Více času na podstatné

WASTE FORUM 1/2020

D OWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

3

Pro autory / For authors

4

Consequences of application of municipal sewage sludge with risk elements content on the agricultural utilization
Následky aplikace městkých odpadních kalů obsahujících těžké kovy v zěmědělství
Gábor GULYÁS, József RÁDI, Viktória PITÁS, Endre DOMOKOS, Árpád KÁRPÁTI

5

Assessment of some indices of environmental sustainability of transport in Tashkent
Posouzení některých ukazatelů environmentální udržitelnosti dopravy v Taškentu
Maria RADKEVICH, Kamila SHIPILOVA, Natalia MYAGKOVA, Malokhat ABDUKODIROVA, Abdusamin GAPIROV

16

System improvement of protection of employees against ionizing radiation from orphan sources in scrap metal collection facilities
Zkvalitnění ochrany zaměstnanců před ionizujícím zářením z opuštěných zdrojů v zařízeních určených pro shromažďování kovového šrotu
Martin JAKUBČÍK, Eleonóra BENČÍKOVÁ, Júlia MIHOKOVÁ Jakubčeková, Miroslav TomeK*

33

Identifikace nelegálních skládek metodami dálkového průzkumu Země
Identification of illegal dumps by remote sensing methods
Zdeněk SUCHÁNEK, Jiří VALTA, Jaroslav ŘEŘICHA, Jan KRHOVSKÝ

45
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not-peer-reviewed and commercial papers
 
Odborný měsíčník Odpadové fórum 60

 

WASTE FORUM 1/2020

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Následky aplikace městkých odpadních kalů obsahujících těžké kovy v zěmědělství

Gábor GULYÁSa, József RÁDIb, Viktória PITÁSa, Endre DOMOKOSa, Árpád KÁRPÁTIa
aUniversity of Pannonia, Institute of Environmental Engineering Egyetem 10, 8200 Veszprém, Hungary, e-mail: g.gulyas.up@gmail.com, domokos.endre@uni-pannon.hu, pitaviki@gmail.com, karpatia@almos.uni-pannon.hu
bELGOSCAR-2000 Llc., Soroksári 164, 1095 Budapest, Hungary, e-mail: radijozsef@gmail.com

Během aktivačního procesu vzniká velké množství aktivovaného kalu.  Správné zneškodnění nebo využití tohoto kalu je pro provozovatele velkou výzvou. Většina látek z odpadních vod přechází během aktivačního procesu do kalu. To má za následek, že kal může obsahovat různé těžké kovy, které mohou limitovat jeho zneškodnění nebo využití. Cílem tohoto výzkumu je určit obsah těžkých kovů v kalu pocházejícího z městských odpadních vod a stanovit, jak toto množství těžkých kovů limituje využití kalu v zemědělství. Kromě našich analytických měření jsme využili hodnoty znečištění podzemních vod těžkými kovy uváděné v mezinárodní literartuře. Vzorky kalů pocházely z maďarské městské čistírny odpadních vod. Využití v zemědělství bylo posuzováno podle maďarských limitů daných zákonem a přípustných koncentrací stanovených Evropskou unií. Naše výsledky ukazují, že pokud je kal vpravován do půdy v souladu s limity stanovenými zákonem, půda je vystavena těžkým kovům po desítky až stovky let do takové míry, že se podle současné legislativy stává kontaminovanou. Na základě našich výpočtů a s ohledem na dostupné informace se šetrné využití kalů v zemědělství zdá být dobrým řešením, ačkoli stanovení obsahu mikro-kontaminantů v kalu je dalším důležitým parametrem.

Klíčová slova: aktivovaný kal, těžké kovy, zemědělská půda, odpadní voda

 

Posouzení některých ukazatelů environmentální udržitelnosti dopravy v Taškentu

Maria RADKEVICH a*, Kamila SHIPILOVA a, Natalya MYAGKOVA a, Malokhat ABDUKODYROVA a, Abdusamin GAPIROV b
a - Taškentský institut zavlažovacích a zemědělských mechanizačních techniků, Kary-Niyazi st. 39, 100000 Taškent, Uzbekistán, e-mail: maria7878@mail.ru
b - Tashkentský institut designu, výstavby a provozu silnic, Amir Temur St. 20, 100000 Taškent, Uzbekistán

Cílem studie je najít odpověď na otázku environmentální udržitelnosti dopravy v Taškentu do roku 2030. Jako kritéria pro hodnocení byly přijaty cíle OECD do roku 2030, které stanoví přípustné zvýšení emisí ve srovnání s rokem 1990. Článek se zabývá stavem dopravy v Taškentu. Je provedena analýza změn ve struktuře veřejné dopravy, úrovně její elektrifikace, rychlosti růstu počtu osobních automobilů. Oficiální údaje ukazují, že ekologická třída automobilů celkově roste. Výpočty zároveň ukazují, že emise toxických a skleníkových plynů vzrostly a nadále rostou v důsledku nárůstu celkového počtu automobilů a slabé úrovně elektrifikace (pro veřejnou dopravu 31 %). Ve srovnání s úrovněmi roku 1990 se celkové emise vozidel v Taškentu zvýšily o 541,4 %, emise skleníkových plynů o 436 %. Studie ukázaly, že současný stav dopravního systému Taškent není udržitelný. Pro dosažení udržitelnosti potřebuje dopravní systém města zásadní změny, zejména rozvoj a elektrifikaci veřejné dopravy.

Klíčová slova: stabilita dopravy, silniční doprava, ekologické ukazatele, znečištění ovzduší

 

Zkvalitnění ochrany zaměstnanců před ionizujícím zářením z opuštěných zdrojů v zařízeních určených pro shromažďování kovového šrotu

Martin JAKUBČÍK a, Eleonóra BENČÍKOVÁ b, Júlia MIHOKOVÁ Jakubčeková c, Miroslav Tomek a
a Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, e-mail: m_jakubcik@utb.cz, tomek@utb.cz
b Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica, ul. gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika, e-mail: enona@centrum.sk
c Fakulta bezpečnostního inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovenská republika, e-mail: mihoková@fbi.uniza.sk

Zajištění bezpečnost a ochrany zdraví při práci zaměstnanců pracujících v zařízeních určených pro shromažďování kovového šrotu je jednou ze základních povinností každého jejího zřizovatele. Ten musí posoudit všechny rizikové faktory. Jedním z rizikových faktorů je ionizující záření z opuštěných zdrojů při záchytu a manipulaci s kovovým šrotem. Provozovatel zařízení určeného ke shromažďování kovového šrotu musí přijmout taková opatření, které budou pro jeho provoz optimální. Přijatá opatření by měla být volena na základě odstupňovaného přístupu podle charakteru provozu. K těmto opatřením lze zařadit i opatření organizační, technické a systémové. Uvedená opatření jsou předmětem daného článku.

Klíčová slova: kontaminace, kov, odpad, ochrana, radiace, zaměstnanec, záření

 

Identifikace nelegálních skládek metodami DPZ

Zdeněk SUCHÁNEK, Jiří VALTA, Jaroslav ŘEŘICHA, Jan KRHOVSKÝ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, e-mail: zdenek.suchanek@cenia.cz

Z mapování potenciálně kontaminovaných míst metodami dálkového průzkumu Země (DPZ), provedeném na celém území České republiky v letech 2018 – 2019, vyplývají poznatky o jejich územní distribuci. Ze 14 typů indicií kontaminovaných míst v celkovém počtu 17 011 se 5 typů v počtu 10 315 indicií týká různých nelegálních skládek. „Odpadové“ indicie jsou popsány, ilustrovány a charakterizovány z pohledu jejich distribuce. Ke každému typu jsou přiřazeny faktory ovlivňující jejich výskyt. Ze vzájemných korelací změn hustoty jednotlivých typů indicií v území každé obce s rozšířenou působností (ORP) s typem krajiny, počtem obyvatel a celkovou produkcí komunálního odpadu v jednotlivých ORP vyplynulo rozdělení indicií do tří skupin: indicie vázané na průmyslové činnosti, indicie vázané na zemědělské aktivity a indicie související s podezřením na nelegální ukládání odpadu. Vzhledem k řadě dalších faktorů, které existenci kontaminovaných míst, resp. míst nelegálního odkládání odpadů ovlivňují (např. důslednost dohledu místních orgánů nebo sociální skladba obyvatelstva) nejsou korelační koeficienty, až na výjimky, nijak vysoké. Přesto dobře ukazují na oprávněnost stanovení skupin. Korelační koeficienty hustoty “odpadových“ typů indicií s hustotou osídlení mají obdobnou hodnotu jako míra korelace s celkovou produkcí komunálních odpadů.

Klíčová slova: odpady, černé skládky, nelegální skládky, indicie kontaminovaných míst, inventarizace kontaminovaných míst, dálkový průzkum Země

WASTE FORUM 1/2020

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Consequences of the application of municipal sewage sludge with risk elements content for the agricultural utilization

Gábor GULYÁSa, József RÁDIb, Viktória PITÁSa, Endre DOMOKOSa, Árpád KÁRPÁTIa
aUniversity of Pannonia, Institute of Environmental Engineering Egyetem 10, 8200 Veszprém, Hungary, e-mail: g.gulyas.up@gmail.com, domokos.endre@uni-pannon.hu, pitas.viktoria@mk.uni-pannon.hu, karpatia@almos.uni-pannon.hu
bELGOSCAR-2000 Llc., Soroksári 164, 1095 Budapest, Hungary, e-mail: radijozsef@gmail.com

The activated sludge process results in a large amount of sewage sludge. Proper disposal or recovery of this sludge is a major challenge for operators. With the application of conventional activated sludge processes, most of the components coming from the wastewater get into the sludge. Therefore, sludge can contain also multifarious risk element components that can limit its disposal and utilization. The aim of our research was to determine the risk element content of municipal sewage sludge and to establish how the risk element content limits their agricultural utilization. In addition to our analytical measurements, we used the background soil contamination of risk elements found in the international literature and provided by a specialist. The sludge samples came from a Hungarian municipal wastewater treatment plant. Agricultural utilization of sludge was assessed using the Hungarian legal limits and the allowable concentrations stipulated by the European Union. Our results show that, when sewage sludge is disposed of in accordance with the law (quantity and quality compliance), the soil is declared contaminated as per current legislation if it is exposed to a great extent to risk elements for decades or even centuries. Moreover, it may become more questionable whether, in the current intensive crop production practice, the supply of micronutrients to agricultural soils can only be ensured by the utilization of sewage sludge. Based on our calculations and according to our current knowledge, careful use of municipal sewage sludge in agriculture is a good solution, although to clarify this it is now necessary to determine the content of other micro-contaminants.

Keywords: risk elements, wastewater, sludge, soil, agriculture

 

Assessment of some indices of environmental sustainability of transport in Tashkent

Maria RADKEVICH a*, Kamila SHIPILOVA a, Natalia MYAGKOVA a, Malokhat ABDUKODIROVA a, Abdusamin GAPIROV b
a - Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, 39 Kary-Niyoziy str., 100000 Tashkent, Uzbekistan, * e-mail: maria7878@mail.ru
b - Tashkent Institute of Design, Construction & Maintenance of Automotive Roads, 20 Amir Temur str., 100000 Tashkent, Uzbekistan

The aim of the study is to find an answer to the question of environmental sustainability of transport in Tashkent by 2030. The OECD targets for 2030, which establish an allowable increase in emissions compared with 1990, are accepted as evaluation criteria. The analysis of changes in the structure of public transport, level of its electrification, growth rate of personal cars is carried out.  Official data examination shows that, in general, the environment-friendly class of vehicles has increased. At the same time, calculations show that toxic and greenhouse gases emissions have increased and continue to grow due to an increase in total number of cars and poor electrification of vehicles (31% for public transport). Compared with the 1990 level, total emissions of automobile transport in Tashkent increased by 541.4%, greenhouse gas emissions by 436%. Studies have shown that the current state of the Tashkent transport system is not sustainable. To achieve sustainability, the transport system of the city needs major changes, in particular, the development and electrification of public transport.

Keywords: transport sustainability, automobile transport, environmental indices, air pollution

 

System improvement of protection of employees against ionizing radiation from orphan sources in scrap metal collection facilities

Martin JAKUBČÍK a, Eleonóra BENČÍKOVÁ b, Júlia MIHOKOVÁ Jakubčeková c, Miroslav TomeK a *
a
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Logistics and Crisis Management, Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště, Czech republic, e-mail: m_jakubcik@utb.cz, tomek@utb.cz
b Central Military Hospital – Teachind Hospital, Generala Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok, Slovak republic, e-mail: enona@centrum.sk
c University of Zilina, Faculty of Security Engineering, Univerzitna 1, 010 26 Zilina, Slovak republic, e-mail: mihoková@fbi.uniza.sk*
* correspondent author

Ensuring the safety and health of employees working in scrap metal collection facilities is one of the basic duties of each founder. It must assess all risk factors. One of the risk factors is the ionizing radiation from orphan sources when capturing and handling scrap metal. The operator of the facility for collecting scrap metal must accept the means that are optimal for its operation. The measures taken should be chosen based on a differentiated approach according to the character of the operation. Organizational, technical and system measures can be included in these funds. These measures are the subject of that article.

Keywords: contamination, employee, metal, protection, radiation, waste

 

Identification of illegal dumps by remote sensing methods

Zdeněk SUCHÁNEK, Jiří VALTA, Jaroslav ŘEŘICHA, Jan KRHOVSKÝ
Czech Environmental Information Agency (CENIA)

Knowledge of potentially contaminated sites territorial distribution resulted from the mapping using remote sensing methods. The mapping was conducted in the whole territory of the Czech Republic in 2018 – 2019. Of the 14 types of contaminated site clues in a total number of 17011 clues, 5 types of 10315 clues refer to various illegal dumps. “Waste” clues are described, illustrated and characterized in terms of their distribution. The factors affecting occurrence of the clues are assigned to each type. Mutual correlations of changes in density of individual types of clues in the territory of each municipality with extended competence (ORP) with the type of landscape, population and total municipal waste production in individual ORP resulted in the division of clues into three groups: clues linked to industrial activities, clues linked to agricultural activities and clues of suspected illegal waste disposal. Due to several other factors that the existence of contaminated sites, respectively of the illegal waste disposal sites affect (e.g. the consistency of local authority supervision or the social composition of the population), the correlation coefficients, with some exceptions, are not particularly high. Nevertheless, they point out well enough to the justification of grouping. The correlation coefficients of density of “waste” types of clues with population density have a similar value as the rate of correlation with total municipal waste production.

Keywords: waste, illegal dumps, landfills, clues of contaminated site, contaminated sites inventory, remote sensing

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195