Více času na podstatné

WASTE FORUM 2017, 2, str. 42 - 111

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

44

Pro autory / For authors

45

Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech s různým obsahem ceru dopovaného TiO2
Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ

46

Cs doped cobalt based deN2O catalyst – Pilot plant results
DeN2O katalyzátor na bázi kobaltu promotovaný cesiem – výsledky poloprovozních měření
Kateřina PACULTOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Lucie OBALOVÁ

55

Optimization of pressurized water and pressurized/supercritical methanol processing of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide designed for mitigation of model dye Acid orange 7-polluted water
Optimalizace podmínek přípravy Zr0.1Ti0.9On přetlakovou vodou a přetlakovým/superkritickým methanolem pro čištění vody znečištěné modelovým barvivem Acid oranž 7
Ivana TROPPOVÁ, Jaroslav LANG, Lenka MATĚJOVÁ

64
Gasification of the Tar Deposits
Zplyňování dehtových úsad
Adrian PRYSZCZ, Barbora GRYCOVA, Pavel LESTINSKY
77
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou
Material and EnergyUtilizationof Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis
Michael POHOŘELÝ, Jaroslav MOŠKO, Boleslav ZACH, Michal ŠYC, Šárka VÁCLAVKOVÁ, Michal JEREMIÁŠ, Karel SVOBODA, Siarhei SKOBLIA, Zdeněk BEŇO, Jiří BRYNDA, Lukáš TRAKAL, Pavel STRAKA, Olga BIČÁKOVÁ, Petra INNEMANOVÁ
83
Testování vysokoteplotní sorpce CO2 v laboratorní fluidní aparatuře
Testing of high temperature CO2 sorption in the laboratory fluidised bed apparatus
Marek STAF, Karel CIAHOTNÝ
90
Jak ovlivňují socio-demografické proměnné produkci tříděného sběru komunálního odpadu? Případová studie České republiky
How do socio-demographic characteristics influence separate collection of municipal waste? Case study of the Czech Republic
Kristýna RYBOVÁ
102

 

WASTE FORUM 2017, 2, str. 42 - 111

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Metody pasivního vzokování a jejich využití pro monitoring kontaminovaných lokalit

Hanne B. KRINGBERG a, Torgeir RØDSAND a, Randi S. TELSTAD a, Ondřej LHOTSKÝ b, Eva KRÁKOROVÁ b,c, Tomáš CAJTHAML c,d

aALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0214 Oslo, Norsko;
bDEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5, e-mail:
lhotsky@dekonta.cz;
cMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4;
dÚstav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita, Benátská 2, 128 01 Praha 2

Tento článek shrnuje informace o metodách pasivního vzorkování, které mohou být využity při monitoringu kontaminovaných lokalit. Diskutovány jsou výhody a nevýhody pasivního vzorkování v porovnání s běžným vzorkováním pomocí odběru vzorku vody. Popsány jsou základní typy pasivních vzorkovačů a procesy, na kterých je pasivní vzorkování postaveno. V druhé části článku jsou detailněji popsány čtyři pasivní vzorkovače, které byly využívány v průběhu projektu PASSES. Uvedeny jsou doporučení ohledně vhodnosti využití pasivních vzorkovačů pro různé účely a také ohledně nakládání s pasivními vzorkovači vycházející z našich zkušeností.

Využití pasivního vzorkování pro monitoring kontaminovaných lokalit, především kontaminovaných podzemních vod není v České Republice rozšířeno. Přitom v mnoha ohledech přináší lepší výsledky při nižších nákladech. V rámci projektu PASSES se nám osvědčilo především využití tzv. PDBs pro monitoring těkavých organických látek a také využití tzv. POCIS pro monitoring kontaminace podzemních vod. 

Klíčová slova: pasivní vzorkování, monitoring, kontaminace podzemních vod

 
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech s různým obsahem ceru dopovaného TiO2

Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ

Institut Enviromentálních Technologií, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava-Poruba
e-mail:
marcel.sihor@vsb.cz

V poslední době jsou fotokatalytické metody pro odstraňování oxidů dusíku velice intenzivně zkoumány. Foto-deNOx procesy jsou alternativní metodou pro snížení těchto škodlivých polutantů. Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého je slibnou metodou, a to zejména pro nalezení optimálního fotokatalyzátoru, který umožní fotokatalytickou degradaci oxidu dusného v oblasti viditelného světla.

Tato práce se zabývá fotokatalytickou degradací NO na tenkých filmech cerem dopovaného TiO2. Fotokatalyzátory TiO2 s obsahem ceru 0,7; 1,4 a 6,3 hm. % byly připraveny sol-gel metodou a poté kalcinovány při teplotě 450 °C. Připravené fotokatalyzátory byly naneseny na betonové bločky. Připravené tenké filmy byly charakterizovány pomocí rentgenové difrakce, rentgenové fluorescence, UV-Vis spektrometrie a fyzisorpce dusíkem. Fotokatalytické měření bylo prováděno v průtočném reaktoru zkonstruovaném podle ISO normy 22197-1:2007.

Přídavek ceru vedl ke zvýšení specifického povrchu a snížení adsorpční hrany. Nicméně specifický povrch nebyl rozhodujícím parametrem ve fotokatalýze a experimentální výsledky potvrdily, že vzorek s největším specifickým povrchem vykazoval nejnižší fotokatalytickou aktivitu. Fotokatalyticky nejaktivnějším tenkým filmem pro degradaci NO byl vzorek, který obsahoval 0,7 hm. % Ce. V jeho přítomnosti bylo dosaženo nejvyšší konverze NO, a to 27 %, ale pouze malá část NO se rozložila na O2 a N2, většina NO byla oxidována na NO2 a NO3- a NO2-.

Klíčová slova: Fotokatalýza, NOx, TiO2, cer, oxid dusnatý

 

DeN2O katalyzátor na bázi kobaltu promotovaný cesiem – výsledky poloprovozních měření

Kateřina PACULTOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Lucie OBALOVÁ

VŠB-Technická univerzita Ostarva, Institut environmentálních technologií, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava, e-mail: katerina.pacultova@vsb.cz

Směsný oxid Co-Mn-Al s obsahem Cs promotoru, jako katalyzátor pro rozklad N2O, byl připraven kalcinací Co-Mn-Al hydrotalcitu, následnou impregnací Cs2CO3 a tvarováním do tablet 5x5 mm. Tablety byly testovány na rozklad N2O v poloprovozním reaktoru připojeném na plyn odvětvený z výroby HNO3 umístěném za katalyzátorem SCR NOx/NH3. Pozornost byla věnována studiu kinetiky, dlouhodobé stability a porovnání fyzikálně-chemických vlastností čerstvého a použitého katalyzátoru. Největší změny byly zaznamenány v redukovatelnosti katalyzátoru, což ovšem neovlivnilo dosaženou aktivitu po dobu 142 dnů v pilotním reaktoru. Průměrná dosažená konverze N2O byla 75 ± 7% při teplotě 450 °C a WHSV = 8,1 kggas kgkat-3 h-1. Prezentovaná data mohou být použita pro výpočet potřebného množství katalyzátoru pro konkrétní provoz.

Klíčová slova: Oxid dusný, katalytický rozklad, směsné oxidy, cesium, promotor, stabilita, poloprovoz

 

Optimalizace podmínek přípravy Zr0.1Ti0.9On přetlakovou vodou a přetlakovým/superkritickým methanolem pro čištění vody znečištěné modelovým barvivem Acid oranž 7

Ivana TROPPOVÁ, Jaroslav LANG, Lenka MATĚJOVÁ

Institut environmentálních technologií, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba

Práce se zabývá přípravou směsného oxidu na bázi Ti a Zr s molárním poměrem Ti:Zr = 9:1 za použití přetlakové (podkritické) vody a přetlakového/superkritického methanolu, charakterizací jeho fyzikálně-chemických vlastností a stanovením jeho fotokatalytické aktivity ve fotokatalytickém odbarvení modelového azobarviva Acid oranže 7.

Příprava přetlakovými/superkritickými tekutinami byla optimalizována tak, aby byl získán fotokatalyticky nejaktivnější směsný oxid. Gelový prekursor směsného oxidu, podléhající zpracování přetlakovými/superkritickými tekutinami, byl připraven procesem sol-gel řízeným v reverzně micelárním prostředí neionogenního tenzidu Tritonu X-114 v cyklohexanu. V závislosti na použitých procesních podmínkách byl rigidní gelový prekursor zpracován přetlakovou vodou a přetlakovým či superkritickým methanolem.

Byl zkoumán vliv procesních podmínek zpracování (tj. množství vody na krystalizaci, teploty a tlaku) na čistotu, texturní, strukturní a mikrostrukturní vlastnosti směsného oxidu. Fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného směsného oxidu byly stanoveny prostřednictvím organické elementární analýzy, fyzisorpce dusíku a Ramanovy spektroskopie. Fotokatalytická aktivita směsného oxidu byla studována ve fotokatalytickém odbarvení modelového azobarviva Acid oranže 7 v laboratorním měřítku ve vsádkovém uspořádání za UV světla o vlnové délce 365 nm.

Bylo zjištěno, že teplota je klíčovým procesním parametrem ovlivňujícím významně materiálové vlastnosti, a tudíž i fotokatalytickou aktivitu směsného oxidu. Překvapivě byl potvrzen zanedbatelný vliv použitého množství vody a tlaku. Zatímco za vyšších teplot (150 – 250 °C) krystalizoval TiO2 anatas o větší velikosti krystalitů, při 100°C krystalizovala směs TiO2 anatas-brookit. Zvýšení procesní teploty rovněž vedlo ke zlepšení čistoty směsného oxidu. Jako optimální podmínky zpracování vedoucí k směsnému oxidu o nejvyšší fotokatalytické aktivitě byly stanoveny následující: 2 l vody, 100 °C a 20 MPa.

Klíčová slova: oxid titaničitý, oxid zirkoničitý, směsný oxid, přetlaková voda, superkritický methanol, mikrostruktura, fotokatalytickém odbarvení azobarviva Acid oranže 7

 

Zplyňování dehtových úsad

Adrian PRYSZCZ, Barbora GRYCOVA, Pavel LESTINSKY

VŠB-TU Ostrava, Institut enviromentálních technologií, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava,
e-mail: adrian.pryszcz@vsb.cz,
barbora.grycova@vsb.cz, pavel.lestinsky@vsb.cz

Tento článek popisuje zplyňování dehtových úsad. Dehet může kondenzovat nebo polymerovat do složitějších struktur (dehtové úsady), což může vést až k ucpávání potrubí nebo tepelných výměníků. Jako výchozí surovina byly zvoleny dehtové úsady vzniklé v zásobnících pro dehet. Z důvodů probíhajících polymerizačních a kondenzačních reakcí dehtů se po několika letech na dně dehtových zásobníků vytvořila vrstva dehtových úsad. Dehtové úsady jsou odpadním materiálem a v současné době je většina z nich spalována, proto je nezbytné hledat alternativní metody jejich využití. Jednou z možností využití dehtových úsad je jejich zplyňování. Jako zplyňovací médium byla použita pára a vzduch s cílem maximalizovat výtěžek vodíku nebo syntetického plynu.

Klíčová slova: zplyňování, dehet, ucpávání, úsady, syntetický plyn, vodík, vodní plyn

 
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou

Michael POHOŘELÝa,b, Jaroslav MOŠKOa,b, Boleslav ZACHa,b, Michal ŠYCa, Šárka VÁCLAVKOVÁa, Michal JEREMIÁŠa, Karel SVOBODAa, Siarhei SKOBLIAb, Zdeněk BEŇOb, Jiří BRYNDAb, Lukáš TRAKALc, Pavel STRAKAd, Olga BIČÁKOVÁd, Petra INNEMANOVÁe

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 02 Praha 6, pohorely@icpf.cas.cz
Ústav energetiky & Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, michael.pohorely@vscht.cz
c Katedra geoenvironmentálních věd, ČZU Praha, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
d Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8
e Ústav pro životní prostředí, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01 Praha 2

Kaly produkované komunálními čistírnami odpadních vod obvykle obsahují významné množství těžkých kovů a problematických organických látek, které komplikují jejich přímou aplikaci do zemědělské či lesnické půdy a jejich recyklaci prostřednictvím kompostování. Alternativním způsobem využití kalů je středně-teplotní pomalá pyrolýza zaměřená na produkci biocharu (biouhlu, pevného porézního uhlíkatého materiálu obsahujícího značnou část nutričních prvků). V článku jsou shrnuty vlastnosti biocharu vyrobeného středně-teplotní pomalou pyrolýzou anaerobně stabilizovaného čistírenského kalu.

Klíčová slova: biochar, biouhel, čistírenský kal, pyrolýza

 

Testování vysokoteplotní sorpce CO2 v laboratorní fluidní aparatuře

Marek STAF, Karel CIAHOTNÝ

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice,
e-mail: marek.staf@vscht.cz.cz

V rámci studie jsou shrnuty aktuální výsledky výzkumu regenerativního záchytu oxidu uhličitého metodou tzv. karbonátové smyčky. V laboratorních podmínkách byl porovnáván průběh cyklicky prováděných dekarbonatací a karbonatací probíhajících jednak ve fixní vrstvě, jednak v reaktoru s fluidní vrstvou. Srovnávací testy byly vyhodnocovány z několika hledisek důležitých pro další průmyslové využití metody.

Bylo prokázáno, že změny kapacit i změny kinetiky procesu závisí na způsobu realizace sorpce a desorpce. Experimenty v aparatuře s fixní vrstvou a s fluidní vrstvou sorbentu byly realizovány se vzorky stejných vápenců a s použitím stejných modelových plynných směsí tak, aby výsledky byly vzájemně porovnatelné. Při testech byly porovnávány změny sorpčních kapacit ovlivňované především dvěma faktory, a to přítomností nebo absencí oxidu siřičitého v průběhu karbonatace a rozdílnou rychlostí ohřevu vzorku ve fixní vrstvě a při fluidaci.

Klíčová slova: oxid uhličitý, vysokoteplotní sorpce, kapacita, regenerace, fluidní lože

 

Jak ovlivňují socio-demografické proměnné produkci tříděného sběru komunálního odpadu? Případová studie České republiky

Kristýna RYBOVÁ

Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha,
e-mail: k.rybova@gmail.com

Socio-demografické změny, které v současnosti v České republice stejně jako v dalších vyspělých zemích probíhají, ovlivňují celou řadu oblastí života společnosti, včetně praktických otázek odpadového hospodářství. Tento článek se zaměřuje na vztah socio-demografických charakteristik obyvatel v obcích a produkce odděleně sbíraných složek komunálního odpadu. Za tímto účelem bylo vybráno 13 proměnných popisujících obyvatelstvo, domácnosti a bydlení v 4 897 českých obcích, které mohou mít dle zahraničních zkušeností vliv na produkci odděleně sbíraných složek odpadu. Data byla analyzována s pomocí vícerozměrné lineární regrese. Ačkoli výsledný model vysvětluje pouze 9 %, je statisticky významný a naznačuje, že socio-demografické proměnné mohou přispět k vysvětlení produkce tříděných složek komunálního odpadu. Významnými proměnnými z tohoto pohledu jsou průměrná velikost domácností, podíl osob s vysokoškolským vzděláním, podíl rodinných domů, parita kupní síly, podíl osob zaměstnaných v zemědělství a index maskulinity.  

Klíčová slova: Socio-demografický vývoj, odděleně sbírané složky odpadu, průměrná velikost domácností, vícerozměrná lineární regrese

WASTE FORUM 2017, 2, str. 42 - 111

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers

Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ

Institute of Environmental Technology, VSB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava-Poruba
e-mail:
marcel.sihor@vsb.cz

The photocatalytic methods for removal of nitrogen oxides have recently become very interesting research field. Photo-deNOx processes offer attractive method for the reduction of these harmful gases. The photocatalytic degradation of nitric oxide is a promising method, especially after finding the optimal photocatalyst, which will increase the efficiency of the method and allow the photocatalytic degradation of nitric oxide under visible light irradiation.

This work describes photocatalytic degradation of nitric oxide using thin layers of cerium doped TiO2. TiO2 photocatalysts with cerium content of 0.7; 1.4 and 6.3 wt. % were prepared by the sol-gel method followed by calcination at 450 °C. Photocatalysts were coated on concrete blocks. Prepared thin layers were characterized by XRD, XRF, UV-Vis spectrometry and nitrogen physisorption. The photocatalytic measurements were carried out in the flow reactor constructed according the ISO 22197-1:2007. The addition of cerium led to an increase of specific surface area and decrease of absorption edge energies. Nevertheless, the specific surface area is not the decisive parameter in photocatalysis and the experimental results showed that the sample with the highest specific surface area was the least photocatalytically active. The most photocatalytically active thin layer for the decomposition of NO was the one containing 0.7 wt. % Ce. The highest conversion of NO in presence of this thin layer reached 27 % but only small part of NO was decomposed to O2 and N2. Majority of converted NO was oxidized to NO2 and NO3- and NO2- species.

Keywords: Photocatalysis, NOx, TiO2, cerium, Nitric oxide.

 

Cs doped cobalt based deN2O catalyst - Pilot plant results

Kateřina PACULTOVÁ, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Lucie OBALOVÁ

VŠB-Technical University of Ostrava, Institute of Environmental Technology, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava, e-mail: katerina.pacultova@vsb.cz

The Cs-doped Co-Mn-Al mixed oxide deN2O catalyst was prepared by calcination of Co-Mn-Al layered double hydroxide, subsequent impregnation with Cs2CO3 and shaping into tablets 5x5 mm. Tablets were tested for N2O decomposition in pilot scale reactor connected at the bypassed tail gas from the nitric production plant downstream of the SCR NOx/NH3 catalyst with the aim to perform kinetic measurements. A special attention was paid to study the changes in the catalytic performance, which was monitored using both the long-term catalytic test and the comparison of physical-chemical properties of the fresh and used catalyst. The changes in catalyst reducibility, caused by the time-on-stream operation of the catalyst for 142 days in the pilot reactor, did not negatively affect the catalytic performance. High and stabile performance in the N2O removal was reached - average value of N2O conversion 75 ± 7 % at 450 °C was kept (WHSV=8,1 kggas kgcat-1 h-1). The presented data can be used to assess the necessary amount of a real catalyst for N2O emission lowering in different plants operating at specific conditions.

Keywords: Nitrous Oxide, Catalytic Decomposition, Mixed Oxide, Cesium Promoter, Pilot Plant, Stability

 

Optimization of pressurized water and pressurized/supercritical methanol processing of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide designed for mitigation of model dye Acid orange 7-polluted water

Ivana TROPPOVÁ, Jaroslav LANG and Lenka MATĚJOVÁ

Institute of Environmental Technology, VŠB-Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava-Poruba, e-mail: ivana.troppova@vsb.cz

This contribution deals with preparation of titanium- and zirconium-based mixed oxide with the molar ratio of Ti:Zr = 9:1 (i.e. Zr0.1Ti0.9On mixed oxide) by using pressurized water and pressurized/supercritical methanol, its physico-chemical characterization and investigation of its photocatalytic activity in model azo-dye Acid orange 7 photocatalytic discoloration. The preparation of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide via using pressurized/supercritical fluids was optimized in such way to prepare the most photoactive material. The gel precursor of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide, undergoing the processing by pressurized/supercritical fluids, was prepared by using sol-gel method controlled within the reverse micelles environment of nonionic surfactant Triton X-114 in cyclohexane. The gel precursor was subsequently processed by pressurized water and pressurized or supercritical methanol, depending on used processing conditions. The effect of parameters of the processing (i.e. volume of water used for crystallization, temperature and pressure) on the purity, textural, structural and microstructural properties of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide was investigated. The physico-chemical properties of prepared Zr0.1Ti0.9On mixed oxides were determined by using organic elementary analysis, nitrogen physisorption and Raman spectroscopy. The mixed oxide photocatalytic activity was studied in photocatalytic discoloration of Acid orange 7 in a laboratory scale in batch regime under 365 nm UV light. It was found the temperature is the key processing parameter, influencing crucially material properties and, thus, photoactivity. Negligible effects of used water amount for crystallization and pressure were, surprisingly, revealed. While at higher processing temperatures (150‑250°C) TiO2 anatase of larger anatase crystallite-size appeared, at 100°C TiO2 anatase-brookite mixture crystallized. The increase in processing temperature led also to higher purity of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide. The optimal processing parameters leading to the most photoactive Zr0.1Ti0.9On mixed oxide in AO7 discoloration were found to be: 2L of water used, 100°C and 20 MPa.

Keywords: titania, zirconia, mixed oxide, sol-gel, pressurized water, subcritical water, supercritical methanol, microstructure, photocatalytic discoloration of Acid orange 7

 

Gasification of the Tar Deposits

Adrian PRYSZCZ, Barbora GRYCOVA, Pavel LESTINSKY

Institute of Environmental Technology, VSB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic, e-mail: adrian.pryszcz@vsb.cz, barbora.grycova@vsb.cz, pavel.lestinsky@vsb.cz

This article describes gasification of tar deposits. Tar can condense or polymerize into more complex structures (tar deposits), which can lead to clogging pipes or heat exchangers. As a feedstock tar deposits from tar storage tanks were chosen. After few years, because of condensation and polymerization reactions of tars, on the bottom of tar storage tanks a wide layer of tar deposits were created. Tar deposits are taken as a waste material and nowadays most of the tar deposits are incinerated, therefore it is necessary to search for new methods of tar deposits using. One of the possibilities could be gasification of tar deposits. As a gasifying medium were used steam and air to maximize the yields of hydrogen or syngas.

Keywords: Air gasification, Steam gasification, Tar deposits.

 

Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis

Michael POHOŘELÝa,b, Jaroslav MOŠKOa,b, Boleslav ZACHa,b, Michal ŠYCa, Šárka VÁCLAVKOVÁa, Michal JEREMIÁŠa, Karel SVOBODAa, Siarhei SKOBLIAb, Zdeněk BEŇOb, Jiří BRYNDAb, Lukáš TRAKALc, Pavel STRAKAd, Olga BIČÁKOVÁd, Petra INNEMANOVÁe

Institute ofChemicalProcess Fundamentals ofthe CAS, v. v. i., Rozvojová 135/1, 165 02 Prague 6, pohorely@icpf.cas.cz;
Department of Power Engineering&Department of Gaseous and Solid Fuels and Air Protection, UCT Prague, Technická 5, 166 28 Prague 6, michael.pohorely@vscht.cz;
c Department of Environmental Geosciences, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 1176, 165 21 Prague 6;
d Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS, v. v. i., V Holešovičkách 94/41, 182 09 Prague 8;
e Institute for Environmental Studies, Charles University, Benátská 2, 128 01 Prague 2

Sewage sludge produced by municipal wastewater treatment plant usually contains significant amount of heavy metals and problematic organic substances. Such composition complicates its disposal to agricultural and forest land and its disposal by composting. Medium-temperature slow pyrolysis of sewage sludge is an alternative way of sewage sludge utilization to agricultural and forest land. The article summarizes the characteristics of biochar (porous carbonaceous solid pyrolytic residue containing nutritious elements) produced by medium-temperature slow pyrolysis of anaerobically-stabilized sewage sludge.

Keywords: Biochar, Sewage Sludge, Pyrolysis

 

Testing of high temperature CO2 sorption in the laboratory fluidised bed apparatus

Marek STAF, Karel CIAHOTNÝ

University of Chemistry and Technology, Prague, Department of Gaseous and Solid Fuels and Air Protection.

The paper summarizes current results of research concerned with regenerative method for carbon dioxide capture, so-called carbonate loop. Under laboratory conditions, the processes of cyclically repeated decarbonations and carbonations were compared both for a fixed bed and the fluidized bed reactor. Comparative tests were evaluated with respect to several aspects that are important for further industrial implementation of this method. It has been shown that changes in capacity as well as changes in the kinetics of the process depend on the conditions of sorption and desorption process. Experiments in the apparatus with the fixed bed and the fluidized bed of sorbent were performed with samples of the identical limestone and using the same model gas mixtures so that the results were comparable. The main importance of the tests was investigation of the two factors, influencing the changes in sorption capacities, namely: the presence or absence of sulphur dioxide during the carbonation step and different heating rate of the sample in the fixed bed and during fluidisation.

Keywords: carbon dioxide, high temperature sorption, capacity, regeneration, fluidised bed

 
How do socio-demographic characteristics influence separate collection of municipal waste? Case study of the Czech Republic

Kristýna RYBOVÁ
Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University

Socio-demographic development currently ongoing in the Czech Republic and other developed countries influence broad range of aspects of social life including practicel questions of waste management. This article aims at relation between socio-demographic characteristics of inhabitants in municipalities and production of recaclables. For this purpose, 13 variables describing inhabitants, households and housing in 4 897 Czech municipalities were selected that can influence the production of recyclables accroding to foreign studies. Data was analysed using multidimensional linear regression. Eventhough the resulting model explains only 9%, it is statistically significant and implies that socio-demographic variables can help with explaining of production of recyclables. From this point of view, important variables are average household size, share of tertiary educated people, share of family houses, purchasing power per person, percentage of people employed in agriculture and sex ratio.

Keywords: socio-demographic development, recyclables, average household size, multidimensional linear regression

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195