Více času na podstatné

Výklad normy ISO 14001

21.02.2011 09:26

Úvod, článek 1 až 3

V následujícím textu je vždy v rámečku uvedeno číslo  článku základní normy ČSN EN ISO 14001:2005 a stručný obsah článku. Pod rámečkem je uvedena stručná anotace článku a jeho výklad vycházející z normy a jejích příloh, z dalších  podkladů (především z ČSN EN ISO...
21.02.2011 09:32

Článek 4 - Požadavky na EMS

 Článek 4.1 - Jsou uvedeny všeobecné požadavky normy na systém environmentálního managementu, týkající se zejména vytvoření a zlepšování systému a způsobu plnění požadavků. Principem, který organizace musí naplnit, aby vyhověla požadavkům normy, je princip neustálého zlepšování. Významný...
21.02.2011 09:34

Článek 4.3 - Plánování

  Článek 4.3.1 - Jsou uvedeny požadavky  na postupy k identifikaci a hierarchizaci environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb organizace, jejich dokumentování a aktualizaci.   Environmentální aspekty (dále též jen „EA“) jsou jedním z nejvýznamnějších prvků EMS....
21.02.2011 10:00

Článek 4.4 - Zavedení a provoz

     Článek 4.4.1 - Pro zavedení EMS je nutno zajistit lidské, materiální a finanční zdroje. Je rovněž třeba vymezit úkoly, odpovědnost a pravomoci odpovědných pracovníků. Je zapotřebí zdůraznit, že nejsou požadovány pouze zdroje pro řízení a udržování systému, ale i pro jeho...
21.02.2011 10:04

Článek 4.5 - Kontrola

Článek 4.5.1 - Jsou vyžadovány postupy pro monitorování a měření klíčových znaků provozu organizace, které mohou mít významný environmentální dopad. Související záznamy musí být uchovávány. Monitorování zahrnuje sběr informací, jako jsou měření nebo pozorování, v časovém průběhu....
21.02.2011 10:11

Článek 4.6 - přezkoumání vedením

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech hodnotit EMS tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivita. Jsou uvedeny požadavky na vstupní a výstupní informace k přezkoumání. Vrcholové vedení organizace má v intervalech, které si samo určí, provádět...