Více času na podstatné

Výklad: Norma ISO 19011

25.03.2011 10:59

Interní audity - úvod

a.  úvod Provádění interních auditů je jedním ze základních požadavků systémů environmentálního managementu. Interní audity jsou samostatným systémovým nástrojem řízení, jehož úkolem je prověřit to, zda systém EMS v organizaci odpovídá tomu jak byl naplánován a také tomu, co vyžaduje...
25.03.2011 11:02

Stanovení vlastního postupu pro provádění interních auditů vlastní cesta versus ISO 19011

Certifikační norma ISO 14001 nestanoví žádné požadavky na způsob zajištění a provádění interních auditů. Dává nám v tom poměrně značnou volnost. Základním kritériem vhodnosti a správnosti námi použitých postupů je kvalita výsledku, tedy to, do jaké míry interní audit splní požadavky na něj...
25.03.2011 11:03

Představení normy ISO 19011 a její požadavky

  První tři kapitoly normy nás uvádí do problematiky auditů jako činnosti prověřující shodu skutečného stavu s požadavky, konstatují užitečnost provádění auditů a představují normu ISO 19011 jako pomůcku pro ty, kdo se chtějí zabývat přípravou a zajišťováním auditů na dostatečné úrovni....
25.03.2011 11:07

Termíny a definice, schéma průběhu auditu

A) Termíny a definice:   audit – systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kriterií auditu. kritéria auditu – soubor politik, postupů nebo požadavků důkaz a auditu – záznamy, konstatování...
25.03.2011 11:12

Psychologie auditu

Interní audit je nástrojem řízení podniku. Umožňuje sdělit pracovníkům informaci o tom, že oganizaci na nějakém stavu, postupu nebo výsledku opravdu záleží. Dobře provedený interní audit představuje záležitost velmi intenzivních zpětných vazeb. První je mezi zadavatelem auditu – klientem a...
25.03.2011 11:14

Jak prověřit jednotlivé články normy? část I.

a.      Co kontrolujeme v jednotlivých požadavcích normy ISO 14001   Část 4.1 Obecné požadavky na systém EMS Kontrolní otázky: - Byly při plánování a zavádění systému EMS zohledněny povinnosti organizace (právní a další požadavky, např. rozhodnutí orgánů státní...
25.03.2011 11:24

Jak prověřit jednotlivé články normy? část II.

b.  Jak auditovat   Při vlastním provádění auditů, se snažíme v maximální míře šetřit prostředky a zdroje organizace tím, že dosáhneme zadaného výsledku s co nejmenší naší námahou a obtěžováním prověřované organizace. Dodržujeme proto některé základní zásady provádění...
25.03.2011 11:26

Jak prověřit jednotlivé články normy? část III.

d.      metody provádění auditu   V praxi se používají tři základní metody provádění auditů. Jde o:   · přezkum dokumentace, především záznamů Jde o přednostně používanou metodu, neboť poskytuje informace v zafixovaném (zaznamenaném) stavu. Získání...
25.03.2011 11:28

Ukončení auditu

Interní audit končí zpracováním závěrečné zprávy, výběrem a uložením dokumentace a zpracováním hodnocení činnosti týmu auditorů.   Za přípravu a obsah zprávy z auditů odpovídá vedoucí týmu auditorů. Zprávu z auditu přijímá tým auditorů jako celek (všichni pro), nebo o ní rozhodne vedoucí...
25.03.2011 11:29

Doporučení pro zvyšování kvalifikace auditora

Udržování a zlepšování odborné způsobilosti Auditoři mají prokazovat svůj průběžný odborný růst. Ten souvisí s udržováním a zlepšováním znalostí, dovedností a osobních vlastností jak v průběhu auditů, tak mimo...