Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

07.09.2017 12:56

Veřejná konzultace k odchylkám od kritérií vyloučení dvou účinných biocidních látek

ECHA 4. 9. 2017 zahájila veřejnou konzultaci ke dvěma účinným biocidním látkám, která bude ukončena 4. 11. 2017. Cílem veřejné konzultace je shromáždit informace o tom, zda jsou splněny podmínky pro odchylky od kritérií vyřazení dvou účinných biocidních látek:   Reaction products of...
07.09.2017 12:52

Veřejná konzultace k identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 20. 10. 2017 (zveřejněno ECHA 5. 9. 2017).   Navržené látky, které mají být identifikovány jako látky SVHC a příklady jejich použití: 4,4'-isopropylidenediphenol...
07.09.2017 10:34

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH. Dokument je stručným shrnutím kompletních „Pokynů pro registraci“ a jednoduchou formou vysvětluje registrační povinnosti. Aktualizace celého dokumentu navazuje na aktualizaci kompletních „Pokynů...
01.09.2017 12:35

Stanovisko SPČR k Návrhu vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek

K návrhu vyhlášky MŠMT o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů Svaz průmyslu a dopravy ČR doporučuje zpřesnění terminologie používané v návrhu...
31.08.2017 12:38

Změna nařízení REACH z pohledu CMR látek

V Úředním věstníku Evropské unie (L 224) vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE