Více času na podstatné

Opětovné využití odpadů:

 

Na jiném místě se zmiňujeme, že s předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jejich opětovné využití a že je mezi nimi mnohdy rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje.

Pomineme-li různé charitativní organizace, které se důsledně drží neodpadového režimu, pak opětovným využitím se u nás prakticky zabývají pouze některé kolektivní systémy zajišťující zpětný odběr vyřazených elektrozařízení.

Aktivnější jsou v tomto směru v zahraničí s projektem CERREC, který v ČR reprezentuje paní Leona Šimková ze sdružení CZ BIOM.

Odborné články - Opětovné využití odpadů:

06.01.2016 10:02

Společně ochrana přírody a pomoc lidem

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to...
06.01.2016 10:00

Oranžové kontejnery pomáhají lidem v nouzi

Oranžové kontejnery, do kterých se dá odložit nepotřebné oblečení, boty a doplňky, zná dnes většina Pražanů, většina je také již někdy použila. Firma Potex, jíž nádoby patří, dokáže nepotřebné šatstvo dále využít a dát mu další život. Každý týden zaměstnanci Potexu třídí šatstvo pro vybrané...
10.08.2015 13:58

Opětovné využití – správná cesta nebo slepá ulička?

Pod názvem Opětovné použití ve střední Evropě – politika a příklady z praxe se v listopadu v Praze uskutečnila konference, která byla vyvrcholením tříletého mezinárodního projektu CERREC. Spoluřešitelem projektu za českou stranu bylo sdružení CZ BIOM a to bylo také pořadatelem...
10.08.2015 13:50

Obnova použitých plášťů pneumatik protektorováním je ryzí metodou předcházení vzniku odpadů

Obnova použitých plášťů pneumatik je ryzí metodou předcházení vzniku odpadů. Podle údajů mezinárodní asociace výrobců protektorů Bipaver cca 75 % nákladních automobilů a autobusů v EU používá na hnacích nápravách a nápravách přívěsů a návěsů obnovené pláště pneumatik. Děje se tak přesto, že...
10.08.2015 13:43

Opätovné použitie v Slovenskej republike

Slovenská republika zatiaľ neurobila žiadne oficiálne systematické opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadov. Orgány štátnej správy sa síce nebránia činnosti opätovného použitia, ale neposkytujú žiadny právny rámec na podporu týchto činností. Okrem schválenia tzv. povolenia pre prípravu pre...
06.11.2013 13:52

Opětovné použití elektrospotřebičů

Opětovné použití jako způsob nakládání s odpady stojí v hierarchii hned na druhém místě za předcházením, přesto chybí v legislativě jasné definovaní tohoto způsobu nakládání, resp. definování vztahu výrobek – odpad – výrobek. Pro osvěžení paměti uvádím všech 5 základních způsobů...
06.11.2013 13:50

Opětovné použití elektrozařízení

Opětovné použití je jedním z institutů zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, kdy příprava k opětovnému použití je v hierarchii způsobů nakládání s odpady na druhém místě. Základní definice hovoří o postupech, kterými jsou výrobky nebo jejich části,...
06.11.2013 13:48

Opětovné využití elektrospotřebičů v České republice potřebuje pravidla

Opětovné využití elektra, tedy tzv. systém reuse, je citlivým a stále častěji skloňovaným tématem. Zajištění opětovného využití pro staré spotřebiče je totiž součástí evropské legislativy pro nakládání s elektroodpadem, jejíž prvky brzy budou muset být implementovány i do českých...
06.11.2013 13:46

Opětovné použití zpětně odebraných elektrozařízení (Výsledky průzkumu praktické stránky realizovatelnosti)

Dle definice uvedené v zákoně o odpadech se opětovným použitím rozumí použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny. Dále zákon o odpadech hovoří o...
06.11.2013 13:44

Opětovné použití v Evropě startuje!

Evropský projekt na podporu opětovného využití odpadů CERREC jsme našim čtenářům představili v loňském zářijovém čísle (L. Šimková, P. Tluka: Projekt CERREC: Staré věci, nové použití, skvělá budoucnost. Odpadové fórum 9/2012, s. 14 – 15). K tomu jsme představili dva úspěšné projekty...
06.11.2013 13:42

Nadnárodní programové prohlášení projektu CERREC

Vadí vám stoupající množství odpadu a chcete, aby byla možnost více nepotřebné produkty znovu použít? Nově pro to může každý sám něco udělat. Stačí drobnost - připojit svůj podpis pod Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití (NPPOP) projektu CERREC. Čím více lidí tento dokument...
06.11.2013 13:39

Názor Evropanů na efektivní využívání zdrojů

Evropská komise v roce 2011 publikovala rozsáhlý průzkum “Postoj Evropanů k efektivnímu využití zdrojů“ (EU Commision. Flash Eurobarometer - Attitudes of Europeans towards resource efficiency. Analytical report. 2011.), který se věnoval vnímání, postojům a postupům obyvatel Evropské unie...
06.11.2013 13:28

Projekt CERREC: Staré věci, nové použití, skvělá budoucnost

Proč vyhazovat starou elektroniku, oblečení, sportovní nástroje či nábytek, když často může mít ještě nějaké další využití? Jde jen o pohodlnost každého z nás nebo o nedostatečné podmínky…? Jenže právě tento přístup má za následek to, že je v České republice 84 procent odpadu...
06.11.2013 13:24

Příručka projektu CERREC pomáhá začít s opětovným použitím

Opětovné použití je zatím v České republice stále lidově řečeno v plenkách. Samozřejmě, obrovský posun byl zaznamenán díky projektu CERREC, ale přesto stále chybí zkušenosti i pevnější ukotvení tohoto nového způsobu nakládání s odpady. A především proto byla v rámci projektu CERREC vytvořena...
06.11.2013 13:22

EU k opětovnému využití

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (vyšla 24. 7. 2012 v Úředním věstníku Evropské unie). čl.6: 2. Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem umožňujícím optimální...
06.11.2013 13:19

Environmentální přínosy opětovně použitého oblečení

Oblečení je často vyřazováno, když uplyne teprve část doby jeho potenciální životnosti. Řada charitativních organizací pak použité oblečení sbírá a opět prodává v second-handech, např. ve východní Evropě nebo v Africe. V této souvislosti vyvstává otázka, zda opětovné použití skutečně...