Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

12.02.2009 12:00

Stanovení původce odpadu (Odpadové fórum 11/2006)

Otázka: Kdo je původcem odpadů vznikajících při rekonstrukci objektu. Investor a majitel rekonstruovaného objektu, hlavní dodavatel či jednotliví dodavatelé stavebních prací?     Při posuzování povinností plynoucích z ustanovení odpadových předpisů bude vždy důležité, zda osobou, jejíž povinnosti se zkoumají, je osoba podnikatelská, tedy právnická či fyzická podnikající (IČ)...
12.02.2009 11:58

Druhotné suroviny (Odpadové fórum 10/2006)

 Z hlediska zákona o odpadech jde o složitou záležitost a tato úvaha si nedělá ambice problém vyřešit. Spíše jen na něj ukázat a nabídnout čtenářům možnost diskuse.     Z hlediska jazykového je slovo druhotný možno chápat buď ve smyslu vedlejší či méně významný (druhotný problém), nebo ve smyslu následný. Jsem přesvědčen, že správnější je chápat druhotnou surovinu ve...
12.02.2009 11:56

Zpětný odběr zboží (Odpadové fórum 10/2006)

Otázka:     Supermarket má se svými dodavateli zboží dohodu o odebrání zpět prošlého či poškozeného zboží. Musí mít tito dodavatelé oprávnění nakládání s odpady?     Pro upřesnění otázky a zjednodušení odpovědi předesílám, že otázku chápu tak, že nejde ani o část čtvrtou zákona o odpadech, která hovoří o povinnostech při nakládání s vybranými výrobky,...
12.02.2009 11:55

Pojem odpad (Odpadové fórum 6/2006)

Definice pojmu odpad je mimořádně důležitá. Je tomu tak proto, že vymezuje okruh věcí, o kterých rozhoduje zákon o odpadech a nakládání s nimiž lze tedy pomocí úřadů - orgánů veřejné správy regulovat. Pokud dojdeme v praxi k názoru, že nějaká věc není odpadem, tedy že odpadem se nikdy nestala a tím do gesce odpadových předpisů nikdy nevstoupila, je třeba důsledně jakékoli snahy o aplikaci...
12.02.2009 11:51

Odpady versus odpadní vody (Odpadové fórum 6/2006)

Toto pojednání nelze začít jinak, než definicemi. Odpadní voda - § 38, odstavec 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Odpad - § 3, odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ustanovení § 2 tohoto zákona ve svém odstavci 1 uvádí, že se zákon (mimo jiné) nevztahuje na odpadní vody. S určitým zjednodušením lze tedy říci, že obecný výraz odpady v sobě zahrnuje několik podmnožin tekutých látek a...
12.02.2009 11:49

Autovraky (Odpadové fórum 6/2006)

 Zdá se, že aplikátoři (to jsou ti, kteří aplikují, v našem případě právní předpisy) jsou schopni vytvořit problémy i tam , kde se skoro zdá, že to není možné. Je pravdou, že Díl 7 části čtvrté zákona, pojednávající o autovracích, je složitý a komplikovaný a příliš se nepovedl, ale jsem toho názoru, že definice autovraku, uvedená v ustanovení § 36 zákona pod písmenem a), je celkem jasná,...

 Partner rubriky: