Více času na podstatné

 

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na nový ročník konference Předcházení vzniku odpadů 2022. Již 8. ročník se uskuteční 25. října 2022 v Praze hybridní formou (online i prezenčně). Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů.

 

Letošní ročník se zaměří na roli prevence v případě řešení mimořádných událostí jako je například konflikt na Ukrajině. Dále se zaměří na problematiku bioodpadů, které jsou klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství, a které přináší i další příležitosti v dnešní nelehké době. V programu také nemohou chybět inovativní projekty a přístupy z oblasti prevence, které nás zaujaly.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • příští ročník Konference PVO2023 se uskuteční 19. 9. 2023, těšíme se na vás!
 • Letošní ročník sledovalo 350 účastníků, děkujeme a těšíme se na vás i příští rok! Pokud jste konferenci nestihli, můžete shlédnout kompletní videozáznam - zde (prezentace naleznete níže v programu konference).
 • Všem účastníkům registrovaným na online přenos byly rozeslány pokyny pro připojení se ke konferenci. Pokud jste email neobdrželi, napiště nám na cemc@cemc.cz, děkujeme.
 • Upozornění: Pro prezenční účast byla volná kapacita sálu vyčerpána. Prosíme v případě zájmu o prezenční účast, registrovat se jako náhradník, a v případě uvolnění místa budete o této skutečnosti obratem informováni. Děkujeme za pochopení.
 • Pozvánka na konferenci PVO 2022 - zde.
 • Pro vybrané účastníky bude opět vložné za online přenos zdarma (více informací viz vložné).
 • Předběžný program 8. ročníku zveřejněn! Program můžete stahovat zde.
 • 8. ročník konference PVO 2022 se uskuteční 25. října 2022 v Praze
 • Akci bude moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.
 • Videozáznam ze 7. ročníku je možné shlédnout zde
 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, kteří se zajímají o téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v České republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
25. října 2022 KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2022

Program ke stažení (PDF)
8.45 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9.15 PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Vladimír Kořen
Vladimír Študent, České ekologické manažerské centrum, z.s.
  I. BLOK - Prevence při řešení mimořádných událostí
9.20 Předcházení vzniku odpadů v kontextu strategií MŽP a aktuálních společenských výzev
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
  
9.40 Role potravinových bank při řešení mimořádných událostí
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
Jak vyřešily potravinové banky situaci Covid - potravinová pomoc, okamžitá distribuce ochranných a dezinfekčních prostředků po celé ČR; válka na Ukrajině - systém pomoci, pomoc nejen potravinová, ale i materiální, poradenská...
10.00 Jak darovat hotové pokrmy
Anna Strejcová, Zachraň jídlo, z.s.
Iniciativa Zachraň jídlo usiluje už od roku 2013 o to, aby se v ČR méně plýtvalo potravinami. Jako jednu z příležitostí vidíme snížení plýtvání potravinami v gastro provozech, konkrétně v podnikových a školních jídelnách, cateringu a fast foodech. Díky usnadnění darování těchto jídel by se mohlo ve veřejném stravování darovat až 3 780 tun pokrmů ročně. Nastartovali jsme darování z jídelen do charit a chystáme aplikaci. Jaké kroky jsme již podnikli a co je zapotřebí k tomu, aby se méně plýtvalo hotovým vařených jídlem?
10.20 Využití použitých oděvů při řešení mimořádných situací
Pavel Hendrichovský, Diakonie Broumov, sociální družstvo
Příspěvek se zabývá materiální pomocí Ukrajině (poskytování použitých oděvů, čistících prostředků a dalšího materiálu). Zejména se zaměřuje na vymezení jednotlivých fází pomoci. Jsou také zmíněny zapojené subjekty a formy pomoci, které se ukázaly jako efektivní. Mimo uvedené problematiky budou zmíněny i aktuální výzkumné aktivity směřující k řešení mimořádných událostí – aktuálně jde o výzkum protipovodňových bariér z použitého textilu.
10.40 Budoucnost nábytkových bank v ČR
Dana Kalistová, Česká federace nábytkových bank a re-use center, z.s.
Na jaře tohoto roku se Nábytková banka Jihočeského kraje stala ze dne na den ústředním sběrným a distribučním místem materiální pomoci pro Jihočeský kraj a součástí krizových štábů. Ze dne na den jsme museli zněkolikanásobit množství podpořených osob, přijaté i vydané materiální pomoci. Myslím si, že právě tato doba ukázala nejen opodstatnění existence této služby jako takové, ale zároveň podpořila cestu, kterou jde i Česká federace nábytkových bank a re use center a tou je zastoupení nábytkové banky v každém kraji. Fungující síť prověřených a unifikovaných nábytkových bank je důležitá i pro budoucí systémové financování, které je pro dobré fungování této služby zcela zásadní.


Přednáška nahrazuje původně avizovanou přednášku "Necelé dva roky od fungování Nábytkové banky Praha" Tomáše Valenty, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit.
11.00 PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
  II. BLOK - Prevence ve městech a obcích
NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
11.30 Sběr bio/kuchyňských odpadů a jejich využití v ČR (zkušenosti z měst a obcí, nejčastější problémy a jak se s nimi vypořádat...)
Tomáš Aulický, JRK Česká republika s.r.o.
Nový odpadový zákon městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu. Aby města a obce nepřekročily skládkovací limity, je potřeba, aby začaly mapovat odpadové toky, analyzovat je, a hlavně co nejdříve optimalizovaly odpadové hospodářství, aby fungovalo co nejefektivněji. V následujících letech nás čeká také povinný sběr kuchyňského odpadu, na který naše partnerská města a obce připravujeme už nyní. Představíme vám příklady dobré praxe, správný systém třídění kuchyňského odpadu na základě zkušeností z evropských metropolí a vyhodnocení pilotních projektů, které jsme realizovali v Česku.
11.50 Rok projektu „Třídím gastro“, spolupráce s obcemi
Ondřej Černý, Energy financial group a.s.
Projekt „tridimgastro.cz“ skupiny Energy financial group a.s. (EFG) má za sebou první úspěšný rok. Kuchyňský odpad již v rámci této služby, v ČR jediné svého druhu, separuje mnoho tuzemských firem i obcí. Následně je opětovně využit pro výrobu biometanu, plnohodnotné a udržitelné alternativy zemního plynu. Jak spolupráce s obcemi, městy a firmami funguje a jaké výhody přináší?
12.10 Zpracování bioodpadů a využití kompostu z pozice kompostáren v ČR
Jiří Jalovecký, Fertia s.r.o.
Příspěvek bude zaměřen na zpracování biologicky rozložitelných odpadů z pohledu kompostáren v ČR. Aktuální jsou zejména otázky možností využití kompostu v souvislostech situace v zemědělství a dotačních možností. Další oblastí je vliv aktuálních legislativních požadavků na organizaci a ekonomiku provozů kompostáren.
12.30 Kompostování ve městě - možnosti a bariéry
David Beran, Ekodomov, z.s.
Městké prostředí má zejména díky prostorovému a urbanistickému uspořádání oproti vesnici ve věci kompostování svá speficika, ne-li zřetelné nevýhody. Do jisté míry je to samozřejmě zdánlivé - možnosti jsou pestré. Zpracovávat bio-odpad může domácnost nepřímo pomocí hnědých popelnic, kompostovat pak na vlastním pozemku různými běžnými způsoby. Rád bych se v přednášce věnoval zejména domácímu vermikompostování a komunitnímu kompostování a úskalím s nimi spojeným. Čerpat budu převážně z praxe naší organizace Ekodomov.
12.50 Dotační možnosti z OPŽP 2021 – 2027 pro odpadové projekty
Jaromír Manhart, SFŽP
Jaromír Manhart představí plánované dotační aktivity Operačního programu Životní prostředí v období 2021 – 2027 v oblasti Podpory přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. Harmonogram, základní podmínky a opatření budou představeny pro Specifický cíl 1.5., tj. od předcházení vzniku odpadů až po materiálové či energetické využití ostatních, komunálních i nebezpečných odpadů v České republice.
13.10
13.30
PŘESTÁVKA
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PROSTOR Magenta Experience Center
PREZENTACE PARTNERŮ
  III. BLOK - Příklady správné praxe a zajímavé projekty v oblasti prevence
14.10 Pojmům eko-inovace a udržitelnost je třeba dát reálný rozměr!
Petra Balladares Perez, CzechInvest
Technologická Inkubace je nejambicióznějším programem systematické podpory začínajících podniků v České republice. Jeho součástí je i EcoTech HUB, který se zaměřuje na propojování klíčových sektorů a účastníků a budování ekosystému v oblasti zelených technologií a udržitelnosti. Cílem EcoTech HUBu je zvýšit počet ekologických inovací úspěšně implementovaných do praxe prostřednictvím podpory inovativních startupu v oblasti ekologie a udržitelnosti a zároveň motivovat české firmy k zavádění eko-inovací a principu cirkulární ekonomiky do jejich výroby či služeb. Cirkulární ekonomika je pro dekarbonizaci ČR zásadní. I proto mezi klíčové partnery EcoTech HUBu patří také Český cirkulární hotspot, který sdružuje stakeholdery z business i akademické sféry v oblasti cirkulární ekonomiky.
14.30 Efektivita systému rozšířené zodpovědnosti výrobců, přesah z EU
Radim Filák, ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
Nové povinnosti vyplývající z legislativy, e-free riding, evropská legislativa, přeshraniční přeprava odpadu, nové způsoby zpracování.
14.50 Cirkularita v nápojovém odvětví
Klára Hálová, Mattoni 1873 a.s.
Nápojový průmysl má unikátní příležitost stát se plně cirkulárním. Obalové materiály, které používá (sklo, hliník, PET), vyhovují principům cirkulární ekonomiky. K nastartování takto udržitelného zacházení s nápojovými obaly v Česku brání pouze legislativní omezení. Slovensko již cirkulární cestou od letošního ledna jde. V čem se můžeme inspirovat?
15.10 Vedlejší produkty jako nástroj pro předcházení vzniku odpadu
Vojtěch Pilnáček, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
Předcházení vzniku odpadů je možné docílit spoustou možností. V obvyklém slova smyslu se jedná o opatření, kdy skutečně žádný "odpadní" materiál nevzniká. To je optimální. V realitě průmyslových provozů, se ale často stává, že se toho docílí buďto velmi obtížně, nebo to prostě nejde. Jednou z možností co v takovou chvíli dělat, je využít materiály v nějaké jiné výrobě jako vedlejší produkty. Jednou z nejtěžších otázek je, jaká výroba by to měla být. Další otázkou obvykle bývá, jak to udělat s legislativní jistotou. Na obě otázky odpovíme v našem příspěvku.


Přednáška nahrazuje původně avizovanou přednášku "ŠKODA AUTO: zaměřeno na předcházení vzniku odpadů" Jany Turkové, která se z vážných rodinných důvodů nemůže zúčastnit.
15.30 Komunikační kampaň proti plýtvání potravinami v domácnostech
Lucie Veselá, MENDELU
Plýtvání potravinami vytváří neustálý tlak na životní prostředí. Jedná se o problém, který prochází napříč celým potravinovým řetězcem a nazmar tak přijde až 1/3 z celkové produkce potravin. Nejvíce se potom plýtvá právě u spotřebitele, tedy v domácnostech či restauracích. Příčin je mnoho a otázkou zůstává, zda lze tuto situaci skrze působení na spotřebitele měnit a příčiny plýtvání částečně eliminovat. V rámci realizovaného tříletého experimentu byla tak pozornost věnována nejen reálnému množství vyplýtvaného odpadu a zjišťování determinant plýtvání potravinami v domácnostech, ale také ověření účinnosti komunikační kampaně. Ta si kladla za cíl ovlivnit behaviorální vzorce jedince a napomoci k redukci plýtvání jídlem. Intervence byla ověřována v rámci dvou kampaní, náročnější a méně náročné, a to nejen co do financí, ale také například lidského kapitálu, času atd. Obě kampaně vycházely jednak z poznatků již realizovaných mezinárodních studií, ale zahrnovaly především zjištěné názory českých spotřebitelů (osloveno 1 400 domácností) a jejich potřeby v boji proti plýtvání. Dále kampaně reflektovaly výsledky provedených rozborů odpadů (900 domácností) a získané poznatky o struktuře potravinového odpadu. V rámci uskutečněného experimentu se tak již po prvním roce projevily pozitivní výsledky intervence a u domácností, na které bylo působeno, byl naměřen pokles potravinového odpadu a posun k žádoucímu chování. V rámci prezentace budou blíže představeny zvolené formy působení, kde tyto informace mají potenciál zvýšit efektivitu kampaní podporujících redukci potravinového odpadu pro výzkumné pracovníky, odborníky z praxe či státní správu a napomoci v boji proti plýtvání.
15.50 Umění je o sdílení
Jan Vincenec, Art re use
Cílem společné aktivity spolků ArtMap a Skutek je vytvořit hlavní komunikační bod v recyklaci, distribuci a transformaci aktuálně neužitečného galerijního a výtvarného materiálu na užitečný.  Nabídka i poptávka je od počátku neuvěřitelná. Původní portfolio uživatelů z galerijního prostředí zásadně rozšířili filmové produkce, divadelní scéna a také první komerční subjekty.
16.10 První chytrá logistika na kávovou sedlinu v Evropě
Jana Šrámková, reKáva s.r.o.
Startup reKáva poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci, které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. ReKáva shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „Chytrého koše“ s integrovaným čipem, které monitorují její stav a zaplnění koše. V komunitních zahradách najde sedlina další využití například v podobě substrátu, na kterém pěstujeme hlívy ústřičné. Výstupem pro organizace bude navíc měsíční transparentní report o množství odkloněné kávové sedliny ze skládky nebo ze spaloven.
16.30 Věříme v záchranu dřeva z palet
Lubomír Krupa, Atelier Paletky s.r.o.
Tam, kde by jednocestné palety skončily ve spalovně, nastupují Paletky. Naše vize je tvořit nábytek či celé interiéry, aniž by se kácely zbytečné stromy. Pro svou tvorbu používáme palety z netradičních dřevin, které přijely do Čech z celého světa a jejich užitná hodnota by zde skončila. Nepracujeme s europaletami, protože jejich užitný cyklus je dobře promyšlený. V Paletkách dřevu vdechneme novou tvář a vy se můžete těšit z exotické krásy mahagonu, malajského dubu, teaku či vdechovat vůni japonského cedru po mnoho dalších let.
  UKONČENÍ KONFERENCE
 
KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu (100 osob).

VLOŽNÉ PREZENČNÍ ÚČAST ONLINE ÚČAST
FIRMY 1 950 Kč 1 500 Kč
MĚSTA A OBCE, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ŠKOLY... 950 Kč zdarma

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže na těchto stránkách. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 25. října 2022 v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-Mobile Magenta Experience Center

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

Online přenos: pokyny pro sledování online přenosu obdrží účastníci na své registrační emaily s jednodenním předstihem. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn dodatečně a informace bude účastníkům zaslána na jejich emailové adresy.

Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu.

Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).

Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru Arkády Pankrác.

Stravování: Během konání konference bude zajištěno drobné občerstvení, káva a čaj.

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER:
HLAVNÍ PARTNER:
 
Generálním partnerem konference je společnost Albert Česká republika, s.r.o., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí politiky společenské odpovědnosti
 
KONFERENCI PODPORUJÍ:
   
       
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

 
    

Přihlášení na konferenci PVO 2022 (25.10., Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417
 
České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.