Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

02.08.2017 12:12

IUCLID v Cloudu

Po letech se konečně všichni uživatele dočkali online přístupu k IUCLID, tedy bez nutnosti složité instalace na PC. Agentura tak vyšla vstříc malým a středním podnikům, kteří tak mohou připravovat registrační dokumentaci jednoduše v internetovém prohlížeči svého počítače. Službu IUCLID...
02.08.2017 12:11

Pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů

Na počátku roku 2017 byly zahájeny práce na nových pokynech zaměřených na identifikaci pesticidů a biocidů s endokrinními vlastnostmi narušujících činnost žláz s vnitřní sekrecí. Na pokynech spolupracuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská agentura pro chemické látky...
02.08.2017 12:10

Kandidátský seznam aktualizován

Na kandidátský seznam přibyla nová látka (kyselina perfluorhexan-l-sulfonová a její soli - PFHxS) vykazující velmi perzistentní a velmi bioakumulativní vlastnosti. PFHxS patří do skupiny per a polyfluoralkylových látek (PFAS) u kterých panují obavy z jejich nežádoucích vlivů na lidské zdraví a...
02.08.2017 12:09

Schválení nových čtyř účinných biocidních látek

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) doporučil ke schválení čtyři účinné látky pro použití v dezinfekčních, konzervačních a insekticidních biocidních přípravcích. Konečné rozhodnutí bude na Evropské komisi. Dále se očekává, že další tři stanoviska týkající se produktů typu 2,5 a 11, budou přijata...
02.08.2017 12:08

Aktualizace pokynů pro předměty

V červnu byla zveřejněna komplexní aktualizace Pokynů ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech. Aktualizace přehledněji informuje o komunikačních a oznamovacích povinnostech v případě, kdy vyráběné nebo dovážené předměty obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)....

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE