Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

01.06.2009 13:37

Odpad jako výrobek

Otázka:  Pro výrobu zvláštní izolační směsi použil podnikatel jako jednu ze surovin popílek, zachytávaný k tomu určeným zařízením ze spalných plynů odcházejících z fluidního uhelného kotle jedné teplárny. Pro výrobu této směsi, sloužící pro zatěsnění doutnajícího uhelného odvalu, si zajistil vše potřebné tak, aby tato směs se stala před její aplikací výrobkem - laboratorní analýzy,...
01.06.2009 13:36

Mobilní zařízení

Otázka: Jsem podnikatelem v oblasti nakládání s odpady, kde provádím i jejich sběr a výkup. K tomu využívám jednak stabilních zařízení, jednak zařízení mobilních. V různých krajích se k potřebě povolovat, tedy dávat souhlas k provozu podle § 14 odstavec 1 těchto mobilních zařízení, stavějí různě. Někde taková zařízení povolují, jinde tvrdí, že to není nutné. Zajímal by mne váš názor....
01.06.2009 13:35

Právní kvalifikace není snadná věc

Otázka:  Součástí mých podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady je i sběr a výkup těchto odpadů, jejich vytřídění a předání dalším osobám k využití nebo odstranění. Sběr a výkup provádím mobilním zařízením, na jehož provoz mám řádné povolení příslušného úřadu. Současně mám souhlas k nakládání se sekundárními odpady, které při mé podnikatelské činnosti vzniknou - ve všech...
01.06.2009 13:33

Odpadní vody nejsou odpady

Otázka:     Při sanační akci havarijní povahy jsme jako dodavatel prací likvidovali odpadní vody znečištěné nebezpečnými látkami, vzniklé při úniku uhelného dehtu ze skladovacích nádrží do jímek. Šlo o srážkové vody, které se v těchto jímkách znečistily vyluhováním některých složek dehtů (fenoly, amoniak, polycyklické látky a další). Tyto odpadní vody v souladu se schváleným...
01.06.2009 13:33

Schvalování

Otázka: Při pracích týkajících se sanace části staré zátěže, kde také vznikaly odpady, jsme postupovali podle projektové dokumentace, která prošla systémem schvalování a to hned několika úřadů a institucí. Po skončení akce nám dozorový orgán, který se k dokumentaci prokazatelně souhlasně vyjadřoval, jeden náš postup vytkl jako nezákonný a zahájil s námi správní řízení podle zákona o odpadech. Je...
01.06.2009 13:32

Vlastnictví odpadu

Otázka:     Podnikám v oblasti nakládání s odpady a to různým způsobem. Někdy jen tak, že zajišťuji vlastními dopravními prostředky jejich přemístění od jejich původce k jejich zpracovateli. Setkal jsem se s názorem dozorového orgánu, že i při takovéto činnosti se stávám vlastníkem odpadu a musím se podle toho důsledně chovat. Je tento názor oprávněný?...

 Partner rubriky: