Více času na podstatné

WASTE FORUM 2017, 1, str. 1 - 41

DOWNLOAD

INDEX

 SOUHRNY 
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

3

Pro autory / For authors

4

Passive sampling approaches and their applicability for contaminated sites monitoring
Metody pasivního vzokování a jejich využití pro monitoring kontaminovaných lokalit
Hanne B. KRINGBERG, Torgeir RØDSAND, Randi S. TELSTAD, Ondrej LHOTSKY, Eva KRAKOROVA, Tomas CAJTHAML

5

Behavior of thermal insulation materials made from row and waste bast fibers from agriculture
Chování tepelně izolačních materiálů vyrobených ze surových a odpadních lýkových vláken ze zemědělství
Vítězslav NOVÁK, Jiří ZACH

17

Přehled technologií kalového hospodářství komunálních ČOV
The overview of sewage sludge management in municipal waste-water treatment plants
Jarmila ČECHMÁNKOVÁ, Jan MATĚJKA, Luboš NOBILIS, Jan MAŇHAL, Viera HORVÁTHOVÁ, Jan SKÁLA

24
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers
Návštěvnost stránek a stahování čísel časopisu WASTE FORUM v letech 2013 – 2016
Readership and downloads of the journal WASTE FORUM in 2013 – 2016
Ondřej PROCHÁZKA
33

 

WASTE FORUM 2017, 1, str. 1 - 41

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

 ABSTRACTS 

 

Metody pasivního vzokování a jejich využití pro monitoring kontaminovaných lokalit

Hanne B. KRINGBERG a, Torgeir RØDSAND a, Randi S. TELSTAD a, Ondřej LHOTSKÝ b, Eva KRÁKOROVÁ b,c, Tomáš CAJTHAML c,d

aALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0214 Oslo, Norsko;
bDEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5, e-mail:
lhotsky@dekonta.cz;
cMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4;
dÚstav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita, Benátská 2, 128 01 Praha 2

Tento článek shrnuje informace o metodách pasivního vzorkování, které mohou být využity při monitoringu kontaminovaných lokalit. Diskutovány jsou výhody a nevýhody pasivního vzorkování v porovnání s běžným vzorkováním pomocí odběru vzorku vody. Popsány jsou základní typy pasivních vzorkovačů a procesy, na kterých je pasivní vzorkování postaveno. V druhé části článku jsou detailněji popsány čtyři pasivní vzorkovače, které byly využívány v průběhu projektu PASSES. Uvedeny jsou doporučení ohledně vhodnosti využití pasivních vzorkovačů pro různé účely a také ohledně nakládání s pasivními vzorkovači vycházející z našich zkušeností.

Využití pasivního vzorkování pro monitoring kontaminovaných lokalit, především kontaminovaných podzemních vod není v České Republice rozšířeno. Přitom v mnoha ohledech přináší lepší výsledky při nižších nákladech. V rámci projektu PASSES se nám osvědčilo především využití tzv. PDBs pro monitoring těkavých organických látek a také využití tzv. POCIS pro monitoring kontaminace podzemních vod. 

Klíčová slova: pasivní vzorkování, monitoring, kontaminace podzemních vod

 

Chování tepelně izolačních materiálů vyrobených ze surových a odpadních lýkových vláken ze zemědělství

Vítězslav NOVÁK, Jiří ZACH

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno

Vlastnosti vláknitých izolačních materiálů jsou závislé na typu a druhu vláken, ze kterých se vyrobeny. V oblasti materiálů na bázi organických vláken je často nutné vzít v úvahy skutečnost, že výsledné vlastnosti materiálu jsou ovlivněny nejen volbou vhodného druhu vláken, ale také volbou vhodného typu vlákna jednoho druhu. Jednotlivé typy a druhy vláken se liší nejen co do velikosti, ale také v jejich struktuře. Některé typy vláken jsou porézní a mají značně odlišné chování od anorganických vláken.

Článek popisuje výsledky výzkumu a studia tepelně-mechanických vlastností izolačních materiálů na bázi organických vláken s ohledem na druh a vlastnosti surových vláken. Tepelně izolační vlastnosti rohoží vyrobených z organických vláken jsou závislé především na objemové hmotnosti izolantu a významnou roli má i tloušťka a čistota použitých vláken. Na základě zjištěných závislostí byla odvozena rovnice pro stanovení součinitele tepelné vodivosti při použití těchto materiálů.

Klíčová slova: Přírodní vlákna, konopná vlákna, lněná vlákna, tepelná izolace, tepelná vodivost.

 

Přehled technologií kalového hospodářství komunálních ČOV

Jarmila ČECHMÁNKOVÁ a, Jan MATĚJKA b, Luboš NOBILIS b, Jan MAŇHAL b, Viera HORVÁTHOVÁ a, Jan SKÁLA a

a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 00 Praha 16,  e-mail: cechmankova.jarmila@vumop.cz;
bECO trend Research centre, s.r.o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4,
e-mail: jan.matejka@ecotrend.cz

Technologie zpracování odpadních vod v čistírnách odpadních vod (ČOV) jsou navrženy na základě nutnosti odstranění nežádoucích složek z vody a požadavku koncentrace do vedlejšího proudu – čistírenského kalu. Kaly jsou produkovány každoročně ve významných objemech. Další úpravy kalů zabraňují nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Požadovaná kvalita produkovaných kalů závisí mimo počáteční kvality odpadní vody především na použití odpovídajících technologií. V příspěvku jsou sumarizovány výsledky mapování technologií komunálních ČOV s kapacitou vyšší než 2 000 ekvivalentních obyvatel v ČR.

Klíčová slova: Čistírenský kal; čistírna odpadních vod (ČOV); úprava kalu; stabilizace kalu; aplikace kalu na zemědělskou půdu; kalové hospodářství

 

Návštěvnost stránek a stahování čísel časopisu WASTE FORUM v letech 2013 – 2016

Ondřej PROCHÁZKA
České ekologické manažerské centrum, 28. pluku 25, 101 00 Praha 10,
e-mail
prochazka@cemc.cz, wasteforum@seznam.cz

Data získaná z Adwanced Web Statistics 7.2 byla analyzována z hlediska návštěvnosti stránek www.wasteforum.cz z různých zemí a počtu stažení jednotlivých čísel časopisu. Data byla dostupná pro roky 2013 až 2016.

Mezi TOP 10 zemí, ze kterých bylo nejvíce návštěv, patří: Česká republika, Ukrajina, USA, Slovensko, Čína, Polsko, Rusko, Kanada, Francie a Německo. Nejvíce stahované bylo číslo WASTE FORUM 2015, 4 (17 965 stažení), za nímž s velkým odstupem následují WASTE FORUM 2014, 2 (6 619 stažení), WASTE FORUM 2013, 2 (3814 stažení) a WASTE FORUM 2010, 4 (3335 stažení). Porovnáním s celkovým počtem článků v čísle a podílem článků v angličtině se ukázalo, že s výjimkou „vítězného“ čísla zde významné korelace není.

Klíčová slova: waste forum, AWstats, Scopus, Česká republika, Ukrajina, USA, Slovensko, Čína, Rusko, přenesená data, hity, návštěvy, stránky

 

WASTE FORUM 2017, 1, str. 1 - 41

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Passive sampling approaches and their applicability for contaminated sites monitoring

Hanne B. KRINGBERG a, Torgeir RØDSAND a, Randi S. TELSTAD a, Ondrej LHOTSKY b, Eva KRAKOROVA b,c, Tomas CAJTHAML c,d

a ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0214 Oslo, Norway;
b DEKONTA a.s., Volutova 2523, 158 00 Prague 5, Czech Republic, e-mail:
lhotsky@dekonta.cz;
c Institute of Microbiology Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Videnska 1083, 142 20 Prague 4, Czech Republic;
d Institute for Environmental Studies, Faculty of Science, Charles University, Benatska 2, 128 01 Prague 2, Czech Republic

This paper summaries information about the passive sampling methods that can be applied for monitoring of contaminated sites. We discuss advantages and disadvantages of passive sampling compared to conventional sampling and describe different types of passive samplers and the processes behind them. In the second part of the paper 4 passive samplers that have been used within the PASSES project are described in detail. Moreover recommendations on the suitability of different samplers for different purposes as well as on their handling are also included based on our experience.

Keywords: passive sampling, monitoring, groundwater contamination

 

Behavior of thermal insulation materials made from row and waste bast fibers from agriculture

Vítězslav NOVÁK, Jiří ZACH

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Centre AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno, e-mail: novak.v@fce.vutbr.cz

The properties of fibrous insulation materials are dependent on the type and kind of fibres from which they are composed. In the field of materials based on organic fibres, the fact must often be taken into account that the resulting material properties are affected not only by the choice of a suitable kind of fibres, but also by selecting a suitable type of fibres of one kind. The individual types and kinds of fibres are different not only in size but also in their structure. Some types of fibres are porous and have a significantly different behaviour from the inorganic fibres.

The paper describes the results of research and the study of thermal-mechanical properties of insulating materials based on organic fibres with respect to the type and properties of raw fibres. Thermal insulation properties of mats made from organic fibres are depend mainly on the bulk density of the insulation and important role has the thickness and purity of this fibers. Based on these findings a combined dependence was derived calculation model for determination of the thermal conductivity using the these materials.

Keywords: Organic fibres, hemp fibres, flax fibrous insulation materials, thermal conductivity.

 

The overview of sewage sludge management in municipal waste-water treatment plants (in Czech)

Jarmila ČECHMÁNKOVÁ a, Jan MATĚJKA b, Luboš NOBILIS b, Jan MAŇHAL b, Viera HORVÁTHOVÁ a, Jan SKÁLA a

a Research Institute for Soil and Water Conservation, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 00 Prague 16, e-mail: cechmankova.jarmila@vumop.cz;
b ECO trend Research centre s.r.o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Prague 4, e-mail: jan.matejka@ecotrend.cz

Technologies of wastewater treatment plants are constructed according to the requirements on removing of unwanted substances from water and to the requirements on concentration in side stream - sewage sludge. Sewage sludge is produced annually in huge amounts. The subsequent treatment of sewage sludge prevents the environment and human health from negative impacts. The required parameters of sewage sludge depend on the quality of input waste water together with using of suitable technologies. The results of mapping of wastewater treatment plants (with minimal capacity of 2 000 equivalent number of inhabitants) technologies in the Czech Republic are summarized in this article.

Keywords: Sewage sludge, wastewater treatment plant, sewage sludge treatment, sewage sludge stabilization, agriculture use of sewage sludge, sewage sludge management

 

Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and commercial papers

 

Readership and downloads of the journal WASTE FORUM in 2013 – 2016 (in Czech)

Ondřej Procházka
Czech Environmental Management Centre, 28. pluku 524/25, 101 00 Prague 10, Czech Republic, e-mail: prochazka@cemc.cz, wasteforum@seznam.cz

Data obtained from Statistics Advanced Web 7.2 was analyzed in terms of web traffic www.wasteforum.cz from different countries and downloads of individual issues of the journal. Data were available for period of years 2013 to 2016.
The top 10 countries with the largest number of visitors include: Czech Republic, Ukraine, USA, Slovakia, China, Poland, Russia, Canada, France and Germany. The most downloaded issue was WASTE FORUM 2015, 4 (17,965 downloads), which is followed by the WASTE FORUM 2014, 2 (6619 downloads), WASTE FORUM 2013, 2 (3814 downloads) and WASTE FORUM 2010, 4 (3335 downloads). Comparing of the total number of papers in an issue and the number of English articles with the number of downloads showed that with the exception of “winner“issue there is no significant correlation.

Keywords: AWStats, waste forum, visits, pages, hits, bandwiths, downloads

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195