Více času na podstatné

WASTE FORUM 2014, 3, str. 111 - 147

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

OBSAH  
Úvodní slovo šéfredaktora 113
Pro autory 113
Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024
Prognosis of municipal waste production until 2024

Jiří KALINA, Jiří HŘEBÍČEK, Gabriela BULKOVÁ
114
Biogas system and possibilities of control and use of digestate in Czech Republic
Bioplynový systém a možnosti kontroly a využití digestátu v České republice: Review

Lukáš KUČERA, Petr BEDNÁŘ
123
Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi
Waste from mineral wool production and possibilities of its utilization in concrete mixture

Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER, Oldřich SVITÁK
137
Český inovační trh má větší šanci obstát v celosvětové konkurenci
Evžen ONDRÁČEK
144
Podpora VaVaI v Programu předcházení vzniku odpadů ČR
Ondřej PROCHÁZKA, Evžen ONDRÁČEK
146
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2015 již v březnu!
Ondřej PROCHÁZKA
147

 

WASTE FORUM 2014, 3, str. 111 - 147

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 


Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024
Jiří KALINAa), Jiří HŘEBÍČEKa), Gabriela BULKOVÁb)
a) Institut biostatistiky a analýz, Kamenice 126/3, 625 00 Brno,
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, e-maily: kalina@mail.muni.cz, hrebicek@iba.muni.cz
b) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, e-mail: gabriela.bulkova@mzp.cz

Souhrn
V příspěvku je představena první část nového komplexního prognostického modelu vyvinutého pro modelování produkce a nakládání s komunálním odpadem (KO). Diskutovaný model byl vytvořen jako multidimenzionální lineární model produkce KO v jednotlivých obcích, který využívá na vstupu data o socioekonomických parametrech obcí a pro kalibraci pak vzorek dat z ročních hlášení 6 251 obcí České republiky o produkci a nakládání s KO. Popsaný matematický model přinesl nové nástroje na podporu rozhodování pro Ministerstvo životního prostředí ČR v oblasti odpadového hospodářství (např. národní zákonodárství, dotační management, budování nových zařízení atd.) a byl použit pro nový Plán odpadového hospodářství (POH) České republiky pro období 2015 - 2024.
Klíčová slova: Komunální odpad, modelování, prognóza, odpadové toky.

Bioplynový systém a možnosti kontroly a využití digestátu v České republice: Review
Lukáš KUČERA, Petr BEDNÁŘ
Regionální centrum pokročilých technologií, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17.listopadu 12, 779 00, Olomouc, Česká republika; e-mail: petr.bednar@upol.cz
Souhrn
Anaerobní fermentace je jednou z vhodných metod pro zpracování ekologického odpadu za současné produkce levné elektrické a termální energie. Podle současné legislativy můžeme bioplynové stanice (BPS) rozdělit na tři základní skupiny - zemědělské, odpadové a průmyslové. Zemědělské bioplynové stanice patří k nejrozšířenějším v České republice z důvodů jejich umístění v blízkosti velkochovů zemědělských zvířat (převážně chov skotu a vepřů). Další z důvodů tak velkého rozšíření zemědělských BPS je vyšší výkupní cena energie ve srovnání s odpadovými bioplynovými stanicemi. V budoucnu můžeme očekávat srovnání tohoto cenového rozdílu v souvislosti s plánovanou výstavbou odpadových bioplynových stanic, aby došlo k naplnění nové evropské směrnice 1999/31EC, podle níž musí dojít ke snížení vývozu bio-rozložitelného odpadu na skládky do roku 2020 na 35%. Je tedy nutné hledat nové postupy ke zpracovávání tohoto druhu odpadu a odpadové bioplynové stanice jsou jednou z možností. S tímto nárůstem odpadových BPS můžeme očekávat vyšší produkci digestátu.
V současnosti je analýza digestátu zaměřena pouze na základní parametry jako je celkový uhlík, chemická spotřeba kyslíku, obsah N, P, K, Ca, Mg, S, sušiny a obsah některých těžkých kovů (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn), které jsou důležité pro jeho použití jako hnojiva či paliva v podobě pelet. Anaerobní fermentací odpadu může docházet k obohacování digestátu látkami, které mohou být polutanty životního prostředí. Bylo by tedy vhodné rozšířit kontrolu digestátu o např. pesticidy, polychlorované bifenyly, herbicidy a fungicidy. Tento přehledový článek si klade za cíl popsat postupy využití a analytické kontroly digestátu s ohledem na historii a současnost bioplynových stanic v České republice a v kontextu právních předpisů Evropské unie.

Klíčová slova: bioplynový systém, digestát, fermentace, anaerobní, methanogenní bakterie, kontrola digestátu, použití digestátu

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi
Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER, Oldřich SVITÁK
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz, svitak@vustah.cz
Souhrn
Příspěvek přináší informace o dosavadním průběhu výzkumu použitelnosti odpadů z technologie výroby minerální vlny do běžně vyráběných stavebních materiálů. Článek je zaměřen na aplikaci odpadu do zavlhlé betonové směsi a výrobu tenkostěnných betonových výrobků.
Klíčová slova: odpad z výroby, minerální vlákno, granálie, betonové vibrolisované tvarovky

WASTE FORUM 2014, 3, str. 111 - 147

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

 

Prognosis of municipal waste production until 2024

Jiří KALINAa), Jiří HŘEBÍČEK a), Gabriela BULKOVÁb)

a) Institute of Biostatistics and Analyses, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Brno
e-mail: kalina@mail.muni.cz, hrebicek@iba.muni.cz

b) Ministerstvo životního prostředí, Praha, e-mail: gabriela.bulkova@mzp.cz

Summary

The paper describes the first part of a new complex prognostic model developed for modelling of municipal waste production and treatment. The model was created as multidimensional linear model of waste production in individual municipalities, which utilizes socioeconomic data on the municipalities and one-year sample of a data on production and treatment of waste in 6,251 Czech municipalities. The model brings new decision support tools not only for the Ministry of the Environment of the Czech Republic but also for Member States of European Union.

Keywords: Municipal waste, modelling, prognosis, waste flows.

 

Biogas system and possibilities of control and use of digestate in Czech Republic: A Review

Lukáš KUČERA, Petr BEDNÁŘ

Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, Czech Republic;
e-mail:
petr.bednar@upol.cz

Abstract

Anaerobic fermentation is excellent ecological waste treatment and the way how to produce cheap electrical and thermal energy. Biogas stations are divided in three main groups – agricultural, waste and industrial. Agricultural biogas stations are the most frequent due to the purchase price of energy which is higher than for waste biogas stations. In future we can expect greater construction of waste biogas stations according to new European Notice 1999/31/EC, which plan to reduce the amount of biodegradable waste going to landfill to 35 % until year 2020. Considering this notice a higher production of digestate can be anticipated. At present, analytical control of digestate comprise only basic parameters, which are important for its use as fertilizer or as fuel (pellets form). However, detailed research on processes occurring in digestate as well as routine control of pollutants such as pesticides, PCBs, herbicides, fungicides and heavy metals for routine analysis is still in development. The aim of this review is to reflect the state of art of biogas production namely with regard to control and use of digestate produced by biogas stations in European Community and especially in Czech Republic.

Key words: biogas system, digestate, fermentation, anaerobic, methanogenic bacteria, digestate control, digestate usage

 

Waste from mineral wool production and possibilities of its utilization in concrete mixture

Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER, Oldřich SVITÁK

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno,
e-mail: chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz, svitak@vustah.cz

Summary

The paper brings information on up to now research on utilization of wastes from mineral wool production to commonly produced building materials. The paper concerns waste application to wet concrete mixture and production of concrete elements.

Keywords: waste from production, mineral fibre, granules, concrete vibro-pressed shaped elements

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195