Více času na podstatné

PŘEHLED SANKCÍ

 

Pozn.: zákonem se rozumí zák. č. 350/2011 Sb.

 

Sankce do 500 000Kč

 

 • Osoba, která provádí zkoušení vlastností látek nebo směsí nebezpečných pro zdraví a životní prostředí pro účely tohoto zákona se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21 odst.  2 písemně nepotvrdí, že zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi bylo provedeno v souladu se zásadami.
 • Dovozce, následný uživatel, dodavatel, výrobce nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví podle § 22 odst.  5.

 

Sankce do 1 000 000Kč

 

 • Osoba, která provádí zkoušení vlastností látek nebo směsí nebezpečných pro zdraví a životní prostředí pro účely tohoto zákona se dopustí správního deliktu tím, že provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie (Nařízení REACH, CLP) bez osvědčení podle § 18 odst.  1.
 • Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) neoznámí údaje o klasifikaci.
 • Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že:
  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech uvede na trh detergent nebo povrchově aktivní látku pro detergenty, aniž by splnil kritéria biologické rozložitelnosti, nebo

  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech uvede na trh detergent nebo povrchově aktivní látku pro detergenty, aniž by poskytl Ministerstvu zdravotnictví stanovené informace.

 • Vývozce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Nařízení č. 689/2008) neposkytne Ministerstvu životního prostředí informace o dovozu a vývozu.
 • Výrobce působící v oblasti výroby chloru a alkalických hydroxidů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti (Nařízení č. 1102/2008) neposkytne Ministerstvu životního prostředí stanovené informace.
 • Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky detergent, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst.  3 nebo 4.

 

Sankce do 2 000 000Kč

 

 • Dovozce nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst.  4 neuchovává údaje použité pro klasifikaci směsi po dobu, po kterou je tato směs uváděna na trh, nebo po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům.
 • výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že:
  • v rozporu s § 11 odst.  4 neuchovává doklady o splnění požadavků na obal směsi po dobu, po kterou je tato směs uváděna na trh, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům, nebo
  • v rozporu s § 12 odst.  5 neuchovává údaje použité pro označení směsi po dobu, po kterou je tato směs uváděna na trh, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům.
 • Dovozce nebo následný uživatel uvádějící na trh na území České republiky nebezpečnou směs, kterému bylo vydáno rozhodnutí povolující mu v označení této směsi použít místo názvů určitých nebezpečných látek přítomných ve směsi názvy, které identifikují nejdůležitější funkční chemické skupiny nebo názvy alternativní, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14 odst.  6 neposkytne kopii tohoto rozhodnutí orgánům členských států Evropské unie, ve kterých má v úmyslu s takto označenou směsí v rámci své obchodní činnosti nakládat.

 

Sankce do 3 000 000Kč

 

 • Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách25) vyrobí, uvede na trh nebo používá látku.
 • Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že:
  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) neposkytne informace v dodavatelském řetězci, nebo

  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) neuchovává doklady o splnění požadavků na klasifikaci a označování látky nebo směsi po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům, nebo

  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) neuvede v nabídce nebezpečné látky nebo směsi, která umožňuje uzavření kupní smlouvy bez znalosti informací uvedených na štítku nebo obalu látky nebo směsi, informace o její nebezpečnosti.

 • vývozce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Nařízení č. 689/2008) doveze nebo vyveze látku.
 • Vývozce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti (Nařízení č. 1102/2008) vyveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi..

 

Sankce do 4 000 000Kč

 

 • Dovozce nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst.  1, 2 nebo 3 nebo v rozporu s § 5 neklasifikuje látku nebo směs před jejich uvedením na trh nebo je klasifikuje odlišně, než stanoví tato ustanovení.
 • Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že:
  • v rozporu s § 11 až 16 uvede na trh směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná, nebo směs, která může představovat specifické nebezpečí, aniž by ji označil a zabalil, nebo
  • v rozporu s § 16 odst.  2 neuvede v nabídce nebezpečné směsi, která umožňuje uzavření kupní smlouvy o koupi nebezpečné směsi, aniž by kupující měl k dispozici informace uvedené na štítku nebo obalu směsi, informace o její nebezpečnosti,
 • Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na její klasifikaci, balení nebo označování podle hlavy II, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst.  1 písm.  a) nezjedná nápravu.

 

Sankce do 5 000 000Kč

 

 • Výrobce nebo dovozce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH) vyrobí nebo doveze látku nebo látku ve směsi nebo předmětu, aniž by ji registroval nebo oznámil.
 • Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že:
  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH) uvede na trh nebo používá látku bez povolení, nebo

  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) neklasifikuje látku nebo směs před jejich uvedením na trh nebo je klasifikuje odlišně, než stanoví tento předpis.

 • Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že:
  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Nařízení REACH vyrobí, uvede na trh nebo použije látku nebo látku ve směsi nebo předmětu, nebo
  • v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by je označil a zabalil.
 • Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na její klasifikaci, balení nebo označování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení CLP), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst.  1 nezjedná nápravu.
 • Osoba, která uvedla látku nebo látku ve směsi nebo předmětu na trh, aniž splnila povinnost registrace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení REACH), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst.  1 písm.  b) nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu.
 • Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění na trh látky samotné nebo obsažené ve směsi nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení REACH), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst.  1 písm.  c) nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu.