Více času na podstatné

KOMPETENCE ORGÁNŮ:

 

Státní správu v oblasti uvádění látek a přípravků na trh a do oběhu vykonávají:

 1. Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
 2. Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
 3. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
 4. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP),
 5. Krajské hygienické stanice (KHS)
 6. Státní úřad inspekce práce
 7. Celní úřady (CU)
 8. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 

Výkon kontroly:

 • Při výkonu kontroly podle zákona č. 350/2011 Sb. jsou fyzické osoby vykonávající kontrolu oprávněny pořizovat si fotodokumentaci a odebírat vzorky látky, směsi nebo látky v předmětu za účelem zjištění jejich složení a provádět nebo zajišťovat jejich rozbory.
 • Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se látka, směs nebo předmět v okamžiku odebrání vzorku prodává na trhu, a to po posouzení, že látka, věc nebo předmět splňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH).

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

 

 1. je ústředním správním úřadem v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených v přípravcích a předmětech a přípravků
 2. je ústředním kontaktním místem v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie (Nařízení REACH, CLP) za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle těchto nařízení,
 3. vykonává státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,
 4. vydává a zrušuje osvědčení o dodržování zásad podle § 19 odst.  1 a § 20 odst.  4 (zák. č. 350/2011 Sb.),
 5. vede seznam držitelů osvědčení o dodržování zásad a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,

 6. vykonává funkci příslušného orgánu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie (Nařízení REACH) a zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky,

 7. povoluje výjimky podle čl. 2 odst.  3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) nebo čl. 1 odst.  4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008),

 8. informuje veřejnost o rizicích látek v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie (Nařízení REACH).

 

Ministerstvo zdravotnictví (MZd)

 

 1. je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a předmětech,
 2. shromažďuje informace předkládané podle § 22 odst.  1 až 5 a čl. 45 (zák. č. 350/2011 Sb.) přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí (Nařízení CLP) a umožňuje dálkový přístup k nim Toxikologickému informačnímu středisku,

 3. umožňuje správním úřadům uvedeným v § 23 (zák. č. 350/2011 Sb.), Ministerstvu vnitra, hasičským záchranným sborům krajů a krajským úřadům za účelem ochrany veřejného zájmu, zejména ochrany života a zdraví, dálkový přístup k informacím v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,

 4. zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky,

 5. v rámci své působnosti informuje veřejnost o rizicích látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech nebezpečných pro zdraví.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

 

 1. zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky,
 2. spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH, CLP),

 3. informuje veřejnost o rizicích látek podle čl. 123 přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH).

 

 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

 

 1. kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona,
 2. ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

 

Krajská hygienická stanice:

 

 1. kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z hlediska ochrany zdraví,
 2. kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách, kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let a ve výrobcích určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech,

 3. ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

 

Státní úřad inspekce práce

 

 1. kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z hlediska bezpečnosti práce,
 2. ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

 

Celní úřad:

 

 1. vede evidenci všech látek a směsí vyvezených z území České republiky a dovezených na území České republiky. Do této evidence umožní pracovníkům Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, České inspekce životního prostředí, Státní rostlinolékařské správy a krajských hygienických stanic nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie,
 2. kontroluje, jak jsou vývozci a dovozci dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona,

 3. ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 1. kontroluje, jak jsou dodavateli látek a směsí dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, pokud se týkají klasifikace, balení a označování přípravků na ochranu rostlin,
 2. ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona a dává Ministerstvu životního prostředí podněty k výkonu státního dozoru před škodlivými účinky vyráběných, uváděných na trh nebo používaných přípravků na ochranu rostlin nebo dalších prostředků na ochranu rostlin.