Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Stavební odpady, kaly a sedimenty

V březnovém čísle se například věnujeme ekotoxicitě stavebních odpadů, metodickému návodu MŽP při nakládání s odpadem s obsahem azbestu, odpadnímu polystyrenu, možnostem nakládání s výkopovou zeminou, problematice využití sedimentů na zemědělské půdě včetně evidence, nechybí téma REACH ani evropská strategie v oblasti plastů. Rozhovor jsme se zaměřili na problematiku sběru baterií. Na duben připravujeme témata: havarijní prostředky a zpětný odběr. Časopis ke stažení  ZDE .

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Březen    
20.3.-17.5. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
22.3. Kabinet odpadů
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
5.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
6.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4.

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Novinky

06.03.2018 06:40

Oběhové hospodářství a obor vodovodů a kanalizací (VaK)

V současné době jsme v celé Evropské Unii svědky postupného přechodu k principům oběhového hospodářství napříč jednotlivými obory lidské činnosti. Tento přechod již dnes provází či v nejbližší době vyvolá celou řadu změn i v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Asi nejvýznamnější změnou, kterou obor VaK prochází, je změna ve způsobu nakládání s čistírenskými kaly. V nedávné době přijaté vyhlášky mimo jiné výrazným způsobem zpřísnily mikrobiologické požadavky na kvalitu kalů, a to jak pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu (s odloženou účinností od 1. 1. 2020), tak i pro jejich kompostování (platné již od roku 2017). Čistírenské kaly budou i nadále v centru pozornosti i kvůli stále častěji potvrzovaným nálezům těžkých kovů, farmak či antibiotik. Na druhé straně čistírenské kaly obsahují i nezanedbatelné množství cenných látek, například fosforu. Tato látka s výrazně omezenými celosvětovými zásobami byla zařazena na seznam kritických surovin, protože Evropa je závislá na dovozu fosfátových hornin často z geopoliticky velmi nestabilních zemí. I v případě, že v zemědělství není využit přímo upravený čistírenský kal, lze v něm obsažený fosfor na zemědělskou půdu aplikovat formou popílku, biocharu, kapalin vzniklých spálením, zplyněním či ideálně jako čistý produkt struvit, který vzniká srážením na fosfor bohatých toků (odpadní voda, kalová voda) na čistírnách odpadních vod. Z tohoto důvodu je důležité, aby chystaná revize nařízení o hnojivech umožňovala v budoucnu začlenit struvit a produkty na bázi popílku mezi zdroje recyklovatelných nutrientů. V současné době cenový rozdíl mezi fosforem získaným z fosfátových minerálů oproti fosforu z čistírenských kalů či odpadních vod je příliš velký, než aby recyklace fosforu mohla být uplatnit v širším měřítku. Nabízí se tedy změna společné zemědělské politiky EU, úprava zdanění dovážených surovin či naopak dotací alternativních zdrojů nutrientů pro zemědělská hnojiva. Čistírenské kaly mají rovněž velký a v ČR ne zcela využitý potenciál produkce tepla a elektrické energie ať už formou anaerobního vyhnívání a produkce bioplynu, či jejich termického zpracování.

Velký tématem bezesporu je i opětovné využívání vyčištěných odpadních vod. Vzhledem k neustále se zpřísňujícím požadavkům na kvalitu vyčištěných odpadních vod (za rostoucích nákladů) se přímo nabízí využívat vyčištěné odpadní vody všude tam, kde není potřeba kvalita vody pitné. Již dnes řada států ve světě opětovně využívá vyčištěné odpadní vody v objemu přesahují stovky mil. m3 za rok, nejdále v této oblasti v Evropě je Španělsko a Itálie. Velký potenciál využití vyčištěných odpadních vod lze spatřovat především v závlahách, rekreačním využití či v zemědělství. Je otázkou k diskuzi, zda má smysl na jedné straně za značných nákladů odstraňovat nutrienty z odpadních vod a následně tyto samé nutrienty ve velké míře aplikovat na zemědělskou půdu. Přestože obecné principy opětovného využívání odpadních vod jsou již dnes nedílnou součástí evropské i národní legislativy, bude nutné přesně definovat požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod podle jejich zamýšleného využití. Urychlené přijetí evropské směrnice, která by stanovila minimální požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod pro jejich další legislativně ošetřené využití, je více než žádoucí a potřebné.

S principy oběhového hospodářství se budeme setkávat i v oblasti pitných vod. Jedním z motivů Evropské komise při přípravě revize směrnice o pitné vodě je zvýšit povědomí obyvatel o ceně a kvalitě pitné vody z veřejných vodovodů. Přestože již dnes mají obyvatelé v ČR přístup k vysoce kvalitní pitné vodě, což je opakovaně potvrzováno srovnáním na celoevropské úrovni, je potřeba podpořit důvěru lidí k vodě z kohoutku. Nižší spotřeba balené vody totiž může českým domácnostem ušetřit stovky mil. Kč ročně. Současně lze takto významným způsobem snížit i množství odpadu tvořeného plastovými lahvemi a zátěž životního prostředí při jejich likvidaci.

Je zřejmé, že principy oběhového hospodářství nacházejí uplatnění i v oboru VaK. Tento přechod se však neobejde bez změny zaběhnutých schémat, legislativy či podpoře nejrůznějších pilotních projektů. V krátkodobém horizontu se můžeme potýkat s vyššími investičními a provozními náklady, v dlouhodobém pohledu se ale bez oběhového hospodářství z důvodu pouze omezených zásob přírodních zdrojů neobejdeme.

 

Autor: Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR

Zdroj: Odpadové fórum 3/2018

06.03.2018 06:35

Jak uložit energii do vodíku, zkoumají vědci z ústavu Heyrovského

Jak se obejít bez fosilních paliv a nahradit je "zelenou" energií, chtějí vědci a firmy z Evropy vyzkoušet na kodaňském letišti Kastrup. Založili proto konsorcium Energy-X, do kterého byli přizváni i vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Čeští vědci budou mít na starosti řešení, jak uchovat energii z obnovitelných zdrojů díky elektrolýze vody a následnému získání vodíku. Technologie použitelná pro letiště má vzniknout do deseti let. Uvedl to ústav Heyrovského v tiskové zprávě.

Obnovitelné zdroje nahrazují energii z fosilních paliv již dnes, mají ale jednu podstatnou nevýhodu. "Ekologické varianty jsou sice všudypřítomné a relativně dostupné, energie z nich je však využitelná buď okamžitě, nebo vůbec," uvádí zpráva ústavu. Uchování energie pro pozdější využití je proto pro rozvoj "zelené" energetiky zásadní.

"Česká ekonomika ročně spotřebuje přes 400 terawatthodin energie, to je ekvivalent asi dvacetinásobku výkonu Temelína. Tato spotřeba je kryta fosilními palivy až ze 70 procent, vyřešit ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů je tedy nutností pro změnu energetické bilance," uvedl vedoucí českého vědeckého týmu Petr Krtil z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Jeho tým k uchování energie používá elektrolýzu vody. Při ní se získává vodík, který se dá následně použít pro výrobu elektřiny nebo tepla.

K tomu, aby se metoda mohla využít v širším měřítku, musejí vědci najít vhodný katalyzátor - tedy látku, která urychlí chemickou reakci, ale přitom se sama nezmění. "V současné době se výzkum zaměřuje na nalezení dostatečně stabilního katalyzátoru, který bude zároveň ekonomicky smysluplný," uvedli vědci ve zprávě.

Elektrochemickou přeměnou obnovitelné elektrické energie na vodík se odborníci z ústavu Heyrovského zabývají dlouhodobě, koordinují dokonce celoevropský projekt ELCOREL, který se na tento výzkum zaměřuje. "V české historii se jedná o projekt ojedinělý, žádný vědecký ústav zatím projekt s tak velkým mezinárodním přesahem neřídil," stojí ve zprávě ústavu. Právě díky své roli v ELCOREL byli vědci vybráni i do konsorcia ke kodaňskému letišti.

Letiště Kastrup nebylo podle Krtila vybráno náhodou. "Skandinávské země jsou známé svým vysokým využíváním "zelené" energie, kterou lze snadno využít k demonstraci životaschopnosti vyvíjených technologií v průmyslovém měřítku," sdělil vědec. Do deseti let má vzniknout technologické řešení, které by bylo použitelné jak pro letiště, tak například pro velké firmy.

O použití energie z vodíku se mluví v automobilovém průmyslu, podle Krtila je současný projekt širší. "Nejde o to, co spotřebuje jednotlivec, ale celá ekonomika," řekl. Nový směr energetiky je podle něj nutností vzhledem k tomu, jak se vyčerpávají zdroje z fosilních paliv.

 

 

Zdroj: ČTK

 

06.03.2018 06:17

Kolín lidem zdarma rozdá popelnice na plast

Kolín vyhlásil výběrové řízení na dodavatele popelnic na plast. Kolín je chce rozdat všem zájemcům, kterých je zatím zhruba 2500. Další zájemci se budou moci ještě hlásit, ale již přímo vítězné firmě. Náklady na pořízení popelnic Kolín odhaduje na 2,5 milionu korun, zhruba dva miliony zaplatí dotace. Novinářům to v pátek řekl místostarosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Popelnice by mohly lidé dostat na jaře. Každá bude mít objem 240 litrů. "Součástí zadání výběrového řízení bylo i to, že vítězná firma bude popelnice adresně rozvážet všem zájemcům," řekl Kašpar. Pro obyvatele to bude podle něj příjemnější, než kdyby se museli sami starat o jejich odvoz z centrálního odběrového místa.

Lidé, kteří popelnici zdarma dostanou, budou muset podepsat, že ji budou po předem danou dobu využívat na území Kolína. Plnění smlouvy může být v budoucnu kontrolováno, nikoliv ale ze strany města, ale ze strany poskytovatele dotace, tedy Evropské unie.

Kolín již získal také dotaci na pořízení plastových kompostérů o objemu 900 litrů. O ně se přihlásilo zhruba 1000 lidí. Kolín nyní bude vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele, náklady se odhadují na 3,2 milionu korun, dotace má pokrýt 2,8 milionu korun.

Kolín před objednáním konkrétního počtu popelnic vždy zjišťuje zájem lidí. Chce tak předejít situaci, kdy by bylo kontejnerů nedostatek, nebo naopak přebytek.

 

Zdroj: ČTK

05.03.2018 21:50

Evropští ministři: Nová strategie pro plasty bude přínosem, pokud budeme provádět konkrétní opatření

Na pravidelném jednání Rady pro životní prostředí evropští ministři probrali oběhové hospodářství (tzv. oběhový balíček), které zahrnuje i strategii pro omezení spotřeby plastů.

„Strategie, kterou zveřejnila Evropská komise v lednu 2018[1], správně formuluje skutečné problémy vycházející z dnešní neudržitelné situace kolem produkce plastů a nakládání s odpadními plasty,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který Českou republiku na jednání zastupoval. „Jsme rádi, že se Komise chce zaměřit na regulaci biologicky rozložitelných plastů, nadrozměrných obalů a jednorázových plastů, protože v tom vidíme velký potenciál ke změnám,“ doplnil. Dodal zároveň, že výchozím bodem pro každou takovou aktivitu je ale vzniku odpadů předcházet.

Nový balíček Evropské komise obsahuje 3 témata - evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, provázanost právních předpisů věnovaných chemickým látkám, výrobkům a odpadům i rámec pro sledování oběhového hospodářství. Tyto iniciativy (nelegislativního charakteru) doplňuje zpráva o kritických surovinách a zpráva o oxo-plastech, které patří ke skupině plastů s údajnou biologickou odbouratelností výrobci pouze deklarovanou. Evropa mj. konstatuje, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto materiály měly pozitivní přínos pro životní prostředí. Plast se sice rozpadá na malé částečky, ale ty pak zůstávají v životním prostředí enormně dlouhou dobu. Problém kontaminace plasty se kvůli nim v životním prostředí přesouvá do potravních řetězců, kde sice není vidět, ale může přinášet mnohem větší zkázu.

Česká republika vnímá novou evropskou strategii jako velmi optimistickou, reálný stav nakládání s plasty v EU a výhled do budoucna, který ovlivňují například kroky Číny k omezení dovozu znečištěných plastů, nejsou dobrou startovní plochou pro její úspěšné naplňování. Je proto třeba stanovit konkrétní řešení. Za nejlepší možný přístup považuje ČR přijímání takových dobrovolných a ekonomických nástrojů a pobídek, které budou znamenat i reálnou stimulaci poptávky po výrobcích obsahujících recyklované materiály. „Česká republika výrazně podporuje dobrovolné aktivity průmyslu a výrobců v oblasti redukce plastového odpadu, protože prevence vzniku odpadu je na špičce hierarchie nakládání s odpady,“ přiblížil plány ČR Vladislav Smrž. „Touto cestou chceme v ČR docílit snížení používání jednorázových plastů a nádobí.“

Již minulý týden při jednání s eurokomisařem Vellou představil ministr Brabec pozici MŽP směrem ke snižování jednorázových plastů, konkrétně plastového nádobí ve fastfoodech, na čerpacích stanicích, ve vlacích a občerstvovacích zařízeních. Ministr Brabec odstartoval projekt, který aktuálně vzniká jako reakce MŽP na neudržitelnou spotřebu jednorázových plastů. Ministerstvo životního prostředí oslovilo v první fázi několik řetězců, kterým nabízí připojit se k iniciativě ministra Brabce nazvané #dostbyloplastu. Spočívá v uzavření dobrovolných dohod mezi MŽP a společnostmi, které budou ochotné zavázat se ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech. „Nechtěl jsem čekat, až se dojedná nová evropská legislativa v oblasti snižování jednorázových plastů. Současný stav je neudržitelný a postupně jsme zavalováni odpadky, které končí na skládkách. Někoho to překvapí, ale ani kelímky z kukuřičného škrobu nebo bioplasty nejsou řešením, protože se buď do kompostu nedostanou, nebo neplní svojí funkci. Takže jedinou cestou je odpadu předcházet a plastové nádobí, brčka nebo kelímky na kávu vůbec nepoužívat, nebo aspoň maximálně omezit jejich použití. Lidé jsou dnes daleko odpovědnější vůči životnímu prostředí, ale musí mít možnost volby. A právě tady je obrovský prostor pro firmy ukázat svoji společenskou odpovědnost a nabídnout lidem alternativy,“ nastínil iniciativu #dostbyloplastu ministr Brabec.

Evropští ministři se dnes věnovali také sdělení o provázanosti právních předpisů věnovaných chemickým látkám, výrobkům a odpadům, které obsahuje oběhový balíček. „Je nutné se zabývat tím, aby byla skutečně zajištěna netoxická recyklace, ale zároveň, aby bylo jasné, co se stane s odpadem, který nebude vhodný pro vstup do recyklace na základě omezení vyplývajících z chemické legislativy,“ vysvětlil náměstek Smrž.

05.03.2018 15:33

Maier: Škoda za pět let dá do alternativních aut dvě miliardy eur

Škoda Auto investuje v příštích pěti letech do alternativních pohonů a nových služeb mobility zhruba dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun. V roce 2025 chce mít deset modelů na elektrický pohon, z toho šest čistých elektromobilů. Před zahájením ženevského autosalonu to uvedl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

V příštím roce automobilka předvede první plug-in hybrid v modelu Superb a také elektrický Citigo. O rok později přijde zcela nový elektromobil na základě loni uvedeného konceptu Vision E.

"V příštích dvou letech uvedeme 19 zcela nových modelů. Jedním z nich bude Vision X," uvedl Maier. Škoda podle něj má ambici v budoucnu vyrábět dva miliony vozů ročně. V současnosti je to přes jeden milion.

Škoda Auto dnes také ještě před zahájením ženevského autosalonu odhalila koncept nového městského SUV Vision X. Nový crossover uvede na trh v roce 2019. Vůz o délce 4,26 metru je jako první Škoda vybavený hybridním pohonem kombinujícím benzinový motor (1,5 litru, 130 koní) s elektromotorem a pohonem na zemní plyn CNG. Moderně uspořádaný hybridní systém zajišťuje rychlou odezvu a nízké hodnoty emisí. Poprvé je využito spojení úsporného a ekologického spalovacího motoru s řemenem poháněným startovacím generátorem vpředu a elektromotorem na zadní nápravě. Ten je schopen se sám postarat o pohon vozidla na krátkých cestách.

Kapacita kompaktních akumulátorů stačí k tomu, aby Vision X ujel na čistě elektrický pohon vzdálenost až dva kilometry. Může se tak pohybovat například na sídlišti, v nízkoemisní zóně ve městech, nebo ve volné přírodě. Maximální rychlost činí 200 km/h.

Zavazadlový prostor o objemu 380 litrů obsahuje speciální systém, kterým lze upevnit dva elektricky poháněné skateboardy. Bezpečně jsou uloženy také dvě helmy a dron s kamerou, kterou lze zaznamenat videoklip z jízdy na skateboardu. V opěradlech sportovních sedadel řidiče a spolujezdce jsou také připevněny vyjímatelné ochranné pomůcky, které chrání krční páteř a záda jezdce na skateboardu. Ve středové konzole jsou integrovány dvě sportovní lahve.¨

 

 

Zdroj: ČTK

05.03.2018 15:05

Komise navrhla nová opatření v souvislosti s prováděním REACH

Evropská komise dnes navrhla řadu konkrétních opatření s cílem zlepšit provádění nařízení REACH. Zejména svá opatření cílí na zlepšení kvality registračních dokumentací, zjednodušení celkového povolovacího postupu a zajištění rovných podmínek pro podniky z EU i ze zemí mimo EU. Komise chce také podpořit MSP při dodržování REACH a zlepšit jeho prosazování ze strany vnitrostátních orgánů. Další oblastí, na kterou se Komise zaměřuje je lepší provázanost REACH s právními předpisy o ochraně pracovníků a předpisy o odpadech. Komise prodiskutuje výsledky druhého přezkumu nařízení REACH a příslušná následná opatření s Evropským parlamentem, členskými státy a zainteresovanými subjekty na veřejné konferenci plánované na červen 2018.

 

Další informace:

05.03.2018 14:50

PVK loni odhalily černé odběry za dva milióny korun

Dva milióny korun nafakturovaly Pražské vodovody a kanalizace v loňském roce zákazníkům za nelegální odběry pitné vody a černou produkci odpadních vod.

V sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce ve výši čtvrt miliónu korun.

Z celkových 254 případů nelegálních produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 77 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

U černých odběrů vody firma prošetřila 222 případů a prokázala jich 65 procent. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (64 %) a neměřená odbočka před vodoměrem (18 %).

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských organizací a užívání nemovitosti trvá delší dobu, doba trvání podle zákona o vodovodech a kanalizací se vypočítává. U fyzických (nepodnikajících) osob jsou to tři roky zpětně od data zjištění neoprávněného vypouštění. U fyzických (podnikajících) a právnických osob čtyři roky zpětně.

05.03.2018 09:59

REACH: Revize informačních požadavků pro chemické látky uváděné na trh v nanoformách

Diskuze na správní radě ECHA v prosinci 2017 zhodnotila řadu náročných úkolů při provádění kontrol souladu registrační dokumentace a hodnocení látek v nanoformách podle současného legislativního textu nařízení REACH. ECHA souhlasí s tvůrci politik, že nedostatek údajů o nebezpečnosti nanomateriálů na trhu omezuje hodnocení jejich rizik a identifikaci možné potřeby dalších opatření pro řízení těchto rizik.

Správní rada ECHA souhlasí s tím, že pro účinné provádění nařízení REACH u chemických látek v nanoformách je nezbytné provedení změn v legislativním textu nařízení (přílohy).

Mezitím ECHA společně s členskými státy zvýší úsilí při spolupráci na změnách OECD pokynech na provádění testů (OECD Test Guidelines) a zajistí, aby se z OECD testů mohly získat spolehlivé a průkazné údaje také pro chemické látky v nanoformách.

Tato práce společně s očekávanými změnami příloh nařízení REACH umožní další aktualizaci ECHA „Pokynů“ pro nanomateriály.

 

Další informace:

 

 

Zdroj: MPO (ECHA webové stránky)

05.03.2018 09:20

Město Mělník a plánovaná spalovna ČEZ v Horních Počáplech

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje, který byl schválen zastupitelstvem tohoto kraje 25. 4. 2016, počítá s tím, že převážná část zbytkového komunálního odpadu z celého kraje, tedy cca od 1,2 mil. obyvatel, by se měl spalovat na zařízení pro termické využití odpadu ZEVO v teplárenské zařízení ČEZ v Horních Počáplech, a to po roce 2024. Město Mělník ve svém vyjádření k tomuto záměru ze dne 6. 1. 2016 zpochybnilo environmentální a ekonomickou smysluplnost tohoto plánu.

Město konstatuje, že Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje je špatně připraveným dokumentem, který neodpovídá realitě a přenáší problémy s komunálním odpadem na dotčené obce a města, zejména s emisemi z dopravy a provozování vlastního zařízení. Z environmentálního hlediska je třeba, aby byla spalovna stavěna nikoli jako samostatné teplárenské zařízení využívající odpad jako palivo, ale aby byla součást integrovaného zařízení, které odpady především třídí pro jejich další využití a kde je spalování pouze jedna z alternativ, nikoli s nejvyšší prioritou. Více ZDE

05.03.2018 08:25

Pozvánka: SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA

Užitečnésemináře.cz se Vás dovolují pozvat na seminář „SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO)“, který se uskuteční 17. a 26 dubna v Praze. Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Výklad získáte přímo od spoluautorky právního předpisu paní ing. Gabriely Bulkové z MŽP. Další informace získáte: I. termín / II. termín.

02.03.2018 16:16

HN: Nizozemský supermarket ukazuje, že to jde i bez obalů z umělé hmoty. Otevřel první "bezplastovou" uličku

Nizozemský supermarket Ekoplaza otevřel ve své prodejně v Amsterdamu uličku, kde nabídne pouze produkty bez plastů. Podle řetězce se jedná o vůbec první uličku svého druhu, kde mohou zákazníci nakupovat jen zboží, které není zabaleno v plastových obalech. Projekt poslouží také k testování nových, k přírodě šetrnějších materiálů. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHNED.cz

02.03.2018 14:17

EU: Rada pro životní prostředí bude řešit oběhové hospodářství

V pondělí dne 5. března proběhne v rámci Rady pro životní prostředí jednání o oběhovém hospodářství, emisích CO2 a kvalitě ovzduší, a ekologizaci evropského semestru.

 

 

 

Oběhové hospodářství

Na úvod zasedání Rady pro životní prostředí proběhne výměna názorů týkající se dvou klíčových iniciativ Komise zahájených v polovině ledna 2018 v návaznosti na akční plán pro oběhové hospodářství: evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství a otázek na pomezí mezi oblastí chemických látek, výrobků a odpadů.

Diskuse se zaměří na prosazování značného nárůstu používání recyklovaných plastů, jakož i na bezpečné využívání odpadů obsahující látky vzbuzující obavy.

 

Emise CO2 a kvalita ovzduší

V návaznosti na tuto rozpravu předloží Komise návrh nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla.

Poté budou předsednictví a Komise stručně informovat o nedávném 21. zasedání evropského fóra pro ekologické inovace ke zlepšení kvality ovzduší.

Francouzská delegace pak podá Radě informace o aktuální stavu jednání o globálním paktu pro životní prostředí. Dánsko se bude zabývat zásadami provádění nařízení o invazních druzích.

Poté bude následovat neformální oběd, na němž budou ministři jednat o ekologických inovacích v kontextu oběhového hospodářství.

 

Ekologizace evropského semestru

Na úvod odpoledního zasedání proběhne výměna názorů na ekologizaci evropského semestru.

Členské státy se budou zabývat nutností integrovat environmentální aspekty evropského semestru do provádění politiky v oblasti životního prostředí. Tím by byla vytvořena vazba na proces přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí a na nově přijatý akční plán pro zajištění dodržování právních předpisů.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE