Více času na podstatné

PUBLIKAČNÍ ETIKA PUBLICATION ETHICS

 

Publikační etika

V recenzované části časopisu WASTE FORUM mohou být publikovány pouze původní články. To znamená, že zaslaný článek nebyl dříve jinde publikován nebo současně zaslán k publikování jinému vydavateli. Výjimkou jsou součásti přednášek, přehledných článků nebo dizertačních*/studentských prací.

 

Autor, případně korespondenční autor jménem ostatních spoluautorů, při zaslání článku do redakce formou podepsání Autorské deklarace prohlašuje mimo jiné, že

 • všichni autoři souhlasí, aby veškerou korespondenci s redakcí ve věci předmětného článku vedl korespondenční autor;
 • předmětný článek je původní, nebyl dříve jinde publikován ani ve stejné době zaslán k publikování jinam a nestane se tak až do uveřejnění v časopisu WASTE FORUM nebo do písemného oznámení o odmítnutí článku;
 • všichni autoři se aktivně podíleli na získaných výsledcích;
 • všichni autoři se seznámili s rukopisem a souhlasí s jeho publikování v časopisu WASTE FORUM poté, co bude upraven na základě připomínek recenzentů;
 • všechny výsledky jiných autorů v článku byly použité s jejich souhlasem, řádnou citací nebo s poděkováním za spolupráci nebo poskytnutý materiál;
 • všechny provedené experimenty byly provedeny v souladu s platným právním řádem a etikou výzkumu, včetně v případě relevance s právem na ochranu zvířat proti týrání;
 • všechny zdroje financování výzkumu jsou v rukopisu uvedeny;
 • jsou uvedeny všechny možné konflikty zájmu;
 • si je vědom své povinnosti informovat spoluautory, případně koordinátory projektu, o všech bodech této deklarace.

 

Všechny články určené k uveřejnění v časopisu WASTE FORUM jsou podrobeny posouzení minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Ty vybírá a oslovuje buď redakce sama, nebo k jejich výběru a oslovení využívá pomoci členů redakční rady. Zásadně jsou vybíráni recenzenti nejen podle zaměření posuzovaného článku, ale také musí být z jiné organizace, než jsou autoři posuzovaného článku, musí se vyvarovat případného střetu zájmu.

 

Posudky recenzentů posíláme autorům anonymně, tedy bez uvedení jména posuzovatele a jeho jméno zásadně autorům nesdělujeme.

 

Všechny příspěvky v čísle, které neprošly řádným recenzním řízením, jsou v záhlaví každé stránky jasně označeny Komerční prezentace/Commercial presentation.

 

Duplicitní publikace

Duplicitní publikování částí nebo celých příspěvků není dovoleno, jak je uvedeno v Autorské deklaraci. Použití nějaké časti (text, obrázek, schéma, tabulka) článku vydaného jinde je možné pouze s vědomím šéfredaktora a v každém případě autoři musí mít písemný souhlas původního vydavatele nebo držitele autorských práv.

 

Plagiátorství

Prezentování celých dřívějších prací či jejich částí za svou vlastní původní práci je považováno za plagiátorství.

Autoři nemohou metodou „nůžky a lepidlo“ zvyšovat počty svých publikací, aniž by do nové práce nepřidali nějakou podstatnou novou informaci. Tento postup se označuje za autoplagiátorství. Podezření z tohoto se autoři mohou vyhnout tím, že budou důsledně uvádět odkazy na původní zdroje a získají potřebná svolení.

 

Recenzní pravidla

Pokud oslovený recenzent má obavu ze střetu zájmu, je povinen toto šéfredaktorovi sdělit.

V případě, že recenzent nabude podezření, že posuzovaný článek porušuje výše uvedená pravidla nebo že se autoři dopustili plagiátorství, je povinen na to upozornit redakci.

 

 

PUBLICATION ETHICS PUBLIKAČNÍ ETIKA
 
Publication ethics

By signing the Author´s declaration the author, or the corresponding author on behalf of all co-authors declares that:

 • all authors agree that all correspondence with the editors regarding the article in question should be kept by the correspondent; 
 • the article in question is original, has not been published elsewhere or sent for publication elsewhere at the same time and will not happen until it has been published in the WASTE FORUM magazine or a written notice of rejection of the article (Publication Ethics); 
 • all authors actively participated in the results obtained;
 • all authors have read the manuscript and agree to publish it in the WASTE FORUM journal after it has been edited based on the reviewers' comments;
 • all results of other authors in the article were used with their consent, proper citation or thanks for their cooperation or provided material;
 • all authors and their employers agree to post the full text of the article on the journal's website under the CC BY-NC license; 
 • all experiments performed were performed in accordance with applicable law and research ethics, including, where relevant, the right to protection of animals against cruelty; 
 • all sources of research funding are listed in the manuscript; 
 • all possible conflicts of interest are listed;
 • is aware of its obligation to inform the co-authors or project coordinators of all points of this declaration.

All articles submitted for publication in WASTE FORUM undergo assessment by two independent reviewers. The reviewers are selected and contacted either by the members of the editorial staff or in consultation with the editorial board members. The reviewers are chosen based on expertise in the topic of the submitted article. To avoid bias, they must belong to a different organization and preferably live in a different city than the authors of the article. The reviews are dispatched to authors anonymously, i.e. the names of the reviewers are not disclosed to the authors.

All texts that were not subjected to a peer-review are labeled in a header of each page by the text Komerční prezentace/Commercial presentation.

 

Duplicate publication

Substantial duplications of whole or partial works are not allowed, as restricted. If any duplication (texts, Figures, Drawings or Tables) is executed, clear information must be given to the Editor-in-Chief. In any cases, authors are responsible to obtain full reprint permissions from all previous publishers or copyright holders.

 

Plagiarism

Whole or partial imitations (copies) of previous/prior works and presentation as your own original work are considered plagiarism. Authors may not use the cut and paste process in order to have multiple works published in multiple publications when little or no new information/knowledge is added. Authors who reuse substantial parts of their own published work without providing the appropriate references are guilty of self-plagiarism. Authors should try to avoid even minor plagiarism by given proper references to others' works and obtain proper permissions.

 

Review rules

If the addressed reviewer is concerned about a conflict of interest, he is obliged to inform the editor-in-chief.

In the event that the reviewer suspects that the paper under review violates the above rules or that the authors have committed plagiarism, he is obliged to notify the editors.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195