Více času na podstatné

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na nový ročník konference Předcházení vzniku odpadů 2022. Již 8. ročník se uskuteční 25. října 2022 v Praze hybridní formou (online i prezenčně). Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů.

 

Letošní ročník se zaměří na roli prevence v případě řešení mimořádných událostí jako je například konflikt na Ukrajině. Dále se zaměří na problematiku bioodpadů, které jsou klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství, a které přináší některé další příležitosti. Účastníkům budou opět představeny aktuální projekty z oblasti prevence.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Program 8. ročníku se připravuje - níže naleznete předběžný program
 • 8. ročník konference PVO 2022 se uskuteční 25. října 2022 v Praze
 • Akci bude moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.
 • Videozáznam ze 7. ročníku je možné shlédnout zde
 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, kteří se zajímají o téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v České republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
25. října 2022 KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2022
9.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9.25 ZAHÁJENÍ KONFERENCE A ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO PARTNERA KONFERENCE
Vladimír Študent, České ekologické manažerské centrum, z.s.
Pavel Mikoška, Albert Česká republika, s.r.o.
  I. BLOK - Prevence při řešení mimořádných událostí
9.30 Role potravinových bank při řešení mimořádných událostí
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
Jak vyřešily potravinové banky situaci Covid - potravinová pomoc, okamžitá distribuce ochranných a dezinfekčních prostředků po celé ČR; válka na Ukrajině - systém pomoci, pomoc nejen potravinová, ale i materiální, poradenská...
[001]
9.45 Jak darovat hotové pokrmy
Anna Strejcová, Zachraň jídlo
Iniciativa Zachraň jídlo usiluje už od roku 2013 o to, aby se v ČR méně plýtvalo potravinami. Jako jednu z příležitostí vidíme snížení plýtvání potravinami v gastro provozech, konkrétně v podnikových a školních jídelnách, cateringu a fast foodech. Díky usnadnění darování těchto jídel by se mohlo ve veřejném stravování darovat až 3 780 tun pokrmů ročně. Nastartovali jsme darování z jídelen do charit a chystáme aplikaci. Jaké kroky jsme již podnikli a co je zapotřebí k tomu, aby se méně plýtvalo hotovým vařených jídlem?
[002]
10.00 Využití použitých oděvů při řešení mimořádných situací
Pavel Hendrichovský, Diakonie Broumov, sociální družstvo
Příspěvek se zabývá materiální pomocí Ukrajině (poskytování použitých oděvů, čistících prostředků a dalšího materiálu). Zejména se zaměřuje na vymezení jednotlivých fází pomoci. Jsou také zmíněny zapojené subjekty a formy pomoci, které se ukázaly jako efektivní. Mimo uvedené problematiky budou zmíněny i aktuální výzkumné aktivity směřující k řešení mimořádných událostí – aktuálně jde o výzkum protipovodňových bariér z použitého textilu.
[003]
10.15 Necelé dva roky od fungování Nábytkové banky Praha
Tomáš Valenta, Nábytková banka Praha
Přednáška se bude týkat provozu Nábytkové banky Praha. Kolik kusů bytového vybavení Nábytková banka přijmula a kolik kusů vydala. Budu se zabývat cílovými skupinami podpory. Spolupráce se samotnými klienty a i Neziskovými organizacemi a v poslední řadě, jak Nábytková banka Praha pomohla lidem z Ukrajiny.
[004]
10.30 PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
  II. BLOK - Prevence ve městech a obcích
NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
11.00 Sběr bioodpadů/gastroodpadů (zkušenosti z měst a obcí, nejčastější problémy a jak se s nimi vypořádat...)
Ing. Tomáš Aulický, JRK Česká republika s.r.o.
Nový odpadový zákon městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu. Aby města a obce nepřekročily skládkovací limity, je potřeba, aby začaly mapovat odpadové toky, analyzovat je, a hlavně co nejdříve optimalizovaly odpadové hospodářství, aby fungovalo co nejefektivněji. V následujících letech nás čeká také povinný sběr kuchyňského odpadu, na který naše partnerská města a obce připravujeme už nyní. Představíme vám příklady dobré praxe, správný systém třídění kuchyňského odpadu na základě zkušeností z evropských metropolí a vyhodnocení pilotních projektů, které jsme realizovali v Česku.
[005]
11.15 Rok projektu „Třídím gastro“, spolupráce s obcemi
Ondřej Černý, Energy financial group a.s.
Projekt „tridimgastro.cz“ skupiny Energy financial group a.s. (EFG) má za sebou první úspěšný rok. Kuchyňský odpad již v rámci této služby, v ČR jediné svého druhu, separuje mnoho tuzemských firem i obcí. Následně je opětovně využit pro výrobu biometanu, plnohodnotné a udržitelné alternativy zemního plynu. Jak spolupráce s obcemi, městy a firmami funguje a jaké výhody přináší?
[006]
11.30 Zpracování bioodpadů a využití kompostu z pozice kompostáren v ČR
Jiří Jalovecký, Fertia s.r.o.
Marian Humplík, ZERS s.r.o.

Příspěvek bude zaměřen na zpracování biologicky rozložitelných odpadů z pohledu kompostáren v ČR. Aktuální jsou zejména otázky možností využití kompostu v souvislostech situace v zemědělství a dotačních možností. Další oblastí je vliv aktuálních legislativních požadavků na organizaci a ekonomiku provozů kompostáren.
[007]
11.45 Kompostování ve městě - možnosti a bariéry
David Beran, Ekodomov
Mětské prostředí má zejména díky prostorovému a urbanistickému uspořádání oproti vesnici ve věci kompostování svá speficika, ne-li zřetelné nevýhody. Do jisté míry je to samozřejmě zdánlivé - možnosti jsou pestré. Zpracovávat bio-odpad může domácnost nepřímo pomocí hnědých popelnic, kompostovat pak na vlastním pozemku různými běžnými způsoby. Rád bych se v přednášce věnoval zejména domácímu vermikompostování a komunitnímu kompostování a úskalím s nimi spojeným. Čerpat budu převážně z praxe naší organizace Ekodomov.
[008]
12.00 Dotační možnosti z OPŽP 2021 – 2027 pro odpadové projekty
Manhart Jaromír, SFŽP
Jaromír Manhart představí plánované dotační aktivity Operačního programu Životní prostředí v období 2021 – 2027 v oblasti Podpory přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Harmonogram, základní podmínky a opatření budou představeny pro Specifický cíl 1.5., tj. od předcházení vzniku odpadů až po materiálové či energetické využití ostatních, komunálních i nebezpečných odpadů v České republice.
[009]
12.15 PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
  III. BLOK - Příklady správné praxe a zajímavé projekty v oblasti prevence
13.30 Pojmům eko-inovace a udržitelnost je třeba dát reálný rozměr!
Petra Balladares Perez, CzechInvest
Technologická Inkubace je nejambicióznějším programem systematické podpory začínajících podniků v České republice. Jeho součástí je i EcoTech HUB, který se zaměřuje na propojování klíčových sektorů a účastníků a budování ekosystému v oblasti zelených technologií a udržitelnosti. Cílem EcoTech HUBu je zvýšit počet ekologických inovací úspěšně implementovaných do praxe prostřednictvím podpory inovativních startupu v oblasti ekologie a udržitelnosti a zároveň motivovat české firmy k zavádění eko-inovací a principu cirkulární ekonomiky do jejich výroby či služeb. Cirkulární ekonomika je pro dekarbonizaci ČR zásadní. I proto mezi klíčové partnery EcoTech HUBu patří také Český cirkulární hotspot, který sdružuje stakeholdery z business i akademické sféry v oblasti cirkulární ekonomiky.
[010]
13.45 Efektivita systému rozšířené zodpovědnosti výrobců, přesah z EU
Radim Filák, ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
Nové povinnosti vyplývající z legislativy, e-free riding, evropská legislativa, přeshraniční přeprava odpadu, nové způsoby zpracování.
[011]
14.00 Rezerva (v přípravě)
[012]
14.15 ŠKODA AUTO: zaměřeno na předcházení vzniku odpadů
Jana Turková, ŠKODA AUTO a.s.
Společenská odpovědnost ŠKODA AUTO se naplno týká i ochrany životního prostředí. Cíle v této oblasti shrnuje podniková strategie GreenFuture, jejímž hlavním úkolem je zajistit trvale udržitelný rozvoj automobilky.
Jeden z dílčích cílů této strategie je zaměřen na minimalizaci a předcházení vzniku odpadů. Tato témata ŠKODA AUTO úspěšně řeší nejenom ve výrobních provozech používáním např. opakovaně použitelných utěrek a recyklací provozních kapalin, v logistice významnou redukcí obalového materiálu, ale i ve stravování nasazením opakovaně použitelných RE krabiček a sodobarů.
[013]
14.30 Komunikační kampaň proti plýtvání potravinami v domácnostech
Lucie Veselá, MENDELU
Igor Červený, Univerzita Karlova

Plýtvání potravinami vytváří neustálý tlak na životní prostředí. Jedná se o problém, který prochází napříč celým potravinovým řetězcem a nazmar tak přijde až 1/3 z celkové produkce potravin. Nejvíce se potom plýtvá právě u spotřebitele, tedy v domácnostech či restauracích. Příčin je mnoho a otázkou zůstává, zda lze tuto situaci skrze působení na spotřebitele měnit a příčiny plýtvání částečně eliminovat. V rámci realizovaného tříletého experimentu byla tak pozornost věnována nejen reálnému množství vyplýtvaného odpadu a zjišťování determinant plýtvání potravinami v domácnostech, ale také ověření účinnosti komunikační kampaně. Ta si kladla za cíl ovlivnit behaviorální vzorce jedince a napomoci k redukci plýtvání jídlem. Intervence byla ověřována v rámci dvou kampaní, náročnější a méně náročné, a to nejen co do financí, ale také například lidského kapitálu, času atd. Obě kampaně vycházely jednak z poznatků již realizovaných mezinárodních studií, ale zahrnovaly především zjištěné názory českých spotřebitelů (osloveno 1 400 domácností) a jejich potřeby v boji proti plýtvání. Dále kampaně reflektovaly výsledky provedených rozborů odpadů (900 domácností) a získané poznatky o struktuře potravinového odpadu. V rámci uskutečněného experimentu se tak již po prvním roce projevily pozitivní výsledky intervence a u domácností, na které bylo působeno, byl naměřen pokles potravinového odpadu a posun k žádoucímu chování. V rámci prezentace budou blíže představeny zvolené formy působení, kde tyto informace mají potenciál zvýšit efektivitu kampaní podporujících redukci potravinového odpadu pro výzkumné pracovníky, odborníky z praxe či státní správu a napomoci v boji proti plýtvání.
[014]
14.45 Umění je o sdílení
Jan Vincenec, Art re use
Cílem společné aktivity spolků ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci aktuálně neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný.  Nabídka i poptávka je od počátku neuvěřitelná. Původní portfolio uživatelů z galerijního prostředí zásadně rozšířili filmové produkce, divadelní scéna a také první komerční subjekty.
[015]
15.00 REZERVA (v přípravě)
Jana Šrámková, reKáva
[016]
15.15 REZERVA (v přípravě)
Lubomír Krupa, Atelier Paletky
[017]
15.30 UKONČENÍ KONFERENCE
 
KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu (100 osob).

VLOŽNÉ PREZENČNÍ ÚČAST ONLINE ÚČAST
FIRMY 1 950 Kč 1 500 Kč
MĚSTA A OBCE,
NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
ŠKOLY...
950 Kč zdarma

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže na těchto stránkách. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 25. října 2022 v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-Mobile Magenta Experience Center

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

Online přenos: pokyny pro sledování online přenosu obdrží účastníci na své registrační emaily s jednodenním předstihem. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn dodatečně a informace bude účastníkům zaslána na jejich emailové adresy.

Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu.

Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).

Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru Arkády Pankrác.

Stravování: Během konání konference bude zajištěno drobné občerstvení, káva a čaj.

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER:
HLAVNÍ PARTNER:
 
Generálním partnerem konference je společnost Albert Česká republika, s.r.o., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí politiky společenské odpovědnosti
 
KONFERENCI PODPORUJÍ:
   
       
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

    

Přihlášení na konferenci PVO 2022 (15.10., Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417
 
České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.