Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

02.08.2017 12:08

Přezkoumání registrací a společná registrace pro jednu látku

V roce 2016 zahájila Agentura kampaň vyzývající vybrané registranty, aby doplnili své dokumentace o závěry studií jejichž výsledky nebyly předtím ještě k dispozici. To se týkalo více než 140 tzv. koncových bodů z 39 registrací pokrývající 24 látek. Svou povinnost ve zvolené lhůtě...
02.08.2017 12:07

Inspektoři REACH se zaměřili na kontrolu látek podléhající povolení

Evropská agentura pro chemické látky se v rámci pilotního projektu zaměřila na masivní mezinárodní kontrolu 13 látek vzbuzujících velké obavy (tzv. SVHC), jejichž používání je omezeno od roku 2015. Výsledky lze hodnotit jako pozitivní, nesoulad byl zjištěn v případě používání v 10,7...
21.07.2017 09:29

RoHS: Od zítřka se rozšiřuje působnost o průmyslové monitorovací a řídící přístroje

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů o tom, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ve znění nař. vlády č. 391/2016 Sb., se s účinnosti od 22. července 2017 začíná...
19.07.2017 15:12

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny (2), které se vztahují k aplikaci nařízení CLP

Aktualizace se týkají Pokynů pro aplikaci CLP kritérií a Pokynů pro označování a balení podle nařízení CLP. 1) aktualizace Pokynů pro aplikaci CLP kritérií (verze 5.0) z července t. r. odráží hlavně změny osmého přizpůsobení technickému pokroku/ATP nařízení CLP (změny provedeny nařízením...
19.07.2017 15:09

ECHA zveřejnila 4 aktualizované dokumenty Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

Aktualizované dokumenty pokynů se vztahují k identifikaci chemických látek s persistentními, bioakumulativními a toxickými (PBT) vlastnostmi a vlastnostmi vysoce perzistentními a vysoce bioakumulativními (vPvB). Základní Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE