Více času na podstatné

Pravidla soutěže "ŠETŘÍLKOVI"

 

1.    Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je CEMC, se sídlem 28. Pluku 524/25, 101 00 Praha 10, IČ 45249741, registrovaný MV ČR pod číslem VSC/1-10623-92-R, dne 16.2.1992 (dále jen „Pořadatel“).

Facebook není pořadatelem soutěže, a není s ní žádným způsobem spojen. Facebook nenese jakoukoliv zodpovědnost za soutěž.

 

2.    Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. 4. 2013 8:00 hod. do 19. 10. 2013, 23:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).

 

3.    Podmínky účasti v soutěži

a)    Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která není studentem a má trvalé bydliště na území České republiky mimo území hl. m. Prahy (dále také „Účastník soutěže“), která splní podmínky, tj. vyplní registrační formulář hry Šetřílkovi (dále jen „Aplikace“), ve kterém potvrdí souhlas s pravidly soutěže, uvede svoji elektronickou adresu, přezdívku, pohlaví, a registrační údaje potvrdí (dále jen „Registrace“). Uživatelé sociální sítě Facebook mohou použít zjednodušený registrační formulář, ve kterém uvedou přihlašovací údaje do Facebooku, tedy emailovou adresu a heslo, a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

 

b)    Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a dále osoby blízké těmto osobám, ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění).

 

c)    Každý účastník soutěže potvrzuje, že údaje vyplněné při registraci jsou správné a odpovídají skutečnosti. V opačném případě ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

4.    Jak soutěž probíhá

a)    Soutěž probíhá prostřednictvím speciální Aplikace, která je dostupná na Internetových stránkách Pořadatele https://www.setrilkovi.cz (resp.: https://www.setrilkovi.cz/hra) a https://www.facebook.com/setrilkovi (dále jen „Internetové stránky Pořadatele“). Aplikace je také zdarma dostupná pro mobilní platformy Google Android v internetovém obchodě Google Play (https://play.google.com/), a pro Apple iOS v internetovém obchodě App Store (https://itunes.apple.com)

b)    Jedna hra trvá 40 kalendářních dní (dále jen „Hrací doba“), což odpovídá 10 herním rokům (dále jen „Herní rok“) rozdělených na jednotlivá čtvrtletí (jaro, léto, podzim a zima), která nastanou každý kalendářní den (dále jen „Hrací den“). Pokud hráč nebude moci v daný kalendářní den hru hrát, hra bude do jeho dalšího přihlášení pozastavena. Pravidla hry umožňují opakované hraní Aplikace, a to v jakékoliv fázi hry, přičemž Účastníkovi soutěže bude do celkových výsledků započítán vždy nejvyšší bodový zisk.

c)    Každý Účastník soutěže hospodaří v Aplikaci s předem danými finančními prostředky za předem daných podmínek, s cílem realizovat úsporná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií (dále jen „Energie“) související s běžným provozem domácnosti rodiny Šetřílkových, a to ve srovnání s výchozím stavem, tedy počátkem hry. Energiemi se rozumí elektrická energie, pevná paliva, plyn, pohonné hmoty a vodné/stočné. Na konci hry bude zjištěno procento poklesu mezi výchozím a závěrečným stavem spotřeby u každého typu Energie. Všechna zjištěná procenta budou zprůměrována a dosažená průměrná hodnota bude vynásobena koeficientem 120. Získané body budou přičteny k Bodovému zisku Účastníka soutěže.

d)    Celkové výnosy ze spoření budou na konci hry přičteny k volným finančním prostředkům a poníženy o celkovou částku nasmlouvaných úvěrů. Za každých 100 Kč volných finančních prostředků získá Účastník soutěže 1 bod, který mu bude přičten k Bodovému zisku.

e)    Bodový zisk ovlivní i spokojenost všech členů rodiny Šetřílkovi (dále jen“ Spokojenost“), která je u každého člena rodiny počítána samostatně s frekvencí jedenkrát za Herní rok, a která vychází z míry naplnění jejich přání v daném Herním roce. Každý Herní rok bude k Bodovému zisku Účastníka soutěže připsán počet bodů odpovídající průměrné spokojenosti všech členů rodiny v daném Herním roce (v procentech), vynásobený koeficientem 2,5. Maximálně tak Účastník soutěže může získat v každém Herním roce 250 bodů, které budou přičteny k Bodovému zisku.

f)     Bodový zisk je možné navýšit správným zodpovězením kvízové otázky, která je Účastníkovi soutěže položena s frekvencí jedné otázky za jeden Hrací den. Účastník soutěže obdrží za každou správně zodpovězenou otázku 50 bodů. Získané body budou přičteny k Bodovému zisku.

g)    Bodový zisk je možné také navýšit pomocí speciálního kódu (dále jen „Speciální kód“), který může Účastník soutěže získat v rámci doprovodných aktivit (dále jen „Doprovodné aktivity“) realizovaných Pořadatelem. Doprovodnými aktivitami jsou myšleny speciální soutěže (dále jen „Speciální soutěže“) a odměny získané při příležitosti konání seminářů (dále jen „Semináře“). Vložením Speciálního kódu do Aplikace získá Účastník soutěže 250 bodů, které mu budou přičteny k Bodovému zisku. Speciální kód lze uplatnit v Aplikaci pouze jedenkrát.

h)    Speciální soutěže budou vyhlašovány na Internetových stránkách Pořadatele, přičemž při jejím vyhlášení budou Účastníci soutěže informováni o možné výhře, a o konkrétním zadání soutěže. Zadání stanovuje a vyhlašuje výhradně Pořadatel. Soutěže mohou mít vědomostní (například formou kvízu), anebo dovednostní charakter (například formou zaslání fotografie odpovídající zadání). Vždy bude odměněn Speciálním kódem pouze jeden Účastník soutěže, a to ten, který jako první splní zadání. Veškeré odpovědi, anebo případně jiné podklady požadované v soutěži, musejí být zasílány Účastníky soutěže výhradně na emailovou adresu: setrilkovi@cemc.cz, jelikož Internetové stránky Pořadatele slouží výhradně k vyhlášení soutěže.

i)     Přehled a termíny pořádání Seminářů jsou uvedeny na Internetových stránkách pořadatele. Každý Účastník soutěže může na veletržním stánku Pořadatele (dále jen „Veletržní stánek“) získat informačně vzdělávací leták obsahující Speciální kód s hodnotou bodového zisku 250 bodů.

j)     Účastníci soutěže mají možnost srovnávat průběžně své výsledky s ostatními Účastníky soutěže, a to na Internetových stránkách pořadatele, anebo přímo v Aplikaci.

k)    Návod na Aplikaci naleznete na internetových stránkách https://www.setrilkovi.cz.

 

5.    Výhry, vyhodnocení soutěže, předání výher:

a)    Soutěž probíhá o 5 následujících výher (dále jen „Výhra“):

    1. Místo – Mobilní telefon Samsung Galaxy S 4

    2. Místo – Příspěvek ve výši 9 000Kč na:

  • úhradu platby za vodu, plyn a elektřinu v roce 2012, anebo
  • nákup spotřebiče/ů v energetické třídě A+++, anebo
  • nákup kotle (min. III. emisní třída), anebo
  • přestavbu automobilu (LPG, CNG), anebo
  • domovní čističku odpadních vod nebo nádrž na využití dešťové vody

    3. Místo – Wellness víkend pro 2 osoby v ČR v hodnotě 3 500 Kč dle vlastního výběru

    4. Místo – Balíček úsporných předmětů do domácnosti v hodnotě 2 500Kč

    5. Místo – Balíček s dárkovými předměty v hodnotě 1 000Kč

b)    Výhru obdrží každý účastník soutěže, jehož Bodový zisk získaný v Aplikaci, bude jeden z pěti nejvyšších. Udělená Výhra bude korespondovat s umístěním Účastníka soutěže v celkovém pořadí, dle bodu 5a. Pokud by dva či více Účastníků soutěže měli shodný bodový zisk, tak se vítězem stává Účastník soutěže, který dosáhl daného bodového zisku dříve.

c)    V případě Výhry za 2. Místo, musí výherce doložit fakturu od dodavatele, anebo od prodejce. Jednotlivé možnosti lze vzájemně kombinovat, a to až do výše příspěvku 9 000Kč.

d)    V případě Výhry za 3. Místo obdrží výherce poukaz na pobytový balíček pro 2 osoby, na 2 noci s polopenzí a vybranou wellness aktivitou. Výherce si bude moci vybrat min. ze tří nabídek poukazů. Pořadatel je pouze zprostředkovatel poukazu a nenese za služby žádnou odpovědnost.

e)    Celkové výsledky soutěže jsou veřejné a budou dostupné na adrese https://www.setrilkovi.cz, anebo přímo v Aplikaci.

f)     Vyhodnocení soutěže proběhne do 15 dnů o skončení soutěže.  Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím elektronické adresy, kterou uvedli při Registraci, a to nejpozději do 30-ti dnů po skončení soutěže s tím, že budou zároveň vyzváni ke sdělení korespondenční adresy, na kterou jim bude výhra odeslána. Pokud výherce neodpoví na tuto výzvu do 15 pracovních dní, Výhru získává další Účastník soutěže v pořadí.

g)    Výhry budou výhercům doručovány prostřednictvím poštovní nebo jiné přepravy.

h)    Organizátor nese odpovědnost pouze za včasné předání zásilky s výhrou k poštovní nebo jiné přepravě. Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za opožděné dodání zásilky s Výhrou výherci, poškození zásilky v průběhu přepravy či nedodání výhry způsobené subjektem, který zajišťoval poštovní, příp. jinou přepravu.

i)     Výhry, které nebudou převzaty výherci, propadají ve prospěch Pořadatele.

 

6.    Souhlas se zpracováním osobních údajů

a)    Registrací uděluje Účastník soutěže Pořadateli, v souladu se zák. č.101/2000 Sb. v aktuálním znění, souhlas se zpracováním osobních údajů, které Účastník uvedl v registračním formuláři, za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, určení výherců a prezentace výsledků soutěže veřejnosti a k posílání marketingových nabídek obchodů a služeb Pořadatele. Tento souhlas je dobrovolný, uděluje se na dobu 12 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže a Účastník soutěže má právo jej kdykoliv odvolat. Účastník soutěže má právo opravit osobní údaje uvedené v registračním formuláři, přičemž úpravu provede Pořadatel na základě požadavku obdrženého od Účastníka soutěže. Požadavek na změnu údajů je nutné zaslat Pořadateli výhradně prostřednictvím emailové adresy setrilkovi@cemc.cz.

b)     Správcem osobních údajů, ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, je Pořadatel soutěže jejich zpracovatelem. Údaje poskytnuté Účastníkem může zpracovávat pouze Pořadatel, a to za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, určení výherců a prezentace výsledků soutěže veřejnosti a k posílání marketingových nabídek obchodů a služeb Pořadatele.

c)     Účastník soutěže dále uděluje Pořadateli souhlas se zasílám obchodních sdělení na emailovou adresu uvedenou Účastníkem při registraci, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností.

 

7.    Ostatní podmínky soutěže

a)    Účastník soutěže tímto dává Pořadateli v souladu s § 12 odst. 1 občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou. Účastník soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však za účelem prezentace výsledků soutěže, a to na dobu 12 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.

 

b)    Do soutěže budou zařazeni všichni Účastníci, kteří splní pravidla soutěže. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že Účastník jedná v rozporu s pravidly soutěže a dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také Účastník, který neuvede všechny osobní nebo jiné požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. Ze soutěže může být vyřazen také Účastník, jehož chování, či komentáře budou nevhodné, nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele. V případě vyloučení Účastníka ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Účastník stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude předána.

 

c)    Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru ani za jiné zboží / služby a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

 

d)    Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. Případné změny podmínek budou zveřejněny na Internetových stránkách Pořadatele. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 

e)    Na základě § 36 odst. 2 pís. b) zákona o daních z příjmu v platném znění je CEMC povinen srazit a odvést srážkovou daň z výhry každého výherce v celkové hodnotě nad 10.000,- Kč, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výhra předána výherci.

 

Soutěžící se mohou se svými dotazy obracet na pořadatele prostřednictvím emailové adresy setrilkovi@cemc.cz, anebo telefonického kontaktu +420 274 784 417.