Více času na podstatné

WASTE FORUM 2014, 4, str. 148 - 166

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

OBSAH  
Úvodní slovo šéfredaktora 150
Pro autory 150
Štúdium optimálnych podmienok prevodu zinku do roztoku z nebezpečného odpadu - salmiakového steru
Study of optimal conditions of zinc extraction into solution from hazardous waste - sal ammoniac skimming

Jana PIROŠKOVÁ, Jarmila TRPČEVSKÁ, Emília SMINČÁKOVÁ
151

Nerecenzované, redakční a komerční příspěvky
 
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2015 již v březnu!
Ondřej PROCHÁZKA
161
Veřejné zakázky a ETV
Evžen Ondráček, zprávy z CEMC ETVCZ
162
Matematický moodel proudění v okolí cirkulačního vrtu pro sanaci kontaminovanýcgh podzemních vod
Jakub ŠINDELÁŘ, Jiří MLS, Jan KUKAČKA
163
Badger Meter Czech Republic, s. r. o.
Komerční prezentace společnosti
165
Multifunkční poloprovozní jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu
Komerční prezentace Centra transferu technologií VUT v Brně
166

 

WASTE FORUM 2014, 4, str. 148 - 166

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 


Štúdium optimálnych podmienok prevodu zinku do roztoku z nebezpečného odpadu - salmiakového steru
Jana PIROŠKOVÁa, Jarmila TRPČEVSKÁa, Emília SMINČÁKOVÁb
a) Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov,
b) Katedra chémie, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9/a, 042 00 Košice e-mail: jana.piroskova@tuke.sk, jarmila.trpcevska@tuke.sk, emilia.smincakova@tuke.sk

Souhrn
Predkladaný príspevok stručne opisuje produkciu nebezpečného odpadu - salmiakového steru v procese mokrého zinkovania.
Zameraný je na hydrometalurgické spracovanie uvedeného odpadu. Prezentuje výsledky z laboratórnych testov vylúhovateľnosti zinku z nebezpečného odpadu. Ako lúhovacie médium bola použitá destilovaná voda a roztok kyseliny chlorovodíkovej. V experimentoch bol študovaný vplyv rýchlosti miešania, vplyv pomeru K:P (kvapalná : pevná fáza), koncentrácia HCl, vplyv teploty a vplyv doby lúhovania s cieľom prevodu zinku do roztoku.
Zo získaných experimentálnych výsledkov možno dospieť k záveru, že optimálne podmienky prevodu zinku do roztoku sú: rýchlosť otáčania miešadla 200 ot / min., pomer K:P = 80:1, teplota lúhovacieho média 313 K, maximálna doba lúhovania 30 minút a koncentrácia HCl max. 0,25M
Kľúčové slová: lúhovanie, zinok, nebezpečný odpad, salmiakový ster, destilovaná voda, kyselina chlorovodíková

WASTE FORUM 2014, 4, str. 148 - 166

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Study of optimal conditions of zinc extraction into solution from hazardous waste – sal ammoniac skimming

Jana PIROŠKOVÁa, Jarmila TRPČEVSKÁa, Emília SMINČÁKOVÁb

aDepartment of Non-Ferrous Metals and Waste Treatment,

 bDepartment of Chemistry,

Faculty of Metallurgy, Technical University of Košice, Košice, Slovakia

E-mail: jana.piroskova@tuke.sk, jarmila.trpcevska@tuke.sk, emilia.smincakova@tuke.sk

 

This paper presents the results of laboratory tests of leaching of zinc form hazardous waste – sal ammoniac skimming. Leaching medium was distilled water and a solution of HCl. In experiments was studied: the influence of stirring speed, the effect of the ratio L:S, HCl concentration, effect of temperature and the effect of leaching time for recovery of zinc.

From the obtained experimental results it can be concluded that the optimal conditions for the extraction of zinc in the solution are:

• rotational speed of the stirrer = 200 rev / min.,

• the ratio of L: S = 1:80,

• temperature of the leaching medium = 313 K,

• leaching time = 30 minutes max.,

• HCl concentration of max. = 0.25M HCl.

Keywords: leaching, zinc, hazardous waste, sal ammoniac skimming, destilerten waser, hydrochloric acid

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195