Více času na podstatné

WASTE FORUM 1/2022

DO WNLOAD

INDEX

SOU HRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora

3

Editorial

4

Pro autory / For authors

5

Study of the influence of temperature and reducing agents on the chromium content in slag in the air atmosphere
Studium termické redukce chromu ze strusky pomocí redukčních činidel v atmosféře vzduchu
Vladislav KURKA, Petr JONŠTA, Marek VINDYŠ, Roman NOGA, Ondřej KOTÁSEK, Marek DOBIÁŠ

 6 

Effect of chemical additives (coagulants) on the nutritional quality of compost prepared from poultry litter
Vliv chemických přísad (koagulantů) na nutriční kvalitu kompostu připraveného z drůbežího steliva
Adila BASHIR, Mohammad NAFEES, Nazish Huma KHAN, Farooq AHMAD

 14 

Retail Chains Under the Food Waste Spotlight: the Case Study Of the Czech Republic
Maloobchodní řetězce ve světle plýtvání potravinami: Případová studie České republiky
Iveta BOSKOVA, Marcela KORMANAKOVA

26
Utilization of Solid Waste from Landfill Passive Zone to Treate Leachate Through A Combination of Leachate Recirculation and Bulking Agent
Využití pevného odpadu z pasivní zóny skládky do upraveného výluhu kombinací recirkulace výluhu a objemového činidla
Wiharyanto OKTIAWAN, Ika Bagus PRIYAMBADA, Purwono PURWONO
37
Posúdenie možnosti valorizácie kávového oleja prítomného v kávovom odpade na produkciu bionafty
Assessment of the extracted coffee oil valorisation to biodiesel
Valentína KAFKOVÁ, Petra ONDREJÍČKOVÁ
45
Komerční prezentace / Commercial presentation
 
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2022 – 1. cirkulář
Research and Innovation Week for Practice and the Environment TVIP 2022 – Call for papers
 
57


 

WASTE FORUM 1/2022

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Studium termické redukce chromu ze strusky pomocí redukčních činidel v atmosféře vzduchu

Vladislav KURKA, Petr JONŠTA, Marek VINDYŠ, Roman NOGA, Ondřej KOTÁSEK, Marek DOBIÁŠ
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o., Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česká republika.

Článek prezentuje výsledky laboratorních experimentů redukce chromu a jeho oxidů ze strusky pomocí redukčních činidel uhlíku a křemíku. Studium redukce chrómu z roztavené strusky do taveniny oceli byla realizována pro strusku vznikající při výrobě korozivzdorné oceli o středním obsahu prvků 0,16 % C, 16,25 % Cr, 5,00 % Ni a 1,05 % Mo. Na základě rozboru problematiky byly navrženy, realizovány, popsány a následně vyhodnoceny experimenty redukce chrómu ze strusky o vysokém obsahu Cr2O3 (16 %) pomocí redukčních činidel uhlíku ve formě antracitu a křemíku ve formě feroslitiny FeSi. Experimenty byly provedeny v atmosférických podmínkách za intenzifikace teploty strusky pomocí kyslíko-palivového hořáku a současného působení redukčního činidla uhlíku a křemíku. Experimenty potvrdily možnost redukce až 62 % chrómu z roztavené strusky zpět do taveniny korozivzdorné oceli.

Klíčová slova: korozivzdorná ocel, struska, chrom, uhlík, křemík, ferosilicium.

 

Vliv chemických přísad (koagulantů) na nutriční kvalitu kompostu připraveného z drůbežího steliva

Adila BASHIR a, Mohammad NAFEES a, Nazish Huma KHAN b, Farooq AHMAD c
a University of Peshawar, Katedra environmentálních věd, Peshawar, Pákistán
b University of Swabi, Katedra environmentálních věd, Peshawar, Pákistán
c University of Malakand, Katedra statistiky, Swat, Pákistán
e-mail:
adilabashir786@gmail.com, nafees36@yahoo,com, humakhan876@gmail.com, farooq_ahmad@uop.edu.pk

Tato studie byla provedena za účelem zjištění nutriční kvality drůbežího steliva doplněného chemickými koagulanty po kompostování. Za tímto účelem byly ve vybraných drůbežích farmách aplikovány chemické koagulanty (tj. síran hlinitý a chlorid hlinitý v dávce 45 g/kuře). Tři typy drůbežího trusu (tj. ošetřené síranem hlinitým, chloridem hlinitým a neupravený odpad/kontrola) byly shromážděny pro kompost a charakterizovány pro různé makro a mikroživiny.

Bylo pozorováno, že pH, EC, organický uhlík byly sníženy, zatímco obsah dusíku byl zvýšen v chemicky ošetřených kompostech. Procentuální rozdíl v pH byl -6,5 %, -10,5 % a -11,3 %; -EC 6,1 %, -19,3 % a -15,6 %; organický uhlík -12,9 %, -20 % a -20 %, zatímco dusík byl +24,6 %, +28 % a +25,2 % pro kontrolní kompost, podestýlkový kompost ošetřený Al2SO4 a podestýlkový kompost ošetřený Al2Cl3. Kromě toho srovnávací analýza ukázala sekvenci vysoké výživy jako kontrola > kontrolní kompost > kompost ošetřený chloridem hlinitým > kompost ošetřený síranem hlinitým. Zaznamenaný obsah kovů v kontrolních a kompostech byl v rámci přípustných limitů stanovených USEPA a považován za bezpečný pro zemědělství. Jednosměrná analýza rozptylu mezi kontrolní a kompostovou skupinou vykazovala významné (p = 0,000) účinky, zatímco interakce vykazovala nevýznamný rozdíl (p = 0,744). Rozsáhlá a pravidelná aplikace drůbežího steliva však může způsobit kontaminaci kovů. Proto, aby byly zajištěny její výhody jako půdního kondicionéru, bylo doporučeno zavést strategie managementu, jako jsou chemické úpravy drůbežího steliva, správné kompostování a pravidelné monitorování aplikace drůbežího trusu do půdy.

Klíčová slova: síran hlinitý (Al2SO4), chlorid hlinitý (Al2Cl3), kompost, drůbeží stelivo

 

Maloobchodní řetězce ve světle plýtvání potravinami: případová studie České republiky

Iveta BoŠkovÁ*, Marcela KormaŇÁkovÁ
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 75, 120 00 Praha 2
*korespondenční autor: e-mail:
boskova.iveta@uzei.cz  

Maloobchod je prostředníkem mezi výrobci potravin a spotřebiteli a může ovlivňovat další aktéry v zemědělsko-potravinářské vertikále směrem nahoru i dolů. Autoři se zabývali objemem plýtvání potravinami ve velkoplošných prodejnách maloobchodních řetězců  v České republice a strategiemi i bariérami maloobchodních řetězců ke snížení plýtvání. Současně byly prověřeny hlavní důvody plýtvání potravinami v českých domácnostech.

Spotřebitelsky zaměřené strategie a aktivity obchodních řetězců byly konfrontovány s důvody vyhazování potravin v domácnostech a bylo diskutováno, zda lze najít paralelu mezi některými aktivitami v maloobchodě a domácnostmi. Přestože podíl potravinového odpadu na prodaném množství potravin je poměrně malý, roční objem ztracených potravin je enormní. Strategie obchodních řetězců je zaměřena na interní procesy i směrem k externím subjektům.

Nejčastějším důvodem plýtvání potravinami u spotřebitelů je nákup nadměrného množství. Jen zanedbatelná část spotřebitelů však uvedla, že důvodem plýtvání potravinami je nákup pod tlakem, jako jsou slevy nebo přání dětí. Je třeba se zamyslet nad tím, zda spotřebitelé při nakupování skutečně nepodléhají tlaku, nebo je marketingová politika obchodních řetězců natolik propracovaná, že zákazníci nakupují více, než chtěli, aniž by to vnímali. Bohužel téma omezování akcí a slev jako prostředku snižování odpadu manažeři obchodních řetězců nezmínili. Pro další pokrok se doporučují úpravy legislativy a mediální edukace zaměřená na občanskou odpovědnost ke zvýšení spolupráce spotřebitelů.

Klíčová slova: maloobchodní řetězce; potravinový odpad; preventivní strategie; přístupy spotřebitelů, plýtvání.

 

Využití pevného odpadu z pasivní zóny skládky do upraveného výluhu kombinací recirkulace výluhu a objemového činidla

Wiharyanto OKTIAWANa, Ika Bagus PRIYAMBADAa, Purwono PURWONOb*
aDepartment of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Indonesia, 50275
b
Center for Science and Technology, UIN Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Indonesia 57168, e-mail: purwono.ga@gmail.com

Skutečným důkazem procesu rozkladu tuhého komunálního odpadu (TKO) je vznik znečišťujících látek ve formě výluhu, který má chemické složení, které se obtížně odbourává (odolné sloučeniny) a způsobuje znečištění vodních útvarů. Na druhou stranu odpad z pasivní zóny skládky není využíván vůbec. Cílem této studie bylo zjistit účinek přidání pevného odpadu z pasivní zóny skládky jako objemového činidla pro úpravu čerstvého výluhu s kombinací procesu recirkulace. TKO + objemové činidlo (70 % : 30 %, obj./obj.) bylo recirkulováno pomocí čerstvého výluhu s průtokovou rychlostí 1 l/min po dobu 30 dnů. Reaktor bez recirkulace a plniva byl použit jako kontrola.

Kvalita výluhu byla analyzována ve dnech 0, 3, 7, 14 a 30, zatímco složení TKO bylo analyzováno po ponechání po dobu 365 dnů. Výsledky získané z experimentu ukázaly, že přidání plnidla + recirkulace urychlilo zvýšení pH výluhu a zvýšilo pokles CHSK.  V 30. den byla nejnižší hladina TDS 63813,8 mg/l, vodivost byla 111457,5 S/cm a amoniak byl 72,5 mg/l vyrobený z R3 (TKO + plnidlo + recirkulace). Přidání objemových činidel ze zón pasivních skládek může snížit CHSK, TDS, vodivost a amonium. V 365. den byl obsah vody v MSW v R3 76,8 %, pH bylo 7,7, EC hodnota byla 43,4 mS/cm a těkavá pevná látka byla 94,99 %. Ke stejnému nárůstu došlo u celkového dusíku na R3 z 0,23 % na 0,95 %. Mezitím se hladiny P-Total a K-Total výrazně nezměnily.

Klíčová slova: výluh, recirkulace, TKO, CHSK, skládka

 

Posúdenie možnosti valorizácie kávového oleja prítomného v kávovom odpade na produkciu bionafty

Valentína KAFKOVÁa*, Petra ONDREJÍČKOVÁb
aZdruženie Energy 21, Trnavská cesta 1033, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika
aENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, Slovenská republika
*korešpondenčný autor, e-mail:
kafkova@enviengroup.eu

Kávový odpad vzniká po príprave espressa alebo pri výrobe instantných rozpustných káv. Zvýšenou konzumáciou kávových nápojov dochádza k zvýšenému generovaniu kávového odpadu, pričom väčšina tohto bioodpadu putuje na skládky alebo do spaľovní. Kávový odpad má potenciál výroby látok s vyššou pridanou hodnotou, teda je možné ho zhodnotiť a znížiť tak jeho skládkovanie. Kávový odpad obsahuje priemerne 15 % kávového oleja, resp. lipidického podielu, ktorý môže byť valorizovaný na produkciu bionafty.

Cieľom tejto práce je posúdiť možnosť produkcie bionafty z kávového oleja extrahovaného z kávových usadenín, a to nepriamo analýzami kávového oleja a porovnaním s olejmi komerčne používanými na produkciu bionafty. Vykonané analýzy a experimenty preukázali potrebu purifikácie kávového oleja, resp. odstránenia nezmydelniteľných látok prítomných v oleji v množstve takmer 15 %. Z hľadiska profilu mastných kyselín je kávový olej vhodný na produkciu bionafty, pričom najviac zastúpenými mastnými kyselinami sú kyseliny C18:2 (linolová) a C16:0 (palmitová), ktoré tvoria ~75 % zloženia mastných kyselín (resp. viac ako 60 % zloženia kávového oleja). Ďalší výskum bude zameraný na produkciu bionafty z kávového oleja. Cieľom projektu, ktorého súčasťou je tento výskum, je komplexná valorizácia kávového odpadu na látky s vyššou pridanou hodnotou.

Kľúčové slová: kávový olej, kávový odpad, biodiesel, bionafta, valorizácia

 

WASTE FORUM 1/2022

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Study of the influence of temperature and reducing agents on the chromium content in slag in the air atmosphere

Vladislav KURKA, Petr JONŠTA, Marek VINDYŠ, Roman NOGA, Ondřej KOTÁSEK, Marek DOBIÁŠ
MATERIAL AND METALLURGICAL RESEARCH Ltd., Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Czech Republic; e-mail: vladislav.kurka@mmvyzkum.cz

The paper presents the results of laboratory experiments of the reduction of chromium and its oxides from slag using carbon and silicon reducing agents. The study of chromium reduction from molten slag to molten steel was carried out for slag originating from the production of stainless steel with an average elemental content of 0.16 wt. % C, 16.25 wt. % Cr, 5.00 wt. % Ni and 1.05 wt. % Mo. Based on the literature studies experiments on chromium reduction from slag with high Cr2O3 content (16 wt. %) were designed, implemented, described and subsequently evaluated. The reduction was carried out using a reducing agent of carbon in the form of anthracite and silicon in the form of ferroalloy FeSi. The atmospheric conditions and pressure were used for experiments. The temperature of the slag was raised by an oxy-fuel burner and the carbon and silicon reducing agents were applied on the surface of the molten steel. The experiments confirmed the possibility of reducing up to 62 % of chromium from the molten slag back into the stainless steel melt.

Keywords: Stainless steel, slag, chromium, carbon, silicon, ferrosilicon.

 

Effect of chemical additives (coagulants) on the nutritional quality of compost prepared from poultry litter

Adila BASHIR a, Mohammad NAFEES a, Nazish Huma KHAN b, Farooq AHMAD c
a University of Peshawar, Department of Environmental Sciences, Peshawar, Pakistan,
b University of Swabi, Department of Environmental Sciences, Peshawar, Pakistan,
c University of Malakand, Department of statistics, Swat, Pakistan,
e-mail: adilabashir786@gmail.com, nafees36@yahoo,com, humakhan876@gmail.com, farooq_ahmad@uop.edu.pk

This study was conducted to know about the nutritional quality of poultry litter amended with chemical coagulants after composting. For this purpose, chemical coagulants (i.e. Aluminum Sulphate and Aluminum Chloride, a dosage of 45g /chick) were applied in the selected poultry farms.  Three types of poultry litter (i.e. treated with Aluminum Sulfate, Aluminum Chloride and untreated waste/control) were collected for compost and characterized for different macro and micro nutrients. It was observed that pH, EC, organic carbons were decreased while the nitrogen content was increased in chemically treated composts. The percentage difference in  pH was -6.5%, -10.5% and -11.3%; -EC 6.1%, -19.3% and -15.6%; organic carbon -12.9%, -20% and -20%, while nitrogen was +24.6%, +28% and +25.2% for control compost, Al2SO4 treated litter compost and Al2Cl3 treated litter compost. Furthermore, the comparative analysis showed the sequence of high nutrition as control> control compost> Aluminum Chloride treated compost>Aluminum Sulfate treated compost. The recorded metal contents of control and composts were within the permissible limits set by USEPA and considered safe for agriculture. One-way anova among control and compost group showed significant (p =.000) effects while the interaction showed a non-significant difference (p =.744). However, the extensive and regular application of poultry litter may cause metal contamination. Hence, to ensure its benefits as a soil conditioner, it was recommended to implement management strategies such as chemical amendments of poultry litter, proper composting and regular monitoring of the poultry litter application into the soil.

Keywords: Aluminum Sulfate (Al2SO4); Aluminum Chloride (Al2Cl3); Amendment; Poultry Farms.

 

Retail Chains Under the Food Waste Spotlight: the Case Study Of the Czech Republic

Iveta Boskova, Marcela Kormanakova  
Institute of Agricultural Economics and Information, Manesova 75, 120 00 Praha 2, Czech Republic, e-mail: boskova.iveta@uzei.cz  

Retail is an intermediary between food producers and consumers and can influence other actors in the agri-food chain. The authors explored the volume of wasted food in the large food stores in the Czech Republic as well as the retail chains' strategies and barriers to reduce it. At the same time, the main reasons for food waste in Czech households were examined. Consumer-oriented retail chain activities were confronted with the reasons for household food wasting and whether a parallel could be found between certain retail and household activities was discussed. Despite the fact that the share of food waste compared to food quantity sold is rather small, the total annual volume of lost food is enormous. The retail chains indicated strategies focused on internal processes as well as toward external entities. The most frequent reason for food wasting mentioned by consumers is over-purchase. Only a negligible portion of them indicated that the reason is purchases made under pressure, such as discounts or child demands. One can consider whether consumers are really not un-pressured when shopping, or if retail marketing policies are so sophisticated that customers buy more than they need without perceiving it. Unfortunately, reducing promotions and discounts as a means of waste reduction was not mentioned by retail chain managers. For further progress, adjustments in legislation are recommended, as well as media education aimed at civic responsibility to increase consumer cooperation. 

Key words: retail chains; food waste; prevention strategies; consumers attitudes

 

Utilization of Solid Waste from Landfill Passive Zone to Treate Leachate Through A Combination of Leachate Recirculation and Bulking Agent

Wiharyanto OKTIAWANa, Ika Bagus PRIYAMBADAa, Purwono PURWONOb*
a Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Indonesia, 50275,
e-mail: w_oktiawan@yahoo.com
bCenter for Science and Technology, UIN Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Indonesia 57168
* corresponding author e-mail: purwono.ga@gmail.com

Real evidence of the Municipal Solid Waste (MSW) decomposition process is the emergence of pollutants as leachate, which has a chemical composition that is difficult to degrade (recalcitrant compounds) and causes pollution of water bodies. On the other hand, waste from the passive zone landfill is not utilized at all. The aim of this study was to determine the effect of adding solid waste from landfill passive zone as bulking agent to treat fresh leachate with a combination of the recirculation process. MSW + bulking agent (70%: 30%, v/v) was recirculated using fresh leachate with a flow rate of 1 L/min for 30 days. Reactor without recirculation and bulking agent was used as control. The leachate quality was analyzed on days 0, 3th, 7th, 14th, and 30th, while the MSW composition was controlled after being left for 365 days. The outcome of the results obtained from the experiment showed that the addition of bulking agent + recirculation accelerated the increase in leachate pH and the increment of COD reduction. On day 30th, the lowest TDS level presented 63,813.8 mg/L, the conductivity was 111,457.5 µS/cm, and the ammonia showed 72.5 mg/L produced from R3 (MSW + bulking agent + recirculation). The addition of bulking agents from passive landfill zones can reduce COD, TDS, conductivity and ammonium. On the 365th day, the water content of MSW in R3 was 76.8%, pH value get 7.7, EC value presented 43.4 mS/cm and volatile solid achieved 94.99%. The same increase occurred in the total Nitrogen at R3 from 0.23% to 0.95%. Meanwhile, the levels of P-Total and K-Total did not change significantly.

Keywords: leachate; recirculation; solid waste; bulking agent; COD, landfill, MSW.

 

Assessment of the extracted coffee oil valorisation to biodiesel

Valentína KAFKOVÁa, Petra ONDREJÍČKOVÁb
aAssociation Energy 21, Trnavská cesta 1033, 920 41 Leopoldov, Slovak Republic,
e-mail: 
kafkova@enviengroup.eu
bENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, Slovak republic

Spent coffee grounds are generated after coffee brewing or instant soluble coffee production. An intensified consumption of coffee beverages leads into increased generation of spent coffee grounds. Mostly this biowaste is disposed into landfills or burned in incinerators. Spent coffee grounds have the potential to be transformed into value-added compounds with their subsequent recovery while having the positive impact on reduction of landfilled SCG amount at the same time. Spent coffee grounds contain on average 15% of oil, meaning that 15% of lipidic share can be potentially valorised into biodiesel. Aim of this work is to investigate suitability of oil extracted from spent coffee grounds (SCG oil) for biodiesel production, by comparison of analyses of SCG oil and oils commercially used for biodiesel production. Results of performed analyses have determined the need for SCG oil purification, or additional removal of unsaponifiable matter (almost 15% of oil content) present in the oil. In terms of fatty acid profile, SCG oil is suitable for biodiesel production, with the most abundant fatty acids being C18:2 (linoleic acid) and C16:0 (palmitic acid), together representing ~ 75% of the fatty acid composition (more than 60% of the SCG oil composition, respectively). Further studies will focus on the transformation of SCG oil to biodiesel. The aim of the project is to provide comprehensive insight into valorisation of spent coffee grounds into value-added compounds.

Keywords: coffee oil, spent coffee grounds, coffee waste, biodiesel, valorisation