Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

17.09.2009 10:04

Novelizace nařízení CLP

K 5.9.2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (částka L235) zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a...
04.09.2009 10:06

Pokyn k Registraci látek v ČJ

ECHA na svých stránkách po dlouhé době uvolnila pokyn určený pro orientaci v problematice registrace látek v českém jazyce. Tento dokument byl v minulosti dostupný pouze v anglickém jazyce, případně v jazyce slovenském. Pokyn lze stahovat na této adrese:...
02.09.2009 07:55

Nové konzultace k SVHC látkám

ECHA na svých stránkách spustila další veřejnou konzultaci k patnácti látkám vzbuzující velké obavy. Cílem této konzultace je shromáždit, co nejvíce dostupných informací o nebezpečných vlastnostech látek s tím, že na základě závěrečného vyhodnocení mohou být vybrané látky navržené na kandidátský...
31.08.2009 09:03

Pokyny k nařízení CLP

  ECHA na svých stránkách zveřejnila pokyny k tzv. Nařízení CLP. Tedy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení (ES) č. 1272/2008). Tyto pokyny byly připraveny Evropskou komisí, zejména na podporu malých a středních podniků vyrábějících...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE