Více času na podstatné

WASTE FORUM 2/2023

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

 72 

Pro autory / For authors

73

Hazardous and Toxic Medical Waste Management at General Regional Hospital
Nakládání s nebezpečným a toxickým zdravotnickým odpadem ve Všeobecné krajské nemocnici
Fatmawada SUDARMAN

74

Hodnotenie sorpčnej kapacity sypkých sorbentov na zníženie negatívneho dopadu unikajúcich kvapalných nebezpečných látok do životného prostredia v dôsledku dopravných nehôd
Evaluation of the sorption capacity of bulk sorbents to reduces the adverse impact of leakage substances on the environment in traffic accidents
Jozef KUBÁS, Iveta MARKOVÁ, Jozef RISTVEJ, Katarína BUGANOVÁ

84

Kvantifikace úrovně domácího kompostování v ČR v kontextu národní inventarizace skleníkových plynů a plnění recyklačních cílů pro komunální odpad
Quantification of the level of domestic composting in the Czech Republic in the context of the National Inventory of Greenhouse Gases and the fulfillment of recycling targets for municipal waste
Petr BAŽIL, Márton BORÁROS, Zdeněk SUCHÁNEK, Ivana KOPECKÁ, Miroslav HAVRÁNEK

98
Nový přístup v kvantifikaci emisí skleníkových plynů z procesu anaerobní digesce v České republice
A new approach in quantification of greenhouse gas emissions from anaerobic digestion in the Czech Republic
Ivana KOPECKÁ, Petr BAŽIL, Márton BORÁROS, Jiří VALTA, Miroslav HAVRÁNEK, Zdeněk SUCHÁNEK
108
Zakázky supervizí sanačních a rekultivačních projektů
Contracts for the supervision of remediation and recultivation projects
Zdeněk Suchánek
120
Komerční prezentace / Commercial presentation
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (19. 9. 2023, Praha) 9. ročník národní konference
147

 

WASTE FORUM 2/2023

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABS TR ACTS

 
Nakládání s nebezpečným a toxickým zdravotnickým odpadem ve Všeobecné krajské nemocnici

Fatmawada SUDARMAN
Department of Public Administration, Institute of Political and Social Science (IISIP) of Yapis Biak. Condronegoro St., Samofa, Biak Numfor, Papua 98111,
Department of Public Administration, Universitas Negeri Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Makassar, South Sulawesi, 90222, Indonesia,, e-mail: fatmawadha@gmail.com

Tato studie se zaměřuje na analýzu nakládání s nebezpečným zdravotnickým odpadem ve Všeobecné regionální nemocnici v Biaku na Papui. Použitou metodou je deskriptivní výzkum s kvalitativním přístupem. Výsledky ukázaly, že Všeobecná oblastní nemocnice v Biaku v Papui nezavedla standardní operační postupy (SOP), které byly stanoveny při nakládání s nebezpečným odpadem v nemocnici, jako je fáze kontejnerů, fáze přepravy a fáze dočasného skladování. do fáze zpracování odpadu. Nedostatek školení nemocničního personálu má dopad na realizaci plánování nakládání s nebezpečným zdravotnickým odpadem. Všeobecná oblastní nemocnice v Biaku na Papui nezavedla SOP pro nakládání s nebezpečným odpadem v nemocnici. Nemocnice potřebuje adekvátní strategii pro nakládání s nemocničním nebezpečným zdravotnickým odpadem, která může výrazně pomoci snížit škodlivé účinky nemocničního odpadu.
Klíčová slova: nebezpečný odpad, nemocnice, management.


Hodnotenie sorpčnej kapacity sypkých sorbentov na zníženie negatívneho dopadu unikajúcich kvapalných nebezpečných látok do životného prostredia v dôsledku dopravných nehôd

Jozef KUBÁSa, Iveta MARKOVÁb, Jozef RISTVEJa, Katarína BUGANOVÁa
aŽilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra krízového manažmentu, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovensko, e-mail: jozef.kubas@uniza.sk; jozef.ristvej@uniza.sk; katarina.buganova@uniza.sk
bŽilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra požiarneho inžinierstva, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovensko, e-mail: iveta.markova@uniza.sk

Cieľom príspevku je analýza aplikácie sypkých sorbentov pre rýchle a účinne zachytenie uniknutých látok, konkrétne oleja a benzínu ako reakcie na vzniknutú udalosť. Kvalita sorpčného prostriedku bola stanovená podľa štandardu ASTM F716-18. Parameter hodnotiaci kvalitu sypkých sorbentov je sorpčná kapacita. Sledovali sa sypké sorbenty na prírodnej báze (rašelina) a syntetické na báze silikátov a na báze polypropylénu. Výskum sa realizoval na sorbáte voda, olej, benzín, etanol. Výsledky poukazujú na rôznorodosť sorpčnej kapacity pri porovnávaní sorpčných materiálov na prírodnej báze, na báze silikátov a na báze polypropylénu. Najvyššie hodnoty sorpčnej kapacity boli dosiahnuté vzorkou S4, ktorá je na báze 66 % oxidu kremičitého a 18 % oxidu hlinitého.
Kľúčové slová: sypké sorbenty, riziko, únik nebezpečnej látky, krízový manažment, bezpečnost obyvateľov, kvalita života.  


Kvantifikace úrovně domácího kompostování v ČR v kontextu národní inventarizace skleníkových plynů a plnění recyklačních cílů pro komunální odpad

Petr BAŽIL, Márton BORÁROS, Zdeněk SUCHÁNEK, Ivana KOPECKÁ, Miroslav HAVRÁNEK
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, e-mail: petr.bazil@cenia.cz, marton.boraros@cenia.cz
Příspěvek je zaměřen na kvantifikaci množství organického materiálu zpracovaného kompostováním v domácích podmínkách pro účely odhadu emisí skleníkových plynů z domácího kompostování a zařazení této zdrojové oblasti do národního reportu emisí a propadů skleníkových plynů. Domácí kompostování je podle evropské legislativy považováno za způsob předcházení vzniku odpadů, který může být zohledněn při stanovení míry recyklace, což může pomoci při plnění národních recyklačních cílů pro komunální odpad. Metoda kvantifikace je založena na dvou přístupech odhadu množství zkompostovaného materiálu. První přístup úroveň domácího kompostování kvantifikuje na základě potenciálního množství zpracované biomasy pocházející z areálů zahrad v závislosti na celkové výměře zahradní plochy v ČR, průměrné výtěžnosti množství biomasy ze zahrad a míře zapojení obyvatelstva do provozování zahradního kompostování. K tomuto množství je dále připočteno potenciální množství rostlinné složky kuchyňského bioodpadu běžně zastoupené ve směsném komunálním odpadu, které se díky domácímu kompostování nestane odpadem. Druhý přístup odhaduje množství zkompostovaného materiálu v domácích podmínkách prostřednictvím počtu distribuovaných zahradních kompostérů v rámci podpory domácího kompostování. S ohledem na absenci reportovaných dat týkajících se domácího kompostování je třeba vytvořit metodickou a znalostní bázi, kterou bude v budoucnu možné zpřesnit získáváním spolehlivých terénních dat. Jako přesnější varianta kvantifikace byla vyhodnocena metoda stanovení na základě rozlohy zahradních ploch. Podle této metody vyšla hmotnost zkompostovaného materiálu v domácích podmínkách v ČR na 824 741,7 t/rok.
Klíčová slova: domácí kompostování, kompostér, kompostování, aerobní zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu


Nový přístup v kvantifikaci emisí skleníkových plynů z procesu anaerobní digesce v České republice

Ivana KOPECKÁ, Petr BAŽIL, Márton BORÁROS, Miroslav HAVRÁNEK, Jiří VALTA, Zdeněk SUCHÁNEK  
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
e-mail: ivana.kopecka@cenia.cz, petr.bazil@cenia.cz, marton.boraros@cenia.cz, miroslav.havranek@cenia.cz, jiri.valta@cenia.cz, zdenek.suchanek@cenia.cz  

Zpřesnění a kodifikace výpočtu emisí methanu produkovaného při anaerobní digesci odpadů jsou klíčovými kroky pro adekvátní inventarizaci celkových emisí z kategorie biologického zpracování odpadů, kterou se Česká republika zavázala plnit v rámci Národní inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů. Nově navržená metoda zohledňuje top-down i bottom-up národní odpadová data, národně specifická aktivitní data a nejnovější poznatky o emisních faktorech založených na recentních zahraničních i domácích publikacích. Identifikovány byly hlavní zdroje úniků bioplynu v rámci bioplynové stanice, včetně návrhu postupu doplnění měřící kampaně. Na základě dostupných informací a dat byl zpřesněn emisní faktor methanu pro Českou republiku na hodnotu 3,1 % a došlo tedy k jeho snížení oproti původní výchozí hodnotě 5 %. Tento krok přispěje ke zpřesnění a zefektivnění práce Národního inventarizačního systému, který zpracovává inventury emisí v sektoru odpadů i dalších oblastech lidské činnosti.
Klíčová slova: anaerobní digesce, inventarizace emisí, methan, odpady, odpadové hospodářství, skleníkové plyny.


Zakázky supervizí sanačních a rekultivačních projektů

Zdeněk SUCHÁNEK
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 63, 101 00 Praha 10, e-mail: zdenek.suchanek@cenia.cz
Cílem článku je představit výsledky analýzy zaměřené na to, zda ve veřejných zakázkách na supervize v oboru sanační geologie nedochází k dumpingu a tím i možnému ohrožení kvality supervizních a sanačních prací. Pro skupinu 135 výběrových řízení na zakázky supervizí sanačních, rekultivačních a revitalizačních projektů zadávaných Ministerstvem financí České republiky a určených na sanaci starých ekologických zátěží v letech 2015-2022 byl proveden podrobný rozbor údajů z veřejných zdrojů - z registrů VZ E-zak a NEN. Vyhodnoceny byly úspěšné i neúspěšné soutěžní nabídky jednotlivých soutěžitelů. Podle počtu a objemu nabídek byly rozlišeny a charakterizovány skupiny soutěžitelů a jejich pravděpodobné firemní taktiky a strategie soutěžení a jejich efektivita v soutěžení. Byly vyhodnoceny požadavky a parametry výběrových řízení, především z pohledu počtu soutěžitelů a zakázek s podezřením na mimořádně nízkou nabídkovou cenu (MNNC). Hodnocen byl rozdíl ceny vítězné nabídky oproti druhé (nevybrané) soutěžní nabídce a rozdíl ceny vítězné nabídky oproti průměrné ceně všech ostatních hodnocených neúspěšných nabídek. V analyzovaných výběrových řízeních byl podíl vítězných nabídek, u kterých mohlo být indikováno podezření na MNNC nečekaně poměrně vysoký. Zadavatel u cca poloviny úspěšných zakázek toto podezření nevyhodnotil a nepožadoval po soutěžiteli vysvětlení nízké ceny. Ze 135 výběrových řízení na supervize bylo zaznamenáno pouze šest případů vyloučení nabídky z důvodu MNNC. Další tři uchazeči vyzvaní k vysvětlení nabídkové ceny z důvodu podezření na MNNC tuto cenu obhájili. Z pohledu cen získaných zakázek tedy patrně nejde zcela o optimální konkurenční trh, neboť vykazuje znaky určité cenové deformace, možná až cenového podbízení. Rozložení počtů a objemů získaných zakázek supervizí mezi soutěžícími firmami je výrazně asymetrické. Z celkem 135 zakázek 3 nejúspěšnější firmy měly 58 zakázek, tj. 36 % podíl a prvních 5 firem mělo 49 % podíl na objemu zakázek, což naznačuje tendenci k oligopolní struktuře trhu.
Klíčová slova: trh sanačních prací, veřejné zakázky malého rozsahu, Ministerstvo financí ČR, výběrová řízení, hodnocení nabídek, efektivita soutěžení, mimořádně nízké nabídkové ceny, deformace trhu.

WASTE FORUM 2/2023

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Hazardous and Toxic Medical Waste Management at General Regional Hospital

Fatmawada SUDARMAN
Department of Public Administration, Institute of Political and Social Science (IISIP) of Yapis Biak. Condronegoro St., Samofa, Biak Numfor, Papua 98111,
Department of Public Administration, Universitas Negeri Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Makassar, South Sulawesi, 90222, Indonesia,, e-mail: fatmawadha@gmail.com

This study aims at analyzing the management of hazardous medical waste at General Regional Hospital of Biak, Papua. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the General Regional Hospital of Biak, Papua had not implemented the Standard Operational Procedures (SOP) which had been determined in the handling the hazardous waste in the hospital, such as the container stage, transportation stage, and temporary storage stage up to the waste treatment stage. The lack of training for hospital staff has an impact on the implementation of hazardous medical waste management planning. The General Regional Hospital of Biak, Papua had not implemented the SOP for handling the hazardous waste in the hospital. The hospital need an adequate strategy for hospital hazardous medical waste management which can greatly assist in reducing the harmful effects of hospital waste.
Keywords: hazardous waste, hospital, management.


Evaluation of the sorption capacity of bulk sorbents to reduces the adverse impact of leakage substances on the environment in traffic accidents (in Slovak)

Jozef KUBÁSa, Iveta MARKOVÁb, Jozef RISTVEJa, Katarína BUGANOVÁa
aDepartment of Crisis Management, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, 010 26 Žilina, Slovakia;
bDepartment of Fire Engineering, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, 010 26 Žilina, Slovakia

Sorbents as substances of initial intervention in traffic accidents, as well as industrial and environmental accidents are an aid in solving crisis situations in the event of leakage of hazardous substances into the environment. Traffic accidents are often accompanied by the release of hazardous substances into the environment. Is importatnt the correct reaction to of the leakage substance using a suitable sorbent is required. The right response to crisis situations helps to protect the population and maintain the necessary levels of their quality of life. The aim of the paper is to analyze the application of bulk sorbents for and rapidly efficient capture of active substances, specifically oils and in response to the situation. The quality of the sorbent was determined according to ASTM F716-18. The parameter evaluating the quality of bulk sorbents is the sorption capacity. Natural sorbents based on natural (peat) and synthetic sorbents based on silicates and based on polypropylene were monitored. The research was carried out on the sorbate water, oil, petrol, ethanol. The results indicate a different sorption capacity when comparing natural-based, silicate-based and polypropylene-based sorption materials. The highest values of sorption capacity were achieved by the sample S4, which is based on 66% silica and 18% alumina.
Keywords: bulk sorbents, risk, leakage of dangerous substance, crisis management, safety of citizens, quality of life.


Quantification of the level of domestic composting in the Czech Republic in the context of the National Inventory of Greenhouse Gases and the fulfillment of recycling targets for municipal waste (in Czech)

Petr BAŽIL, Márton BORÁROS, Zdeněk SUCHÁNEK, Ivana KOPECKÁ, Miroslav HAVRÁNEK
Czech Environmental Information Agency, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, Czech Republic, e-mail: petr.bazil@cenia.cz, marton.boraros@cenia.cz
This paper is focused on the quantification of the amount of organic material used up in home composting in order to use in the estimation of greenhouse gas emissions from home composting and the inclusion of this source area in the National Inventory Report on greenhouse gas emissions. Home composting is considered under European legislation as a waste prevention method that can be taken into account when determining recycling rates, which can help to meet national recycling targets for municipal waste. The quantification process is based on two approaches of composted waste estimation. The first approach quantifies home composting by estimating the potential amount of processed biomass coming from garden areas, taking into account the total garden area in the Czech Republic, the average yields of biomass from gardens and the degree to which the population is involved in home composting. The amount of plant-based kitchen waste from mixed municipal waste is also included since it does not turn into waste thanks to home composting. The second approach estimates the amount of material composted at home using the number of compost bins distributed to support home composting. Since there is an absence of reported data on home composting, it is necessary to create a methodology and knowledge base that can later be refined as we gain more reliable data. The first approach on quantification based on the total garden area was deemed more accurate. According to this, the weight of at home composted waste was calculated to be: 824 741.7 t/year in the Czech Republic.
Keywords: home composting, composter, composting, aerobic recovery of biodegradable waste.


A new approach in quantification of greenhouse gas emissions from anaerobic digestion in the Czech Republic (in Czech)

Ivana KOPECKÁ, Petr BAŽIL, Márton BORÁROS, Jiří VALTA, Miroslav HAVRÁNEK, Zdeněk SUCHÁNEK
Czech Environmental Information Agency, Moskevská 1523/63, 101 00 Prague, Czech Republic
The refinement and codification of the calculation of methane emissions produced during anaerobic digestion of waste is crucial for an adequate inventory of total emissions from the source category of biological waste treatment, which the Czech Republic has committed to fulfilling within the framework of the National Inventory of Greenhouse Gas Emissions and Sinks. The new method takes into account top-down and bottom-up national waste data, nation-specific activity data and the current knowledge on emission factors based on recent foreign and domestic publications. The main sources of biogas leakage within the biogas plant were identified, including the design of a procedure to complement the measurement campaign. Based on the available information and data, the methane emission factor for the Czech Republic was refined to a value of 3.1 % and thus reduced compared to the original default value of 5 %. This step will help to refine and improve the work of the National Inventory System, which processes inventories in the waste sector and other areas of human activity.
Keywords: anaerobic digestion, emissions inventory, methane, waste, waste management, greenhouse gases.


Contracts for the supervision of remediation and recultivation projects (in Czech)

Zdeněk SUCHÁNEK
Czech Environmental Information Agency, Moskevská 63, 101 00 Praha 10, Czech Republic, e-mail: zdenek.suchanek@cenia.cz
The aim of the article is to present the results of an analysis focused on whether there is, or not dumping in public contracts for supervision in the field of remedial geology and thus a possible threat to the quality of supervision and remedial works. A detailed analysis of data from public sources - the VZ E-zak and NEN registers - was undertaken for the group of 135 tenders for contracts for the supervision of remediation, recultivation and revitalization projects commissioned by the Ministry of Finance of the Czech Republic and intended for the remediation of old ecological burdens between 2015-2022. Successful and unsuccessful bids of individual competitors were evaluated. According to the number and volume of offers, the groups of competitors and their likely corporate tactics and strategies of competition and their effectiveness in competition were distinguished and characterized. The requirements and parameters of the tenders were evaluated, mainly from the point of view of the number of competitors and contracts with an exceptionally low bidding price (dumping). The difference between the price of the winning bid and the second (unselected) competitive bid and the difference between the price of the winning bid and the average price of all other evaluated unsuccessful bids were also evaluated. In the tenders analysed, the share of winning bids where suspicion of the exceptionally low bidding price could be indicated was unexpectedly quite high. In about half of the successful contracts, the contracting authority did not evaluate this suspicion and did not demand an explanation of the low price from the competitor. Out of 135 tenders for supervision, only six cases of bid exclusion due to the exceptionally low bidding price were recorded. The other three bidders, called to explain the bid price due to suspicion of the exceptionally low bidding price, defended this price. From the point of view of the prices of the contracts obtained, it is probably not an optimal competitive market, as it shows signs of a certain price distortion, perhaps even price undercutting. The distribution of the numbers and volumes of supervision contracts received between the competing companies is significantly asymmetric. Out of a total of 135 orders, the 3 most successful companies had 58 orders, i.e., a 36% share, and the first 5 companies had a 49% share in the volume of orders, which indicates a tendency towards an oligopolistic market structure.
Keywords: remedial works market, small-scale public contracts, Ministry of Finance of the Czech Republic, tenders, evaluation of bids, effectiveness of competition, abnormally low tenders, market distortion.