Více času na podstatné

WASTE FORUM 2/2021

  DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora

50

Editorial

50

Pro autory / For authors

51

Challenges of Covid-19 Medical Waste Management in Indonesia: A Multi-stakeholder Perspective
Výzvy nakládání s lékařským odpadem Covid-19 v Indonésii: Perspektiva mnoha zúčastněných stran
Abdul KODIR, Ardyanto TANJUNG, Metha ROSYENDRA, Mochamad SAPUTRA

52

Assessment of municipal waste management systems using performance indicators to analyze recycling capacity. The case study of Corumbataí basin, São Paulo state, Brazil
Hodnocení systémů nakládání s komunálním odpadem pomocí indikátorů výkonnosti k analýze recyklační kapacity. (Případová studie povodí Corumbataí ve státě São Paulo v Brazílii)
Fernanda Giffoni Fernandes Luz, Ladislav Rozenský, Zdeněk Vrba, Justin Michael Hansen, Jan Lípa, Josef Dolista, Martin Vítek, Marcus César Avezum Alves de Castro

61

Reducing the content of zinc in metallurgical waste in a rotary kiln
Možnosti snížení obsahu zinku v metalurgických odpadech v rotační peci
Vladislav KURKA, Petr JONŠTA, Ondřej KOTÁSEK, Petr MLČOCH

78
A magnetic hydrophobic sorbent for removal of oil products from water surface
Magnetický hydrofóbní sorbent pro odstraňování ropných produktů z vodní hladiny
Věnceslava TOKAROVÁ, Stanislava STIBOROVÁ, Pavel BĚLECKÝ, Aleš KAŠPÁREK, Joanna E. OLSZOWKA
86
Využití minerální izolace v obvodovém plášti budovy s ohledem na jeho následnou recyklaci
Use of mineral wool in building envelopes with regards to their future recycling
Pavel TESÁREK, Jan TREJBAL, Jan RICHTER, Zdeněk PROŠEK
97
Verification of the effectiveness of municipal waste prevention (case study)
Preverenie efektívnosti predchádzania vzniku komunálneho odpadu (prípadová štúdia)
Zuzana PUCHEROVÁ, Dominika BÁTORY
108
Travní biomasa jako obnovitelný zdroj energie v podmínkách České republiky
Phytomass as a renewable energy source in conditions of the Czech Republic
Jan FRYDRYCH, Lucie JEZERSKÁ, Ilona GERNDTOVÁ, David ANDERT, Lenka BRADÁČOVÁ, Veronika SASSMANOVÁ
126
Hodnocení nakládání s odpady hl. m. Prahy na základě sledování tříděných složek komunálního odpadu a analýzy složení směsného komunálního odpadu
Assessment of waste management of the City of Prague based on monitoring of sorted components of municipal waste and analysis of the composition of mixed municipal waste
Dagmar VOLOŠINOVÁ, Robert KOŘÍNEK
137
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not-peer-reviewed and commercial papers
 
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2020/2021 146

 

WASTE FORUM 2/2021

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Výzvy nakládání s lékařským odpadem Covid-19 v Indonésii: Perspektiva mnoha zúčastněných stran

Abdul KODIR*, Ardyanto TANJUNG, Metha ROSYENDRA, Mochamad SAPUTRA

aCenter for Disaster, Mitigation, and Environmental Studies Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia
bDepartment of Sociology Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia
cDepartment of Geography Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia *Korespondenční autor:
e-mail: abdul.kodir.fis@um.ac.id

Nárůst počtu pozitivních pacientů s Covid-19 v Indonésii, kteří byli léčeni v nemocnicích a pohotovostních nemocnicích, způsobil, že došlo ke zvýšení  produkce zdravotnického odpadu. Studie si kladla za cíl vysvětlit, jak správně nakládat se zdravotnickým odpadem při zapojení několika zúčastněných stran, které jsou odpovědné za nakládání s tímto nebezpečným odpadem.

V práci byly využity kvalitativní výzkumné metody. Proces sběru primárních údajů byl proveden na základě rozhovorů se zúčastněnými stranami, jako jsou ředitelé nemocnic, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví, nevládní organizace v oblasti životního prostředí a soukromé subjekty, které nakládají s nebezpečným odpadem (B3).

Také byla zpracována data a údaje související s nakládáním s odpady v souvislosti s onemocněním Covid-19, jako je např. potřebná kapacita pro zpracování odpadu, zvyšování množství odpadu ze zdravotnictví, minimalizace nebezpečného odpadu atd. Údaje byly převzaty z legislativních a literárních zdrojů.

Klíčová slova: Covid-19, odpadové hospodářství, Indonésie, zdravotnický odpad, nebezpečný odpad

 

Hodnocení systémů nakládání s komunálním odpadem pomocí indikátorů výkonnosti k analýze recyklační kapacity. (Případová studie povodí Corumbataí ve státě São Paulo v Brazílii)

Fernanda Giffoni Fernandes Luza, Ladislav Rozenskýb*, Zdeněk Vrbab, Justin Michael Hansenc, Jan Lípab, Josef Dolistab, Martin Vítekb, Marcus César Avezum Alves de Castroa
a Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista; UNESP, Av. 24A, 1515, Rio Claro, São Paulo, Brazílie;
b Ústav humanitních studií v lékařství, 1. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Karlovo náměstí 40, Praha 2, 128 00, Česká republika;
c College of Arts and Sciences, Tykesson Hall, 1245 University of Oregon, Eugene, OR 97403-1245, USA
E-mail:
giffoni.f@gmail.com, Rladislav@seznam.cz *, zdenek@vrbovi.eu, jmhansen30@hotmail.com, jan.lipa@centrum.cz, Josef.dolista@centrum.cz, mccastro@rc.unesp.br
* Korespondenční autor

Analýza postupů nakládání s odpady je vícerozměrná výzva, které čelí orgány, zejména v rozvojových zemích, kde jsou zapotřebí opatření ke snížení množství odpadu, jeho opětovnému využití a zvýšení míry recyklace. Ukazatele výkonnosti se často používají k hodnocení kvality systémů nakládání s tuhým komunálním odpadem. Některé studie však naznačují, že různé případy vyžadují pro hodnocení kvality systémů řízení rozdílné ukazatele. Využitelných reálných údajů a dat od obcí je navíc nedostatek, zejména pokud jde o práci prováděnou neformálním sektorem, v rámci systémů nakládání s odpady. Účelem této studie bylo analyzovat soubor indikátorů pro zkoumání recyklační kapacity šesti obcí ve vnitrozemí brazilského státu São Paulo. Důraz byl kladen na to, jak probíhá sběr materiálu k recyklaci. Analýza odhalila, že obce mají sice selektivní sběr prováděný v městských oblastech, který je prováděn různými způsoby a ne vždy s podporou veřejné moci. Provedená reálná studie ukazuje na velkou účast neformálního sběru na recyklační kapacitě zkoumaných měst. Tato studie odhaduje, že přibližně 8 % odpadu se shromažďuje neformální recyklací celkového množství odhadovaného na generaci a každý rok ve zkoumaných městech. Průměrná míra recyklace ve vybraných městech je 10,8 %.

Klíčová slova: Nakládání s komunálním odpadem; ukazatele odpadu; neformální sektor; recyklace.

 

Možnosti snížení obsahu zinku v metalurgických odpadech v rotační peci

Vladislav KURKAa, Petr JONŠTAa, Ondřej KOTÁSEKa, Petr MLČOCHb
a
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o., Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava-Vítkovice;
bTŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000 Staré Město 739 61 Třinec. Česká republika
E-mail: vladislav.kurka@mmvyzkum.cz

Na základě literárního rozboru byl proveden návrh a následně realizace jedinečného experimentálního zařízení „Laboratorní termické zařízení pro hutní zpracování odpadů“. Experimentální zařízení slouží pro výzkum tepelného zpracování metalurgického odpadu, zejména při snižování podílu neželezných kovů. Výzkumné práce vedou k odstranění škodlivých příměsových prvků v kalech, ať je možné jejich následné využití buď opětovně v hutích jakožto vsázky, nebo jako vstupní suroviny pro jiné průmyslové odvětví.

Jsou popsány výzkumné práce realizované na experimentálním zařízení, které vedly ke snížení obsahu zinku z ocelárenských kalů vzniklých při výrobě oceli. Popsány jsou dva způsoby termického zpracování ocelárenského kalu, první bez přídavku grafitu a druhý s přídavkem grafitu. Oba termické způsoby zpracování vykazují vysoký stupeň odstranění zinku, ale v případě přídavku grafitu je odstranění zinku několikanásobně vyšší oproti termickému zpracování bez grafitu. Práce byly realizovány v rámci projektového záměru s názvem „Výzkum zpracování hutního odpadu, materiálů a vedlejších produktů z metalurgických a souvisejících provozů číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426“.

Klíčová slova: odpad, struska, kaly, olovo, zinek, tepelné zpracování.

 

Magnetický hydrofóbní sorbent pro odstraňování ropných produktů z vodní hladiny

Věnceslava TOKAROVÁa, Stanislava STIBOROVÁa, Pavel BĚLECKÝa, Aleš KAŠPÁREKa, Joanna E. OLSZOWKAb
a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
b Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, 30239 Kraków, Poland
e-mail:
venceslava.tokarova@unicre.cz, stanislava.stiborova@unicre.cz, pavel.belecky@unicre.cz, ales.kasparek@unicre.cz, joanna.olszowka@jh-inst.cas.cz

Je popsán vývoj hydrofobizovaného sorbentu se silikagelovou matricí a zabudovaným magnetitem. Byly proměřeny porozimetrické údaje i měrný povrch metodou izoterem fyzikální sorpce a desorpce dusíku, a to jak u připravených silikagelů, tak i s přídavkem různých množství magnetitu. Pro srážení silikagelu z draselného vodního skla byly použity čtyři různé naředěné kyseliny (sírová, dusičná, chlorovodíková a octová), z nichž se nejlépe osvědčily kyseliny dusičná a sírová, neboť silikagel z nich připravený v obou případech obsahoval zhruba 1 ml pórů/g téměř výhradně o velikosti mezopórů. Srážení kyselinou dusičnou nadto poskytlo silikagel s měrným povrchem nad 900 m2/g, tedy téměř 1¾ násobek povrchu silikagelu připraveného z kyseliny sírové. Silikagely připravené ze všech čtyř kyselin byly tvarovány extrudací s přídavkem 10, 20 a 30 g magnetitu na 100 g sušiny silikagelu, u vzniklých extrudátů s magnetitem byly rovněž proměřeny porozimetrické údaje a měrný povrch. Závislost na množství přidaného magnetitu nebyla jasně patrná, nicméně pro dosažení potřebných magnetických vlastností pro sběr sorbentu z vodní hladiny postačoval přídavek 10 g magnetitu na 100 g sušiny silikagelu. Silikagelové extrudáty s magnetitem byly hydrofobizovány silanizací hexadecyltrimethoxysilanem a poté vyzkoušeny k sorpci motorové nafty pro Dieselovy motory z vodní hladiny. Sorbent zachytil zhruba 1,3 g nafty na 1 g sorbentu s účinností sorpce 90 %.

Klíčová slova: hydrofóbní magnetický sorbent, silikagel, nafta do Dieselových motorů

 

Využití minerální izolace v obvodovém plášti budovy s ohledem na jeho následnou recyklaci

Pavel TESÁREKa, Jan TREJBALa*, Jan RICHTERb a Zdeněk PROŠEKa,
aČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6;
bČeské vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, Česká republika
* Korespondenční autor, e-mail:
jan.trejbal@fsv.cvut.cz

Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj obvodových plášťů budov z recyklovaných surovin s potenciálem jejich opakovatelné recyklace. Důraz je kladen na maximální využití stavebního a demoličního odpadu a úsporu nerostných surovin, zejména při realizaci nosných konstrukcí a exteriérových zateplovacích systémů.

Navržený obvodový plášť sestává ze zdicích bloků a tepelné izolace z minerálních vláken. Bloky byly vyrobeny z recyklovaného jemně mletého betonu. Skladba zateplení byla navržena ve dvou variantách s ohledem na její následnou recyklaci. V Experimentálním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze byl v říjnu 2020 realizován obvodový plášť o ploše 10 m2, který je exponován reálným podmínkám vnějšího prostředí. V současné době probíhá jeho dlouhodobý monitoring, který se soustřeďuje na analýzu teplotně-vlhkostního chování a s tím související materiálovou degradaci. Průběžná data ukazují, že obě navržené skladby kopírují chování v současnosti běžně používaných stavebních materiálů. Celá konstrukce tak vykazuje potenciál vícenásobné recyklace, včetně kontaktního zateplovacího systému. Na podzim tohoto roku dojde k její demolici a následné kompletní recyklaci. K těmto účelům bude použita nově vyvinutá linka na recyklaci tepelné izolace z minerálních vláken.

Klíčová slova: Stavební a demoliční odpad, Recyklace, Obvodový plášť, Zdicí bloky, Cementový kompozit, Zateplovací systémy, Tepelně-vlhkostní chování.

 

Preverenie efektívnosti predchádzania vzniku komunálneho odpadu (prípadová štúdia)

Zuzana PUCHEROVÁ, Dominika BÁTORY
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, e-mail: zpucherova@ukf.sk, dominika.parizova@ukf.sk

Základom nášho experimentu boli 4 rozdielne modelové rodiny žijúce v rôznych podmienkach a v rôznych častiach SR (okres Trnava – mesto Trnava a okres Ružomberok – mesto Ružomberok a dedina Likavka). Členovia týchto domácností mali predovšetkým rozdielne návyky a správanie vo vzťahu k odpadom a k životnému prostrediu. V 4 modelových rodinách sme v jednotlivých mesiacoch v roku 2019 (od 1.1.2019 do 31.12.2019) získavali množstvo ich vyprodukovaného komunálneho odpadu. Zároveň, ak domácnosť separovala vybrané zložky komunálneho odpadu, ich hmotnosť bola zisťovaná (napr. plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, papier, sklo, bioodpad).

Cieľom našej prípadovej štúdie je poukázať na evidentné a zásadné rozdiely v správaní sa 4 rôznych slovenských modelových rodín, ktoré sme mali možnosť sledovať nielen z hľadiska celkovej produkcie zmesového komunálneho odpadu, ale aj z hľadiska množstva vybraných druhov vytriedených zložiek v priebehu celého roka 2019. Zistené výsledky jednotlivých členov modelových rodín boli porovnané s priemerným množstvom vyprodukovaného odpadu na 1 obyvateľa v roku 2019 v SR (435 kg) a v EÚ (450 kg). Aj napriek tomu, že členovia modelovej rodiny 4 vyseparovali značné množstvo odpadu (143,11 kg), v roku 2019 vyprodukovali najväčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu (471,48 kg), pretože v rámci neho boli likvidované aj použité jednorazové detské plienky. Modelová rodina 1, ktorej členovia nie sú zapojení do triedenia odpadu, vyprodukovala zmesový komunálny odpad (388,63 kg) a celé toto množstvo bolo likvidované zberom a následným skládkovaním. Na zmesový komunálny odpad v modelovej rodine 2 pripadalo z dôvodu triedenia odpadu v tejto domácnosti menšie množstvo (138,00 kg). Zapojením členov modelovej rodiny 3 nielen do separácie odpadu, ale aj do predchádzania vzniku odpadu sa v tejto domácnosti vyprodukovalo najmenšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, iba 2,39 kg. Porovnávaním 4 modelových rodín z hľadiska ich celoročnej produkcie komunálnych odpadov, vyseparovaných zložiek, príp. predchádzaniu vzniku odpadov poukazujeme na to, že odlišné správanie v nakladaní s odpadmi prináša aj odlišné výsledky.

Kľúčové slová: tuhý komunálny odpad, separácia odpadu, predchádzanie vzniku odpadu, nulový odpad

 

Travní biomasa jako obnovitelný zdroj energie v podmínkách České republiky

Jan FRYDRYCHa, Lucie JEZERSKÁb*, Ilona GERNDTOVÁc, David ANDERTc, Lenka BRADÁČOVÁa, Veronika SASSMANOVÁd
a
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o., Hamerská 698, 756 54 Zubří, Česká republika;
b
Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Centrum ENET, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Česká republika;
cVýzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., P.O. Box 54, Drnovská 507/73, 161 00 Praha – Ruzyně, Česká republika;
dVysoká škola báňská – Technická univerzita, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Česká republika
E-mail:
frydrych@oseva.cz, lucie.jezerska@vsb.cz *, ilona.gerndtova@vuzt.cz
* Korespondenční autor

Nový výzkum v letech 2018 – 2020 řešil využití trav jako meziplodin s cílem zjistit produkci sušiny a energie u vybraných travních druhů a jejich směsí. Do výzkumu byly zařazeny směsi Lolium perenne 'Kentaur', Festuca rubra 'Zulu' a Festuca arundinacea 'Kora'. Trávy byly založeny v průběhu hospodářského roku ve třech termínech jako letní, strniskové a ozimé meziplodiny. V roce 2019 bylo u vybraných travních směsí dosaženo výnosu sušiny od 5,5 t.ha-1 do 12,7 t.ha-1. Uvedeným výnosům odpovídá ekvivalent tuna měrného paliva 3,33 t.ha-1do 7,6 t.ha-1. Výnos sušiny v roce 2020 u vybraných travních směsí se pohybuje od 5 t.ha-1 do 12,3 t.ha-1. Uvedeným výnosům odpovídá ekvivalent tuna měrného paliva 3,03 t.ha-1 do 7,36 t.ha-1. Současně byla sledována v letech 2018 – 2020 produkce sušiny na ladem ležící půdě bývalých luk a na orné půdě u jednoho stanoviště. Produkce sušiny se pohybovala od 1,08 do 1,53 t.ha-1. Tomu odpovídá produkce energie 0,62 – 0,92 t.ha-1 ekvivalentu tuny měrného paliva. Celková produkce sušiny a energie je 6 – 8krát nižší oproti sledovaným travním směsím využitelným jako meziplodiny. Byl zaznamenán výskyt plevelů nebezpečných v zemědělské výrobě v osevních postupech, jako jsou Elymus repens, Cirsium sp., Rumex sp. na ladem ležící půdě. Negativní jevy, které představují spontánní úhory, je třeba eliminovat z hlediska zemědělského i krajinářského. Meziplodiny zvyšují stabilitu krajinného agroekosystému zejména ve vztahu k půdě a trávy pěstované jako meziplodiny lze do zemědělských osevních postupů na základě tohoto výzkumu doporučit a využít. Výslednou biomasu meziplodin je možné použít pro energetické účely.

Klíčová slova: Tráva, meziplodiny, sušina, tuna měrného paliva, spontánní úhory

 

Hodnocení nakládání s odpady hl. m. Prahy na základě sledování tříděných složek komunálního odpadu a analýzy složení směsného komunálního odpadu

Dagmar VOLOŠINOVÁ, Robert KOŘÍNEK
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
e-mail: dagmar.volosinova@vuv.cz

Vzhledem k vysoké hustotě obyvatel hlavního města Prahy a různorodosti zástavby je efektivní systém sběru, zpracování a likvidace komunálního odpadu zásadní. S pokračujícím ekonomickým rozvojem a stoupajícím počtem obyvatel je pro udržitelné uspokojení potřeb hl. m. Prahy v oblasti nakládání s odpady nutný holistický a integrovaný model řízení odpadového hospodářství. K nastavení modelu je nezbytné znát detailní data o produkci a nakládání s komunálním odpadem. K získání vstupních dat se využívají rozbory směsného komunálního odpadu. Dosud používané metodiky rozborů nejsou jednotné a dle našeho názoru i nedostačující. V článku bychom chtěli představit výsledky dvouletého projektu a použitou metodiku k získávání komplexnějších dat pro nastavení nakládání s komunálními odpady.

Klíčová slova: odpad; směsný komunální odpad; rozbor; monitoring; metodika

WASTE FORUM 2/2021

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Challenges of Covid-19 Medical Waste Management in Indonesia: A Multi-stakeholder Perspective

Abdul KODIRa,b*, Ardyanto TANJUNGa,c, Metha ROSYENDRAa,c, Mochamad SAPUTRAa,b
aCenter for Disaster, Mitigation, and Environmental Studies Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia
 bDepartment of Sociology Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia
cDepartment of Geography Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5, Malang, Indonesia
*Corresponding author: e-mail:
abdul.kodir.fis@um.ac.id

The increase in the number of positive Covid-19 patients in Indonesia shows that the Indonesian government has not been fully prepared to face this outbreak. Recently, most of patients have been treated in several hospitals and emergency hospitals designated for Covid-19 patients. As a consequence, there has been an increase in Covid-19 medical waste. This study aims to explain how the management of Covid-19 medical waste is carried out by several stakeholders who are responsible for managing this hazardous waste.

This study used qualitative research methods. The process of collecting primary data is carried out by interviewing stakeholders such as the Director of the Hospital, the Ministry of Environment, the Ministry of Health, environmental NGOs, and private parties managing hazardous and toxic waste (B3). Meanwhile, secondary data sources are processed from legislation, literature, and data related to Covid-19 waste management, such as the capacity for treating B3 waste, Increasing Medical Waste, Managing Hazardous Waste Elimination, etc.

The results of this study indicate that the government has planned the development of medical waste treatment. However, it is hampered because the policy will only be implemented in 2020 – 2024. Meanwhile, from the private sector, the main problem faced is that not all private waste management companies still do not have an incinerator permit. Moreover, in the perspective of hospital managers, apart from having limited incinerators, some of the challenges faced in managing covid-19 waste are low supervision in waste management so that many parties recycle the waste.

Keywords: Covid-19, Waste Management, Indonesia, Multi-stakeholders

 

Assessment of municipal waste management systems using performance indicators to analyze recycling capacity. The case study of Corumbataí basin, São Paulo state, Brazil

Fernanda Giffoni Fernandes Luza, Ladislav Rozenskýb*, Zdeněk Vrbab, Justin Michael Hansenc, Jan Lípab, Josef Dolistab, Martin Vítekb, Marcus César Avezum Alves de Castroa
a Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista; UNESP, Av. 24A, 1515, Rio Claro, São Paulo, Brazil;
b* Department of Humanities in Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2, Czech Republic;
c College of Arts and Sciences, Tykesson Hall, 1245 University of Oregon, Eugene, OR 97403-1245, USA
E-mail:
giffoni.f@gmail.com, Rladislav@seznam.cz*, zdenek@vrbovi.eu, jmhansen30@hotmail.com, jan.lipa@centrum.cz, Josef.dolista@centrum.cz, mccastro@rc.unesp.br
*Corresponding author

The analysis of waste management practices is a multidimensional challenge faced by authorities, especially in developing countries, where actions are needed to reduce, reuse and increase recycling. Performance indicators are often used to assess the quality of municipal solid waste management systems. However, some studies suggest that different realities require different indicators to evaluate the quality of management systems. Moreover, effective data on the reality of municipalities are scarce, especially on the work carried out by the informal sector within the waste management systems. The purpose of this study was to investigate a set of indicators in order to examine the recycling modes and capacity of six municipalities in the interior of São Paulo estate in Brazil. Focus was placed on how the collection of the material for recycling is carried out. The analysis revealed that the municipalities have selective collection being carried out in urban areas, but in different ways and not always with the support of the public power. The reality found in this study points to a great participation of the informal collection in the recycling capacity of the cities surveyed.This study estimates approximately 8 % of refuse are collected by the informal recycling of the total amount estimated for generation every year in the investigated cities. The average recycling rate in selected cities is 10.8 %.

Keywords: Municipal waste management; waste indicators; informal sector; recycling.

 

Reducing the content of zinc in metallurgical waste in a rotary kiln

Vladislav KURKA a, Petr JONŠTA a, Ondřej KOTÁSEK a, Petr MLČOCH b
a MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o (MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH Ltd.), Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava-Vítkovice;
b TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000 Staré Město 739 61 Třinec.
E-mail:
vladislav.kurka@mmvyzkum.cz

Based on literature analysis, the design and subsequent implementation of the unique and experimental “Laboratory developed thermal equipment for treating metallurgical waste” was carried out. This experimental equipment is used for researching the heat treatment of metallurgical waste, especially in reducing the proportion of non-ferrous metals. This research work aids in the removal of harmful impurities in sludge and their possible reuse as charges in smelters or raw materials for other industries. Described here is the research work carried out on experimental equipment designed to reduce the content of zinc from sludge generated during steel production. Two methods for heat treating steelmaking sludge are described, the first without the addition of graphite and the second with the addition of graphite. Both thermal treatments show a high level of zinc removal, but in the case of adding graphite, the removal of zinc is several times higher compared to thermal treatment without graphite. The work was carried out as part of the project “Research on the processing of metallurgical waste, materials and by-products from metallurgical plants and related operations, number CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426”.

Keywords: waste, slag, sludge, lead, zinc, thermal treatment

 

A magnetic hydrophobic sorbent for removal of oil products from water surface

Věnceslava TOKAROVÁa, Stanislava STIBOROVÁa, Pavel BĚLECKÝ a, Aleš KAŠPÁREK a, Joanna E. OLSZOWKA b
a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic;
b Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, 30239 Kraków, Poland
E-mail:
venceslava.tokarova@unicre.cz, stanislava.stiborova@unicre.cz, pavel.belecky@unicre.cz, ales.kasparek@unicre.cz, joanna.olszowka@jh-inst.cas.cz

In this article, a development of a hydrophobized sorbent with a silica gel matrix and incorporated magnetite particles is described, porosities and surface areas are measured by nitrogen sorption and desorption isotherms both at pure silica gels and sorbents with incorporated magnetite particles. For a precipitation of silica gel from potassium water glass, four different diluted acids were used (sulphuric, nitric, hydrochloric and acetic). Nitric and sulphuric acids showed the best results, because silica gels from both these acids contained about 1 cm3 of pores per 1 g with a size in the mesopore range. Moreover, the precipitation of silica gel with nitric acid provided the silica gel with surface area above 900 m2/g, which is almost 1¾ times more than in the case of the silica gel prepared from sulphuric acid. Silica gels prepared from all four acids were formed by extrusion with 10, 20 and 30 g of magnetite per 100 g of silica gel dry matter. All silica gel extrudates with magnetite particles were also measured by nitrogen sorption and desorption isotherms to determine their surface area and porosity data. A correlation between magnetite contents and porosities was not obvious. Anyway, for needed magnetic properties to collect the sorbent from water surfaces, 10 g of magnetite per 100 g of silica gel dry matter were sufficient. Silica gel extrudates were hydrophobized by silanization with hexadecyltrimethoxysilane and then tested for a sorption of Diesel fuel spills from water surfaces.  The extrudates caught roughly 1.3 g of Diesel fuel per 1 g of the sorbent with a sorption efficiency 90 %.

Keywords: hydrophobic magnetic sorbent, silica gel, Diesel fuel

 

Use of mineral wool in building envelopes with regards to their future recycling

Pavel TESÁREKa, Jan TREJBALa, Jan RICHTERb, Zdeněk PROŠEKa
a Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic; e-mail: jan.trejbal@fsv.cvut.cz;
b Czech Technical University in Prague, University Centre for Energy Efficient Buildings, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, Czech Republic
*Corresponding author

The paper presents research results that are focused on development building envelopes based on recycled materials. The main aim is to utilize construction and demolition waste and to save mineral resources. Moreover, it is also targeted to design such constructions which are suitable for further and multiple recycling. The designed envelope is made from building blocks and rock wool heat insulation. The blocks were made of recycled finely ground concrete. The insulation was designed in two variants regarding its further recycling. In the University Centre for Energy Efficient Buildings, CTU in Prague, the building envelope having 10 square meters was made during 10/2020 which is now exposed to real conditions of exterior. Currently, a long-term monitoring is in progress, focusing on temperature-humidity measurement and material degradation. Ongoing data show that both constructions follow the behavior of standard materials. The constructions thus exhibit potential for repeatable recycling, that will be done using the newly developed machine for rock wools recycling in 10/2021.

Keywords: Construction and Demolition Waste, Recycling, Building Envelope, Masonry Blocks, Cement Composite, Heat Insulation system, Heat-moisture Behavior

 

Verification of the effectiveness of municipal waste prevention (case study)

Zuzana PUCHEROVÁ, Dominika BÁTORY
Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovak Republic
E-mail: zpucherova@ukf.sk, dominika.batory@student.ukf.sk

The basis of our experiments were 4 different model families, living in different conditions and in different parts of the Slovak Republic (district Trnava – city Trnava) and district Ružomberok – city Ružomberok and the village Likavka). In particular, the members of these households had different habits and behaviours in relation to waste and the environment. In 4 model families in the individual months in 2019 (from January to December 31) we tracked the amount of their produced municipal waste. At the same time, if the household separated selected components of municipal waste, their weight was determined (e.g., plastics, metals, multilayer composite materials, paper, glass, biowaste). The aim of our case study is to point out the obvious and fundamental differences in the behavior of 4 different Slovak model families, which we had the opportunity to monitor not only in terms of the total production of mixed municipal waste (MMW) but also in terms of the number of selected types of sorted components throughout 2019. The results of individual members of the model families were compared with the average amount of waste produced per capita in 2019 in the Slovak Republic (435 kg) and in the EU (450 kg). Despite the fact that members of the model family 4 separated a considerable amount of waste (143.11 kg), in 2019 they produced the largest amount of MMW (471.48 kg) because used disposable baby diapers were also disposed of within it. The model family 1, in which members are not involved in waste sorting, produced MMW (388.63 kg) and all this was disposed of by collection and subsequent landfilling. MMW in the model family 2 accounted for a smaller amount (138.00 kg) due to the sorting of waste in this household. By involving members of the model family 3 not only in waste separation but also in waste prevention, the smallest amount of MMW was produced in this household - only 2.39 kg. By comparing 4 model families in terms of their year-round production of municipal waste, separated components, or waste prevention, we point out that different behaviour in waste management also brings different results.

Keywords: municipal solid waste, waste separation, waste prevention, zero-waste

 

Phytomass as a renewable energy source in conditions of the Czech Republic

Jan FRYDRYCHa, Lucie JEZERSKÁb*, Ilona GERNDTOVÁc, David ANDERTc, Lenka BRADÁČOVÁa, Veronika SASSMANOVÁd
aOSEVA Development and Research Ltd., Hamerská 698, 756 54 Zubří, Czech Republic;
bVSB – Technical University of Ostrava, ENET Centre, Bulk Solids Centre, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic;

cResearch Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., P.O. Box 54, Drnovská 507/73, 161 00 Praha-Ruzyně, Czech Republic;
dVSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power Engineering, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic;
e-mail:
frydrych@oseva.cz, lucie.jezerska@vsb.cz *, ilona.gerndtova@vuzt.cz
* Corresponding author

A new research carried out in 2018 – 2020 addressed the use of grasses as catch crops in order to determine the production of dry matter and energy in selected grass species and their mixtures. Mixtures of Lolium perenne 'Kentaur', Festuca rubra 'Zulu' and Festuca arundinacea 'Kora' were included in the research. Grasses were established during the business year in three terms as summer, stubble and winter catch crops. In 2019, the dry matter yield of selected grass mixtures ranged between 5.5 t.ha-1 and 12.7 t.ha-1. The stated yields correspond to a tonne of coal equivalent of 3.33 t.ha-1 to 7.6 t.ha-1. Dry matter yield in 2020 for selected grass mixtures ranges between 5 t.ha-1 and 12.3 t.ha-1. The stated yields correspond to a tonne of coal equivalent of 3.03 t.ha-1 to 7.36 t.ha-1. At the same time, dry matter production was monitored in 2018 – 2020 on an uncultivated land, former meadows and an arable land at one site. Dry matter production ranged between 1.08 and 1.53 t.ha-1. This also corresponds to the energy production of 0.62 – 0.92 t.ha-1 equivalent tonne of coal equivalent. The total production of dry matter and energy is 6 – 8 times lower compared to the monitored grass mixtures usable as catch crops. The occurrence of weeds dangerous in sowing procedures of agricultural production such as Elymus repens, Cirsium sp., Rumex sp. has been reported on an uncultivated land. From an agricultural and landscape perspective such negative phenomena in the form of spontaneous fallow land must be eliminated. Intercrops increase the stability of the landscape agroecosystem, especially in relation to soil, and based on this research grasses grown as intercrops can be recommended and used in agricultural sowing practices. The resulting biomass of catch crops can be used for bioenergy purposes.

Keywords: Grass, catch crops, dry matter, tonne of coal equivalent, spontaneous fallow

 

Assessment of waste management of the City of Prague based on monitoring of sorted components of municipal waste and analysis of the composition of mixed municipal waste

Dagmar VOLOŠINOVÁ, Robert KOŘÍNEK
T. G. Masaryk Water Research Institute, p. r. i.

Due to the high population density of the capital city of Prague and the diversity of development, an efficient system of collection, processing and disposal of municipal waste is essential. With the continuing economic growth and the growing number of inhabitants, the sustainable satisfaction of the capital needs. The City of Prague requires a holistic and integrated waste management model in the field of waste management. To set up the model, it is necessary to know detailed data on the production and management of municipal waste. Analyzes of mixed municipal waste are used to obtain input data. The analysis methodologies used so far are not uniform and, in our opinion, insufficient. In the article, we would like to present the results of a two-year project and the methodology used to obtain more comprehensive data for setting up municipal waste management.

Keywords: waste; mixed municipal waste; analysis; monitoring; methodology.

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195