Více času na podstatné

WASTE FORUM 4/2023

  DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

23 2

Pro autory / For authors

233
Příklad využití látek PPCPs jako stopovačů na lokalitě skládek komunálního odpadu různého stáří
An example of the use of PPCPs as tracers at the site of municipal waste landfills of various ages
Pavel ECKHARDT, Dagmar VOLOŠINOVÁ, Lenka SMETANOVÁ
2 34

Vlastnosti čerstvých malt obsahujících fluidní popílek pro 3D tisk
Properties of fresh mortars containing FBC ash for 3D printing
Michal KOVÁŘÍK, Rostislav ŠULC, Martina ŠÍDLOVÁ, Klára PULCOVÁ

244

Medical Waste in the Czech Republic: Current Trends and Future Challenges
Odpad ze zdravotní péče v České republice: Současné trendy a budoucí výzvy
Julie MOKRA, Jana LOOSOVA, Petr GRUSMAN

252

Analysis of mixed municipal waste in selected municipalities and towns in Slovakia
Analýza zmesového komunálneho odpadu vo vybraných obciach a mestách na Slovensku
Ivan IĽKO, Viera PETERKOVÁ

264
Pozvánky a nekomerční prezentace / Invitations and Non-commercial presentations

ODPADOVÉ FORUM – odborný měsíčník pro cirkulární ekonomiku
274

 

WASTE FORUM 4/2023

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Příklad využití látek PPCPs jako stopovačů na lokalitě skládek komunálního odpadu různého stáří

Pavel ECKHARDT, Dagmar VOLOŠINOVÁ, Lenka SMETANOVÁ
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6,
e-mail:
pavel.eckhardt@vuv.cz, dagmar.volosinova@vuv.cz

V blízkosti skládky komunálního odpadu v České republice došlo k havarijnímu vývěru kontaminovaných podzemních vod. Nebylo jasné, zda kontaminace pochází z provozované zabezpečené skládky komunálního odpadu, nebo z kontaminovaných míst staré uzavřené skládky, kam byl odpad ukládán dříve. Vody staré i nové skládky komunálního odpadu obsahovaly obdobné běžné makropolutanty, jako kontaminované vody podzemní. Pro ověření stáří kontaminace byla vyzkoušena metoda, založená na základě analýz koncentrací mikropolutantů typu PPCPs (Léčiva a přípravky osobní péče) jako stopovačů. Metoda ověřila přítomnost desítek těchto látek jak v podzemní vodě, tak i ve skládkových vodách jednotlivých různě starých částí skládky komunálního odpadu. Vzhledem k postupnému vnosu jednotlivých látek typu PPCPs do životního prostředí České republiky bylo možno identifikovat stáří jednotlivých látek a tím prokázat i původ kontaminace vod.

Klíčová slova: Skládka komunálního odpadu, ekologická zátěž, kontaminovaná místa, skládkové vody, podzemní voda, mikropolutanty

 

Vlastnosti čerstvých malt obsahujících fluidní popílek pro 3D tisk

Michal KOVÁŘÍKa, Rostislav ŠULCa, Martina ŠÍDLOVÁb, Klára PULCOVÁb
a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb, Thákurova 7, 166 29, Praha 6;
b Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie, Ústav skla a keramiky, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
e-mail: michal.kovarik@fsv.cvut.cz,
rostislav.sulc@fsv.cvut.cz, martina.sidlova@vscht.cz, klara.pulcova@vscht.cz

Článek se zabývá využitím sulfáto-vápenatého pojiva Sorfix, jež obsahuje fluidní popílek, pro návrh směsi pro 3D tisk vytlačováním malty. V úvodu shrnuje základní požadavky na malty pro 3D tisk a představuje různé směry vývoje materiálů. V experimentální části jsou definovány chemické a fyzikální vlastnosti použitého sulfáto-vápenatého pojiva Sorfix zahrnující oxidické složení, měrnou hmotnost, měrný povrch, střední velikost částic a fázové složení. Dále jsou představeny dvě směsi pro 3D tisk SFX 450 a SFX 550, kde je pojivem Sorfix. Na čerstvých maltách, vyrobených z SFX 450 a SFX 550, byl ověřen vývoj zpracovatelnosti zkouškou rozlivu na střásacím stolku v čase 15, 30, 45 a 60 minut od smísení složek. Dále byla ve stejných časových úsecích ověřena strukturace směsi zkouškou penetrace na Vicatově přístroji v provedení s jehlou a válečkem. Změna fázového složení čerstvé malty byla sledována na práškovém difraktometru. Bylo experimentálně prokázáno, že ekologické bezcementové sulfáto-vápenaté pojivo Sorfix obsahující fluidní popílek lze s úspěšností použít pro výrobu směsí pro 3D tisk vytlačováním malty se zpracovatelností po dobu 55 minut, umožňujících tisknout objekty výšky až 850 mm z vrstev o výšce 8mm a šířce 25-32 mm. Dále bylo ověřeno, že 3D tiskové malty s obsahem Sorfixu jsou z hlediska chování při tisku srovnatelné s komerčně dostupnými materiály na cementové bázi. Experimentálně byla ověřena také vhodnost zkoušky rozlivem pro ověření zpracovatelnosti malty v daném časovém úseku. Zkouška penetrací válečku pro stanovení normální konzistence cementové kaše na Vicatově přístroji prokázala schopnost ověření strukturace a tím i vystavitelnosti materiálu.

Klíčová slova: 3D tisk, malty, SCM, fluidní popílek, SORFIX

 

Odpad ze zdravotní péče v České republice: Současné trendy a budoucí výzvy

Julie MOKRÁa, Jana LOOSOVÁa,b, Petr GRUSMANc
aTechnická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
bKrajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31 Liberec 5
cINISOFT Consulting, s.r.o., Rumjancevova 696, 460 01 Liberec 1
e-mail: julie.mokra@tul.cz

Článek se zabývá analýzou aktuální produkce a nakládáním se zdravotnickými odpady (odpady s katalogovým číslem 18 01) a odhaluje trendy, které poukazují na nastavení trhu s odpady v České republice. Nové legislativní změny z oblasti odpadů, ale i bezpečnosti zdravotní péče budou tyto trendy ovlivňovat. Dále jsou v článku nastíněny další faktory vnějšího prostředí, jež budou mít vliv na oblast nakládání s odpady ze zdravotní péče, především v návaznosti na požadavky na environmentálně odpovědný provoz zdravotnických zařízení.

Klíčová slova: zdravotnický odpad, odpadová legislativa, environmentální odpovědnost

 

Analýza zmesového komunálneho odpadu vo vybraných obciach a mestách na Slovensku

Ivan IĽKO, Viera PETERKOVÁ
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra biológie, Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, Slovenská republika, e-mail: ivan.ilko@truni.sk

Tento článok sa zaoberá analýzou zmesového komunálneho odpadu v 31 samosprávach v Slovenskej republike, pričom sa zameriavame na rozdiely medzi bytovými domami, rodinnými domami, veľkými mestami a malými mestami. Ako jednotka analýzy sa používa 5 % z celkového počtu zberných nádob určených na zmesový odpad, ktoré sa používajú v záujmovom území. Na základe výsledkov bolo možné určiť množstvo jednotlivých druhov odpadu v zmesovom komunálnom odpade. Analýzou odpadu v 31 mestách a obciach na Slovensku sme získali kumulatívne 15135,69 kg zmesového komunálneho odpadu, ktoré obsahovali 12 zložiek odpadu v sledovaných samosprávach. Snažili sme sa preukázať rozdiel v množstve recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu získaného z mesta a dediny, ako aj rozdiel v zastúpení recyklovateľných komponentov komunálneho odpadu pochádzajúceho z  individuálnej bytovej výstavby a komplexnej bytovej výstavby. Štatistickým spracovaním sme nepreukázali rozdiel v percentuálnom zložení zmesového komunálneho odpadu medzi obcou a mestom. Podiel plastov a kuchynského bioodpadu bol štatisticky významne vyšší v komplexnej bytovej výstavbe a podiel záhradného bioodpadu bol štatisticky významne  vyšší v individuálnej bytovej výstavbe. V zmesovom komunálnom odpade vybraných samospráv sme zistili tieto podiely jednotlivých druhov odpadu na Slovensku v roku 2020: papier 6,28 %; plast 10,49 %; sklo 5,10 %; kov 2,55 %; viacvrstvový kombinovaný materiál 0,92 %; kuchynský bioodpad 13,69 %;  záhradný bioodpad 25,37 %; textil a obuv 4,34 %; plienky 6,09 %; nebezpečný odpad 0,98 %; stavebný odpad 1,95 %; zmesový komunálny odpad 22,23 %. V aktuálnej dobre klimatických zmien predstavuje netriedený zmesový odpad významný problém, ktorý sa tradične skládkuje alebo spaľuje. Recyklácia predstavuje jedno z riešení zníženia zmesového komunálneho odpadu, no predtým je potrebné pochopiť, aké zloženie predstavuje zmesový komunálny odpad a prečo sa s jednotlivými druhmi odpadu zaobchádza práve takýmto spôsobom. Nami realizovaná práca môže pomôcť pri zavádzaní nových postupov triedenia odpadu a tým významne napomôcť k efektívnemu nakladaniu s odpadom.

Klíčová slova: odpad, analýza, komunálny odpad, samosprávy, mestá

 

WASTE FORUM 4/2023

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
An example of the use of PPCPs as tracers at the site of municipal waste landfills of various ages (in Czech)

Pavel ECKHARDT, Dagmar VOLOŠINOVÁ, Lenka SMETANOVÁ
T.G.Masaryk Water Research Institute, p.r.i., Czech Republic,
e-mail:
pavel.eckhardt@vuv.cz, dagmar.volosinova@vuv.cz

An emergency release of contaminated groundwater occurred near a municipal waste dump in the Czech Republic. It was not clear whether the contamination came from an operating secured municipal waste landfill or from contaminated sites of an old closed landfill where waste was previously stored. The waters of old and new municipal waste landfills contained similar common macropollutants as contaminated groundwater. To verify the age of the contamination, a method based on analyzes of concentrations of PPCPs (Pharmaceuticals and Personal Care Products) as tracers was tested. The method verified the presence of dozens of these substances both in the groundwater and in the landfill waters of individual parts of the municipal waste dump of various ages. Due to the gradual introduction of individual substances of the PPCPs type into the environment of the Czech Republic, it was possible to identify the age of the individual substances and thereby prove the origin of water contamination.

Keywords: Municipal landfill, dump, contaminated site, wastewater, groundwater, micropollutants, contamination

 

Properties of fresh mortars containing FBC ash for 3D printing (in Czech)

Michal KOVÁŘÍKa, Rostislav ŠULCa, Martina ŠÍDLOVÁb, Klára PULCOVÁb
a Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Construction Technology, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, Czech Republic
b University of Chemistry and Technology, Faculty of Chemical Technology, Department of Glass and Ceramics, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, Czech Republic
e-mail:
michal.kovarik@fsv.cvut.cz, rostislav.sulc@fsv.cvut.cz, martina.sidlova@vscht.cz, klara.pulcova@vscht.cz

This paper deals with the use of Sorfix, a sulphate-calcium binder containing fluidized bed combustion ash, for the design of a mortar mix for extrusion-based 3D printing. In the introduction, it summarizes the basic requirements of mortars for 3D printing and introduces different directions of material development. In the experimental section, the chemical and physical properties of the Sorfix sulphate-calcium binder used are defined, including oxide composition, specific gravity, specific surface area, average particle size and phase composition. In addition, two Sorfix-based 3D printing mixtures, SFX 450 and SFX 550 are presented. The development of workability was verified on fresh mortars SFX 450 and SFX 550 by a flow test at 15, 30, 45 and 60 minutes after mixing the ingredients. Furthermore, the mix structuration was verified at the same time intervals by a penetration test using a needle and a consistency plunger Ø 10 mm on a Vicat apparatus. A change in phase composition of the fresh mortar was monitored on a powder diffractometer. It was experimentally demonstrated that Sorfix, an eco-friendly cement-free sulphate-lime binder containing fluidized bed combustion ash, can be successfully used to produce 3D printing mortar with a workability time of 55 minutes, allowing objects up to 850mm in height to be printed using layers 8 mm high and 25 – 32 mm wide. It was further verified that 3D printing mortars containing Sorfix are comparable to commercially available cement-based materials in terms of printing behaviour. The suitability of the flow test to define the workability of the mortar in a given time period was experimentally verified. The penetration test on a Vicat apparatus using a consistency plunger Ø 10 mm demonstrated the ability to verify the structuration and buildability of the material.

Keywords: 3D printing, concrete, mortars, SCM, CFBC fly ash, SORFIX

 

Medical Waste in the Czech Republic: Current Trends and Future Challenges

Julie MOKRAa, Jana LOOSOVAa,b, Petr GRUSMANc
aTechnical University of Liberec, Studentska 1402/2, 461 17 Liberec 1, Czech Republic
bRegional Public Health Authority of Liberec Region, Husova 186/64, 460 31 Liberec 5, Czech Republic
cINISOFT Consulting, s.r.o., Rumjancevova 696, 460 01 Liberec 1, Czech Republic
e-mail: julie.mokra@tul.cz

The article deals with the analysis of the current production and management of medical waste (European Waste Catalogue Sub-Chapter 18 01) and reveals trends that reflect the setting of the waste market in the Czech Republic. New legislative changes in the field of waste and health care safety will influence these trends. Furthermore, the article outlines other external environmental factors that will have an impact on healthcare waste management, especially in relation to the requirements for environmentally sound operation of healthcare facilities.

Keywords: medical waste, national waste legislation, environmental responsibility

 

Analysis of mixed municipal waste in selected municipalities and towns in Slovakia

Ivan IĽKO, Viera PETERKOVÁ
Department of Biology, Faculty of Education, Trnava University in Trnava, Slovak Republic
e-mail: ivan.ilko@truni.sk

This article analyses mixed municipal waste in 31 municipalities in the Slovak Republic, focusing on the differences between apartment buildings, single-family houses, large cities and small towns. The unit of analysis used is 5% of the total number of mixed waste collection bins in use in the area of interest. Based on the results, it was possible to determine the amount of each type of waste in the mixed municipal waste. By analysing the waste in 31 cities and municipalities in Slovakia, we obtained a cumulative 15135.69 kg of mixed municipal waste, which contained 12 waste components in the municipalities of interest. We sought to demonstrate the difference in the amount of recyclable components of municipal waste obtained from town and village, as well as the difference in the representation of recyclable components of municipal waste originating from individual housing developments and complex housing developments. Statistical processing did not show a difference in the percentage composition of mixed municipal waste between the village and the town. The proportion of plastic and kitchen bio-waste was statistically significantly higher in complex housing and the proportion of garden bio-waste was statistically significantly higher in individual housing. In the mixed municipal waste of the selected municipalities, we found the following shares of individual waste types in Slovakia in 2020: paper 6.28%; plastic 10.49%; glass 5.10%; metal 2.55%; multi-layer combined material 0.92 %; kitchen bio-waste 13.69 %; garden bio-waste 25.37%; textiles and footwear 4.34%; nappies 6.09%; hazardous waste 0,98 %; construction waste 1.95%; mixed municipal waste 22.23%. In the current climate of climate change, unsorted mixed waste is a significant problem and is traditionally landfilled or incinerated. Recycling is one of the solutions to reduce mixed municipal waste, but before that, it is necessary to understand what the composition of mixed municipal waste is and why different types of waste are treated in this way. Our work can help to introduce new waste sorting practices and thus contribute significantly to efficient waste management.

Keywords: waste, analysis, municipal waste, municipalities, cities