Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

02.03.2010 07:19

Zahájení a ukončení provozu zařízení

Otázka:     Krajský úřad jedním správním rozhodnutím zrušil své vlastní rozhodnutí, kterým v minulosti vydal souhlas k provozu zařízení, a současně vydal souhlas k provozu prakticky stejného zařízení na stejné adrese stejnému provozovateli.     Jde v takovém případě o zánik zařízení, kterému byl udělen původní souhlas, a vzniká zařízení nové, jehož provoz...
03.02.2010 08:36

Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 3.

Poznámka:Věcně tento příspěvek navazuje na předešlé články z předchozích dvou měsíců a je třetím na téma zpracování bioodpadů na ČOV. Otázka:     Na naši čistírnu odpadních vod, která má kompletní kalové hospodářství s termofilním vyhníváním, dovážíme také malé množství biologicky rozložitelných odpadů autocisternami. Na využití odpadů máme vydaný souhlas příslušného...
07.01.2010 06:55

Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 2.

Poznámka: Tento příspěvek věcně navazuje na článek z předchozího měsíce a je druhým na téma zpracování bioodpadů na ČOV. Otázka:     Na naši čistírnu odpadních vod, která má kompletní kalové hospodářství s termofilním vyhníváním, dovážíme také malé množství odpadních vod a malé množství biologicky rozložitelných odpadů autocisternami. Na využití odpadů máme vydaný souhlas...
30.11.2009 11:25

Zpracování bioodpadu ve vyhnívacích nádržích čistíren - 1.

Otázka: Provozujeme velkou čistírnu odpadních vod, ve které jsou zachycené kaly likvidovány ve vyhřívaných vyhnívacích nádržích. Současně vykupujeme tekuté odpady schopné anaerobního rozkladu a ty likvidujeme společně s čistírenskými kaly. Vznikající bioplyn využíváme pro ohřev nádrží a vytápění provozu. Na provoz vyhnívacích nádrží tímto způsobem máme od příslušného úřadu souhlas podle § 14...
09.11.2009 08:22

Zařízení

Otázka: Jsme dodavateli prací souvisejících s rekultivací odkaliště. Máme na tyto práce stavební povolení. Část hmot, které na technickou část rekultivace používáme, jsou odpady, které svým složením a mechanickými vlastnostmi splňují požadavky na rekultivační hmoty. V průběhu prací došly úřady ochrany životního prostředí k názoru, že činnost na odkališti je odstraňováním odpadů ve speciálním...
29.09.2009 14:34

Pochybnosti

Otázka:  Naše společnost zrekonstruovala zastaralou plynovou kotelnu na kotelnu pro spalování biomasy, především odpadní slámy a energetických jednoletých plodin. V podnikatelském záměru, který byl přenesen do projektové dokumentace úřady schválené, jsme se rozhodli využívat vznikající popel jako minerální hnojivo i pro hnojení polí, ze kterých odebíráme palivo. Ihned po shromáždění...

 Partner rubriky: