počítáme s vodou se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021.

Letošní konference nese podtitul Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury a proběhne v Kongresovém centru Vavruška v Praze.

Pozvání přijali inspirativní mluvčí, mezi které patří Joshua Lighthipe z USA, Jamie Kukadia a Michael Shorey z Velké Británie, Ingrid Konrad z Bratislavy a mnoho dalších zajímavých tuzemských odborníků.

Po předchozí konferenci, která z důvodu pandemické situace proběhla celá online, mají nyní účastníci možnost sami si zvolit, zda se zúčastní osobně anebo jim bude stačit jejich obrazovka.

Veškeré podrobnosti včetně programu naleznete na stránkách www.pocitamesvodou.cz.

Konferenci organizuje Ekocentrum Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

 

23.10.2021 10:10

Nové gastropopelnice v Hradci Králové vyvolávají rozčarování. Obyvatelé se obávají potkanů

Ve vybraných lokalitách Hradce Králové tento měsíc začaly fungovat nové popelnice na gastroodpad a bioodpad. Místním, které město zapojilo do pilotního projektu, se ale nelíbí, že s nimi záměr nikdo nekomunikoval a informace se dozvěděli až z médií. Lidé se navíc bojí, aby se kolem popelnic s jídlem nezačali množit hlodavci. Projekt má zatím fungovat půl roku, pak město zváží jeho pokračování. Cílem projektu je zvýšit míru recyklace a snížit množství zbytkových odpadů. Společně s popelnicemi na gastroodpad město v ulicích rozmístilo i popelnice na bioodpad. Gastroodpad bude dále putovat do bioplynové stanice. Oproti tomu biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, tedy bio-odpad, poputuje na zpracování do kompostárny. Více ZDE

 

Související:

V Hradci bude možné třídit gastroodpad, zatím na zkoušku

22.10.2021 17:47

Připomínky: Energetická účinnosti, OZE, uhlíkové vyrovnání, zdanění energie a emise CO2 z lodní dopravy

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Směrnici EU o energetické účinnosti. Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je zásadní pro dosažení cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 50 % až 55 %, bude se přezkum snažit získat poznatky o tom, jak pozměnit směrnici o energetické účinnosti, aby: se podařilo do roku 2030 dosáhnout většího snížení emisí skleníkových plynů, a její působení přispívalo k dalším iniciativám v rámci Zelené dohody pro Evropu.

 

Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k pravidlům EU pro energii z obnovitelných zdrojů. Přezkum směrnice posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu a dále prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.

 

 

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Snaha Evropy o dosažení klimaticky neutrálního stavu do roku 2050 by mohlo být ohroženo nedostatkem úsilí na straně našich mezinárodních partnerů. To by znamenalo riziko úniku uhlíku. K tomu dochází tehdy, když společnosti přesouvají výrobu do zemí, které mají ohledně emisí méně přísné předpisy. V takovém případě by ke snížení celosvětových emisí nedošlo. Tomuto riziku by mělo zabránit díky novému mechanismu, který by stanovil cenu uhlíku na dovoz určitého zboží ze zemí mimo EU.

 

 

Revize směrnice o zdanění energie

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Směrnice z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k revizi směrnice o zdanění energie. Revize má tyto hlavní cíle: sladit zdanění energetických produktů a elektřiny s politikami EU v oblasti energetiky a klimatu a přispět ke splnění cílů EU stanovených pro oblast energetiky do roku 2030 a do roku 2050 ke klimatické neutralitě; aktualizací rozsahu a struktury daňových sazeb a racionálnějším využíváním nepovinných daňových úlev a snížení zachovat jednotný trh EU.
 
 

Emise CO2 z lodní dopravy – podpora používání nízkouhlíkových paliv

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení z balíčku Fit for 55 přijatý Komisí k Emisím CO2 z lodní dopravy – podpora používání nízkouhlíkových paliv. Lodní doprava z a do přístavů Evropského hospodářského prostoru představuje přibližně 11% všech emisí CO2 z dopravy v EU a 3–4% celkových emisí CO2 v EU. Iniciativa FuelEU Maritime si klade za cíl zvýšit používání udržitelných alternativních paliv v evropské lodní dopravě a přístavech. Proto se zaměří na odstraňování:    tržních překážek, které brání jejich používání a dále nejistoty ohledně technických možností dostupných na trhu.
 
 
 
22.10.2021 17:39

Vědci připravili on-line mapy zachycující proměny lesů během tisíců let

Čeští vědci vytvořili rozsáhlý on-line soubor map, který vypovídá o historii a stavu tuzemských lesů. Mapy zachytily vliv lidské činnosti od roku 5500 před naším letopočtem do současnosti. Na projektu spolupracovali vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR s odborníky z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Podle odborníků mohou nové volně přístupné mapy významně pomoci lesníkům i v ochraně přírody.

Zástupci Botanického ústavu zdůraznili, že v důsledku klimatických změn dnes lesnictví čelí dopadům, které vyvrcholily kůrovcovou kalamitou. "Více než kdy dříve je dnes třeba mít o lesích kvalitní informace, abychom byli schopni zavést účinná adaptační opatření. Znalost historie tak umožní lépe pochopit současnou situaci a lépe o les pečovat," uvedl řešitel projektu Ondřej Vild z Oddělení vegetační ekologie ústavu.

Podle jeho slov mohou shrnuté poznatky přispět k správnému plánování kroků v lesnictví na celostátní úrovni i v regionech. "Na místní úrovni pomohou lesním hospodářům k plánování dřevinné skladby či způsobu hospodaření. Díky informacím o změně lesního prostředí najdou využití i v ochraně přírody. Navíc je díky jejich přehlednému a srozumitelnému zpracování může využívat i široká veřejnost se zájmem o historii českých lesů," popsal.

Samotné přípravě map podle tvůrců předcházelo více než desetileté bádání v archivech, terénní práce v lese i analýzy dat. Údaje pak odborníci zpracovali do tří databází - archeologické, archivní a vegetační. Tým vytvořil 111 map uspořádaných do devíti tematických sad.

Archeologické mapy ukazují pravděpodobnosti lidského vlivu od roku 5500 před naším letopočtem do konce raného středověku. Podle vědců vycházejí z více než 18.000 archeologických komponent. Na tuto část navazují mapy z archivních materiálů založené na zhruba 52.000 záznamech. Zobrazují druhové složení dřevin a podíl různých postupů hospodaření v lesích v 18. a 19. století. Nejmladší zdroj tvoří asi 2500 párových záznamů vegetačních ploch přirozených lesů po celém Česku. Odborníci je poprvé zaznamenali v polovině 20. století a pak po dalších 50 letech. Tyto dokumenty mapují změny zastoupení různých dřevin či druhového složení bylinného patra.

22.10.2021 17:36

IPPC: Pozvánka na XXII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) si Vás dovoluje pozvat na XXII. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, dále jen Fórum, které pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Smyslem Fóra je seznamovat širokou odbornou veřejnost s novinkami v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT - Best Available Techniques), a zjišťovat zpětnou vazbu z průmyslu, zemědělství a dalších zainteresovaných orgánů a organizací. Na Fóru se každoročně scházejí odborníci zabývající se problematikou integrované prevence z dotčených státních orgánů, krajských úřadů vykonávajících státní správu v přenesené působnosti a členové národních technických pracovních skupin.

Letošní XXII. zasedání Fóra, se uskuteční v úterý 23. listopadu 2021 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu (Na Františku 32, 110 15 Praha 1).

V případě jakékoliv změny epidemiologické situace budete informováni, zda se Fórum uskuteční prezenčně nebo online.

Organizační pokyny:

  • Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 9. listopadu 2021 na adresu: miklikova@mpo.cz nebo se registrujte telefonicky na čísle: 224 852 157.
  • Akce se koná 23. listopadu 2021 v budově MPO (Na Františku 32, 110 15, Praha 1), jednací síň č. 239, I. patro).
  • Registrace účastníků proběhne od 8:30 hod do 9:30 hod, oficiální zahájení od 9:30 hod, předpokládaný konec akce do 13:00 hod.
  • Vložné na akci není požadováno.
  • Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat.


 

22.10.2021 11:09

Žďár nad Sázavou chce část odpadů místo na skládku vozit do spalovny v Brně

Žďár nad Sázavou chce od příštího roku vozit část směsných komunálních odpadů místo na skládku do spalovny v Brně. Vyplývá to z výběrového řízení na firmu, která bude pro město zajišťovat likvidaci tohoto odpadu v následujících čtyřech letech. Podle věstníku veřejných zakázek mohou zájemci podávat nabídky do 2. listopadu. Podle místostarostky Ludmily Řezníkové (ANO) má město vyjednané to, že do spalovny bude moci vozit 1000 tun odpadu ročně.

"My jsme oslovili společnost SAKO Brno, která je v současnosti jedinou dostupnou spalovnou pro oblast Žďáru nad Sázavou," uvedla místostarostka. Město tam už podle ní udělalo zkušební svoz, náklady vycházejí o něco nižší než při ukládání odpadu na skládku. Na Vysočině není žádná spalovna na tento odpad.

Odpad, který by chtěl Žďár nad Sázavou od příštího roku odvážet do brněnské spalovny, podle mluvčího Matěje Papáčka odpovídá přibližně čtvrtině celkové produkce tohoto odpadu ve městě. Doplnil to, že od poloviny října do konce letoška už má radnice na základě jednorázové objednávky domluvené energetické využití zhruba 18 tun odpadu týdně.

"Výběrové řízení bylo spuštěno vzhledem ke zvyšujícím se cenám skládkování, nutnosti snižovat objem odpadu mířícího na skládku a plánu část směsného komunálního odpadu energeticky využít," sdělil mluvčí ČTK.

Vypsaná městská zakázka na odstraňování směsných komunálních odpadů má podle věstníku celkovou předpokládanou hodnotu 29 milionů korun bez daně. Odvážení odpadů do spalovny by podle předpokladu mělo město v následujících čtyřech letech stát okolo pěti milionů korun a ukládání na skládku 24 milionů.

Změny v odpadovém hospodářství vyplývají ze strategie nakládání s odpady, již si teď město nechalo zpracovat. Návrhovou část strategiie budou zastupitelé schvalovat příští měsíc. Místostarostka uvedla, že město zatím nemá vlastní infrastrukturu pro nakládání s odpady, patří mu pouze nádoby na tříděný odpad. Sběrný dvůr ve Žďáru nad Sázavou s 20 500 obyvateli provozuje firma AVE. Město ve strategii zvažuje například vytvoření překladiště odpadu nebo rozšíření sítě sběrných dvorů, na nichž by mohlo být také takzvané re-use centrum, kde si lidé mohou vzít věci, které jiní odložili.

22.10.2021 10:44

Cirkulární ekonomika je hnacím motorem pro inovace

Zatímco v politice se vedou rozhovory o funkčnosti Zelené dohody a zda její cíle nejsou moc ambiciózní, byznysové prostředí už pochopilo, že cirkulární ekonomika je příležitostí. Od firem totiž očekává, že se budou chovat inovativně. To znamená využívat přírodní zdroje rozumně, minimalizovat vznik odpadu, vzájemně se podporovat na své cestě k udržitelnosti a služby nebo vstupní suroviny poptávat od partnerů, kteří už zavedli cirkulární a udržitelné principy do svých produktů. A že to není utopie, ale už běžná praxe mnoha firem, zaznělo i minulý týden doprovodné události Týdne inovací, konferenci Circular Economy Talks, kterou organizovala poradenská společnost CIRA Advisory.

Na konferenci se potkali podnikatelé, ředitelé a vyšší manažeři firem, které vědí, že cirkulární ekonomika jejich firmám přináší mnoho výhod. V cirkulární ekonomice totiž jde v první řadě o hmatatelné výsledky, rozumné využívání zdrojů a hlavně spolupráci mezi subjekty. Bez spolupráce by totiž nemohla jedna firma zbytkový materiál firmy druhé proměnit na zcela nový zdroj.

„Cirkulární ekonomika je v první řadě o uzavírání materiálových cyklů a minimalizaci odpadu. Produkty, které už dosloužily mohou být rozebrány a použity jako surovina pro další výrobu. Firmy už chápou, že se to vyplatí také ekonomicky, především při aktuálním nedostatku plastů, dřeva nebo kovů. Aby tento systém fungoval, potřebujeme ale přemýšlet nad celým fungováním byznysu inovátorsky - řešit design produktů, financování i dodavatelský řetězec,” popisuje hlavní téma konference jednatelka CIRA Advisory, Ivana Hekerle.

Pětina české ekonomiky jsou veřejné zakázky

Miliardy korun ročně zaplatí stát firmám z různých odvětvích. A jsou to právě inovativní podnikatelé, kteří začínají požadovat, aby se zakázky vypisovali také s ohledem na cirkulární ekonomiku a udržitelnost. Jak demonstroval na konferenci Tomáš Habel z Daikin, různé inovativní řešení, jako recyklovat chladící plyn do klimatizací, už na trhu jsou. Firmy už dokáží nabídnout cirkulární řešení. Technologie jsou vyvinuty a fungují. Zájem o ně mají však v současnosti zejména další firmy ze soukromého sektoru, které se snaží snížit dopad svých aktivit na životní prostředí a snížit uhlíkovou stopu. Proto také zaznělo, že  stát by měl rychleji implementovat do svých zakázek environmentální kritéria a otevřít tak prostor i firmám s inovativními přístupy. Metodiku cirkulárních nákupů už vytvořil Institutu Cirkulární Ekonomiky, který se tématu dlouhodobě věnuje a vzdělává veřejnost.

 

K úspěchu je potřeba partnerská spolupráce a edukace

Vzájemné poptávání a dodávání služeb je jedním z příkladu firemní spolupráce. Tam ale rozhodně nekončí. „Partnerství firmám pomáhají inovovat, vynalézat a posouvat se. Právě to je principem cirkulární ekonomiky. Spojení myšlenky a realizátora, často i menšího subjektu s významným hráčem na trhu. Dobrým příkladem je však i spojení akademické inovace může nabít zcela nových rozměrů a posunout byznysové myšlení dopředu, ” říká Ivana Hekerle. V praxi to dokládá  například firma Egoé Kovo, známý výrobce městského mobiliáře. Jako zpracovatel dřeva pro své výrobky si uvědomují jejich dopad na životní prostředí a uhlíkovou zátěž z důvodu dovozu tropického dřeva, které kompenzují výsadnou nových stromů na stejném místě, odkud je vytěžili. Proto aktuálně spolupracují s Mendelovou univerzitou v Brně a Českou zemědělskou univerzitou v Praze na vývoji nového vstupního materiálu tzv. thermowood, který nabídne identické vlastnosti jako dřevo tropické. Firma Egoé Kovo plánuje zapojit do výroby speciální termizační linku, která speciálně upravuje evropské dřevo, aby ve firmy nemusely dovážet exotické dřeviny. Pro Česko půjde o unikát a proto využití linky chtějí nabídnout  i dalším firmám.

Podle Egoé totiž právě úprava procesů ve firmách dává znamení ostatním, že to s udržitelností myslíte vážně. Procesy také úzce souvisejí s edukací. „Pokud zaměstnanci nebo vaší obchodní partneři nepochopí přidanou hodnotu změny, je velmi komplikované transformaci prosadit. Budete narážet na bariéry a komplikovaně je překonávat. A proto je nezbytné vždy sdělit to PROČ a vzdělat je, aby došlo k pochopení změny,” vysvětluje Ivana Hekerle. Bohaté zkušenosti s tím má společnosti JRK, věnující se chytrému řešení měření odpadů v obcích. Nezbytnou součásti, pro rozvoj jejich byznys modelu, je vzdělávání veřejnosti. Podle jednatele JRK Mojmíra Jiřikovského totiž ani ta nejlepší digitální technologie odpadového hospodářství totiž nebude fungovat, pokud úředníci a běžní lidé nerozumí tomu, proč a jak správně třídit odpad. A že do popelnic se často sbírá materiál pro další výrobu.

