Více času na podstatné

PSANÍ ODKAZŮ NA LITERATURU GUIDELINES FOR LIST SOURCES
 
Pravidla psaní citací (převzato z www.chemicke-listy.cz)

 

6. LITERATURA

Redaktoři se neustále musejí potýkat s tím, že autoři píší formálně nesprávné, případně neúplné citace. Věnujte, prosím, správnému citování literatury pozornost, urychlíte tak odevzdání Vašeho rukopisu do tisku a ušetříte práci nejenom sobě, ale i redakci.

 

6.1. Obecný úvod

Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu práce, a jsou uváděny formou exponentu (bez závorek a bez mezer) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Pokud hrozí, že by mohl být tento exponent chápán např. jako mocnina, 752, tak se uvede v závorce se zkratkou cit., např. 75 (cit.2). Na konci věty citační exponent vždy předchází tečku (např. Novák2.  a nikoliv Novák.2). Seznam citací musí být uveden na zvláštním listu (listech), stejně jako celý text s řádkováním 2. Nesmí se používat automatické číslování ani poznámka pod čarou. Zkratky časopisů se používají podle Chemical Abstracts Service Source Index (viz https://cassi.cas.org/search.jsp), včetně transliterace jmen autorů, názvů knih atd. psaných jinak než latinkou (výjimky viz dále). Na minimum by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky apod. Odkazy na těžko dostupné práce by měly být doplněny odkazem na Chemical Abstracts. Podobně je odkaz na referátový časopis vyžadován u jazykově obtížně dostupných prací (čínských, korejských, japonských apod.), případně i u patentů. Nadměrné citování původní literatury, zejména tehdy, je-li možno některé citace nahradit odkazem na jiné souborné zpracování stejného tématu, je nežádoucí. Počet citačních odkazů u přehledných článků nesmí přesáhnout 80, u Původních a metodických prací 40.

 

6.2. Struktura citací

6.2.1. Autoři

Uvádějí se příjmení autorů následovaná iniciálami s tečkou; má-li jeden autor více iniciál, oddělují se tyto iniciály tzv. tvrdou mezerou. Jednotliví autoři se oddělují čárkou, spojka "a" se nepoužívá, za posledním autorem se píše dvojtečka, např.:

       Horack S. M., Kurill A. J.:

Při počtu autorů 10 a menším se uvádějí všichni autoři. Je-li počet autorů citované práce větší než 10, uvádí se pouze první autor a následuje informace o počtu spoluautorů, např.:

       Novák F. a 12 spoluautorů:         

 

6.2.2. Periodikum mající svazky

Po jménech autora/autorů následuje název časopisu formou zkratky (viz Chemical Abstracts Services Source Index,https://cassi.cas.org/search.jsp) a pak se bez oddělení čárkou uvede kurzívou číslo svazku (volume), normálním písmem číslo první stránky práce a letopočet v závorce. Citace se vždy zakončuje tečkou:

       Helv. Chim. Acta 99, 897 (2016).

 

6.2.3. Periodikum bez svazků nebo s nestandardním číslováním

Pokud časopis není členěn do svazků, uvádí se po názvu časopisu letopočet (kurzívou) a poté číslo první stránky práce:

       Zhang Y., Khan D., Delling J., Tobiasch E.: Sci. World J. 2012, 1.

V případě, že časopis čísluje každý článek od čísla 1, a není tedy vhodné uvádět do citace čísla stránek, jsou tato nahrazena číslem článku (Article number), které mu bylo přiděleno časopisem. Například:

       Jeske O. a 11 spoluautorů: Nat. Commun. 6, 7116 (2015).

Případně je citaci možné doplnit o identifikátor doi:

       Jeske O. a 11 spoluautorů: Nat. Commun. 6, 7116 (2015). doi: 10.1038/ncomms8116.

 

6.2.4. Práce autorů ze zemí neužívajících latinku

Je ponecháno na autorech rukopisu, zda jména citovaných ruskojazyčných autorů uvedou v české či anglické transliteraci (připouští se Zelinskaja V. Ja. i Zelinskaya V. Ya., Puškin Ju. A. i Pushkin Yu. A.). U citací podle ruského originálu doporučujeme transliteraci českou, u citací přejímaných z anglicky psaných prací pak anglickou. U autorů čínských, japonských apod. se připouští jen anglická transliterace. U zkratek časopisů je však nutno uvést formu užívanou v Chemical Abstracts, tj. správně např. Khim. Fiz., nikoliv Chim. Fiz., správně Zh. Obshch. Khim., nikoliv Ž. Obšč. Chim. a tak dále.

 

6.2.5. Článek v méně přístupném periodiku

Citace článku v méně přístupném periodiku se doplňuje odkazem na Chemical Abstracts odděleným středníkem:

       Yasutake M., Takatsudo M., Tamura T., Yamada K., Kamiya T., Hiroseb T.: Electrochemistry 85, 768 (2017); Chem. Abstr. 2017:2048113 (2017).

 

6.2.6. Knihy

Název knihy je napsán vždy kurzívou. Na konci citace je název vydavatele, místo a rok vydání. Pokud kniha nemá editora a cituje se jako celek, použije se následující formy:

       Juláková E.: Jak prezentovat odborné výsledky: Průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury, VŠCHT Praha, Praha 2015.

Má-li kniha editora (editory) a cituje se jako celek, uvádějí se pouze jména editorů (jména autorů jednotlivých příspěvků se ignorují):

       Olajos E. J., Stopford W. (ed.): Riot Control Agents: Issues in Toxicology, Safety, and Health. CRC Press, Boca Raton 2004.

Jde-li o citaci jednoho z příspěvků (kapitoly), použije se následující formy:

       Kučera J., v knize: Comprehensive Handbook of Iodine: Nutritional, Biochemical, Pathological and Therapeutic Aspects(Preedy V. R., Burrow G. N., Wattson R., ed.), kapitola 2, str. 15. Academic Press, San Diego 2009.

Pokud se jedná o jednotlivou konkrétní informaci (údaj, tabulku apod.), použije se v citaci číslo stránky:

       Větvička V., v knize: Stromy a keře, str. 288. Aventinum, Praha 2005.

V případě, že se nejedná o první vydání knihy, uvádí se tato skutečnost za názvem knihy následujícím způsobem:

       Řežábek K.: Asistovaná reprodukce, 2. vyd. Maxdorf, Praha 2014.

 

6.2.7. Přednášky/postery na konferencích

V případě odkazů na přednášky či postery musí být vždy uveden plný název konference (kongresu, sympozia) v originálním jazyce, místo konání a datum, případně termínové rozpětí (to vše kurzívou). Pokud byl vydán sborník (Proceedings, Book of Abstracts), je třeba citovat v závorce jeho editory, dále případně svazek, a vždy stránku. Údaje o vydavateli, místě vydání, případně o typu příspěvku nemusí být uvedeny, pokud byl publikován jen abstrakt a nikoliv plný text, ale jsou vítány. U některých sborníků, zejména z domácích konferencí, může být problém nalézt jméno editora. Někdy jej může suplovat předseda redakční rady, odborný garant konference apod. Pokud skutečně nelze ve sborníku editora identifikovat, je třeba tuto skutečnost uvést do závorky tam, kam se jeho jméno obvykle píše:

       Vráblík A., Černý R.: Proceedings of 3rd International Conference on Chemical Technology, April 13. – 15. 2015, Mikulov – Czech Republic (Česká společnost průmyslové chemie, ed.), str. 91, Praha 2015.

       Daňhel A., Yosypchuk B., Vyskočil V., Barek J.: 6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu, Brazil, 16 - 19 March 2008, Book of Abstracts (bez editora), str. 131. (resp. Poster no., Plenary Lecture apod.).

Pokud byl ve sborníku uveřejněn plný text příspěvku, pak je třeba jej citovat jako knihu, tj. včetně vydavatele, místa a letopočtu vydání:

       Gomba G. K., Coimbra M. A., Copikova J., Nunes C., Rocha A. M., Syntsya A.: Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (Rapkova R., Copikova J., Sarka E. ed.), str. 24. Česká společnost chemická, Praha 2011.

 

6.2.8. Patenty a patentové přihlášky

Pro citaci patentů a patentových přihlášek je třeba uvést jména původců, dále zkratku určující, kde byl patent přihlášen, a číslo patentu či přihlášky. Redakce doporučuje uvést i název přihlašovatele v závorce po jménech původců. V závorce na konci citace je možno uvést rok zveřejnění, příslušný odkaz na Chemical Abstracts nebo na patentovou třídu:

       Fuchikamiu T., Ubukata Y.: PCT Int. Appl. WO 91 09674.

       Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111 (C08F8/00).

 

6.2.9. Práce přijaté do tisku

Tyto prameny by měly být citovány pouze výjimečně a ve zdůvodněných případech. Je-li již dostupný, musí tyto citace obsahovat identifikátor doi:

       Novák F.: Microb. Cell Fact., v tisku. doi: xxxxxxxx.

 

6.2.10. Bakalářské, diplomové, disertační a habilitační práce a další výzkumné zprávy

       Garcia Ojeda J. L.: Dissertation. Technische Universität Hamburg, Hamburg, Germany, 2014.

       Kašpárek N.: Bakalářská práce. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2017.

       Nováček Z.: Diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha 2018.

       Kašpar F.: Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2010.

       Meyer R. F., Attanasi E. D., Freeman P. A.: Open File Report 1084. U.S. Geological Survey, Virginia 2007.

 

6.2.11. Výpočetní programy

Ve většině případů je možné citovat jako internetové stránky, knihy nebo jiné, výše zmiňované formy publikací.

 

6.2.12. Firemní materiály

Jejich citování by mělo zůstat ojedinělé:

       Supelco: Chromatography Products for Analysis and Purification 2009/2010 (Německo), str. 1940.

       Merck Millipore Corporation: Rapid Lateral Flow Test Strip 2008 (USA), str. 28.

U aplikačních a výrobkových informací se používá formulace:

       Sorneca a.s.: Úprava přísad pro tenkovrstvou chromatografii. Sorneca, Nižánky 2017.

Někdy je vhodné přidat i odkaz na internetovou adresu, doplněnou datem stažení, např.:

       Sorneca a.s.: Úprava přísad pro tenkovrstvou chromatografii. Sorneca, Nižánky 2017. https://www.sorneca.cz, staženo 7. 10. 2018.

 

6.2.13. Právní dokumenty, vyhlášky, prováděcí předpisy, směrnice apod.

Vždy je nutné uvádět název zákona (vyhlášky apod.) v plném znění, např.:

       Zákon č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů (§8, odst. 1 a 3). Sbírka zákonů 2006, částka 75, str. 2853.

       Vyhláška č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. Sbírka zákonů 2017, částka 26, str. 714.

       U.S. Environmental Protection Agency: Drinking Water Health Advisories for Two Cyanobacterial Toxins, 820F15003 (2015).

 

6.2.14. Technické normy

Vždy musí být uveden název normy (číslo nestačí):

       ISO Standard 8192-84: Water Quality: Test for Inhibition of Oxygen Consumption.

       ČSN EN 12464-1: Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory (březen 2012).

       DIN 38 414, Teil 17: Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-, und Schlammunter- suchung – Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (2004).

       ASTM D 4740: Standard Test Method for Cleanliness and Compatibility of Residual Fuels by Spot Test (2014).

Někdy je vhodné přidat i odkaz na internetovou adresu, doplněnou datem stažení, např.:

       OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: 3. vyd., OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf, staženo 21. 6. 2018.

 

6.2.15. Internetové stránky

Adresu internetové stránky (URL) lze uvést také zcela samostatně. Vzhledem k tomu, že obsah internetových stránek se může průběžně měnit, je třeba v citaci uvést, kdy byla informace stažena:

       https://www.chem.agilent.com, staženo 2. 9. 2015.

V některých případech je možno před adresou uvést i jméno autora (autorů), žádné další informace se však neuvádějí:

       Novák J.: https://www.mojestranky.cz, staženo 25. 4. 2018.

 

GUIDELINES FOR LIST SOURCES PSANÍ ODKAZŮ NA LITERATURU
 
GUIDELINES FOR WRITING LIST OF SOURCES 

(we use the same rules to cite sources as the journal Chemické listy – the official journal of the Association of Czech Chemical Societies

 

Authors
Authors’ last names are followed by their initials with periods. Individual authors are separated by a comma; the word “and” is not used; the last author is followed by a colon.
Example: Reznicek T., Prochazka O.:


Periodicals
The title of the journal is entered in a form of abbreviations (see Chemical Abstract Service Source Index); then, without any separating comma, comes the number of the volume written in italics; then comes the number of the first page in normal type; then in parenthesis the year. The quote always ends with a period.
Example: Helv. Chim. Acta 73, 2263 (1990).
If the journal is not divided into volumes, the year (in italic) is shown right after the journal’s name and is followed by the number of the first page in normal type:
Horack S. M., Kurill A. J.: Tetrahedron Lett. 1997, 27.


Books

Book titles are always italicized. The citation ends with the name of the publisher, place and year of publication. If the book has no editor and is cited as a whole, the following form is used:
Lowestein K. A.: Silicones. A Story of Research. Wiley, New York 1979.

If the book has an editor (editors), and is cited as a whole, only the names of the editors are used (the names of the authors of individual contributions are ignored):
James K., Petera P. (Eds): Light Scattering. Random House Ltd., Washington 1991.

If it is a citation of only one contribution (chapter), the following form is used:
Guterr G., in the book Catalytic Hydrogenation (Reddorf K., Bitter S., ed.), vol. II, chap. 7. Elsevier, Amsterdam 1985.

If it is a piece of single information (data, table), the number of the page is used: Cram D. J., Hammond G. S.: Organic Chemistry, p. 543. McGraw-Hill Book Company, second edition, New York 1964.


Presentations/posters at conferences

The full name of the conference (congress, symposium) in the original language must be used, then the place, date (eventually the time span) of the event (all italicized). If there exist Proceedings or a Book of Abstracts, the quote should include in parenthesis the editors, the volume, if applicable, and the page.  If only a Book of Abstracts was published and the full text is not available, data on the publisher, place of publication or the type of contribution need not be given (but are welcome):
Corning D. R.: 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers, Prague, 31 Aug. - 4 Sept. 1998, Book of Abstracts (Dana J. F., ed.), p. 137 (resp. Poster no., Plenary Lecture etc.).
Bennito R., Saquala S.: Sulfur Chemistry. Proc. 7th Eur. Meeting, Alma Ata, 7-15 June 1992 (Zaramayev S. A., ed.), A62. SIAS, Alma Ata 1993.

In some proceedings—especially from domestic conferences—it is difficult to find the editor’s name. Sometimes it is possible to instead use the name of the chairman of the editorial board, guarantor of the conference, etc. If no such person can be identified, this should be noted in parentheses where the editor’s name is usually written, i.e. e.g .:
Novak V.: Konference Makrotest, Pardubice, 11.-14. June, 1973, Proceedings, vol. I (no editor), p. 3. Research Institute of Synthetic Resins and Varnishes in Pardubice, Dum Techniky CVTS in Pardubice, 1973.

If no Proceedings or Abstract exist, then you can cite only in justified cases, as follows:
Bihas A. A.: presented at 7th Int. Conf. Organomet. Chem., Paris, 7th February 1995.

If the Proceedings carry a full text of the contribution, then it is necessary to quote it like a book, i.e. including the publisher, place and year of publication:
Corning D. R.:Proceedings of 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers (Dana J. F., ed.), p. 556. Huethig, Heidelberg 1993.


Thesis and dissertations, research reports

Tian M.: Dissertation. University of Texas at Austin, Austin, USA, 1994.
Tocik Z.: Thesis. Charles University, Prague 1968.
Kvasina F.: PhD thesis. Charles University, Prague,1997.
Kvasina F.: Research report No. 335/97. Charles University, Prague, 1997.

 

Legal documents

Always give the full name of the law, eg.:
Zakon c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene dasích zakonu (zakon o odpadech)., v platnem zneni


Decrees, implementing regulations, directives, etc.

U.S. Environmental Protection Agency: Construction Quality Assurance for Hazardous Waste Disposal, EPA-530-SW-85-021 (U.S. EPA 1986).


Technical standard

The name of the standard must be included (the number is not enough): ISO Standard 8192-84: Water quality: Test for inhibition of oxygen consumption.
CSN ISO 5724-1: Presnost (spravnost a shodnost) metod a vysledku mereni -Cast 1: Obecne zasady a definice.
DIN 38 414, Teil 4: Schlamm und Sedimente (Gruppe S)(1984).
OECD Guidelines for Testing of Chemicals (Paris)1992, 15.


Websites

The web address (URL) can also be presented separately. Given that the content of a website may change with time, it is necessary to include the date when the information was accessed.


Patents and patent applications

If the applicant or the patent holder is a company, its name must be given (in parenthesis) after the name of the author. The citations must be accompanied either by reference to Chemical Abstracts:
Fuchikamiu T., Ubukata Y. (Sagami Chemical Research Center): PCT Int. Appl. WO 91 09674; Chem. Abstr.115, 158720 (1991).
Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111; Chem. Abstr. 125, 25013 (1996).

or to Classification symbols:
Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111 (C08F8/ 00).


Yet unpublished work, private communications or unpublished results

These sources should be cited only in exceptional circumstances, in justified cases. It is necessary to distinguish in what stage of the publishing process, the work is, i.e. for example:
Novak F.: Chem. Listy, sent/ received/ in print.
Dvorak O.: private communication
Novy S.: unpublished results.


Computer programs, tables

If the author is known, the citation has the following form:
Nardelli M.: PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.

If only the editor is known:
PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure (Nardelli M., ed.). University of Parma, Parma 1991.
If the editor is unknown, or in a case of more than one editors:
PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.
International Tables for X-Ray Crystallography, Vol. IV. Kynoch Press, Birmingham 1974.


Corporate materials

Their citation should remain rare. Catalogs are cited as follows:
Aldrich: Katalog cistych chemikalii 1999-2000 (Ceska republika), str. 1940.
Fluka, Riedel-de Haen: Laboratorni chemikalie a analytická cinidla 1999/2000 (Ceská republika), str. 57.

Sometimes it is useful to add the website together with the date of the download, for example:
https://www.sigma-aldrich.com, downloaded September 3, 1999.

For application and product information the following formulation is used:
Spolana, a. s.: Aplikace linearnich alfaolefinu NERATEN: Finalni uprava prisad do polymeru a gumarenskych smesi. Spolana, Neratovice 1998.
OSi Specialties Inc.: Silanes for Waterborne Systems (Data Sheets). OSi Specialties, Endicott 1995.
Basel Ges.: firemni katalog "Dehtova barviva", 1993.

Here, too, it is worth noting the website, for example:
Spolana, a. s:. Neraten - Linear Alpha Olefins: Neraten 30+ (Aug. 1998). Spolana, Neratovice 1998. https://www.spolana.cz, downloaded October 7,1998.

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195