Více času na podstatné

PŘEHLED PŘEDPISŮ - ODPADY

Metodické pokyny MŽP ZDE

Směrnice EU - ZDE

 Číslo předpisu  Název předpisu
185/2001 Sb.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

477/2001 Sb.

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ruší: 376/2001 Sb.)
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů (ruší: 381/2001 Sb.)
83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
352/2014 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

321/2014 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
184/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů

197/2003 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky (zrušen: NV 352/2014 Sb.)

99/1992 Sb.

Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

376/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - zrušena

465/2013 Sb.

Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

381/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) - zrušena

382/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

383/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

384/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

116/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

237/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

641/2004 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

294/2005 Sb.

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

352/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

341/2008 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

352/2008 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
374/2008 Sb.

Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

 

 

Text předpisu je k dispozici např. Portálu veřejné správy ZDE.