Jak to vše zafinancovat

Nové způsoby podnikání, výrobní postupy i byznysové modely si všímají také banky a další instituce, které poskytují financování. Právě tento sektor na změny reaguje velice aktivně a vnímá hodnotu zavedení inovací s dopadem na životní prostředí do chodu firem. Budoucnost korporátního bankovnictví, zelených bondů a důležitosti nefinančního reportingu nastínila na konferenci Blanka Svobodová z Komerční banky. Doplnila ji Michala Pešková, ředitelka MIDA Consulting, která se zabývá dotačním poradenstvím. Právě u dotací se totiž pořád častěji objevují požadavky na naplnění cirkulárních principů nebo propojení univerzit s firmami. Pozadu nezůstávají ani retailové produkty. Zástupci Hello bank!, generální ředitel pro Česko Bruno Leroux a ředitelka pro udržitelnost Gabriela Pithartová, představili, jak se jejich banka chystá zvýhodňovat půjčky, které si klienti berou na cirkulární produkty.

Zkušenosti firem pořád častěji dokládají, že cirkulární ekonomika a  inovace se vzájemně doplňují. I proto se konference uskutečnila jako součást doprovodného programu Týdne inovací. Byla také první ze série moderovaných debat o tématu cirkulární ekonomiky, které připravuje CIRA Advisory pro příští rok pod hlavičkou Partner Talks.

 

O CIRA Advisory
CIRA Advisory s.r.o. je poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty od zemědělství či odpadového hospodářství až po inovativní cesty zahrnující výhody digitálních technologií. Jejím cílem je pomoci firmám a dalším institucím přejít z lineárního principu fungování na cirkulární. Vytváří cesty, které propojují byznys s přírodou. CIRAA pomáhá vkládat do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy, je průvodcem jak pro malé firmy, tak velké nadnárodní společnosti. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“. Více informací najdete na www.ciraa.eu

17.10.2021 11:12

ISPOP: Informace pro zmocněnce - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Dne 13.10. byla započata emailová kampaň týkající se převážně zmocněnců, již podávají hlášení v agendě odpadů stále na základě plné moci odkazující výhradně na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Kompletní informace zaslané emailem jsou dostupné ZDE.

 

 

 

17.10.2021 10:46

Výbor ENVI přijal usnesení ke COP26

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu přijal usnesení obsahující výzvy pro Konferenci OSN o změně klimatu 2021 v Glasgow, která se uskuteční od 31. října do 12. listopadu. Členové výboru v něm uvádí, že cíle přijaté během konference v Paříži budou znamenat zvýšení teplot nad 3 °C do roku 2100 a je proto potřeba urychlit snahy v oblasti ochrany klimatu. Vyzývají také k tomu, aby EU i nadále udržela svou pozici lídra v oblasti boje proti změnám klimatu a aby byla do roku 2025 postupně zrušena veškerá přímá i nepřímá podpora fosilních paliv. Podle europoslanců musí hrát v boji proti klimatickým změnám hlavní roli státy G20 a všichni členové této skupiny by měli usilovat o klimatickou neutralitu nejpozději do roku 2050. O usnesení bude hlasovat plénum Evropského parlamentu na příštím říjnovém zasedání.

17.10.2021 10:44

Komise vydala první zelený dluhopis

Evropská komise dnes vydala první zelený dluhopis NextGenerationEU, z něhož získala 12 mld. euro, které budou vyhrazeny pouze na ekologické a udržitelné investice v rámci EU. Jedná se o celosvětově největší emisi zelených dluhopisů, přičemž i díky dalším plánovaným emisím se EU hodlá stát vůbec největším emitentem zelených dluhopisů na světě. Do roku 2026 by EU chtěla vydat zelené dluhopisy v hodnotě až 250 mld. euro. Dluhopis má splatnost 4. února 2037 a podle Komise o něj projevilo zájem široké množství investorů.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE