Více času na podstatné

Přehled předpisů k nařízení CLP

Text nařízení CLP

 • Text Nařízení CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které upravuje a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a upravuje nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)).
 • První revize nařízení CLP (Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009 , kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP))
 • Druhá revize nařízení CLP (Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí )

 

Přílohy k nařízení CLP:

 • Příloha I (KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ)
 • Příloha II (ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO OZNAČOVÁNÍ A BALENÍ NĚKTERÝCH LÁTEK A SMĚSÍ)
 • Příloha III (PŘEHLED STANDARDNÍCH VĚT O NEBEZPEČNOSTI, DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ)
 • Příloha IV (PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ - Část 1: Kritéria pro výběr pokynů pro bezpečné zacházení)
 • Příloha IV (PŘEHLED POKYNŮ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ - Část 2: Pokyny pro bezpečné zacházení)
 • Příloha V (VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI)
 • Příloha VI (Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek)
  • tabulka 3.1 (Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek)
  • tabulka 3.2 (Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek z přílohy I směrnice 67/548/EHS)

 

Související právní předpisy:

 • Směrnice 67/548/EHS

 • Směrnice 1999/45/ES (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.)