Více času na podstatné

ISSN: 1804-0195

PSANÍ ODKAZŮ NA LITERATURU GUIDELINES FOR LIST SOURCES
 
Psaní citací prací v článcích v časopisu WASTE FORUM

(Způsob psaní citací převzat z časopisu Chemické listy – zkráceno, plné znění ke stažení.)

 

Obecný úvod

Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu práce, a jsou uváděny formou exponentu (bez závorek) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Seznam citací musí být uveden na závěr článku a nesmí se používat automatické číslování ani poznámka pod čarou.

Zkratky časopisů se používají podle Chemical Abstract Service Source Index, včetně transliterace jmen autorů, názvů knih atd. psaných jinak než latinkou (výjimky viz dále). Na minimum by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky, u nichž nebyl zveřejněn úplný text apod. Odkazy na těžko dostupné práce by měly být doplněny odkazem na referátový časopis.

 

Autoři

Uvádějí se příjmení autorů následovaná iniciálami s tečkou; má-li jeden autor více iniciál, je vhodné tyto iniciály oddělit tzv. tvrdou mezerou. Jednotliví autoři se oddělují čárkou, spojka "a" se nepoužívá, za posledním autorem se píše dvojtečka, např. :

Horack S. M., Kurill A. J.:

 

Periodikum mající svazky

Následuje název časopisu formou zkratek (viz Chemical Abstract Service Source Index, výjimky viz dále) a pak se bez oddělení čárkou uvede kurzívou číslo svazku, normálním písmem číslo první stránky práce a letopočet v závorce, a citace se vždy zakončuje tečkou:

Helv. Chim. Acta 73, 2263 (1990).

 

Periodikum bez svazků

Pokud časopis není členěn do svazků, uvádí se po názvu časopisu letopočet (kurzívou) a poté číslo první stránky práce:

Horack S. M., Kurill A. J.: Tetrahedron Lett. 1997, 27.

 

Práce autorů ze zemí neužívajících latinku

Je ponecháno na autorech rukopisu, zda jména citovaných ruskojazyčných autorů uvedou v české či anglické transliteraci (připouští se Zelinskaja V. Ja. i Zelinskaya V. Ya., Puškin Ju. A. i Pushkin Yu. A.). U citací podle ruského originálu doporučujeme transliteraci českou, u citací přejímaných z anglicky psaných prací pak anglickou. U autorů čínských, japonských apod. se připouští jen anglická transliterace. U zkratek časopisů je však nutno uvést formu užívanou v Chemical Abstracts, tj. správně např. Khim. Fiz., nikoliv Chim. Fiz., správně Zh. Obshch. Khim., nikoliv Ž. Obšč. Chim.

 

Článek v méně přístupném periodiku

Doplňuje se odkazem na Chemical Abstracts nebo jiný referátový časopis, odděleným středníkem:

Kameda N., Ando M., Igarashi R.: Nippon Kagaku Kaishi 6, 603 (1992); Chem. Abstr. 117, 89670 (1992).

 

Knihy

Název knihy je napsán vždy kurzívou. Na konci citace je název vydavatele, místo a rok vydání. Pokud kniha nemá editora a cituje se jako celek, použije se této formy:

Lowestein K. A.: Silicones. A Story of Research. Wiley, New York 1979.

Má-li kniha editora (editory) a cituje se jako celek, uvádějí se pouze jména editorů (jména autorů jednotlivých příspěvků se ignorují):

James K., Petera P. (Eds): Light Scattering. Random House Ltd., Washington 1991.

Jde-li o citaci jednoho z příspěvků (kapitol), použije se této formy:

Guterr G., v knize: Catalytic Hydrogenation (Reddorf K., Bitter S., ed.), sv. II, kap. 7. Elsevier, Amsterdam 1985.

Pokud se jedná o jednotlivou konkrétní informaci (údaj, tabulku apod.), použije se číslo stránky:

Cram D. J., Hammond G. S.: Organic Chemistry, str. 543. McGraw-Hill Book Company, druhé vydání, New York 1964.

 

Přednášky/postery na konferencích

Vždy musí být uveden plný název konference (kongresu, sympozia) v originálním jazyce, místo konání a datum, příp. termínové rozpětí (to vše kurzívou). Pokud byl vydán sborník (Proceedings, Book of Abstracts), je třeba citovat v závorce jeho editory, dále příp. svazek, a vždy stránku. Údaje o vydavateli, místě vydání, případně o typu příspěvku nemusí být uvedeny, pokud byl publikován jen abstrakt a nikoliv plný text, ale je to vítáno:

Corning D. R.: 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers, Prague, 31 Aug. - 4 Sept. 1998, Book of Abstracts (Dana J. F., ed.), str. 137 (resp. Poster no., Plenary Lecture apod.).

Bennito R., Saquala S.: Sulfur Chemistry. Proc. 7th Eur. Meeting, Alma Ata, 7-15 June 1992 (Zaramayev S. A., ed.), A62. SIAS, Alma Ata 1993.

U některých sborníků, zejména z domácích konferencí, může být problém nalézt jméno editora. Někdy jej může suplovat předseda redakční rady, odborný garant konference apod. Pokud skutečně nelze ve sborníku editora identifikovat, je třeba tuto skutečnost uvést do závorky tam, kam se jeho jméno obvykle píše, tj. např.:

Novák V.: Konference Makrotest, Pardubice, 11. – 14. června 1973, Sborník přednášek, díl I (bez editora), str. 3. Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, Dům techniky ČVTS v Pardubicích, 1973.

Nebyl-li vydán sborník ani abstrakta konference, pak lze citovat jen výjimečně, ve zdůvodněných případech, a to takto:

Bihas A. A.: předneseno na 7th Int. Conf. Organomet. Chem., Paris, 7th February 1995.

Pokud byl ve sborníku uveřejněn plný text příspěvku, pak je třeba jej citovat jako knihu, tj. včetně vydavatele, místa a letopočtu vydání:

Corning D. R.:Proceedings of 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers (Dana J. F., ed.), str. 556. Huethig, Heidelberg 1993.

 

Patenty a patentové přihlášky

Je-li přihlašovatelem firma, musí její název následovat v závorce po jménech autorů. Citace musí být doplněna buď odkazem na Chemical Abstracts:

Fuchikamiu T., Ubukata Y. (Sagami Chemical Research Center): PCT Int. Appl. WO 91 09674; Chem. Abstr.115, 158720 (1991).

Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111; Chem. Abstr. 125, 25013 (1996).

nebo na patentovou třídu:

Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111 (C08F8/ 00).

 

Dosud neuveřejněné práce, soukromá sdělení nebo nepublikované výsledky

Tyto prameny by měly být citovány pouze výjimečně, ve zdůvodněných případech. Je třeba rozlišovat, v jaké fázi publikačního procesu se práce nachází, tj. např.

Novák F.: Chem. Listy, odesláno / přijato / v tisku.

Dvořák O.: soukromé sdělení.

Nový S.: nepublikované výsledky.

 

Diplomové a disertační práce, výzkumné zprávy

Tian M.: Dissertation. University of Texas at Austin, Austin, USA, 1994.

Točík Z.: Diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha 1968.

Kvasina F.: Kandidátská dizertační práce. Univerzita Karlova, Praha 1997.

Kvasina F.: Výzkumná zpráva č. 335/97. Univerzita Karlova, Praha 1997.

 

Výpočetní programy, tabulky

Je-li znám autor, pak se cituje takto:

Nardelli M.: PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.

Je-li znám pouze editor, pak takto:

PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure (Nardelli M., ed.). University of Parma, Parma 1991.

Není.li znám editor nebo je.li tým editorů:

PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.

International Tables for X-Ray Crystallography, Vol. IV. Kynoch Press, Birmingham 1974.

 

Firemní materiály

V případě katalogů se cituje takto:

Aldrich: Katalog čistých chemikálií 1999 – 2000 (Česká republika), str. 1940.

Někdy je vhodné přidat i odkaz na internetovou adresu, doplněnou datem stažení, např.:

https://www.sigma-aldrich.com, staženo 3. září 1999.

U aplikačních a výrobkových informací se používá formulace:

Spolana a.s.: Aplikace lineárních alfaolefinů NERATEN: Finální úprava přísad do polymerů a gumárenských směsí. Spolana, Neratovice 1998.

I zde je vhodné uvést internetovou adresu, např.:

Spolana a.s:. Neraten - Linear Alpha Olefins: Neraten 30+ (Aug. 1998). Spolana, Neratovice 1998. https://www. spolana.cz, staženo 7. října 1998.

 

Právní dokumenty, normy

Vždy uvádět název zákona, např.:

Zákon č. 309/1992 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).

U.S. Environmental Protection Agency: Construction Quality Assurance for Hazardous Waste Disposal, EPA-530-SW-85-021 (U.S. EPA 1986).

 

Technické normy

Vždy musí být uveden název normy (číslo nestačí):

ISO Standard 8192-84: Water quality: Test for inhibition of oxygen consumption.

ČSN ISO 5724-1: Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1:Obecné zásady a definice (leden 1997).

DIN 38 414, Teil 4: Schlamm und Sedimente (Gruppe S)(1984).

OECD Guidelines for Testing of Chemicals(Paris)1992, 15.

 

Internetové stránky

Adresu internetové stránky (URL) lze uvést také zcela samostatně. Vzhledem k tomu, že obsah internetových stránek se může průběžně měnit, je třeba v citaci uvést, kdy byla dotyčná informace stažena.

 

Plné znění ke stažení.

 

GUIDELINES FOR LIST SOURCES PSANÍ ODKAZŮ NA LITERATURU
 
GUIDELINES FOR WRITING LIST OF SOURCES

(we use the same rules to cite sources as the journal Chemické listy – the official journal of the Association of Czech Chemical Societies)

 

Authors

Authors’ last names are followed by their initials with periods. Individual authors are separated by a comma; the word “and” is not used; the last author is followed by a colon.
Example: Reznicek T., Prochazka O.:


Periodicals

The title of the journal is entered in a form of abbreviations (see Chemical Abstract Service Source Index); then, without any separating comma, comes the number of the volume written in italics; then comes the number of the first page in normal type; then in parenthesis the year. The quote always ends with a period.
Example: Helv. Chim. Acta 73, 2263 (1990).
If the journal is not divided into volumes, the year (in italic) is shown right after the journal’s name and is followed by the number of the first page in normal type:
Horack S. M., Kurill A. J.: Tetrahedron Lett. 1997, 27.


Books

Book titles are always italicized. The citation ends with the name of the publisher, place and year of publication. If the book has no editor and is cited as a whole, the following form is used:
Lowestein K. A.: Silicones. A Story of Research. Wiley, New York 1979.

If the book has an editor (editors), and is cited as a whole, only the names of the editors are used (the names of the authors of individual contributions are ignored):
James K., Petera P. (Eds): Light Scattering. Random House Ltd., Washington 1991.

If it is a citation of only one contribution (chapter), the following form is used:
Guterr G., in the book Catalytic Hydrogenation (Reddorf K., Bitter S., ed.), vol. II, chap. 7. Elsevier, Amsterdam 1985.

If it is a piece of single information (data, table), the number of the page is used: Cram D. J., Hammond G. S.: Organic Chemistry, p. 543. McGraw-Hill Book Company, second edition, New York 1964.


Presentations/posters at conferences

The full name of the conference (congress, symposium) in the original language must be used, then the place, date (eventually the time span) of the event (all italicized). If there exist Proceedings or a Book of Abstracts, the quote should include in parenthesis the editors, the volume, if applicable, and the page.  If only a Book of Abstracts was published and the full text is not available, data on the publisher, place of publication or the type of contribution need not be given (but are welcome):
Corning D. R.: 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers, Prague, 31 Aug. - 4 Sept. 1998, Book of Abstracts (Dana J. F., ed.), p. 137 (resp. Poster no., Plenary Lecture etc.).
Bennito R., Saquala S.: Sulfur Chemistry. Proc. 7th Eur. Meeting, Alma Ata, 7-15 June 1992 (Zaramayev S. A., ed.), A62. SIAS, Alma Ata 1993.

In some proceedings—especially from domestic conferences—it is difficult to find the editor’s name. Sometimes it is possible to instead use the name of the chairman of the editorial board, guarantor of the conference, etc. If no such person can be identified, this should be noted in parentheses where the editor’s name is usually written, i.e. e.g .:
Novak V.: Konference Makrotest, Pardubice, 11.-14. June, 1973, Proceedings, vol. I (no editor), p. 3. Research Institute of Synthetic Resins and Varnishes in Pardubice, Dum Techniky CVTS in Pardubice, 1973.

If no Proceedings or Abstract exist, then you can cite only in justified cases, as follows:
Bihas A. A.: presented at 7th Int. Conf. Organomet. Chem., Paris, 7th February 1995.

If the Proceedings carry a full text of the contribution, then it is necessary to quote it like a book, i.e. including the publisher, place and year of publication:
Corning D. R.:Proceedings of 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers (Dana J. F., ed.), p. 556. Huethig, Heidelberg 1993.


Thesis and dissertations, research reports

Tian M.: Dissertation. University of Texas at Austin, Austin, USA, 1994.
Tocik Z.: Thesis. Charles University, Prague 1968.
Kvasina F.: PhD thesis. Charles University, Prague,1997.
Kvasina F.: Research report No. 335/97. Charles University, Prague, 1997.

 

Legal documents

Always give the full name of the law, eg.:
Zakon c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene dasích zakonu (zakon o odpadech)., v platnem zneni


Decrees, implementing regulations, directives, etc.

U.S. Environmental Protection Agency: Construction Quality Assurance for Hazardous Waste Disposal, EPA-530-SW-85-021 (U.S. EPA 1986).


Technical standard

The name of the standard must be included (the number is not enough): ISO Standard 8192-84: Water quality: Test for inhibition of oxygen consumption.
CSN ISO 5724-1: Presnost (spravnost a shodnost) metod a vysledku mereni -Cast 1: Obecne zasady a definice.
DIN 38 414, Teil 4: Schlamm und Sedimente (Gruppe S)(1984).
OECD Guidelines for Testing of Chemicals (Paris)1992, 15.


Websites

The web address (URL) can also be presented separately. Given that the content of a website may change with time, it is necessary to include the date when the information was accessed.


Patents and patent applications

If the applicant or the patent holder is a company, its name must be given (in parenthesis) after the name of the author. The citations must be accompanied either by reference to Chemical Abstracts:
Fuchikamiu T., Ubukata Y. (Sagami Chemical Research Center): PCT Int. Appl. WO 91 09674; Chem. Abstr.115, 158720 (1991).
Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111; Chem. Abstr. 125, 25013 (1996).

or to Classification symbols:
Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111 (C08F8/ 00).


Yet unpublished work, private communications or unpublished results

These sources should be cited only in exceptional circumstances, in justified cases. It is necessary to distinguish in what stage of the publishing process, the work is, i.e. for example:
Novak F.: Chem. Listy, sent/ received/ in print.
Dvorak O.: private communication
Novy S.: unpublished results.


Computer programs, tables

If the author is known, the citation has the following form:
Nardelli M.: PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.

If only the editor is known:
PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure (Nardelli M., ed.). University of Parma, Parma 1991.
If the editor is unknown, or in a case of more than one editors:
PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.
International Tables for X-Ray Crystallography, Vol. IV. Kynoch Press, Birmingham 1974.


Corporate materials

Their citation should remain rare. Catalogs are cited as follows:
Aldrich: Katalog cistych chemikalii 1999-2000 (Ceska republika), str. 1940.
Fluka, Riedel-de Haen: Laboratorni chemikalie a analytická cinidla 1999/2000 (Ceská republika), str. 57.

Sometimes it is useful to add the website together with the date of the download, for example:
https://www.sigma-aldrich.com, downloaded September 3, 1999.

For application and product information the following formulation is used:
Spolana, a. s.: Aplikace linearnich alfaolefinu NERATEN: Finalni uprava prisad do polymeru a gumarenskych smesi. Spolana, Neratovice 1998.
OSi Specialties Inc.: Silanes for Waterborne Systems (Data Sheets). OSi Specialties, Endicott 1995.
Basel Ges.: firemni katalog "Dehtova barviva", 1993.

Here, too, it is worth noting the website, for example:
Spolana, a. s:. Neraten - Linear Alpha Olefins: Neraten 30+ (Aug. 1998). Spolana, Neratovice 1998. https://www.spolana.cz, downloaded October 7,1998.