Více času na podstatné

GRAFICKÁ ÚPRAVA RUKOPISU LAYOUT OF MANUSCRIPT

 

GRAFICKÁ ÚPRAVA RUKOPISU

Příspěvky se do redakce přijímají zásadně v zalomené úpravě (tzv. printer-ready) ve formátu MS WORD.

Velikost stránky je A4, horní a dolní okraj 2,5 cm, levý a pravý okraj 1,5 cm, pozadí stránky bílé. Základní písmo Ariel, barva černá.

Název článku bold, velikost písma 18 bodů.

Jména autorů (bold kurzíva), adresy pracovišť (kurzíva), obojí 14 bodů.

Souhrn: nadpis 14 bodů bold kurzíva, vlastní text souhrnu i klíčových slov je 11 bodů, kurzíva.

Vlastní text článku 11 bodů, jednoduché řádkování, mezery mezi odstavci 6 bodů. Odsazení prvního řádku odstavce 5 mm, zarovnání textu do bloku. Mezinadpisy: hlavní 14 bodů bold, vedlejší 12 bodů bold kurzíva, další 11 bodů bold kurzíva.

Tabulky a obrázky se vypisují celým slovem a označují arabskými číslicemi. Tzn., že popisek každé tabulky či obrázku začíná slovem „Table“ („Tabulka“), resp. „Figure“ („Obrázek“) následovaným číslem (bez uvedení zkratky "No."), následuje dvojtečka a název tabulky/obrázku, vše Ariel 11 bodů bold kurzíva. Rovněž odkazy v textu se uvádějí plným slovem „Table“ („tabulka“) či „Figure“ („obrázek“) a číslem. Automatické číslování tabulek a obrázků je nežádoucí, působí komplikace při sestavování čísla (docházívá k přečíslování).

Popisek každé tabulky se umisťuje nad tabulkou a měl by vystihovat vzájemné vztahy uvedených veličin a definovat společné podmínky, za kterých byly údaje získány (např. reakční podmínky u příprav sloučenin, kinetických měření apod.).

Popisek k obrázkům se umisťuje pod obrázek a měl by být opatřen legendou, která učiní obrázek jednoznačně srozumitelným bez nutnosti hledat nezbytné informace v textu. Při použití barev u bodů, křivek, sloupců v grafech je třeba zohlednit jejich srozumitelnost i při případném vytištění článku na černobílé tiskárně.

Poděkování či konstatování, že příspěvek vznikl v rámci řešení projektu č. XYZ se píše kurzívou.

Literatura: Odkazy na literaturu se uvádějí formou exponentu (bez závorek) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Pravidla citací prací užíváme stejná jako Chemické listy

Poznámky pod čarou a hypertextové odkazy jsou povoleny.

Záhlaví a zápatí nepoužívejte, je vyhrazeno redakci.

Český (slovenský), případně anglický název, autoři, souhrn a klíčová slova na konci:

Název článku (14 bodů, bold), jména autorů (12 bodů kurzíva bold) a adresy pracovišť (12 bodů, kurzíva). Titulek Souhrn je 12 bodů kurzíva, vlastní text souhrnu i klíčových slov je 11 bodů kurzíva.

Při psaní příspěvku můžete využít tuto šablonu.
 

TECHNICKÉ POKYNY

Název souboru s příspěvkem zaslaným do redakce musí začínat jménem korespondenčního autora a následuje zkrácený název příspěvku.

Při volbě barevného zvýraznění v textu či kreslení grafů a volbě obrázků mějte na paměti, že většina čtenářů, kteří si váš článek vytiskne, použije černobílou tiskárnu.
Žádoucí je dodržování typografických pravidel: Např. po větné čárce a tečce musí být vždy mezera, text uvnitř závorek pokračuje bez mezery apod. Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník. Pomlčka (jakožto větná interpunkce nebo mezi čísly ve významu "až") musí být oddělena mezerou před a mezerou za, např.: "... dosahuje hodnot 100 – 200 mg/g". Naproti tomu spojovník se vkládá mezi slova bez mezer: fyzikálně-chemický, Joliot-Curie, 1-chlornaftalen, apod.

Případná komerční prezentace v článku musí být zřetelně odlišena (např. rámečkem) od odborného obsahu článku.

Šablona pro psaní příspěvků

 

LAYOUT OF MANUSCRIPT GRAFICKÁ ÚPRAVA RUKOPISU
 
LAYOUT OF MANUSCRIPTS

Manuscripts should be sent to editor in the form printer-ready in MS WORD format. Extent of the article is not editorially limited, but please take into consideration the reader.

The page size is A4, top and bottom margins of 2.5 cm, left and right margins 1.5 cm, white page background, a basic font is Ariel, black color.

Article title bold, font size of 18 points; names of authors (bold italic), addresses of workplaces (italics), main subtitles (bold) of 14 points.

The actual text of the article is 11 points, single-spaced. Indent of the first line of the paragraph 5 mm, alignment of the text in a block. Abstracts, keywords and Acknowledgment in italics.

Automatic references, footnotes and hyperlinks are allowed. Automating numbering of tables and figures is not recomended.

Do not use headers and footers; those are reserved for the editors.

 

Czech (Slovak) abstract at the end

The Czech (Slovak) abstract is placed at the end of the article. It begins with the title of the article (14 points, bold), followed by the names of authors (bold) and the name of the institution (both italic, 12 points). After Abstract follow Key words (both 11 point, italic).

Authors may use the following pattern when preparing their article.


TECHNICAL GUIDELINES

The name of the file that contains the article submitted to the editor must begin with the name of the correspondence author followed by the abbreviated title of the paper.

When choosing a color to highlight the text or graphs and when selecting images, keep in mind that most readers who will print out your article will do so using a monochrome printer.

Any commercial presentations in the article must be clearly distinguished from the technical content of the article (e.g. using a frame within the document).

Tables
The label of each table starts with the word “Table” along with its number (without the abbreviation “No.”), followed by a colon and the table name, which expresses the mutual relations of the stated variables, and also defines conditions under which the data were obtained (e.g. reaction conditions for preparation of compounds, kinetic measurements, etc.).

Figures

Figures are numbered in Arabic numerals. The label of each figure starts with the word “Figure” along with its number (without the abbreviation “No.”), and after a colon follows the name of the figure.

Each figure must have a legend, which makes it unambiguously clear without having to seek the necessary information in the text. The legend consists of a concise description of the relationship among the depicted data, the meaning of the symbols used and the conditions under which the data were obtained.

When using colors to distinguish points, curves and columns in graphs, it is necessary to take into account the clarity of the figure when printed on a black and white printer.

Headers and footers

It is absolutely forbidden to place any text in the header or the footer. This space is used by the editors when they compile articles into an issue.

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195