Více času na podstatné

WASTE FORUM 1/2018

  DOWNLOAD

INDEX

SOU HRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

3

Pro autory / For authors

4

Process grouping of transport systems within LCA system boundary
Návrh seskupování procesů při posuzování životního cyklu dopravních systémů
Vladimír KOČÍ, Robert KOŘÍNEK

5

Intermunicipal Cooperation in Municipal Waste Management and Its Effects on Cost-Effectiveness
Meziobecní spolupráce obcí v odpadovém hospodářství a její efekty na nákladovou efektivnost
Jana SOUKOPOVÁ, Tomáš SLÁDEČEK

17

Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions
Spoluspalování uhlí s tuhým alternativním palivem jako způsob snižování emisí oxidu siřičitého
Pavel SKOPEC, František HRDLIČKA, Jitka JENÍKOVÁ

26
Effective ventilation strategy for indoor air polluted by gas appliances operation
Efektivní větrací strategie pro vnitřní ovzduší znečištěné provozem plynových spotřebičů
Alžběta KOHOUTKOVÁ, Karel KABELE
35
Landfill leachate treatment using membrane separation: summary of laboratory testing experiences
Čištění skládkových výluhů pomocí reverzní osmózy: souhrn laboratorních zkušeností
Pavel KOCUREK, Zuzana HONZAJKOVÁ, Marek ŠÍR, Pavla TOMÁŠOVÁ, Jiří HENDRYCH
48
Use of recycled aggregate from blast furnace slag in the design of asphalt mixtures
Využití umělého kameniva z vysokopecní strusky při výrobě asfaltových směsí
Pavla VACKOVÁ, Adriana KOTOUŠOVÁ, Jan VALENTIN
60
Hodnocení energetické efektivity tepelné izolace z celulózových vláken ve dvouplášťových střechách
Energy efficiency evaluation of cellulose fibers thermal insulation in double-skinned roofs
David KOLOUCH
73
Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV
Evaluation of mineral nutrient and trace element concentrations in anaerobically stabilized sewage sludge
Filip MERCL, Zdeněk KOŠNÁŘ, Jana NAJMANOVÁ, Tomáš HANZLÍČEK, Jiřina SZÁKOVÁ, Pavel TLUSTOŠ
78
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů pomocí imobilizovaného kalu
Denitrification of high nitrate waste water using immobilized sludge
Dorota HOROVÁ, Vladimíra ŠULTOVÁ
85

 

WASTE FORUM 1/2018

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Návrh seskupování procesů při posuzování životního cyklu dopravních systémů

Vladimír KOČÍa, Robert KOŘÍNEKb
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6. e-mail: Vlad.Koci@vscht.cz
b VÚV TGM pobočka Ostrava, Macharova 5, 702 00 Ostrava , e-mail: robert.korinek@vuv.cz

Doprava je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. S celosvětovým rozvojem dopravy vzrůstá význam sledování a hodnocení konkrétních environmentálních dopadů dopravy. Nepříznivé environmentální dopady dopravy způsobují vedle samotných výfukových plynů i emise látek z procesů předřazených samotnému provozu dopravních prostředků (např. výroba a distribuce paliv, stavba vozovek) i emise látek z procesů následných (např. opravy vozovek, opravy a odstraňování vozidel). V tomto článku jsme navrhli způsob určování hranic systému pro studie LCA dopravních procesů a procesů souvisejících s dopravou, například životní cykly paliv, biopaliv, vodíkových systémů pro dopravu, vozovek a souvisejících lineárních staveb. V článku navrhujeme seskupovat procesy při modelování LCA dopravních systémů do skupin F, V a I, které odrážení jednotlivé skupiny procesů zaměřené okruhy činností týkající se životního cyklu paliv, dopravních prostředků a infrastruktury.

Klíčová slova: odpad, sanace ekologických zátěží, průmyslová a komunální ekologie

 

Meziobecní spolupráce obcí v odpadovém hospodářství a její efekty na nákladovou efektivnost

Jana SOUKOPOVÁ, Tomáš SLÁDEČEK
Ekonomicko-správní fakulta MU, Institut pro udržitelnost a cirkularitu, Lipová 41a, 602 00 Brno
e-mail: soukopova@econ.muni.cz

Článek se zaměřuje na meziobecní spolupráci a její efekty v oblasti nákladové efektivnosti odpadového hospodářství obcí ČR a poskytuje nový a inovativní přístup k nákladové efektivnosti služeb nakládání s komunálním odpadem. Byl zkoumán vzorek 710 obcí ze dvou regionů v České republice (Olomoucký a Zlínský kraj) pro data výdajů na odpadové hospodářství ze období 2014 až 2016. Byly zkoumány dvě formy meziobecní spolupráce: svozové společnosti ve společném vlastnictví obcí a veřejné zakázky zadávané společně obcemi. Výsledky analýzy zpracované pomocí obecné linerání regrese metodou nejmenších čtverců, ukazují, že meziobecní spolupráce má výrazný vliv na snižování výdajů na odpadové hospodářství obcí a to zvláště u malých obcí do 1 000 obyvatel.

Klíčová slova: odpadové hospodářství, meziobecní spolupráce, veřejné zakázky a nákladová efektivnost

 

Spoluspalování uhlí s tuhým alternativním palivem jako způsob snižování emisí oxidu siřičitého

Pavel SKOPEC, František HRDLIČKA, Jitka JENÍKOVÁ
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, Praha 6, 166 07, email: p.skopec@fs.cvut.cz

Tato práce se zabývá problematikou spoluspalování uhlí s tuhým alternativním palivem pocházejícím z odpadu za účelem snížení emisí oxidu siřičitého. Pro kotle o tepelném příkonu 5 až 50 MW spalující uhlí dochází od 1. 1 .2018 ke značnému snížení emisního limitu SO2 na 1 500 mg/m3. Hlavním přínosem této práce je prezentace výsledků z dlouhodobých experimentů spoluspalování provedených na skutečném průmyslovém kotli při reálných provozních podmínkách.

Celkově byly spalovány tři směsi paliv obsahující vzrůstající obsah TAP (10, 25 a 40% tepelného příkonu). Spalování probíhalo na roštovém kotli o celkovém tepelném příkonu 5,14 MW. Výsledky měření ukázaly, že pouze v případě využití směsi s největším obsahem TAP je možné plnit požadované emisní limity SO2. Použití takto bohaté směsi paliva ovšem způsobuje i řadu negativním dopadů, které je třeba dále řešit. Mezi nejzávažnější problémy patří výrazné zvýšení emisí tuhých částic, zvýšená koncentrace NOx a rovněž vyšší emise HCl. Díky rozdílnému měrnému objemu a mechanickým vlastnostem paliva mohou nastat problémy s přípravou směsi paliva a její následnou dopravou do kotle.

Klíčová slova: spoluspalování odpadu, tuhé alternativní palivo, oxid siřičitý

 

Efektivní větrací strategie pro vnitřní ovzduší znečištěné provozem plynových spotřebičů

Alžběta KOHOUTKOVÁa, Karel KABELEb
a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad; Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice e-mail: alzbeta.kohoutkova@uceeb.cz
b Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice, e-mail: kabele@fsv.cvut.cz

Kvalita vnitřního prostředí běžného rodinného domu v České republice je nejproblematičtější v kuchyni s kombinovanými spotřebiči (elektřina, plyn). Zejména otevřené plynové spotřebiče mohou být zdrojem významného znečištění, a to zejména u objektů po zateplovacích opatřeních s těsnými okny a těsnou obálkou budovy. Digestoř (odsávací zařízení pro přímotopný spotřebič) se ukázala jako zcela nedostatečná pro udržení přiměřené kvality vnitřního ovzduší. Studie na základě výsledků průběžného měření typického průběhu několikadenních činností v kuchyni a používání spotřebičů přináší soubor požadavků na provoz digestoře (odsávání do vnějšího prostředí) s nezbytnou kombinací přirozeného větrání okny pro dosažení normativních hodnot vnitřního prostředí s minimalizací tepelných ztrát.

Klíčová slova: kvalita vnitřního prostředí, kvalita vnitřního ovzduší, průtok větracího vzduchu, plynové spotřebiče, výměna vzduchu

 

Čištění skládkových výluhů pomocí reverzní osmózy: souhrn laboratorních zkušeností

Pavel KOCUREK, Zuzana HONZAJKOVÁ, Marek ŠÍR, Pavla TOMÁŠOVÁ, Jiří HENDRYCH
Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: pavelkocurek@post.cz

Tato studie se zabývá problematikou čištění skládkových výluhů pomocí membránových separačních procesů. Na základě rozsáhlých zkušeností v této oblasti byly vyvozeny závěry vyplývající ze zpracování vzorků skládkového výluhu ze skládek komunálního a nebezpečného odpadu. Byla provedena detailní analýza vzorků výluhů z České Republiky, které ve svém složení vykázaly značnou variabilitu. Bylo analyzováno velké spektrum anorganických látek, přičemž jejich maximální koncentrace byly následující: Na 2124 mg.l-1, K 1912 mg.l-1, amoniakální dusík 3178 mg.l-1, chloridy 3108 mg.l-1, dusičnany 491 mg.l-1, sírany 1300 mg.l-1, uhličitany 9870 mg.l-1 a TOC 1554 mg.l-1. Hodnoty měrné vodivosti výluhů byly mezi 6,1 – 22 mS.cm-1 a hodnoty pH mezi 7,5 – 8,7. S každým skládkovým výluhem byla provedena série membránových separačních experimentů za různých provozních podmínek a byla provedena analýza technologických proudů. Kombinace reverzní osmózy a předúpravy snížila objem skládkového výluhu zhruba o 80 % při použití jednoho stupně separace; další stupeň zlepšuje složení permeátu. Počet separačních stupňů může být určen místní legislativou. Reverzní osmóza vykázala vysokou účinnost separace (ve většině případů více než 95 %) pro všechny znečišťující látky bez ohledu na kvalitu vstupu a pokles měrné vodivosti byl také značný. Navržený a ověřený postup zpracování výluhu umožňuje optimalizaci procesu čištění s ohledem na další nakládání s výstupními proudy.

Klíčová slova: skládkový výluh, polutant, amoniakální dusík, membránová separace, reverzní osmóza.

 

Využití umělého kameniva z vysokopecní strusky při výrobě asfaltových směsí

Pavla VACKOVÁ, Adriana KOTOUŠOVÁ, Jan VALENTIN
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova  2077/7, 160 00 Praha 6
e-mail: pavla.vackova.1@fsv.cvut.cz

V rámci výzkumného projektu byla použita stabilní kladenská vysokopecní struska jako alternativní náhrada k běžnému drcenému kamenivu. Struska je vedlejším produktem především výroby železa a oceli a v dopravním stavitelství je používaná již řadu let, ale pouze jako kamenivo do nestmelených vrstev případně jako příměs pro výrobu hydraulicky stmelených vrstev. Jakákoliv jiná aplikace není v současné době používána a to i díky některých problémům některých velkých silničních staveb nebo z nedostatečné znalosti charakteristik a historie vzniku a původu konkrétních strusek. Tento materiál je proto mnohdy spíše ukládán na skládky, ačkoli by se mohlo jednat o kvalitní kamenivo se zlepšenými pevnostními a protismykovými charakteristikami. V tomto příspěvku jsou prezentována data probíhajícího výzkumu, kdy bylo předrcené a přetříděné struskové kamenivo aplikováno do asfaltových směsí typu AC. Ve směsích byla jedna frakce kameniva kompletně vyměněna kamenivem struskovým. Na referenčních a alternativních asfaltových směsích byla provedena celá řada zkoušek pro ověření vlivu tohoto alternativního kameniva na výsledné vlastnosti asfaltové směsi. Příkladem provedených zkoušek je stanovení modulu tuhosti, stanovení odolnosti vůči trvalým deformacím, provedení zkoušky pevnosti v tahu za ohybu, stanovení odolnosti vůči účinkům vody a mrazu a další.

Klíčová slova: Vysokopecní struska, asfaltové směsi, zkoušení asfaltových směsí, recyklace

 

Hodnocení energetické efektivity tepelné izolace z celulózových vláken ve dvouplášťových střechách

David KOLOUCH
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha
e-mail: david.kolouch@fsv.cvut.cz

Článek se zabývá energetickým hodnocením doplňkové tepelné izolace z celulózových vláken ve skladbách plochých dvouplášťových střech. Pro výpočtové vyhodnocení je zvolena modelová konstrukce dvouplášťové ploché střechy, která nesplňuje normové tepelně technické požadavky. Splnění těchto požadavků je řešeno doplněním tepelně izolační vrstvy o tepelnou izolaci z foukaných celulózových vláken. Jedná se o materiál, který je vyroben z více než 75 % recyklovaného papíru.

Energetická náročnost tohoto recyklovaného materiálu je na ploše 1m2 modelové konstrukce porovnána s jinými druhy tepelných izolací. Hodnocena je spotřeba svázané energie doplňkového tepelně izolačního materiálu, spojené s jeho životním cyklem. Dalším hodnoceným parametrem je energetická návratnost svázaných energií, která je porovnána s úsporou potřeby tepla na vytápění.

Klíčová slova: celulózová vlákna, tepelná izolace, svázané energie, energetická náročnost.

 

Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV

Filip MERCLa, Zdeněk KOŠNÁŘa, Jana NAJMANOVÁa, Tomáš HANZLÍČEKb, Jiřina SZÁKOVÁa, Pavel TLUSTOŠa
a
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha, e-mail: mercl@af.czu.cz
b Real ECO Technik, Huťská 160, 272 01 Kladno

Kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) jsou významným zdrojem minerálních živin a organické hmoty, ale zároveň jejich aplikace na zemědělskou půdu představuje možné riziko vnosu rizikových prvků do půdy. V roce 2017 bylo odebráno celkem 20 vzorků anaerobně stabilizovaných kalů ze 17 provozů ČOV napříč Českou republikou. Kaly byly analyzovány z hlediska obsahu sušiny, hodnoty pH a obsahů minerálních živin a rizikových prvků dle platných norem daných aktuální legislativou. Sušina kalů se nejčastěji pohybovala okolo 25 hm. %, pH pak v naprosté většině případů okolo 7,1. Obsahy živin ve vzorcích kalů byly mezi jednotlivými provozy mnohem méně variabilní, než obsahy rizikových prvků. V žádném vzorku nebyl překročen limitní obsah olova, které navíc vykazovalo velmi nízkou variabilitu mezi vzorky. Limity pro aplikaci na zemědělskou půdu byly nejčastěji překračovány pouze v jednom ze sledovaných rizikových prvků, kdy největší četnost překročení tohoto limitu byla v případě arsenu. Celkově nesplnilo limity obsahů rizikových prvků přibližně 35 % sledovaných provozů.

Klíčová slova: čistírenský kal, monitoring, rizikové prvky, živiny, sušina

 

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů pomocí imobilizovaného kalu

Dorota HOROVÁ, Vladimíra ŠULTOVÁ
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: dorota.horova@unicre.cz

Směsná bakteriální kultura získaná aklimatizací aktivovaného kalu z ČOV byla imobilizována jednak na uměle vytvořeném materiálu – geopolymeru, jednak na přírodních materiálech – zeolitu a lignitu. V kontinuálních testech byla ověřována možnost využití imobilizovaných bakterií pro biologickou denitrifikaci vod s extrémní koncentrací dusičnanů a závislost průběhu a účinnosti denitrifikace na typu použitého nosiče, době zdržení a vstupní koncentraci dusičnanů. Nejvyšší účinnosti odstranění dusičnanů byly dosaženy s použitím lignitu jako nosiče mikroorganismů, nicméně vzhledem k velké rozpadavosti je pro tyto účely nevhodný. Jako nosič bakterií se z testovaných materiálů nejlépe osvědčil makroporézní geopolymer, jehož členitý povrch přispěl k zachycení denitrifikačních bakterií a alkalická povaha k omezení tvorby dusitanů.

Klíčová slova: biologická denitrifikace, geopolymer, zeolit, lignit

WASTE FORUM 1/2018

  DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Process grouping of transport systems within LCA system boundary

Vladimír KOČÍa, Robert KOŘÍNEKb
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6,
e-mail:
Vlad.Koci@vscht.cz
b VÚV TGM pobočka Ostrava, Macharova 5, 702 00 Ostrava, e-mail: robert.korinek@vuv.cz

Environmental impacts of transport and transport systems are currently important. With the global development of transport, the importance of monitoring and assessing the concrete environmental impacts of transport is growing. Overall environmental impacts of transport systems using Life Cycle Assessment method are frequently evaluated in last years. One of principal steps of life cycle assessment is selection of system boundaries. Selection of system boundaries substantially influence obtained results. In this article, we have designed a way to determine boundaries for the LCA study of transport and transport-related processes such as fuel life cycles, biofuels, hydrogen transport systems, roads and related linear structures.

Keywords: Life Cycle Assessment, LCA, transport systems, transportation construction, grouping

 

Intermunicipal Cooperation in Municipal Waste Management and Its Effects on Cost-Effectiveness

Jana SOUKOPOVÁ, Tomáš SLÁDEČEK
Sustainability and Circularity Institute, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Lipová 41a, 602 00 Brno, e-mail: soukopova@econ.muni.cz

This paper focuses on intermunicipal cooperation and provides a new and innovative approach to evaluating the cost effectiveness and cost efficiency of municipal waste management. We examine a sample of 710 municipalities in two regions in the Czech Republic between 2014 and 2016. We investigated two forms of intermunicipal cooperation: joint public procurements and intermunicipal waste collection companies. The results, based on an ordinary least squares regression, show that cost reduction is significantly influenced by both forms of intermunicipal cooperation. The impact is stronger for small municipalities of fewer than 1,000 inhabitants.

Keywords: waste management; intermunicipal cooperation; public procurement; cost effectiveness.

 

Co-firing of coal with a solid recovered fuel as a route for reduction of sulphur dioxide emissions

Pavel SKOPEC, František HRDLIČKA, Jitka JENÍKOVÁ
Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energy Engineering, Technická 4, Praha 6, 166 07, e-mail: p.skopec@fs.cvut.cz

This work focuses on co-firing of coal with specially separated waste marked as a solid recovered fuel (SRF) for the purpose of decreasing sulphur dioxide emissions. Nowadays, it starts to be very challenging for coal fired boilers to reach tightened emission limits for SO2 which are currently set at 1 500 mg/m3 for solid fuel and power inputs from 5 to 50 MW. The main contribution of this work is that there were done long term experiments with co-firing at the real industrial boiler with real operating parameters.
Three mixtures with increasing amount of SRF were proven at the grate type of boiler having power output 5.14 MW. Used mixtures obtained 10, 25 and 40% of SRF in heat input. Experimental results show that only the mixture with the highest amount of SRF decreases SO2 concentration under the current SO2 emission limits. However, this percentage of SRF in the mixture created several problems which should be sorted out. The biggest problems with this co-firing were increased concentrations of particular matter, increased concentration of NOx and higher emissions of HCl. Due to the different specific volume and mechanical properties of used fuels some potential problems with fuel preparation and fuel feeding should be taken into consideration.

Keywords: co-firing of waste, solid recovered fuel, sulphur dioxide

 

Effective ventilation strategy for indoor air polluted by gas appliances operation

Alžběta KOHOUTKOVÁa, Karel KABELEb
a University Centre for Energy Efficient Buildings (UCEEB), Czech Technical University (CTU),Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad; Department of Microenvironmental and Building Services Engineering, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, 166 29 Prague 6 – Dejvice, Czech Republic,
e-mail: 
alzbeta.kohoutkova@uceeb.cz
b Department of Microenvironmental and Building Services Engineering, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, Thákurova 7, 166 29 Prague 6 – Dejvice, Czech Republic, e-mail: kabele@fsv.cvut.cz

Indoor environmental quality of average family house in the Czech Republic is the most problematic in the kitchen equipped with combined gas and electrical appliances. Especially gas continuous flow water heaters can be source of significant pollution in the buildings which were recently refurbished and their façade changed into air – tight building envelope. Kitchen hood (exhaust air ventilation equipment located above stove) was found completely insufficient in keeping adequate indoor air quality. This study shows set of requirements on kitchen hood operation (exhaust of polluted air to outdoor environment) and states the necessity of multiple ventilation strategies cooperation (natural ventilation – window opening and kitchen hood operation) based on a few day measurement of typical kitchen operation and appliances use. These stated requirements were necessary to reach standard indoor environmental parameters values together with minimum heat losses.

Keywords: indoor environmental quality, indoor air quality, ventilation rate, gas appliances, air change.

 

Landfill leachate treatment using membrane separation: summary of laboratory testing experiences

Pavel KOCUREK, Zuzana HONZAJKOVÁ, Marek ŠÍR, Pavla TOMÁŠOVÁ, Jiří HENDRYCH
University of Chemistry and Technology, Prague, Faculty of Environmental Technology, Department of Environmental Chemistry, Technická 5, 166 28, Prague 6, Czech Republic,
e-mail: pavelkocurek@post.cz

This study deals with the problem of landfill leachate treatment using membrane separation processes Large experience was performed in this field using samples of various landfill leachates from landfills for municipal and hazardous waste disposal. Screening of the samples composition in the Czech Republic showed their large variability. Large spectrum of inorganic components was analysed and the following maximal concentrations were measured: Na 2124 mg.L-1, K 1912 mg.L-1, ammonia nitrogen 3178 mg.L-1, chlorides 3108 mg.L-1, nitrates 491 mg.L-1, sulfates 1300 mg.L-1, carbonates 9870 mg.L-1 and TOC 1554 mg.L-1. The conductivity values of leachates were between 6.1 – 22 mS.cm-1 and pH values between 7.5 – 8.7. A set of membrane separation experiments using different operating conditions was performed on every landfill leachate with complete analyses of all streams. The combination of reverse osmosis and pretreatment reduced the volume of landfill leachate by approximately 80 % using one separation stage; the next stage improves the composition of permeate. The number of treatment stages may be ruled by local legislation. Reverse osmosis showed high separation efficiency (over 95 % in most cases) regardless of the feed quality for all pollutants and the decrease in conductivity was also considerable. The designed and verified treatment schema allows optimization of the treatment process with regard to the output streams disposal.

Keywords: Landfill leachate, pollutant, ammonia nitrogen, membrane separation, reverse osmosis.

 

Use of recycled aggregate from blast furnace slag in the design of asphalt mixtures (in Czech)

Pavla VACKOVÁ, Adriana KOTOUŠOVÁ, Jan VALENTIN
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova  2077/7, 160 00 Praha 6

Within a research study, blast furnace slag was used as an alternative substitute of natural crushed aggregate. Slag is in general a by-product mainly of iron and steel production and it has been used in transport engineering for many years, but only as aggregate for unbound layers or as an additive for hydraulically bound layers. Applications of steel slags in asphalt mixtures are known form several regions in the world. Any other application is currently not used. This can be also due to some problems of large road constructions (swelling) or insufficient knowledge of characteristics, source and origin of specific types of slags. This material is often being deposited in landfills, although it could be an aggregate with high quality, improved strength and anti-skid properties. In this paper there are presented data of the ongoing research, where crushed and sorted slag aggregates were used in asphalt mixtures. In the asphalt mixtures, one aggregate fraction was always fully replaced by the blast furnace slag aggregate. A number of tests was performed on the control and alternative asphalt mixtures to verify the effect of this alternative aggregate on the asphalt mixture properties. Performed tests included the determination of stiffness, determination of resistance to permanent deformation, the indirect tensile strength test, the determination of moisture susceptibility, and others.

Keywords: Furnace blast slag, asphalt mixture, asphalt mixture testing, recycling

 
Energy efficiency evaluation of cellulose fibers thermal insulation in double-skinned roofs  (in Czech)

David KOLOUCH
Department of Building Structures, Faculty of Civil Engineering, ČVUT in Prague, Thákurova 7, 166 29 Prague, Czech Republic, e-mail: david.kolouch@fsv.cvut.cz

This extract discusses energy evaluation of additional thermal insulation from cellulose fibers in the composition of flat double skin roofs. The model construction of double skin roof which doesn´t meet thermal-technical requirements of standards was chosen for computational evaluation. The fulfillment of these requirements is solved by addition of thermal insulation from blown cellulose fibers into thermal insulation layer. It is a material which is made from more than 75 % recycled paper.

Energy demand of this recycled material is compared to other types of thermal insulations on area of 1m2 of model construction. The evaluated parameter is the associated energy consumption of additional thermal insulation material connected with its life cycle. Other evaluated parameter is energy return of connected energies which is compared with the heat saving for heating.

Keywords: cellulose fibers, thermal insulation, primary energy, energy demand.

 
Evaluation of mineral nutrient and trace element concentrations in anaerobically stabilized sewage sludge (in Czech)

Filip MERCLa, Zdeněk KOŠNÁŘa, Jana NAJMANOVÁa, Tomáš HANZLÍČEKb, Jiřina SZÁKOVÁa, Pavel TLUSTOŠa
aDepartment of Agro-environmental chemistry and plant nutrition, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, 165 00 Praha
 bReal ECO Technik, Huťská 160, 272 01 Kladno

Sewage sludge (SS), or biosolids, represent an important source of mineral nutrients and organic matter. However, SS application on agricultural soil is related with the risk of soil contamination by trace elements. Twenty sewage sludge samples from 17 different waste water treatment plants in the Czech Republic were collected in 2017. Subsequently, dry matter content, pH and concentrations (aqua regia digestion) of nutrients and trace elements were determined. Analyzed samples showed dry matter content most often around 25 % and pH around 7.1. The variability of nutrients concentrations was significantly lower when compared to variability of trace elements. No sample exceeded the limit value of Pb (200 mg kg-1) given by Czech legislation for sewage sludge application on agricultural soils. The concentrations of Pb also showed the least variability among trace elements studied. The limit values were usually exceeded only for one trace element and it was most frequently As (30 mg kg-1). Generally, 35 % of studied samples did not meet law requirements for soil application.

Keywords: sewage sludge, biosolids, trace elements, nutrients, dry matter, 

 

Denitrification of high nitrate waste water using immobilized sludge  (in Czech)

Dorota HOROVÁ, Vladimíra ŠULTOVÁ
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., Ústí nad Labem

Mixed bacterial culture obtained by an acclimatization of activated sludge from the waste water treatment plant was immobilized both on artificially formed material – geopolymer and on natural materials – zeolite and lignite. In the continuous tests, the possibility of using immobilized bacteria for biological denitrification of water with extreme nitrate concentration and the dependence of the course and efficiency of denitrification on the type of carrier, the residence time and on the nitrate concentration were tested. The highest nitrate removal efficiency was achieved using lignite as a carrier of microorganisms, however, due to the high disintegration, lignite is inappropriate for these purposes. The macroporous geopolymer is a suitable denitrification bacteria carrier, the ragged surface of geopolymer contributes to the capture of bacteria and the alkaline nature of surface helps to limit the formation of nitrite.

Keywords: denitrification, geopolymer, zeolite, lignite

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195