Více času na podstatné

Ročník / Issue 2011:

 

WASTE FORUM 2011, 4, str. 205 - 262

 

OBSAH 206
Úvodní slovo šéfredaktora 207
Pro autory 207
Demografické změny a predikce množství komunálního odpadu v ČR
Demographic Changes and Modelling of Municipal Waste Production in CR

Alena KOVÁČOVÁ, Jiří LOUDA, Kristýna RYBOVÁ
208
Výdaje obcí na nakládání s komunálním odpadem v okrese Vyškov a jejich efektivnost
Municipal waste management expenditures in the Vyškov district and their efficiency

Jana SOUKOPOVÁ
218
Lidský faktor a možná rizika při realizaci projektu kompostárny
The human factor and possible risks of composting

Zdeněk SKOUMAL
227
Anaeróbna fermentácia vybraných priemyselných organických odpadov s cieľom produkcie bioplynu v laboratórnych podmienkach
Anaerobic fermentation of selected industrial organic wastes for biogas production in laboratory conditions

Stanislav SEDLÁČEK, Miroslava KUBASKÁ, Soňa LEHOTSKÁ, Igor BODÍK
237
Sulfitový výluh a odpad z výroby sodných fosfátů jako ztekucovadla v cihlářské výrobě
Application of waste deflocculants in brickmaking technology

Radomír SOKOLÁŘ, Lucie VODOVÁ
247
Dimenzionálne zmeny recyklovaných buničinových vlákien
Dimensional changes of recycled fibers

Iveta ČABALOVÁ
253
Tretiruka.cz - více času na podstatné! 262


 

WASTE FORUM 2011, 3, str. 133 - 204

 

OBSAH 134
Úvodní slovo šéfredaktora 135
Pro autory 135
Zastúpenie odpadov z obalov v modelovom zložení komunálneho odpadu
Representation of packaging waste in municipal waste composition model

Anna BÁREKOVÁ, Peter KAUFMAN, Peter HALAJ, Ján ČIMO, Dušan IGAZ
136
Systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem - hodnocení odděleného sběru BRKO města Náměšť nad Oslavou
Bio-waste treatment systems - evaluation of separate collection of biodegradable municipal waste in Náměšť nad Oslavou

Ondřej CHOTOVINSKÝ, Miroslav MARTIŠ, Vlastimil ALTMANN
143
Systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem - hodnocení odděleného sběru BRKO obce Březník
Bio-waste treatment systems - evaluation of separate collection of biodegradable municipal waste in Březník

Ondřej CHOTOVINSKÝ, Miroslav MARTIŠ, Vlastimil ALTMANN
153
Izolační materiály z alternativních surovinových zdrojů
Study of selected properties of insulation materials from alternative raw sources

Jiří ZACH, Jitka HROUDOVÁ
163
Vliv popílku v cementovláknových kompozitech s využitím recyklovaného kameniva
Effect of Fly Ash in Fibre-cementitious Composites with Recycled Aggregate

Vladimíra VYTLAČILOVÁ, Karel ŠEPS
172
Odpad z výroby organických kyselín môže zlepšiť vlastnosti tehliarskych výrobkov
Waste from the production of organic acids can improve the properties of brick products

Mikuláš ŠVEDA, Ladislav KOMORA
179
Aplikace procesů pyrolýzy a zplyňování při zpracování vybraných potravinářských odpadů
Aplication of pyrolysis and gasification processes in processing of selected food wastes

Barbora GRYCOVÁ, Kateřina STEPKOVÁ, Karel OBROUČKA, Roman KUČA
185
Úvod do čištění kontaminovaných podzemních vod s využitím propustných reaktivních bariér
An introduction to treatment of contaminated groundwater by using permeable reactive barriers

Lenka WIMMEROVÁ, Ladislav KUDRLIČKA
193
7. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2012 204

 

 

WASTE FORUM 2011, 2, str. 57 - 132

 

Úvodní slovo šéfredaktora 59
Pro autory 59
Stanovení produkce biologicky rozložitelného odpadu v mikroregionu Mikulovsko
The collection and treatment system of biodegradable waste in microregion Mikulovsko

Tomáš Vítěz, Zuzana Štachová, Petr Trávníček, Tomáš Hlavenka
60
Modelová kofermentace hovězí kejdy s bioodpady z výroby kávových směsí a instantních polévek
Model anaerobic co-fermentation cattle slurry with biowaste of waste from production of coffee mixes and instant soups

Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Jiří RUSÍN, Karel OBROUČKA
67
Parametry digestátů z laboratorní anaerobní kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. různých bioodpadů z potravinářského průmyslu
Parameters of digestates from laboratory anaerobi co-fermentation of cattle slurry with 10% wt. of various biowaste from food-processing industry

Jiří RUSÍN, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Karel OBROUČKA
75
Simulace vodního režimu a transportu kontaminantu na výsypce lomu Hájek
Numerical Simulation of Water Dynamics and Contaminant Transport at Quarry Dump Hájek

Kateřina Holubová, David Zumr, Milena Císlerová
82
Předčištění odpadních vod elektrokoagulací
Pretreatment of wastewater by electrocoagulation

Pavel Krystyník, Petr Klusoň, Olga Šolcová, Lenka Wimmerová
92
Odstraňování fenolu elektrochemickou oxidací s využitím kompozitní uhlíkové elektrody
Phenol Removal by Electrochemical Oxidation Using a Composite Carbon Electrode

Roman Slavík, Markéta Julinová, Markéta Beranová
103
Využitie ozonizácie na elimináciu fenantrénu vo vodných roztokoch
Ozonization utilize for elimination of the phenantren in aqueous solutions

Ivana Kopáčiková, Maroš Soldán
111
Nové trendy syntéz pokročilých organicko-anorganických adsorbentov
New synthesis trends of advanced organo-inorganic adsorbents

Eva Chmielewská
119
Adsorpcia fosforečnanov z modelových roztokov na vybraných prírodných a syntetických adsorbentoch
Adsorption of phosphates from model solutions on the natural and synthetic adsorbents

Renata Hodossyová, Eva Chmielewská, Katarína Gáplovská
126
V týdnu 23. - 27. 4. 2012 se budou v Koutech nad Desnou v hotelu dlouhé stráně konat tři setkání vědců a odborníků z praxe: APROCHEM 2012 (23. - 25. 4.), ODPADOVÉ FÓRUM 2012 a OZE 2012 (25. - 27. 4. 2012) 132

 

 

WASTE FORUM 2011, 1, str. 1 - 56

Úvodní slovo šéfredaktora 3
Pro autory 3
Sledování významnosti vybraných technologických podmínek při enzymové hydrolýze odpadní ovčí vlny
Monitoring the Significance of Selected Technological Conditions at Enzyme Hydrolysis of Waste Sheep Wool

Ondřej KREJČÍ, Pavel MOKREJŠ, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
4
Alpha-Hemihydrate Made by Gypsum-Fibre-Board Waste
Výroba alfa hemihydrátu z odpadu ze sádrovláknitých desek

M. HARTMANN, H.-B. FISCHERa, W. ASCHERNb, a Bauhaus-Universität Weimar; bLindner GFT GmbH, Dettlbach, Germany
12
Studium složení plynných produktů zplyňování vybraných druhů polymerních odpadů v laboratorních podmínkách
The Study of Gaseous Products Composition of Gasification of Selected Kinds of Polymeric Wastes in Laboratory Conditions

Jiří FIEDOR, Kateřina STEPKOVÁ, Barbora GRYCOVÁ, Karel OBROUČKA, VŠB-Technická univerzita Ostrava
18
Transfer těžkých kovů při spalování odpadů
Heavy Metals Transfer during Waste Incineration

René KARÁSEK, Zdeněk SKÁLA, Vysoké učení technické v Brně
26
Kontaminácia dnových sedimentov vybraných vodných diel a možnosti ich ex-situ remediácie
Contamination of Bottom Sediments in Selected Water Reservoirs and Possibilities of their ex-situ Remediation

Maroš SIROTIAK, Veronika KUPKOVÁ, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
32
Texturní a transportní charakteristiky půdních vzorků v areálu bývalého chemického výrobního závodu Deza Ostrava
Texture and Transport Characteristics of the Ground Smaples from the Former Chemical Factory Deza Ostrava Area

Olga ŠOLCOVÁa, Petr KLUSOŇa, Karel SOUKUPa, Pavel KRYSTNÍKa, Lenka WIMMEROVÁb; aÚstav chemických procesů AV ČR; bDekonta, a. s.
42
Rekultivační význam bentonitu při vytváření nových půd na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
The Reclamation Importance of the Bentonite in the New Soil Forming Processes on the Dumps in the North-Bohemian Brown Coal Region

Petr ČERMÁKa, Pavel KOUNOVSKÝb; aVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., bLitvínovská uhelná, a. s.
50
V týdnu 11. - 15. dubna 2011 v Koutech nad Desnou, Jeseníky se budou konat tři akce: APROCHEM 2011, ODPADOVÉ FÓRUM 2011 A OZE 2011 56


 


 

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195