Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

25.08.2009 15:00

Využívání odpadů

Otázka:  Náš výrobní podnik hodlá snížit náklady na suroviny pro výrobu deskových materiálů na bázi dřeva. Za tím účelem bude vykupovat odpadní dřevo, které splňuje podmínky kladené na výrobní surovinu a vybuduje speciální provoz, kde bude vykoupené dřevo skladovat a drtit a jako upravenou surovinu dopravovat do výrobního závodu. Provozovatelem skladu bude jiný právní subjekt, který bude...
23.07.2009 12:27

Dokumentace jako základ

  Otázka:     Naše společnost přebudovala část staré kotelny na moderní provoz na spalování biomasy - prakticky výhradně slámy a podobných rostlinných materiálů. V podnikatelském záměru, který byl podrobně popsán projektovou dokumentací a formalizován patřičnou sadou povolení veřejné správy, jsme od počátku počítali s tím, že popel bude využíván jako hnojivo. Kotelna...
03.06.2009 12:02

Co je to bahno?

Otázka:  Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na odbahnění rybníka. Podmínkou zadavatele bylo, že rybník se bude odbahňovat "na vodě" tedy nikoli jeho vypuštěním s následným vyschnutím a vytěžením bahna. Technologií bude čerpání bahna ze dna sacím bagrem, oddělení tuhé části odstředivkou a uložení na skládku a vrácení tekuté části do rybníka. Při vyřizování potřebných povolení jsme...
01.06.2009 13:41

Obalové odpady

Otázka:     Některé výrobky potřebné pro naši podnikatelskou činnost dovážíme ze zahraničí a to jak ze zemí EU, tak i ze zemí ostatních. Vratné obaly vracíme při dalším nákupu, ostatní zpracováváme jako obalový odpad v souladu se zákonem o odpadech. Jsme v tomto případě podle zákona o obalech č.477/2001 Sb., v platném znění osobou, která uvádí výrobky na trh a vztahují se...
01.06.2009 13:38

Skladování odpadu jako podnikatelský záměr

Otázka: V současné době klesá poptávka po druhotných surovinách, tím klesá jejich cena a hrozí nebezpečí, že o ně přestane být na určitou dobu zcela zájem. Tím může dojít k tomu, že skončí ve spalovnách či na skládkách. Naše společnost, která vlastní pří-slušná povolení pro nakládání s odpady, má podnikatelský záměr odebírat za součas-né výhodné ceny vytříděné, případně i upravené složky odpadu...
01.06.2009 13:38

Úřadování jako koníček

Otázka: Jsme uživateli čistírny odpadních vod pro likvidaci odpadních vod s ropnými látkami, která je současně zařízením podle § 14 (1) zákona o odpadech pro nakládání (odstraňování a využívání) s odpady s kapacitou větší než 10 tun nebezpečných odpadů denně. Požádali jsme proto o vydání integrovaného povolení podle příslušných předpisů. Při správním řízení o naší žádosti jsme narazili na dva...

 Partner rubriky: