Více času na podstatné

WASTE FORUM 3/2019

 DOWNLOAD 

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

176

Pro autory / For authors

177

Households as an important part of the circular economy

Domácnosti ako dôležitá súčasť cirkulárnej ekonomiky

Jarmila VIDOVÁ

178

Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen

biowaste with an emphasis on pathogens

Změny chemických a biologických parametrů během vermikompostování kuchyňského

bioodpadu, s důrazem na patogeny

Tereza HŘEBEČKOVÁ, Aleš HANČ, Amitava ROY

187

Biochar – výroba, vlastnosti, certifikace, použití

Biochar – production, properties, certification, and utilization

Michael POHOŘELÝ, Anežka SEDMIHRADSKÁ, Lukáš TRAKAL, Petr JEVIČ

197

The processes of accumulation and transport of automobile waste in the city of Tashkent

Proces akumulace a pohybu odpadních vozidel ve městě Taškent

Maria RADKEVICH, Kamila SHIPILOVA

211

Vliv vybraných podmínek na opakovatelnost potenciálové odezvy stříbrné amalgámové

elektrody v průmyslových vodách

Influence of selected conditions on repeatability of potential response of the silver amalgam electrode in industrial waters

Aneta KARÁSKOVÁ, Ladislav NOVOTNÝ, Renáta PETRÁŃKOVÁ, Abraham KABUTEY

219

Estimation of Emissions in the Wastewater Treatment Plant Operation

Vyčíslenie množstva emisií pri prevádzke čistiarne odpadových vôd

Réka CSICSAIOVÁ, Kristína LUKÁČOVÁ, Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, Štefan STANKO, Mária

DUBCOVÁ

226

Toxicity of the waste water from wildland fires suppression

Stanovenie toxicity odpadovej vody z hasenia prírodných požiarov

Veronika VEĽKOVÁ, Helena HYBSKÁ, Martina LOBOTKOVÁ, Marianna PALUGOVÁ

235

Environmental Properties of Wooden Shelter: A Comparison of Three Waste Management Scenarios

Environmentálne dopady dreveného prístrešku: Porovnanie troch scenárov nakladania

s odpadom po skončení životnosti

Martina WOLFOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Marcela ONDOVÁ

246

Repair Mortars Containing Fly Ash and Crystalline Admixture

Správková malta využívající vedlejší produkt a krystalizační přísadu

Nikol ŽIŽKOVÁ, Jakub HODUL, Ruben Paul BORG, Vít ČERNÝ

254

Properties of Czech deposited high temperature fly ash

Vlastnosti českých deponovaných vysokoteplotních popílků

Adéla POLONSKÁ, Kristýna SOKOLOVÁ, Rostislav ŠULC, Martina ŠÍDLOVÁ, František

ŠKVÁRA

268

Characterization of Czech coal combustion ashes and their hydrated products

Charakterizace českých hnědouhelných popílků a jejich hydratačních produktů

Martina ŠÍDLOVÁ, Jaroslav MAIXNER, František ŠKVÁRA, Martina KOHOUTKOVÁ, Jana

CIBULKOVÁ, Adéla POLONSKÁ

276

Prieskum a riešenie brownfields veľkého priemyselného areálu v Žiari nad Hronom

Research and investigation of brownfields of a large industrial area in Žiar nad Hronom

Miriam ŤAHÚŇOVÁ, Emília HRONCOVÁ, Juraj LADOMERSKÝ

287
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not-peer-reviewed and commercial papers
 
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 294

 

WASTE FORUM 3/2019

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Domácnosti ako dôležitá súčasť cirkulárnej ekonomiky

Jarmila VIDOVÁ

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 854 01 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: vidova@euba.sk

Od prvej priemyselnej revolúcie fungovala ekonomika na lineárnom prístupe. Prírodné zdroje sa využívali vo výrobe tovarov bez úvahy o tom, ako sa s nimi bude nakladať. V lineárnej ekonomike sa surové prírodné zdroje transformujú na produkty a likvidujú sa v niektorých krajinách bez opätovného využitia. V súčasnosti iba 9 % svetovej výroby funguje na princípe cirkulárnej ekonomiky, čo vypovedá o tom, že iba 9 % z 92,8 miliárd ton nerastov, kovov, biomasy a fosílnych palív, ktoré vstupujú do ekonomiky, sa každý rok opätovne používa a zvyšných 91 % predstavuje „kruhovú medzeru“. Predmetom skúmania v príspevku je cirkulárna ekonomika s dôrazom na sektor domácností, ktoré postojom k uspokojovaniu svojich potrieb výrazne prispievajú k spotrebe surovín. Sledovanie vývoja produkcie odpadov, či miery recyklácie je hodnotenie minulého vývoja. K tomu, aby bol prechod na cirkulárnu ekonomiku úspešný, je potrebné predovšetkým zmeniť správanie sa domácností k spotrebe zdrojov, V príspevku prinášame zistenia získané z dotazníkového prieskumu postoja obyvateľov Slovenskej republiky na vybranej vzorke. Vyhodnotením odpovedí na výskumné otázky môžeme konštatovať, že obyvatelia Slovenskej republiky sú naklonení ekologickejšiemu spôsobu života, čoho dôležitým predpokladom k pokroku je výchova ďalších generácií v oblasti odpadového hospodárstva, no predovšetkým k výchove o predchádzaní vzniku odpadov, čo bude mať vplyv na šetrenie prírodných zdrojov. Okrem pozitívnych výsledkov, však zisťujeme, že značná skupina obyvateľov nepreferuje ekologické správanie a mnohí aj z dôvodov finančnej náročnosti.

Klíčová slova: cirkulárna ekonomika, domácnosti, odpadové hospodárstvo, recyklácia

 

Změny chemických a biologických parametrů během vermikompostování kuchyňského bioodpadu, s důrazem na patogeny

Tereza HŘEBEČKOVÁa, Aleš HANČa,*, Amitava ROYb

aKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol * Korespondenční autor: hanc@af.czu.cz

bVýzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, 161 00 Praha 6

Gastroodpad a kuchyňský bioodpad se mohou stát environmentálním a ekonomickým problémem, pokud s nimi nebude řádně nakládáno. Cílem této studie bylo zjistit vliv venkovního vermikompostování v systému průběžného krmení žížal kuchyňským bioodpadem na patogeny ve vztahu k biologickým a chemickým vlastnostem. Po jednom roce venkovního vermikompostování byla zjištěna chemická a biologická stabilita vermikompostu. Obsah patogenů byl snížen o 66 %, zatímco Salmonella spp. nebyla vůbec přítomna. S přibývajícím stářím vermikompostu klesala celková mikrobiální biomasa a její složky (houby, aktinobakterie, bakterie G+ a G-) a také enzymatická aktivita. Průměrná aktivita enzymů, jako je β-D-glukosidáza, fosfatáza, sulfatáza, lipáza, chitináza, cellobiohydrolasa, byla ve spodní vrstvě o 53 % menší než ve vrchní vrstvě. Vlhkost poklesla na 48 % a měrná vodivost na 722 μS·cm-1. Hodnota pH se zvýšila na 8,0. Klesající trendy Ctot a Ntot korelovaly pozitivně s jejich dostupnými formami, jako je DOC, N-NO3- a N-NH4+, přičemž jejich podíl na celkovém obsahu činil 1,1 %, 0,9 % a 0,3 %. Nejvyšší obsahy byly zjištěny u Catot, Ktot a Fetot (shodně 1,3 %) následované Mgtot (0,35 %) a Ptot (0,3 %). Podíl dostupného obsahu K, Fe, Mg a P představoval v průměru ve všech třech vrstvách 39 %, 2 %, 12 % a 16 % z jejich celkového obsahu.

Klíčová slova: vermikompostování, žížaly, kuchyňský bioodpad, vrstvy, patogeny, chemické a biologické vlastnosti

 

Biochar – výroba, vlastnosti, certifikace, použití

Michael POHOŘELÝ, Anežka SEDMIHRADSKÁ, Lukáš TRAKAL, Petr JEVIČ

aÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 02 Praha 6, e-mail: pohorely@icpf.cas.cz

bÚstav energetiky & Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: michael.pohorely@vscht.cz

cKatedra geoenvironmentálních věd, ČZU Praha, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6, e-mail: trakal@fzp.czu.cz

dVýzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6

V přehledném článku jsou shrnuty základní znalosti o biocharu, který patří dle české legislativy mezi pomocné půdní látky. Díky jeho vlastnostem je biocharu v dnešní době věnována velká pozornost – může totiž pozitivně ovlivnit kvalitu půdy a změny klimatu. V druhé kapitole článku jsou představeny přední evropské firmy vyrábějící technologické linky na výrobu biocharu. V článku jsou též shrnuty relevantní fyzikálně-chemické a texturní vlastnosti biocharu s důrazem na „praktické“ kvalitativní parametry, mezi které patří stabilita biocharu, vodní kapacita, respektive nasákavost, a schopnost reverzibilní retence živin. Pátá kapitola článku se věnuje certifikaci biocharu, představuje jak českou legislativu, tak i dobrovolné iniciativy, které vydávají certifikáty kvality biocharu – European Biochar Certificate (EBC) a International Biochar Initiative (IBI). V práci jsou též popsány metody a způsoby využití biocharu v zemědělství.

Klíčová slova: biochar, biouhlí, biomasa, termochemická konverze, karbonizace, pyrolýza, zplyňování

 

Proces akumulace a pohybu odpadních vozidel ve městě Taškent

Maria RADKEVICH, Kamila ŠIPILOVÁ

Taškentský institut zavlažovacích inženýrů a zemědělské mechanizace, 39 Kary-Niyoziy, 100000 Taškent, Uzbekistán, e-mail: maria7878@mail.ru

Článek pojednává o problematice nakládání s vyřazenými automobily v Uzbekistánu. Navzdory vysoké míře rozvoje motorizace se problém recyklace vyřazených vozidel řeší velmi pomalu. Pro zjištění dalšího osudu vyřazených automobilů byl proveden průzkum u majitelů automobilů. Ukázalo se, že ne více než 32 % jich je přímo předáno k recyklaci; ale nebezpečné složky, jako je například nemrznoucí kapalina, je téměř výhradně vypuštěn do vody nebo na zem. Nedostatek informací mezi vlastníky automobilů je příčinou zničení katalyzátorů během provozu, což vede k prudkému nárůstu emisí výfukových plynů. Vládní program recyklace vyřazených vozidel nejsou dostatečně propagovány, takže majitelé automobilů nejsou informováni o této možnosti. Je nutné zvýšit zájem občanů o předávání vyřazených automobilů k recyklaci a rozvíjet infrastrukturu pro sběr, přepravu a likvidaci automobilového odpadu.

Klíčová slova: vyřazená vozidla, autovrak, odpad, recyklace, sociální průzkum

 

Vliv vybraných podmínek na opakovatelnost potenciálové odezvy stříbrné amalgámové elektrody v průmyslových vodách

Aneta KARÁSKOVÁ, Ladislav NOVOTNÝ, Renáta PETRÁŃKOVÁ, Abraham KABUTEY

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, e-mail: nvt.l@seznam.cz

Použití popsaného způsobu vyhodnocení potenciometrických měření s pevnými stříbrnými amalgámovými elektrodami (AgSAE) umožnilo využít tyto elektrody i při nižších požadavcích na mechanické obnovení jejich povrchů. Opakovatelnost závislostí zobrazujících kvaziustálené hodnoty potenciálů Ei vs. Vzi (označujících sledované vzorky vody odebrané v pořadí od Vz1 do Vz5 její postupné úpravy a po přídavku 1·10-2 M AgNO3) týkajících se AgSAE větších průměrů d než 1 mm byla lepší než u menších AgSAE. Výsledky potvrdily, že při d > 1 mm byl charakter získaných závislostí Ei vs. Vzi v pořadí od i = 1 do i = 5 přibližně neměnný a potenciálně využitelný.

Klíčová slova: potenciometrie, stříbrná amalgámová elektroda, úprava vod, iontoměniče

 

Vyčíslenie množstva emisií pri prevádzke čistiarne odpadových vôd

Réka CSICSAIOVÁ, Kristína LUKÁČOVÁ, Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, Štefan STANKO, Mária DUBCOVÁ

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, e-mail: reka.csicsaiova@stuba.sk

Komunálne čistiarne odpadových vôd slúžia na minimalizáciu negatívnych dopadov vypúšťaných odpadových vôd na životné prostredie. Procesy a produkty čistenia odpadových vôd môžu nepriaznivo ovplyvniť životné prostredie. Účelom predloženej prípadovej štúdie je určiť potenciálne množstvo emisií (CH4, N2O), ktoré vznikajú pri bežnej prevádzke ČOV. Pri výpočte jednotlivých emisií sme postupovali podľa viacerých autorov. V prvej časti je množstvo priamych a nepriamych emisií vzniknutého metánu určené počas prevádzky ČOV. Následne sa potenciálne množstvo N2O vypočítalo pomocou emisných faktorov. Posledná časť prípadovej štúdie bola zameraná na stanovenie potenciálneho množstva skleníkových plynov vznikajúcich pri konečnej likvidácii kalov. V prípade modelovej čistiarne je konečnou likvidáciou kalu kompostovanie. Posúdenie prevádzky ČOV bola založená na výpočte podľa emisných faktorov.

Klíčová slova: emisie, čistenie odpadovej vody, skleníkové plyny, emisné factory

 

Stanovenie toxicity odpadovej vody z hasenia prírodných požiarov

Veronika VEĽKOVÁa, Helena HYBSKÁb, Martina LOBOTKOVÁb, Marianna PALUGOVÁa

aKatedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika e-mail: veronika.velkova@tuzvo.sk, marianna.palugova@gmail.com

bKatedra environmentálneho inžinierstva, Fakulta ekológie a environementalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, e-mail: helena.hybska@tuzvo.sk, xlobotkova@tuzvo.sk

Článok sa zaoberá problematikou hodnotenia kontaminácie životného prostredia vplyvom vody z hasenia prírodných požiarov. V laboratórnych podmienkach bol simulovaný požiar prírodných materiálov s využitím slamy, dreva a ich zmesi ako paliva. Vo fáze plne rozvinutého požiaru bolo horenie ukončené hasením hydrantovou vodou. Boli odobraté vzorky hasiacej vody, ktoré boli testované biologickými testami toxicity: test akútnej toxicity na perloočke veľkej, test inhibície rastu koreňov horčice bielej, test inhibície rýchlosti rastu žaburinky menšej. Získané výsledky ukazujú, že hasiaca voda, ktorá uniká do povrchových a podpovrchových vôd. po hasení prírodných požiarov, má toxické účinky na životné prostredie. V teste akútnej toxicity boli všetky skúmané vzorky pozitívne a spôsobili imobilizáciu testovaných organizmov perloočky veľkej. V teste inhibície rastu koreňov horčice bielej preukázali vzorky z hasenia slamy a zmesná vzorka stimulačné účinky. V teste inhibície rýchlosti rastu žaburinky boli všetky sledované vzorky pozitívne, pričom vizuálne bola pozorovaná aj chloróza a nekróza testovaných organizmov.

Klíčová slova: prírodné požiare, hasenie požiarov, voda, ekotoxikologické testy, Daphnia magna, Sinapis alba, Lemna minor

 

Environmentálne dopady dreveného prístrešku: Porovnanie troch scenárov nakladania s odpadom po skončení životnosti

Martina WOLFOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Marcela ONDOVÁ

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Oddelenie materiálového inžinierstva, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko, e-mail: martina.wolfova@tuke.sk, adriana.estokova@tuke.sk, marcela.ondova@tuke.sk

Problematika nakladania s odpadmi nie je v oblasti stavebníctva novinkou a v súčasnej dobe, kedy je tzv. obehová ekonomika predmetom širokého záujmu, je nevyhnutné zaoberať sa koncom životnosti stavieb a konštrukcií vo väzbe na podporu recyklácie alebo zhodnocovania stavebných odpadov. Posudzovanie životného cyklu (LCA) je medzinárodne štandardizovaná metodika prístupu k životnému prostrediu, ktorá sa používa na hodnotenie vplyvu výrobku alebo systému na životné prostredie počas ich celého životného cyklu vrátane poslednej fázy - ukončenia životnosti.

Hlavným cieľom tejto prípadovej štúdie bolo porovnať environmentálne dopady troch rôznych scenárov odpadového hospodárstva pre vybranú stavbu - drevený prístrešok. Pre porovnanie a hodnotenie environmentálnych dopadov boli vybraté dva spôsoby nakladania s odpadom, ktoré sa na Slovensku

najčastejšie uplatňujú: (1) skládkovanie a (2) spaľovanie. Každý scenár zahŕňal tieto dve často používané technológie a rozdiely medzi scenármi spočívali v percentuálnom pomere, akým sa jednotlivé technológie podieľali na záverečnom spracovaní použitých materiálov dreveného prístrešku.

Vplyvy na životné prostredie u jednotlivých alternatív, ktoré zahŕňali okrem poslednej fázy životného cyklu aj dopady počas výroby materiálov a konštrukcie prístrešku, boli hodnotené na základe analýzy životného cyklu LCA softvérom SimaPro. Dopady boli počítané metódou ReCiPe a výsledky boli prezentované pomocou tzv. stredových kategórií dopadov, ako sú zmena klímy, poškodzovanie ozónovej vrstvy, toxicita pre ľudí atď., ale aj pomocou tzv. koncových kategórií, ktoré sumarizujú celkové dopady a poškodenie v oblastiach ľudského zdravia, ekosystémov a vyčerpávania zdrojov.

Získané environmentálne výsledky sa mierne líšili v závislosti od použitej metodiky. Scenár nakladania s odpadom s 30% skládkovaním a 70% spaľovaním bol identifikovaný ako najlepší z hľadiska klimatických zmien. Prekvapujúce bolo zistenie, že scenár s dominanciou skládkovania (70 %) dosahoval najlepšie skóre vo všetkých ostatných stredových ukazovateľoch životného prostredia. Treba však poznamenať, že tieto výsledky nezahŕňajú prínosy z energetického zhodnotenia zo spaľovacieho procesu, ktoré by mohli zmeniť konečné výsledky. Výsledky stredových kategórií dopadov poskytli podrobnejšie hodnotenie dopadov uvažovaných scenárov odpadového hospodárstva. Na druhej strane skládkovanie má z dlhodobého hľadiska výraznejšie celkové dopady na ekosystém a ľudské zdravie, ako to vyplýva z hodnotenia pomocou tzv. koncových kategórií.

Klíčová slova: odpad, LCA analýza, environmetálne dopady, skládkovanie, spaľovanie

 

Správková malta využívající vedlejší produkt a krystalizační přísadu

Nikol ŽIŽKOVÁa, Jakub HODULa, Ruben Paul BORGb, Vít ČERNÝa

aVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika, e-mail: zizkova.n@fce.vutbr.cz, hodul.j@fce.vutbr.cz, cerny.v@fce.vutbr.cz

bUniversity of Malta, Faculty for thr Built Enironment, Msida MSD 2080, Malta, e-mail: ruben.p.borg@um.edu.mt

Článek se zabývá možností využití druhotné suroviny, konkrétně popílku pocházejícího ze skládky, kde byl ukládán po dobu několika let. Tento popílek je vedlejším produktem uhelné elektrárny na Maltě a k jeho skládkování byly vyhrazeny nepoužívané lomy v místě Bengħisa. Popílek uložený v lomech je považován za nebezpečný pro životní prostředí. Výzkum se zaměřuje na potenciální využití popílku za účelem výroby materiálů na bázi cementu, a to zejména správkových malt. V článku je představen návrh a testování správkových malt, ve kterých se popílek používá jako náhrada cementu. Pro zlepšení odolnosti vyvinuté správkové malty vůči povětrnostním podmínkám, byl posuzován také vliv přídavku krystalizační přísady. Stabilizace popílku ve směsi byla ověřována posouzením fyzikálně-mechanických vlastností a sledováním mikrostruktury správkové malty pomocí elektronového mikroskopu.

Klíčová slova: Popílek, správkové malty, sekundární krystalizace, stabilizace.

 

Vlastnosti českých deponovaných vysokoteplotních popílků

Adéla POLONSKÁa, Kristýna SOKOLOVÁb, Rostislav ŠULCb, Martina ŠÍDLOVÁa, František ŠKVÁRAa

aVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav skla a keramiky, Technická 5, 166 28, Praha 6 – Dejvice, e-mail: Adela.Polonska@vscht.cz

bČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Zikova 4, 166 36, Praha 6

Popílky, vedlejší produkty získávání energie ze spalování uhlí, jsou cennou surovinou používanou ve stavebnictví. V současné době dochází k postupnému ústupu technologie spalování a vzniká otázka, zda bude možné v budoucnosti využít dříve uložené vysokoteplotní popílky z elektrárenských deponií. Cílem práce bylo porovnat vlastnosti uložených vysokoteplotních popílků (aglomerátů) s čerstvým vysokoteplotním popílkem z elektrárny Mělník (CZ). Laboratorní testy byly provedeny za účelem stanovení chemického a mineralogického složení, ztráty žíháním, změn v morfologii, hustot (měrné, volně sypané a setřesné), jemnosti, přirozeného obsahu vlhkosti, standardní konzistence, doby tuhnutí a indexu účinnosti. Zjistili jsme, že aglomeráty z povrchové vrstvy složiště Panský les (CZ) mladší než 4 měsíce měly podobné chemické složení jako čerstvý vysokoteplotní popílek. Chování aglomerátů

v cementových kaších a maltách splňuje standardní požadavky na popílek pro betony. Proto by bylo možné uložené popílky z tohoto složiště používat ke stejným účelům jako čerstvé popílky.

Klíčová slova: vysokoteplotní popílek, složiště, uložený vysokoteplotní popílek, aglomerát

 

Charakterizace českých hnědouhelných popílků a jejich hydratačních produktů

Martina ŠÍDLOVÁa, Jaroslav MAIXNERb, František ŠKVÁRAa, Martina KOHOUTKOVÁb, Jana CIBULKOVÁb a Adéla POLONSKÁa

aVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav skla a keramiky, Technická 5, 166 28 Praha, Česká republika, e-mail: martina.sidlova@vscht.cz, skvaraf@vscht.cz, adela.polonska@vscht.cz

bVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Centrální laboratoře, Technická 5, 166 28 Praha, Česká republika, e-mail: maixnerj@vscht.cz, kohoutkm@vscht.cz, cibulkoj@vscht.cz

České popílky a jejich hydratované produkty byly charakterizovány primárně rentgenovou difrakční analýzou (XRD), dále pak rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF) a skenovací elektronovou mikroskopií (SEM). Cílem práce bylo stanovit fázové složení, včetně amorfního podílu, u vybraných vysokoteplotních popílků (PCC FA), fluidních, resp. sulfáto-vápenatých popílků (SC) a zatvrdlých kaší připravených z SC popílku. Množství amorfní fáze bylo stanoveno metodou vnitřního standardu za použití XRD analýzy. Bylo studováno fázové složení zatvrdlých kaší v závislosti na době hydratace v horizontu 90 dní. Výsledky ukázaly rozdílné fázové složení obou typů popílků. Amorfní podíl pro vysokoteplotní popílky byl kolem 55 %, pro fluidní popílky se pohyboval v rozmezí 47 – 65 %. Změny fázového složení běhen hydratace pomocí XRD analýzy bylo možno sledovat během prvních 7 dnů, pak zůstalo fázové složení prakticky konstantní až do sledovaných 90 dnů. Nebyla prokázána časová závislost množství amorfní fáze na čase. Dále bylo zjištěno, že množství ettringitu, resp. množství amorfní fáze, je ovlivněno množstvím záměsové vody. S rostoucím vodním součinitelem kaší roste množství ettringitu, resp. klesá podíl amorfní fáze.

Klíčová slova: Vedlejší energetické produkty, fluidní popílky, vysokoteplotní popílky, amorfní fáze, XRD analýza, vnitřní standard.

 

Prieskum a riešenie brownfields veľkého priemyselného areálu v Žiari nad Hronom

Miriam ŤAHÚŇOVÁ1,2, Emília HRONCOVÁ3, Juraj LADOMERSKÝ3

1Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

2Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63, Slovensko, e-mail: tahunova.miriam@enviroserviszh.sk

3European Science and Research Institute, Hlinku 29, 960 01 Zvolen, Slovakia, e-mail: emilia.hroncova@gmail.com, jladomersky@yahoo.co.uk

Brownfields vznikajú ako vedľajší dôsledok priemyslovej alebo inej reštrukturalizácie využívaných území v ktorejkoľvek krajine a v ktoromkoľvek čase. Napriek tomu, že je táto téma z hľadiska existencie legislatívy na Slovensku relatívne nová, v priemyselnom areáli v Žiari nad Hronom a predovšetkým v samotnej spoločnosti ZSNP, a.s. bolo a je vysporadúvanie sa so starými environmentálnymi záťažami bežnou súčasťou fungovania podniku. Vďaka aktívnemu prístupu spoločnosti ZSNP, a.s., a dobrej spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy na úseku ochrany životného prostredia zaraďujeme dnes Žiarsku kotlinu medzi územia so slabým znečistením a nie medzi zaťažené územia ako tomu bolo donedávna. Príspevok sa venuje komplexnému prieskumu a riešeniu brownfields veľkého priemyselného areálu v Žiari nad Hronom vrátane sanačných prác realizovaných v dotknutom priemyselnom areáli..

Klíčová slova: brownfields, sanácie, priemyselné podniky.

 

WASTE FORUM 3/2019

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Households as an important part of the circular economy

Jarmila VIDOVÁ

University of Economics Bratislava, Dolnozemská cesta 1, 854 01 Bratislava, Slovak Republic, e-mail: vidova@euba.sk

Since the first industrial revolution, the economy has worked on a linear approach. Natural resources have been used to produce goods without considering how to handle them. In a linear economy, raw natural resources are transformed into products and disposed of in some countries without reuse. Currently, only 9% of world production operates on the circular economy principle, suggesting that only 9% of the 92.8 billion tonnes of minerals, metals, biomass and fossil fuels entering the economy are reused every year and the remaining 91% represents a "circular gap". The subject matter of the paper is a circular economy with an emphasis on the household sector, which will significantly contribute to the consumption of raw materials through the attitude towards meeting their needs. Monitoring the development of waste production or recycling rates is an assessment of past developments. In order to make the transition to the circular economy successful, it is necessary to change the behaviour of households to the consumption of resources, in the contribution we bring findings obtained from the questionnaire survey of the attitude of the inhabitants of the Slovak Republic on the selected sample. By evaluating the answers to the research questions, we can say that the inhabitants of the Slovak Republic are in favour of a greener way of life, which is an important prerequisite for the progress of the next generation in the area of waste management, but above all in waste prevention, which will have an impact on the conservation of natural resources. However, in addition to the positive results, we find that a large group of people do not prefer environmental behaviour and many also for financial reasons.

Keywords: circular economy, households, waste management, recycling

 

Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen biowaste with an emphasis on pathogens

Tereza HŘEBEČKOVÁa, Aleš HANČa,*, Amitava ROYb

aDepartment of Agro-Environmental Chemistry and Plant Nutrition, Czech University of Life Sciences Prague, Prague, 165 00, Czech Republic * Corresponding author: hanc@af.czu.cz

bResearch Institute of Agricultural Engineering, Drnovska 507, Prague, 161 00, Czech Republic

Food and kitchen biowaste can be an environmental and economic problem if not managed properly. The aim of this study was to uncover the effect of an outdoor vertical-flow vermicomposting system with continuous feeding by kitchen biowaste on pathogens in relation to the biological and chemical properties. After one year of outdoor vermicomposting the chemical and biological stability of vermicompost was found. Pathogens were reduced by 66%, while Salmonella spp. was not present at all. With the increasing age of the vermicompost, the total microbial biomass and its components (fungi, actinobacteria, G+ and G- bacteria) as well as enzymatic activity declined. The average activity of enzymes such as β-D-glucosidase, phosphatase, sulfatase, lipase, chitinase, cellobiohydrolase, in the bottom layer was less by 53% compared to the top layer. The moisture and EC decreased to 48% and 722 μS·cm-1, respectively. On the other hand, the pH increased up to 8.0. The decreasing trends of Ctot and Ntot correlated positively with their available forms such as DOC, N-NO3-, and N-NH4+, with their proportions of the total content at 1.1%, 0.9%, and 0.3%, respectively. Among other nutrients, Catot, Ktot, and Fetot exhibited the greatest contents (identically 1.3%) followed by Mgtot (0.35%) and Ptot (0.3%). The proportion of the available contents of K, Fe, Mg, and P constituted on average in all of the three layers 39%, 2%, 12%, and 16%, respectively, of the total content.

Keywords: vermicomposting, earthworms, kitchen biowaste, layers, pathogens, chemical and biological properties

 

Biochar – production, properties, certification, and utilization (in Czech)

Michael POHOŘELÝa,b, Anežka SEDMIHRADSKÁa,b, Lukáš TRAKALc, Petr JEVIČd,

aInstitute of Chemical Process Fundamentals of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 02 Prague 6, Czech Republic, e-mail: pohorely@icpf.cas.cz

bDepartment of Power Engineering, University of Chemistry and Technology Prague, Technická 5, 166 28 Prague 6, Czech Republic, e-mail: michael.pohorely@vscht.cz

cDepartment of Environmental Geosciences, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 1176, 165 21 Prague 6, Czech Republic, e-mail: trakal@fzp.czu.cz

dResearch Institute of Agricultural Engineering, v. v. i., Drnovská 507, 161 01 Prague 6, Czech Republic

This review article summarizes fundamental knowledge about biochar. Biochar is getting paid a lot of attention recently for its ability to enhance crop yield and mitigate climate change. Main European furnace producers for generating biochar are introduced. Relevant physicochemical and textural properties are reviewed with emphasis on a stability of biochar, pH, water holding, and nutrient retention capacity. Czech legislation, where biochar is classified as a supplementary soil substance and voluntary certification initiatives such as European Biochar Certificate (EBC) and International Biochar Initiative (IBI) are discussed. The methods of application of biochar in agriculture are described as well.

Keywords: Biochar, Biomass, Thermochemical conversion, Carbonization, Pyrolysis, Gasification

 

The processes of accumulation and transport of automobile waste in the city of Tashkent

Maria RADKEVICH, Kamila SHIPILOVA

Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, 39 Kary-Niyoziy str., 100000 Tashkent, Uzbekistan, e-mail: maria7878@mail.ru

The state of the problem of automotive waste in the Republic of Uzbekistan is discussed in the paper. In spite of a high growth rate of motorization, the issue of automotive waste disposal is solved very slowly. To know the fate of automotive waste, a survey of car owners was conducted. It revealed that no more than 32% of the waste is directly passed to recycling by car owners; but such hazardous waste as antifreeze is almost completely discharged into water or on the ground. The lack of knowledge among car owners is the reason of the destruction of catalysts, which leads to a sharp increase in exhaust emissions. State programs for recycling are not sufficiently advertised, as a result, the car owners are not aware of the possibility of waste disposal for recycling. It is necessary to increase the interest of citizens in the delivery of waste for recycling and the development of infrastructure for the collection, transportation and disposal of automobile waste.

Keywords: end of life cars, waste, recycling, social survey

 

Influence of selected conditions on repeatability of potential response of the silver amalgam electrode in industrial waters (in Czech)

Aneta KARASKOVA, Ladislav NOVOTNY*, Renata PETRANKOVA, Abraham KABUTEY

University of Pardubice, Studentska 95, 532 10 Pardubice, Czech Republic, *e-mail: nvt.l@seznam.cz

The use of the described evaluation of potentiometric measurements using silver solid amalgam electrodes (AgSAE) enabled to apply these electrodes even with lesser requirements on mechanical renewing of its surfaces. Dependences Ei vs. Vzi based on quasi-steady values of electrochemical potentials Ei of AgSAE in the set of aqueous samples (containing added 1·10-2M AgNO3) Vzi, i = 1 to 5 and corresponding to the purification steps of the technical waters were registered. Repeatability of diagrams Ei vs. Vzi concerning AgSAE of diameters more than 1 mm was better than that of lower diameters. Certain influence of the tested sequences of aqueous solutions on the profile of Ei vs. Vzi has been observed, as well.

Keywords: potentiometry, silver amalgam electrode, water treatment, ion-exchange

 

Estimation of Emissions in the Wastewater Treatment Plant Operation

Réka CSICSAIOVÁ, Kristína LUKÁČOVÁ, Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, Štefan STANKO, Mária DUBCOVÁ

Department of Sanitary and Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovakia, e-mail: reka.csicsaiova@stuba.sk

Municipal wastewater treatment plants serve to minimize the negative environmental impacts of discharged water. Processes and products of wastewater treatment may adversely affect the environment. The purpose of the submitted case study is to determine the emissions (CH4, N2O) generated in the ordinary operation of WWTP. In the calculation of individual emissions, we proceeded according to several authors. In the first part, the direct and indirect emissions of the produced methane determined during the operation of the WWTP. Furthermore, the potential volume of N2O was calculated using emission factors. The last part of the case study aimed at determining the potential quantity of greenhouse gases generated by the final sludge disposal. In that case, the final sludge disposal is composting. The assessment of the WWTP operation based on the calculation of emission dependencies. These based on defined relation with the addition of emission factor values occurring in each relation according to literature retrieval.

Keywords: emissions, wastewater treatment, greenhouse gas, emission factors.

 

Toxicity of the waste water from wildland fires suppression

Veronika VEĽKOVÁa, Helena HYBSKÁb, Martina LOBOTKOVÁb, Marianna PALUGOVÁa

aDepartment of Fire Protection, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, Slovak Republic e-mail: veronika.velkova@tuzvo.sk, marianna.palugova@gmail.com

bDepartment of Environmental Engineering, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, e-mail: helena.hybska@tuzvo.sk, xlobotkova@tuzvo.sk

The issue of contamination of environment caused by extinguishing water from wildland fires suppression is discussed in the paper. The wildland fire was simulated in the laboratory conditions. The cellulosic materials such as wood, straw and mixture of both were used. The samples were ignited and in the third stage of fire (full developed fire) extinguished with the hydrant water. The samples of extinguishing water were collected and tested using biological toxicity tests: the acute toxicity test on Daphnia magna, the test of the growth inhibition of the root of Sinapis alba, and the test of inhibition of the growth rate of Lemna minor L. The obtained results show, that the water from wildland fires extinguishing, which leaks after fire suppression into environment, has toxic effects on surface and subsurface waters. In the acute toxicity test all tested samples of extinguishing water were positive and caused immobilisation of tested organisms Daphnia magna. In the test of the root growth inhibition of Sinapis alba occurred root growth stimulation in the case of straw and mixed samples. In the test of the growth rate inhibition of Lemna minor L. all samples were positive, and necrosis and chlorosis were observed.

Keywords: wildland fires, fire suppression, water, ecotoxicity tests, Daphnia magna, Sinapis alba, Lemna minor

 

Environmental Properties of Wooden Shelter: A Comparison of Three Waste Management Scenarios

Martina WOLFOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Marcela ONDOVÁ

Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, Department of Material Engineering, Vysokoskolska 4, 042 00 Kosice, Slovakia, e-mail: martina.wolfova@tuke.sk, adriana.estokova@tuke.sk, marcela.ondova@tuke.sk

The main objective of this case study was to compare the environmental effectiveness of three different waste management scenarios for a selected construction – the wooden shelter. The effectiveness of the scenarios was evaluated in terms of environmental impacts based on Life Cycle Analysis, supported by SimaPro software. Each scenario included both often used technologies of waste management applied after the end of life of construction: (1) landfilling and (2) incineration. Differences among the scenarios consisted in the percentage distribution of single parts (wood and steel) of the wooden shelter. Various environmental impacts in mid-point categories (climate change, ozone depletion, human toxicity, etc.) and in end-point categories (human health, ecosystems and resources) were estimated by ReCiPe method. The waste management scenario with 30% landfilling and 70% incineration was identified to be

the best in terms of the climate changes. The obtained analysis results differed in dependence on the used mid-point and end-point methodologies.

Keywords: waste, LCA, environmental impacts, landfilling, incineration.

 

Repair Mortars Containing Fly Ash and Crystalline Admixture

Nikol ŽIŽKOVÁa, Jakub HODULa, Ruben Paul BORGb, Vít ČERNÝa

aBrno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 95, 602 00 Brno, Czech Republic, e-mail: zizkova.n@fce.vutbr.cz, hodul.j@fce.vutbr.cz, cerny.v@fce.vutbr.cz

bUniversity of Malta, Faculty for the Built Environment, Msida MSD 2080, Malta, e-mail: ruben.p.borg@um.edu.mt

The paper discusses the utilisation of a by-product specifically a fly ash sourced from a landfill where it had been dumped over a period of several years. The fly ash had been produced from a coal burning power plant in Malta and landfilled in disused quarries in Bengħisa. The landfilled fly ash deposit dumped in the quarries is considered as an environmental hazard. The research addresses the potential use of the fly ash for recycling in the production of cement based materials particularly repair mortars. The paper presents the design and testing of repair mortars in which the fly ash is used as a partial replacement of cement. In order to improve the environmental resistance, the performance of the material with the addition of a crystalline admixture was assessed. The stabilisation of the fly ash in the mixture was verified through the assessment of physical-mechanical properties and through a microscopic examination of the microstructure of the mortar.

Keywords: Fly ash, repair mortars, secondary crystallisation, stabilisation.

 

Properties of Czech deposited high temperature fly ash

Adéla POLONSKÁa, Kristýna SOKOLOVÁb, Rostislav ŠULCb, Martina ŠÍDLOVÁa, František ŠKVÁRAa

aUniversity of Chemistry and Technology, Department of Glass and Ceramics, Prague, Technická 5, 166 28, Prague 6 – Dejvice, Czech Republic, e-mail: Adela.Polonska@vscht.cz

bCzech Technical University in Prague, Department of Building Technology, Zikova 4, 166 36, Prague 6, Czech Republic

Fly ash, a by-product of coal combustion in coal-fired power plants, is a valuable raw material used in construction industry. At present, the combustion technology is gradually declining and the question arises as to whether it will be possible to use high temperature fly ash from stockpiles in the future. The aim of this work was to compare the properties of stockpiled high temperature fly ash (agglomerates) with fresh high temperature fly ash from the power plant Mělník (CZ). Laboratory tests were conducted to determine chemical and mineralogy composition, loss on ignition, changes in morphology, densities (particle, freely settled bulk and tapped), fineness, natural moisture content, standard consistency, setting times, soundness and strength activity index. Agglomerates from the surface layer of the stockpile Panský les (CZ) less than four months old had similar chemical properties as fresh high temperature fly ash. The behavior of agglomerates with cement slurries and mortars achieve the standard requirements for fly ash for concrete. Therefore, it would be possible to use the stockpiled high temperature fly ash for the same purposes as the fresh high temperature fly ash.

Keywords: High temperature fly ash, Stockpile, Deposited high temperature fly ash, agglomerates.

 

Characterization of Czech coal combustion ashes and their hydrated products

Martina ŠÍDLOVÁa, Jaroslav MAIXNERb, František ŠKVÁRAa, Martina KOHOUTKOVÁb, Jana CIBULKOVÁb and Adéla POLONSKÁa

aUniversity of Chemistry and Technology Prague, Institute of Glass and Ceramics, Technická 5, 166 28 Prague, Czech Republic, e-mail: martina.sidlova@vscht.cz, skvaraf@vscht.cz, adela.polonska@vscht.cz

bUniversity of Chemistry and Technology Prague, Central Laboratories, Technická 5, 166 28 Prague, Czech Republic, e-mail: maixnerj@vscht.cz, kohoutkm@vscht.cz

Czech coal ashes and their hydrated products were characterized primary by X-ray diffraction analysis (XRD), followed by X-ray fluorescence analysis (XRF) and scanning electron microscopy (SEM). The aim of this paper was to determine the phase composition including an amorphous content in the selected pulverized coal combustion ashes (PCC FA), sulfocalcic ashes (SC ash, CFBC ash) and in hardened SC ash slurries. Amorphous phase was determined by the internal standard method using XRD. The phase composition of the slurries and its changes occurring during the time-dependent hydration were studied within 90 days. The results showed different phase composition of both types of ashes. It was found that the selected PCC ashes had about 55% of amorphous content and the SC ashes from 47 to 65%. The phase changes could be observed during the first 7 days of hydration by XRD analysis, then the phase composition remained practically constant until the observed 90 days. For the hydrated slurries, the amorphous content was time independent and ranged from 57 – 64%. Furthermore, it was found that the amount of ettringite and the amount of amorphous phase is affected by the amount of water; the higher the water to binder ration, the higher amount of the ettringite and the lower amount of the amorphous phase, respectively.

Keywords: Coal combustion products, FBC ash, PCC fly ash, amorphous phase, XRD analysis, internal standard.

 

Research and investigation of brownfields of a large industrial area in Žiar nad Hronom

Miriam ŤAHÚŇOVÁa,b, Emília HRONCOVÁc, Juraj LADOMERSKÝc

aMatej Bel Univerzity, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic

bEnviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63, Slovak Republic, e-mail: tahunova.miriam@enviroserviszh.sk

cEuropean Science and Research Institute, Hlinku 29, 960 01 Zvolen, Slovakia, e-mail: emilia.hroncova@gmail.com, jladomersky@yahoo.co.uk

Brownfields are formed as a by-result of an industrial or other restructuring of the used territories in any country and at any time. Despite the fact that this topic is relatively new in terms of the existence of legislation in Slovakia, in the Žiar nad Hronom industrial site and especially in the company ZSNP itself, dealing with old environmental burdens has been and it is also now days considered as a normal part of the business. Thanks to the active approach of the company ZSNP and good cooperation with the state administration and self-government authorities in the field of environmental protection, today we rank Žiarska kotlina between the territories with weak pollution and not between the burdened areas as has been the case until recently. The paper focuses on the complex research and investigation of the brownfields of the large industrial complex in the locality of Žiar nad Hronom, including the remediation works carried out in the concerned industrial area.

Keywords: brownfields, remediation, industrial enterprises.

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195