Více času na podstatné

REDAKČNÍ POŽADAVKY NA RUKOPIS EDITORIAL REQIUREMENTS FOR MANUSCRIPT
 
REDAKČNÍ POŽADAVKY NA RUKOPISY

 

Příspěvky by měly především mít formu původních sdělení o výsledcích výzkumných prací. V případě přehledových článků, zpráv o konferencích, informací o začínajících projektech je třeba zvážit, zda by nebylo vhodnější jejich zveřejnění v odborném měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM (drabkova@cemc.cz). Při pochybách autora o vhodnosti tématu pro uveřejnění doporučuje redakce konzultaci předem (prochazka@cemc.cz). Rozsah článku není redakčně omezen, ale berte ohled na čtenáře.

 

Struktura rukopisu

Původní sdělení o výsledcích projektu má mít následující členění: název, jména autorů a adresa jejich pracovišť, abstrakt, klíčová slova, úvod, experimentální část, výsledky a diskuse, závěr (příp. poděkování), citace literatury (vše v anglickém jazyce) a na konci název, kontakty a souhrn s klíčovými slovy v jazyce českém nebo slovenském.
V případě příspěvku v českém či slovenském jazyce je situace zrcadlová, tj. název, kontakty, souhrn, vlastní text, literatura a na konci povinně název, jména autorů a adresy pracovišť, abstrakt a klíčová slova v angličtině.

Název by měl obsahovat informaci o účelu a výsledcích práce a být současně co nejúspornější. Název nesmí obsahovat zkratky, vyjma zkratek běžně používaných. Není vhodné zařazovat do nadpisu termíny teprve později definované v textu.

Jména autorů a adresy jejich pracovišť se uvádějí v plném znění, včetně e-mailových adres. Jsou-li autoři z více pracovišť, provede se jejich přiřazení použitím písmenných horních indexů (např. Josef Nováka, aVysoká škola...).

Abstrakt (souhrn) by měl stručně a výstižně informovat o tom, čeho se příspěvek týká a jaké hlavní výsledky přináší. Čtenáře by měl navést k tomu, zda celý příspěvek má nebo nemá číst vzhledem k oblasti svého zájmu. Zkratky, citace literatury, tabulky, obrázky a odkazy na text jsou v souhrnu vyloučeny. Věnujte přípravě abstraktu maximální péči, může zvýšit citovanost vaší práce.

Klíčová slova zvýší šanci při internetovém vyhledávání.

Obsah je žádoucí u rukopisů o rozsahu větším než 12 stran (včetně tabulek a obrázků).

Úvod má stručně vymezit cíl příspěvku, charakterizovat stav současného poznání v problematice, přístup k prezentaci literárních dat (u přehledných a diskusních článků) či k řešení problému (u původních příspěvků). V úvodu by měla být dána přednost citacím souborných zpracování tématu (pokud jsou k dispozici), základním a nejnovějším pracím. Nadbytek citací či snaha o vyčerpávající seznam publikovaných prací je nežádoucí.

Experimentální část popisuje provedené experimenty. V ní je nezbytné popsat použité materiály, metody, postupy, resp. přístroje tak, aby čtenář mohl uvedená měření či pokusy reprodukovat. Operace, postupy, přístroje a látky již známé se však uvádějí jen odkazem. Případné členění experimentální části do kapitol by mělo být použito vždy, když usnadní čtenáři orientaci.

Kapitola Výsledky a diskuse je nezbytnou součástí a obsahuje obvykle nejprve výčet dosažených výsledků (primárních dat, případně dat odvozených výpočtem) a závěry, které lze z těchto dat vyvodit, porovnání výsledků s literárními údaji, diskusi příčin případných rozdílů či rozporů apod. Při větším rozsahu je vhodné tuto část opatřit mezinadpisy. Ke čtivosti přispívá i prezentace výsledků ve formě tabulek, obrázků, použití rovnic, reakčních schémat apod. Duplicita dat (např. stejná veličina v tabulce a na obrázku) je nežádoucí.

Závěr by měl stručně shrnout, jaký dopad mají získané poznatky do praxe.

Seznam symbolů (fyzikálních veličin, zkratek chemických sloučenin a postupů, akronymů) je žádoucí u článku, který jich v textu, matematických rovnicích, schématech apod. obsahuje větší počet. Zásadně se používají SI jednotky, jiné jednotky je nutné vysvětlit, pokud jejich definice není jasná. Zkratky se doporučují zejména tehdy, jsou-li běžně používány. Tam, kde by mohlo dojít k dvojznačnosti, musí být jasně definovány v textu či seznamu symbolů.

Literatura. Věnujte prosím správnému a úplnému citování literatury pozornost. Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu práce. Zkratky časopisů se používají podle Chemical Abstract Service Source Index, včetně transliterace jmen autorů, názvů knih atd. psaných jinak než latinkou. Na minimum by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky, u nichž nebyl zveřejněn úplný text apod.

Na konci každého příspěvku se zopakuje název článku, jména autorů a adresy pracovišť, souhrn a klíčová slova v českém nebo slovenském jazyce, případně v anglickém jazyce, pokud je text článku v jazyce českém či slovenském.

 

GRAFICKÁ ÚPRAVA RUKOPISU

Příspěvky se do redakce přijímají zásadně v zalomené úpravě (tzv. printer-ready) ve formátu MS WORD.

Velikost stránky je A4, horní a dolní okraj 2,5 cm, levý a pravý okraj 1,5 cm, pozadí stránky bílé. Základní písmo Ariel, barva černá.

Název článku bold, velikost písma 18 bodů.

Jména autorů (bold kurzíva), adresy pracovišť (kurzíva), obojí 14 bodů.

Souhrn: nadpis 14 bodů bold kurzíva, vlastní text souhrnu i klíčových slov je 11 bodů, kurzíva.

Vlastní text článku 11 bodů, jednoduché řádkování, mezery mezi odstavci 6 bodů. Odsazení prvního řádku odstavce 5 mm, zarovnání textu do bloku. Mezinadpisy: hlavní 14 bodů bold, vedlejší 12 bodů bold kurzíva, další 11 bodů bold kurzíva.

Tabulky a obrázky se vypisují celým slovem a označují arabskými číslicemi. Tzn., že popisek každé tabulky či obrázku začíná slovem „Table“ („Tabulka“), resp. „Figure“ („Obrázek“) následovaným číslem (bez uvedení zkratky "No."), následuje dvojtečka a název tabulky/obrázku, vše Ariel 11 bodů bold kurzíva. Rovněž odkazy v textu se uvádějí plným slovem „Table“ („tabulka“) či „Figure“ („obrázek“) a číslem. Automatické číslování tabulek a obrázků je nežádoucí, působí komplikace při sestavování čísla (docházívá k přečíslování).

Popisek každé tabulky se umisťuje nad tabulkou a měl by vystihovat vzájemné vztahy uvedených veličin a definovat společné podmínky, za kterých byly údaje získány (např. reakční podmínky u příprav sloučenin, kinetických měření apod.).

Popisek k obrázkům se umisťuje pod obrázek a měl by být opatřen legendou, která učiní obrázek jednoznačně srozumitelným. bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu. Při použití barev u bodů, křivek, sloupců v grafech je třeba zohlednit jejich srozumitelnost i při případném vytištění článku na černobílé tiskárně.

Poděkování či konstatování, že příspěvek vznikl v rámci řešení projektu č. XYZ se píše kurzívou.

Literatura: Odkazy na literaturu se uvádějí formou exponentu (bez závorek) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Pravidla citací prací užíváme stejná jako Chemické listy

Poznámky pod čarou a hypertextové odkazy jsou povoleny.

Záhlaví a zápatí nepoužívejte, je vyhrazeno redakci.

Český (slovenský), případně anglický název, autoři, souhrn a klíčová slova na konci:

Název článku (14 bodů, bold), jména autorů (12 bodů kurzíva bold) a adresy pracovišť (12 bodů, kurzíva). Titulek Souhrn je 12 bodů kurzíva, vlastní text souhrnu i klíčových slov je 11 bodů kurzíva.

Při psaní příspěvku můžete využít tuto šablonu.
 

TECHNICKÉ POKYNY

Název souboru s příspěvkem zaslaným do redakce musí začínat jménem korespondenčního autora a následuje zkrácený název příspěvku.

Při volbě barevného zvýraznění v textu či kreslení grafů a volbě obrázků mějte na paměti, že většina čtenářů, kteří si váš článek vytiskne, použije černobílou tiskárnu.
Žádoucí je dodržování typografických pravidel: Např. po větné čárce a tečce musí být vždy mezera, text uvnitř závorek pokračuje bez mezery apod. Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník. Pomlčka (jakožto větná interpunkce nebo mezi čísly ve významu "až") musí být oddělena mezerou před a mezerou za, např.: "... dosahuje hodnot 100 – 200 mg/g". Naproti tomu spojovník se vkládá mezi slova bez mezer: fyzikálně-chemický, Joliot-Curie, 1-chlornaftalen, apod.

Případná komerční prezentace v článku musí být zřetelně odlišena (např. rámečkem) od odborného obsahu článku.

 

Šablona pro psaní příspěvků

 

EDITORIAL REQIUREMENTS FOR MANUSCRIPT REDAKČNÍ POŽADAVKY NA RUKOPIS

 

EDITORIAL REQUIREMENTS

 

How to structure the manuscript

Articles should primarily take the form of original papers conveying the results of research work. The original communication on the results of a project has the following structure: the title of the article, names of the authors and addresses of their workplaces, Abstract, Key words, Entroduction, Experimental part, Results and discussion, conclusion, (Acknowledgement of support when appropriate), literature citation.

The article title should contain information about the purpose and the results of the work. At the same time it should be as concise as possible. The title should not contain abbreviations, except commonly used acronyms. It is not appropriate to include terms that will be defined later in the text. Reasonable title length is 10 words.
Authors' names and addresses of their workplaces should be given in full, including e-mail addresses. If the authors are from multiple workplaces, alphabetic superscripts are used to align the author and the workplace (e.g. Josef Novaka, ... aUniversity of...).

The Abstract should briefly and clearly communicate the scope of the article and the main results of the investigation. The abstract should allow the reader to make a decision as to whether the topic concerns him/her enough to read the body of the article.

Any manuscript with more than 12 pages (including tables and figures) should also have a Table of contents.

The Introduction should succinctly define the objective of the paper, characterize the current state of knowledge of the issues, describe the chosen approach towards the presentation of literature data (in review articles and discussions) or explain the approach towards the solution of the problem (in original contributions). Citations in the introduction should preferably refer to aggregate articles (if available), fundamental works and the latest findings. Excess quotes or attempts to make exhaustive list of publications are undesirable.

The Experimental part must include a description of used materials, methods, processes and equipment so that the reader could reproduce the measurements described in the article. However, operations, procedures, devices and substances already known should be stated only as literature references. The experimental part may be divided into subsections to facilitate the reader’s comprehension of its content.

The Results and discussion chapter is an essential part of the article. It usually starts with a list of achievements (primary data or data derived by calculation). More extensive chapters should have subtitles. Readability may also be improved by presenting data in the form of tables, graphs and pictures, by using equations and reaction schemes, etc. Duplication (e.g. depicting the same quantity in the table and in the graph) is undesirable.

The Conclusions should briefly summarize the practical impact of the acquired knowledge.

Articles that contain a great number of physical quantities, acronyms, and abbreviations of chemical compounds and processes (in the text, in mathematical equations, in reaction schemes, etc.) should include a List of symbols. In principle, the SI unit should be used. Other units must be explained if their definition is not clear from the text. Abbreviations are recommended when their use is common. When use of an abbreviation could result in ambiguity, its clear definition must be given in the text or in the list of symbols.

Literature. Please take care to use complete and correct literature citations. References to inaccessible literature (internal research reports, company literature of aperiodic character, unpublished private communications, lectures not published in the full text etc.) should be kept to a minimum. Guidelines for writing list of references - we use the same rules to cite sources as journal Chemicke listy (in Czech).

The title of the paper, authors' names and addresses of their workplaces, abstract and key words in the Czech (Slovak) language at the end are a mandatory part of any contributions in English.


LAYOUT OF MANUSCRIPTS

Manuscripts should be sent to editor in the form printer-ready in MS WORD format. Extent of the article is not editorially limited, but please take into consideration the reader.

The page size is A4, top and bottom margins of 2.5 cm, left and right margins 1.5 cm, white page background, a basic font is Ariel, black color.

Article title bold, font size of 18 points; names of authors (bold italic), addresses of workplaces (italics), main subtitles (bold) of 14 points.

The actual text of the article is 11 points, single-spaced. Indent of the first line of the paragraph 5 mm, alignment of the text in a block. Abstracts, keywords and Acknowledgment in italics.

Automatic references, footnotes and hyperlinks are allowed. Automating numbering of tables and figures is not recomended.

Do not use headers and footers; those are reserved for the editors.

 

Czech (Slovak) abstract at the end

The Czech (Slovak) abstract is placed at the end of the article. It begins with the title of the article (14 points, bold), followed by the names of authors (bold) and the name of the institution (both italic, 12 points). After Abstract follow Key words (both 11 point, italic).

Authors may use the following pattern when preparing their article.


TECHNICAL GUIDELINES

The name of the file that contains the article submitted to the editor must begin with the name of the correspondence author followed by the abbreviated title of the paper.

When choosing a color to highlight the text or graphs and when selecting images, keep in mind that most readers who will print out your article will do so using a monochrome printer.

Any commercial presentations in the article must be clearly distinguished from the technical content of the article (e.g. using a frame within the document).

Tables
The label of each table starts with the word “Table” along with its number (without the abbreviation “No.”), followed by a colon and the table name, which expresses the mutual relations of the stated variables, and also defines conditions under which the data were obtained (e.g. reaction conditions for preparation of compounds, kinetic measurements, etc.).

Figures

Figures are numbered in Arabic numerals. The label of each figure starts with the word “Figure” along with its number (without the abbreviation “No.”), and after a colon follows the name of the figure.

Each figure must have a legend, which makes it unambiguously clear without having to seek the necessary information in the text. The legend consists of a concise description of the relationship among the depicted data, the meaning of the symbols used and the conditions under which the data were obtained.

When using colors to distinguish points, curves and columns in graphs, it is necessary to take into account the clarity of the figure when printed on a black and white printer.

Headers and footers

It is absolutely forbidden to place any text in the header or the footer. This space is used by the editors when they compile articles into an issue.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195