Více času na podstatné

Výklad - norma ISO 14031

11.03.2011 09:41

Popis procesu hodnocení EPE

Od přijetí různých norem a specifikací systémů environmentálního řízení existuje problém, jak posuzovat, a zejména měřit a hodnotit jejich výsledky. Počínaje Nařízením E(H)S 1836/1993 – „Nařízení EMAS“ - je používán pojem environmentální profil. V současné době nejrozšířenější specifikace pro...
11.03.2011 09:43

Model procesu hodnocení environmentálního profilu

Hodnocení environmentálního profilu je pojato jako výše uvedený proces, tedy sled činností, kterými zajišťujeme dosažení požadovaného výsledku – znalosti aktuálního profilu a jeho trendů – při využití dostupných prostředků a zdrojů. Tento proces se dle normy ISO 14031 dělí do těchto základních...
11.03.2011 09:47

Stanovení základního rámce pro EPE

1.1 Stanovení základního rámce pro EPE   Ve fázi plánování stanovujeme základní parametry procesu hodnocení environmentálního profilu, především však:   ·        jakým cílovým skupinám, jakým způsobem a jaké informace budeme...
11.03.2011 09:48

Výběr indikátorů pro EPE

1.2 Výběr indikátorů pro EPE   Norma ISO 14031 pracuje s následujícími pojmy:   ·         Kritérium environmentálního profilu tvoří je jakýkoliv environmentální cíl, cílová hodnota nebo jiná plánovaná úroveň environmentálního profilu, kterou...
11.03.2011 09:55

Stanovení základního rámce pro práci s daty a informacemi

2.1 Stanovení základního rámce pro práci s daty a informacemi   Organizace vybírají indikátory proto, aby zajistily srozumitelnější a užitečnější prezentaci kvantitativních či kvalitativních dat nebo informací. Počet vybraných indikátorů by měl odpovídat povaze a velikosti provozu organizace....
11.03.2011 09:56

Sběr dat

2.2 Sběr dat   Abychom zajistili dostatek kvalitních vstupních dat pro výpočty hodnot u vybraných indikátorů EPE musíme data shromažďovat pravidelně a systematicky, a to  z vhodných zdrojů a v takových intervalech aby to odpovídalo plánu EPE.   Postupy provádění sběru dat musí...
11.03.2011 09:58

Analýza a převádění dat

2.3 Analýza a převádění dat   Informace přenášená uživateli pomocí indikátorů pro EPE může mít různou formu. Indikátory pro EPE mohou být upravovány, agregovány nebo váženy tak, aby to odpovídalo povaze dané informace a jejímu zamýšlenému použití. Pokud jsou indikátory upravovány do...
11.03.2011 09:59

Posuzování informací

2.4 Posuzování informací   Ze získaných dat vyhodnocujeme pro management či jiné uživatele nějakým způsobem zajímavou informaci. Tyto informace porovnáváme s kriterii environmentálního profilu organizace (např. dosažený stav a plánovaný stav v produkci odpadů, spotřebě energie ap.)....
11.03.2011 10:01

Podávání zpráv a komunikace

2.5 Podávání zpráv a komunikace   Podávání zpráv a sdělování informací o environmentálním profilu je přirozeným a logickým výstupem procesu hodnocení environmentálního profilu, neboť může být nástrojem, který poskytuje užitečné informace popisující environmentální profil organizace. Tyto...
11.03.2011 10:02

Přezkoumání a zlepšení EPE (vyhodnoť a zlepši)

3. Přezkoumání a zlepšení EPE (vyhodnoť a zlepši)   V hodnocení environmentálního profilu organizace jde o dlouhodobý, živý proces. Tento proces a jeho výsledky se proto musí pravidelně přezkoumávat s cílem identifikovat příležitosti ke zlepšení. Takové přezkoumání poskytne nutné informace...
11.03.2011 10:03

Indikátory environmentálního profilu

1) dělení dle normy ISO 14031:   ·         Indikátor stavu životního prostředí ECI (environmental condition indicator) data, která poskytují informace o stavu životního prostředí na místní, regionální, národní nebo globální...
11.03.2011 10:12

užitečné odkazy, vzory….

Registr EMAS v ČR – na stránce najdete odkazy na organizace registrované v programu EMAS a na jejich environmentální prohlášení, která obsahují i různě zpracovaný environmentální profil https://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFKV2WL1   TIMUR o.s. stránky zabývající se...