Více času na podstatné

WASTE FORUM 3/2020

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

119

Pro autory / For authors

120

Tenebrio molitor as substrate for anaerobic digestion
Tenebrio molitor jako substrát pro anaerobní digesci
Petra WOJNAROVÁ, Jiří RUSÍN
121
Thermal treatment of by-product from cement-bonded particleboards production for further use
Termická úprava vedlejšího produktu z výroby cementotřískových desek pro jeho další využití
Tomas MELICHAR, Matej LEDL, Jiri BYDZOVSKY, Amos DUFKA

131

Cut Flowers and Greenhouse-Gas Production during the Landfilling of Biodegradable Municipal Waste
Řezané květiny a produkce skleníkových plynů při skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Petr BURYAN, Šimon BURYAN
142
Analysis of a practical approach to the concept of sustainable development in a manufacturing company in the automotive sector
Analýza prístupu ku koncepcii udržateľného rozvoja vo výrobe v automobilovom sektore
Andrzej PACANA, Karolina CZERWIŃSKA, Lucia BEDNÁROVÁ , Jana DŽUKOVÁ
151
Numerical and Experimental Investigation of the Effect of the Mineral Wastewater and Improved Dune Sand Subgrade and Pavement Rutting
Numerické a experimentální zkoumání vlivu minerálních odpadních vod a zdokonaleného podloží vozovek z dunového písku
Mohammad mehdi KHABIRI *, Sadegh Heidari BAFGHI 2, Bahareh EBRAHIMIALAVIJEH
162
Využití odpadního mramorového kalu jako zdroje vápníku pro samohojivé betony s využitím bioremediace
Use of waste marble sludge as a source of calcium for self-healing concrete with the use of bioremediation
Zdeněk PROŠEK, Pavla RYPAROVÁ, Pavel TESÁREK
177
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not-peer-reviewed and commercial papers
 
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2020 – 1. cirkulář
Research and Innovation Week for Practice and the Environment 2020. Call for papers
114

 

WASTE FORUM 3/2020

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Tenebrio molitor jako substrát pro anaerobní digesci

Petra WOJNAROVÁ, Jiří RUSÍN
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií

Paleta organických substrátů vhodných pro anaerobní výrobu bioplynu a hnojiva je omezená. V budoucnu může být k tomuto účelu využívána i biomasa hmyzu vyznačující se vysokými přírůstky hmoty, vysokým obsahem tuků a bílkovin. Hmyz může být chován při krmení obtížně rozložitelnou odpadní biomasou, nebo běžným potravinovým odpadem. Hibernace při podchlazení umožňuje humánní usmrcení hmyzu. Potemník moučný (Tenebrio molitor) je již nyní chován pro produkci potravin. Rovněž jeho využití pro energetické účely by mohlo připadat v úvahu. Pro ověření energetické bilance chovu a návazné výroby bioplynu z biomasy hmyzu je nezbytné znát produkci bioplynu a methanu. V tomto příspěvku jsou diskutovány výsledky testu biochemického methanového potenciálu hmoty potemníka moučného.

Klíčová slova: hmyz, larvy Tenebrio molitor, anaerobní digesce, BMP test

 

Termická úprava vedlejšího produktu z výroby cementotřískových desek pro jeho další využití

Tomáš MELICHAR, Matěj LÉDL, Jiří BYDŽOVSKÝ, Ámos DUFKA
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
e-mail: melichar.t@fce.vutbr.cz, ledl.m@fce.vutbr.cz, bydzovsky.j@fce.vutbr.cz, dufka.a@fce.vutbr.cz

Článek prezentuje problematiku termické úpravy vedlejších produktů vznikajících při výrobě cementotřískových desek. Tyto vedlejší produkty vznikají při opracování cementotřískových desek (řezání a broušení). Záměrem prezentovaného výzkumu bylo hodnocení vlivu termické úpravy na vlastnosti zmíněných vedlejších produktů a dále pak cementových kompozitů s příměsí obsahujících tyto složky. Důvodem realizovaného výzkumu bylo posouzení možnosti případné aktivace vedlejších produktů z výroby cementotřískových desek s ohledem na participaci během utváření struktury cementové matrice. Termická úprava vedlejších produktů proběhla při teplotách 1000 °C a 1200 °C. Tepelně upravené odřezky a prach (ze dvou záchytných věží) byly do cementových kompozitů aplikovány jako parciální substituent pojiva v množství 10 a 25 %. Následně byl posuzován vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti, vč. změn chemického, resp. mineralogického složení (XRD) a mikrostruktury (SEM). Vlastnosti a chování hmot bylo monitorováno a hodnoceno ve stáří 28 a 90 dní.

Klíčová slova: Cementotřísková deska, vedlejší produkt, termická úprava, cementová malta, mikrostruktura, spalné teplo, mechanická odolnost.

 

Řezané květiny a produkce skleníkových plynů při skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Petr BURYAN1, Šimon BURYAN2
1 University of Chemistry and Technology Prague, CR, buryanp@vscht.cz
2 University of Economics Prague, CR, simon.buryan@vse.cz

Řezané květiny vytvářejí příjemnou atmosféru, ovlivňují estetický pocit vnímání mnoha životních situací. Bohužel vybledlé květiny končí na skládkách, kde podléhají anaerobnímu rozkladu a produkují značné množství skleníkových plynů. Jejich prodej je doprovázen leteckou i automobilovou dopravou, a tak je také i distribuce květin zdrojem emisí oxidu uhličitého. Tento článek se věnuje přehledu skrytých ekologických souvislostí spojených se skleníkovými plyny u vybraných druhů řezaných květin.

Klíčová slova: skleníkový plyn, komunální odpad, řezané květiny

 

Analýza prístupu ku koncepcii udržateľného rozvoja vo výrobe v automobilovom sektore

Andrzej PACANA 1*, Karolina CZERWIŃSKA1, Lucia BEDNÁROVÁ2, Jana DŽUKOVÁ2
1    Rzeszow University of Technology, The Faculty of Mechanics and Technology, al. Powstancow Warszawy 8; 35-959 Rzeszow, Poland
2    Technical University of Košice, FBERG, Letná 9, 04001 Košice, Slovakia
*   Correspondence: app@prz.edu.pl; Tel.: +48-178-65-1390

Udržateľné fungovanie výrobných podnikov môže prispieť k ich príťažlivosti a posilniť ich konkurenčné postavenie na trhu. Implementácia týchto zásad umožňuje výrobu a poskytovanie tovarov a služieb spôsobom, ktorý využíva procesy a systémy, ktoré znižujú ich vplyv na životné prostredie. Článok analyzuje myšlienku trvalo udržateľného rozvoja pri budovaní hodnoty spoločensky zodpovednej výrobnej spoločnosti.

Cieľom článku bolo predstaviť dôležitosť problematiky trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k fungovaniu jednej zo spoločností z automobilového priemyslu a na základe analýzy preukázať výhody navrhovania a vytvárania oddelení pre tavenie druhotných kovov. Nové výzvy na trhu, ktorým musia čeliť hospodárske subjekty, znamenajú, že fungujú v súlade s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja. Všetky činnosti, ktorých výsledkom je minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie podnikateľov, sa môžu považovať za prejav realizácie myšlienky trvalo udržateľného rozvoja.

Keywords: riadenie výroby, trvalo udržateľný rozvoj, ekologická motorizácia, ekologické inovácie

 

Numerické a experimentální zkoumání vlivu minerálních odpadních vod a zdokonaleného podloží vozovek z dunového písku

Mohammad Mehdi KHABIRI *, Sadegh Heidari BAFGHI 2, Bahareh EBRAHIMIALAVIJEH
Faculty of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
*Corresponding author: mkhabiri@yazd.ac.ir

V súvislosti s banskou činnosťou je potrebné venovať v súčasnosti špeciálnu pozornosť problémom ochrany životného prostredia. Priemyselné aktivity sa vo všeobecnosti výrazne podieľajú na produkcii nebezpečných emisií a odpadov ako aj na vyčerpávání zdrojov surovín a vody. Jedným zo spôsobov uplatňovania princípov udržateľnosti je využívanie rôznych typov priemyselných odpadov v stavebníctve. Tento príspevok študuje možnosti využitia odpadovej vody a kalu z výroby kovov na stabilizáciu pieskového podložia pri výstavbe cestných komunikácií v Iráne. Pri príprave kompaktných vzoriek bol odpadový kal pridávaný v pomeroch 0, 7, 14 a 21 % k hmotnosti pôvodného pieskového materiálu. Výsledky testovania mechanických parametrov (pevnostných parametrov, skúška zhutnenia, CBR test) poukazujú na zlepšenie sledovaných vlastností vzoriek. U všetkých študovaných vzoriek bolo pozorované zvýšenie pevnosti v tlaku. Najvyšší nárast pevnosti v tlaku (o 44%) bol pozorovaný u vzorky s pridaním 21 % kalu. Pomocou SEM analýzy povrchu vzoriek bol pozorovaný kompaktnejší povrch a pokles pórovitosti u analyzovaných vzoriek. Príspevok prezentuje aj výsledky modelovania hrúbky vrstvy v softvéri EverStress. Výsledky testovania vzoriek s kalom z odpadových vôd poukazujú na možnosť aplikácie takýchto odpadov v cestnom staviteľstve.

Klúčová slova: Minerální odpadní vody, stabilizace podloží, pevnost ve smyku, pevnost v tlaku, dunový písek

 

Využití odpadního mramorového kalu jako zdroje vápníku pro samohojivé betony s využitím bioremediace

Zdeněk PROŠEK, Pavla RYPAROVÁ, Pavel TESÁREK
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká republika
e-mail: zdenek.prosek@fsv.cvut.cz

Předložený článek je zaměřený na využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví při návrhu nové směsi cementové pasty s bio-remediačními účinky. V rámci příspěvku je představena metoda bio-remediace betonu, resp. cementové matrice, z pohledu dodatečné aplikace bakterií a živin na povrch porušeného vzorku. Specifikována je problematika z pohledu aplikace v České republice, výběr nejvhodnější bakterie a živin, problematika monitoringu bio-remediace pomocí elektronové mikroskopie a využití mikromletého odpadního mramoru jako zdroje vápníku při remediačních procesech. Výsledky ukazují, že mikromletý mramor pozitivně ovlivňuje bioremediaci cementové matrice.

Klíčová slova: Cementový kompozit, odpadní mramorový kal, mikroskopie, recyklace, bio-remediace.

WASTE FORUM 3/2020

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Tenebrio molitor as substrate for anaerobic digestion

Petra WOJNAROVÁ, Jiří RUSÍN
VŠB - TU Ostrava, Institute of environmental technology, 17. listopadu 2172/15, 70833 Ostrava Poruba, Czech Republic
e-mail: petra.wojnarova@vsb.cz

The range of organic substrates suitable for anaerobic production of biogas and bio-fertilizer is limited. The use of insect biomass for this purpose can be a feasible future solution, as this biomass is characterized by high mass gains and high lipids and protein content. The insects can be bred while being fed by difficult to degrade waste biomass or by common food biowaste. Hibernation in hypothermia allows humane way of killing insects before processing. Nowadays, the mealworm beetle (Tenebrio molitor) is being bred for the production of food. Its use for energy production should also be considered. To verify the energy balance of insect breeding and following production of biogas from its biomass it is necessary to have knowledge about production of biogas and methane. This paper discusses the results of the biochemical methane potential test of the biomass of the Tenebrio molitor larvae.

Keywords: insect, Tenebrio molitor larvae, anaerobic digestion, biochemical methane potential test

 

Thermal treatment of by-product from cement-bonded particleboards production for further use

Tomas MELICHAR, Matej LEDL, Jiri BYDZOVSKY, Amos DUFKA
Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveri 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic,
 e-mail: melichar.t@fce.vutbr.cz, ledl.m@fce.vutbr.cz, bydzovsky.j@fce.vutbr.cz,
dufka.a@fce.vutbr.cz

This paper presents the issue of thermal treatment of by-products arising in the production of cement-bonded particleboards. These by-products are formed during the processing of cement-bonded particleboards (cutting and grinding). The aim of the presented research was to evaluate the effect of thermal treatment on the properties of the mentioned by-products and then cement composites with containing these compounds. The reason for the research was to assess the possibility of activation of by-products from the production of cement-bonded particleboard with regard to participation during the formation of the structure of the cement matrix. The heat treatment of the by-products took place at temperatures of 1000 °C and 1200 °C. Thermally treated offcuts and dust (from two collection towers) were applied to cement composites as a partial cement replacement in amounts of 10 and 25%. Subsequently, the influence on physical-mechanical properties of mortars including changes in chemical, resp. mineralogical composition and microstructure was evaluated. The properties and behaviour of the materials were monitored and evaluated at the age of 28 and 90 days of curing.

Keywords: Cement-bonded particleboard, by-product, thermal treatment, cement mortar, microstructure, gross heat of combustion, mechanical resistance.

 

Cut Flowers and Greenhouse-Gas Production during the Landfilling of Biodegradable Municipal Waste

Petr BURYAN1, Šimon BURYAN2
1 University of Chemistry and Technology Prague, Technická 5, 166 28 Prague 6, CR,
e-mail:
buryanp@vscht.cz
2 University of Economics Prague, CR, W. Churchilla 1938/4, 130 67 Prague 3, CR, e-mail: simon.buryan@vse.cz

Cut flowers create a pleasant atmosphere, influence the aesthetic feeling of the perception of many life situations. Unfortunately, faded flowers end at landfills, where they are subject to anaerobic digestion, producing significant amounts of greenhouse gases. In addition, their use also involves air and car transport and thus carbon-dioxide emissions.

The total emissions from deposited roses is 0.41 mil. m3 methane and 28492 t CO2, from deposited chrysanthemums 0,13 mil. m3 methane and 9 149 t CO2, and from carnations 0,04 mil. m3 methane and 2 624 t CO2.

A summary of the hidden ecological contexts associated with greenhouse gases in selected species of cut flowers is provided below.

Keywords: greenhouse gas, municipal waste, cut flowers

 

Analysis of a practical approach to the concept of sustainable development in a manufacturing company in the automotive sector

Andrzej PACANA1*, Karolina CZERWIŃSKA1, Lucia BEDNÁROVÁ2 , Jana DŽUKOVÁ2
1 Rzeszow University of Technology, The Faculty of Mechanics and Technology, al. Powstancow Warszawy 8; 35-959 Rzeszow, Poland
2 Technical university of Košice, FBERG, Letná 9, 04001 Košice, Slovakia
* Correspondence: app@prz.edu.pl; Tel.: +48-178-65-1390

The sustainable operation of production enterprises can contribute to their attractiveness as well as strengthen their competitive position in the market. The implementation of these principles enables goods and services to be produced and provided in a way that uses processes and systems that reduce environmental impact. The article analyses the idea of sustainable development in building the value of a socially responsible production company. The aim of the article was to present the importance of sustainable development issues in relation to the functioning of one of the companies from the automotive sector and to conduct an analysis and demonstrate the benefits of designing and creating a department for secondary metal smelting - aluminum chip smelting.

Keywords: production management, sustainable development, ecological motorization, ecological innovations

 

Numerical and Experimental Investigation of the Effect of the Mineral Wastewater and Improved Dune Sand Subgrade and Pavement Rutting

Mohammad Mehdi KHABIRI *, Sadegh Heidari BAFGHI 2, Bahareh EBRAHIMIALAVIJEH
Faculty of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
*Corresponding author: mkhabiri@yazd.ac.ir

Nowadays, along with an increase in mine activities, pay attention to environmental issues to achieve the sustainable targets has gained a special place. On the other hand, an increase in various types of natural destructive pollutants and also increasing the use of industrial and drinking water by human societies is deniable. Using mineral  wastewater and mine tailings in road and building construction projects will provide great help for the environment. In the present study, stabilization of dune sand, which is one of the loose soils in road construction projects, has been investigated using a kind of mineral wastewater at three weights 7, 14 and 21 percentages by dry weight of soil. For this purpose, compaction, compressive strength, direct shear and CBR tests have been done to investigate the effect of this material on the resistance parameters of dune sand. The results showed that the addition of mineral wastewater to the soil, led to a decrease and an increase in optimum moisture content and maximum dry density, respectively. The addition of mineral wastewater increases the compressive strength and displacement and as a result of an increase in the weight percentage of mineral wastewater, the number and the depth of failure cracks have been reduced Increase the mineral wastewater from 14 to 35%, has led to an increase in compressive strength of more than 39%. By checking the SEM images, it was found that the reduction in the holes and porosity of the soil, as well as an increase in interlocking between the particles, are the factors of increase in strength parameters. To investigate the application of this method in road construction, the effect of stabilized layer and the mineral wastewater content of the settlement has been studied. The results of numerical analysis show that add 7 and 14 percent of mineral wastewater reduces the settlement compared with unstabilized sample. Therefore, the probability of rutting failure of subgrade will be reduced. Finally, the recommended function of Response Surface Methodogly for settlement in terms of the two variables includes layer width and mineral wastewater content has been defined using the response level analysis method.

Keywords: Mineral wastewater, subgrade stabilization, shear strength, compressive strength, dune sand, rutting.

 

Use of waste marble sludge as a source of calcium for self-healing concrete with the use of bioremediation

Zdeněk PROŠEK, Pavla RYPAROVÁ, Pavel TESÁREK
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic

The presented article is focused on the use of recycled materials in construction in the design of a new mixture of cement paste with bio-remediation effects. The paper presents the method of bio-remediation of concrete, respectively. cement matrix, from the point of view of additional application of bacteria and culture medium to the surface of the damaged sample. The issues from the point of view of application in the Czech Republic, the selection of the most suitable bacteria and culture medium, the issues of monitoring bio-remediation using electron microscopy and the use of micronized waste marble as a source of calcium in remediation processes are specified. The results show that micronized marble has a positive effect on the bioremediation of the cement matrix.

Keywords: Cement composite, waste marble sludge, microscopy, recycling, bio-remediation.

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195