Více času na podstatné

WASTE FORUM 2/2022

 DOWNLOAD 

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Předmluva / Editorial

 62 

Pro autory / For authors

63

Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence
kontaminovaných míst

Old municipal waste landfills inventoried in the Contaminated Sites Registration System
Zdeněk SUCHÁNEK, Jaroslav ŘEŘICHA

 64 

Urban Waste: Challenges and Opportunities in Tourism Destinations
Komunální odpady: výzvy a příležitosti v cestovních destinacích
Marinela Krstinić NIŽIĆ, Zvonimira Šverko GRDIĆ, Stefani-Katarina Dilenardo ZAMLIĆ

 87 

Rozbor produkcie zmesového komunálneho odpadu vo vybraných obciach Slovenska
Communal waste production assessment in selected municipalities of Slovakia
Janka ŠEVČÍKOVÁ, Jana NEKYOVÁ, Pavol MIDULA, Marek DRÍMAL, Nikola BENKOVÁ

103

Výskum materiálového zhodnocovania komunálneho odpadu technológiou briketovania
Research of Municipal Waste Material Recovery by Briquetting Technology
Peter KRIŽAN, Ľubomír ŠOOŠ, Ľudovít KOLLÁT

116
Kofermentácia kuchynských odpadov na komunálnych ČOV – dobrý nápad (?)
Co-fermentation of food waste on municipal WWTP - a good idea (?)
Dóra VARJÚOVÁ, Katarína ČEGIŇOVÁ, Miloslav DRTIL, Štefan SOJKA, Igor BODÍK
133
Komerční prezentace / Commercial presentation
 
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2022 – 1. cirkulář
Research and Innovation Week for Practice and the Environment TVIP 2022 – Call for papers
 
146

 

WASTE FORUM 2/2022

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst

Zdeněk SUCHÁNEK, Jaroslav ŘEŘICHA
Česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 63, 101 00 Praha 10, Česká republika e-mail: zdenek.suchanek@cenia.cz
Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), naplněná ke konci roku 2021 v rámci Národní inventarizace kontaminovaných míst na počet 10 134 záznamů hodnocených kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, obsahuje mj. 4619 lokalit evidovaných jako typ „skládka TKO“. Tato část databáze spolu s doplňkovými informačními zdroji byla podrobena analýze z pohledu parametrů, jako jsou délka skládkování, datum uzavření skládky, velikost (plocha) skládky, lokalizace (územní reprezentativnost), stav poznatků o skládce, o její rizikovosti a o časové naléhavosti pro případná nápravná opatření.

Získaná historická i aktuální data o starých skládkách komunálního odpadu jsme interpretovali a použili pro přípravu kritérií multikriteriálního výběru hlavních typů starých skládek a konkrétních lokalit pro odběry vzorků a technické práce připravované v rámci následného výzkumného projektu. Výběr skládek pro odběry bude reprezentativní, pokud půjde o staré skládky komunálního odpadu, které se nacházejí v krajích Jihočeském, Jihomoravském, Středočeském a Kraji Vysočina, mají rozlohu nad 100 m2, jsou kategorie P a A, nebyla pro ně stanovena nápravná opatření, nemají zajištěné financování nápravných opatření, skládkovalo se na nich 5 až 55 let a skládkování bylo ukončeno v devadesátých letech.

Klíčová slova: odpady, skládky tuhého komunálního odpadu, komunální odpad, nelegální skládky, inventarizace kontaminovaných míst, evidence kontaminovaných míst, kritéria pro multikriteriální analýzu


Komunální odpady: výzvy a příležitosti v cestovních destinacích

Marinela Krstinić NIŽIĆ, Zvonimira Šverko GRDIĆ*, Stefani-Katarina Dilenardo ZAMLIĆ
Univerzita Rijeka, Fakulta cestovního ruchu a hotelnictví, Primorska 46, 51410 Opatija, Chorvatsko E-mail: marikn@fthm.hr, zgrdic@fthm.hr, stefani.dilenardo@gmail.com * korespondenční autor

Odpad lze vnímat jako problém životního prostředí, ale lze k němu také přistupovat jako ke zdroji využívanému k výrobě nového zboží. Evropská unie si ve svém právním rámci stanovila vysoké cíle v odpadovém hospodářství. Chorvatská republika jako člen EU bude muset stanovené požadavky respektovat. Hlavním cílem tohoto příspěvku je analyzovat nakládání s odpady v okresech po celém Chorvatsku se zvláštním důrazem na města a obce v oblasti Opatijské riviéry, a také sledovat množství komunálního odpadu produkovaného cestovním ruchem.

Opatijská riviéra je studijní oblastí tohoto výzkumu, protože obyvatelé a turisté ve městech vytvářejí stále více městského odpadu, který je úzce spojen s neudržitelnými modely spotřeby a výroby. Autoři v příspěvku používají různé metody, jako je analýza stávajícího stavu, pozorování a shromažďování, zpracování a interpretace sekundárních dat. Hlavním zdrojem dat jsou statistické výkazy a výkazy o hospodaření městských společností. Výzkumnou otázkou je, zda nárůst ukazatelů cestovního ruchu ovlivňuje nárůst odpadu v destinacích cestovního ruchu.

Autoři poukazují na potřebu změnit spotřebu a výrobu tak, aby občané produkovali méně odpadu a zároveň využívali odpad jako zdroj v procesu oběhového hospodářství. Nedostatečné nakládání s odpady přispívá ke znečištění životního prostředí, znečištění ovzduší a zintenzivnění klimatických změn. Výsledky ukazují, že analyzované destinace cestovního ruchu nezaznamenávají nárůst celkového odpadu i přes nárůst ukazatelů cestovního ruchu.

Příspěvek dokazuje, že složky sledované místní samosprávou vedou k většímu dodržování předpisů EU týkajících se odpadového hospodářství. Přínos příspěvku spočívá v poznání, že odpad ve městech má z hlediska ekologie a ekonomiky tři různé hodnoty – druhotné suroviny, energie a životní prostředí. Ve vědeckém smyslu článek přispívá k existující literatuře, zatímco v praktickém smyslu článek doporučuje osobám s rozhodovací pravomocí v místní samosprávě, že turistická města v oblasti Opatijské riviéry musí urychleně zavést model oběhového hospodářství, projít digitální transformací a implementovat tzv. „chytrá“ řešení. Všechny tyto projekty spadají do rámce stávajícího finančního období Evropské unie (2021 – 2027), což navíc poukazuje na důležitost těchto otázek. Příspěvek dále přispívá tím, že představuje a navrhuje řešení mnoha výzev, stejně jako zdůrazňuje prezentované turistické destinace jako příklady dobré praxe.

Klíčová slova: komunální odpad, oběhové hospodářství, destinace cestovního ruchu, město


Rozbor produkcie zmesového komunálneho odpadu vo vybraných obciach Slovenska

Janka ŠEVČÍKOVÁa, Jana NEKYOVÁb, Pavol MIDULAa,c, Marek DRÍMALa, Nikola BENKOVÁa
aUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia, Tajovského 40, Banská Bystrica, Slovenská republika
bEnvi-CARE GR s.r.o., Tolstého 5, Bratislava, Slovenská republika
cUniverzita Jana Evangelistu Purkyně, Centrum pokročilých separačních technik, Pasteurova 1, 400 01, Ústí nad Labem, Česká republika


Predkladaná práca sa zaoberá hodnotením produkcie zmesového komunálneho odpadu občanmi v 3 obciach: Jasenie, Sady nad Torysou a Klenovec, nachádzajúcich sa na území Slovenska. Hodnotenie zmesového odpadu prebiehalo podľa Opatrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2020 z 29. júla 2020 o metodike analýzy zmesového odpadu. Na základe prevedeného rozboru zmesového odpadu v jednotlivých obciach je možné poukázať na jeho zloženie, ktoré je dôležitým ukazovateľom pre obce a mestá z hľadiska nastavenia ich odpadového hospodárstva. V prípadoch, kde to bolo možné, sú ďalej dáta rozdelené na údaje zozbierané z lokalít, kde je individuálna bytová výstavba a dáta z komplexnej bytovej výstavby. Pre účely analýz sa súhrnne vyzbieralo 884,71 kg zmesového odpadu, pričom najväčší objem (387,70 kg) sa zozbieral v Klenovci. Kompostovateľné biologicky rozložiteľné odpady predstavovali najvyššie percentuálne zastúpenie (34,71 % v Sadoch nad Torysou, 48,80 % a 44,07 % v Klenovci), s výnimkou obce Jasenie, v ktorej najvyšší percentuálny podiel reprezentovala zložka nedotriediteľného zvyšku odpadu (31,02 %). Na základe týchto údajov je pre každú komoditu v odpade vypracované množstvo z ročnej produkcie zmesového komunálneho odpadu a finančné náklady, ktoré sú vynaložené za uskladnenie na skládke. Správnym triedením zmesového odpadu by Sady nad Torysou mohli eliminovať svoje ročné finančné náklady za zneškodňovanie odpadu o sumu 26 811,98 €, obec Jasenie by znížila svoje náklady o 6 184,81 € a obec Klenovec o 52 579,27 €. Z dosiahnutých výsledkov analýzy netriedeného zberu komunálneho odpadu v jednotlivých lokalitách sme spracovali návrh opatrení, ktoré prezentujú možnosti zlepšenia nakladania s odpadom v skúmaných lokalitách a taktiež sme zadefinovali možnosti úspory finančných prostriedkov, ktoré platia za réžiu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

Kľúčové slová: zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, separovaný zber, produkcia odpadu, analýza odpadu


Výskum materiálového zhodnocovania komunálneho odpadu technológiou briketovania

Peter KRIŽAN, Ľubomír ŠOOŠ, Ľudovít KOLLÁTH
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 81231, Bratislava, SR. E-mail: peter.krizan@stuba.sk


Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať možnosti mechanickej úpravy pre potreby materiálového zhodnocovania komunálnych odpadov a výsledky experimentálneho výskumu briketovania komunálneho odpadu. Cieľom daného výskumu je stanoviť vplyv materiálového zloženia a vplyv spôsobu lisovania na kvalitu tuhých biopalív. Merania sa realizovali s využitím mechanického a hydraulického briketovacieho lisu pri briketovaní komunálneho odpadu. Získané výsledky poukazujú na vhodnosť použitia mechanického princípu briketovania v porovnaní s hydraulickým princípom. Z pohľadu hodnôt hustôt brikiet sa najviac osvedčilo primiešať do komunálneho odpadu podrvený kartónový papier. Taktiež vplyvom pridania odpadových drevných pilín hustota brikiet narástla. Tieto biologické aditíva prispeli aj k lepšiemu previazaniu materiálových zložiek a k vytvoreniu kompaktného tvaru brikiet. Autori tiež v príspevku prezentujú nutnosť znalostí vplyvu konštrukcie stroja na výslednú kvalitu brikiet.

Kľúčové slová: briketovanie, komunálny odpad, hustota brikiet, pevnosť brikiet, mechanická úprava


Kofermentácia kuchynských odpadov na komunálnych ČOV – dobrý nápad (?)

Dóra VARJÚOVÁa, Katarína ČEGIŇOVÁa, Miloslav DRTILa, Štefan SOJKAb, Igor BODÍKa
aOddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: varjuovadora@gmail.com

bBIONERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava

Témou predkladanej práce je poukázať na pozitíva a negatíva kofermentácie kuchynských odpadov vo vyhnívacích nádržiach komunálnych ČOV. Primárnym cieľom procesu je zabezpečiť vhodné nakladanie s týmito odpadmi, ktoré je energeticky výhodné z hľadiska zvýšenej produkcie bioplynu. Na základe nami navrhnutých technologických a prevádzkových parametrov pre čistiareň odpadových vôd s celkovou kapacitou 90 000 ekvivalentných obyvateľov bol v programe MS Excel zostavený výpočtový program, ktorý popisuje vplyv prídavku kuchynských odpadov na vybrané parametre prevádzky vyhnívacej nádrže. V práci bol zároveň definovaný aj vplyv kuchynských odpadov na odtokové parametre na výstupe z čistiarne odpadových vôd, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomickú bilanciu prevádzky.

Kľúčové slová: bioplyn, ČOV, kofermentácia, kuchynské odpady.

WASTE FORUM 2/2022

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Old municipal waste landfills inventoried in the Contaminated Sites Registration System
Zdeněk SUCHÁNEK, Jaroslav ŘEŘICHA
Czech Environmental Information Agency, Moskevská 63, 101 00 Praha 10, Czech Republic e-mail: zdenek.suchanek@cenia.cz


The database of the Contaminated Sites Registration System, filled in at the end of 2021 as part of the National Inventory of Contaminated Sites for the number of 10,134 records of assessed contaminated and potentially contaminated sites, contains, amongst other data, 4,619 sites registered as a “Solid Municipal Waste Landfill” type. This part of the database, together with additional information sources, was analysed in terms of parameters such as landfilling duration, landfill closure date, landfill size (area), location (territorial representativeness), state of knowledge about the landfill, and its risk and time urgency for possible corrective measures. We interpreted the obtained historical and current data on old municipal waste landfills and used them for the preparation of criteria for multi-criteria selection of the main types of old landfills and the selection of specific sites for sampling and technical works, to be done within the subsequent research project. The selection of landfills for sampling will be representative in the case of old municipal waste landfills, which are located in the South Bohemian, South Moravian, Central Bohemian and Vysočina regions. They should have an area of more than 100 m2, be of categories P and A, not having any set corrective measures, with an absence of the financing of remedial measures, be landfilled between 5 to 55 years and their landfilling activities having been terminated in the 1990s.

Keywords: waste, municipal solid waste landfills, municipal waste, illegal landfills, inventory of contaminated sites, potentially contaminated sites, data and records of contaminated sites, criteria for multi-criteria analysis

Urban Waste: Challenges and Opportunities in Tourism Destinations
Marinela Krstinić NIŽIĆ, Zvonimira Šverko GRDIĆ*, Stefani-Katarina Dilenardo ZAMLIĆ
University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Primorska 46, 51410 Opatija, Croatia E-mail: marikn@fthm.hr, zgrdic@fthm.hr, stefani.dilenardo@gmail.com * corresponding author


Waste can be observed as an ecological problem, but it can also be approached as a resource used to manufacture new goods. The European Union has set high goals in waste management in its legal framework. The Republic of Croatia, as a member of the EU, will have to respect the set requirements. The main aim of this paper is to analyse waste management in counties across Croatia with special emphasis on the cities and municipalities in the Opatija Riviera area, as well as to monitor the amount of urban waste generated by tourism.

The Opatija Riviera is the study area of this research as the inhabitants and tourists in cities generate more and more urban waste, which is closely connected to unsustainable patterns of consumption and production. The authors use different methods in the paper such as analysis of the existing condition, observation, and the accumulation, processing and interpretation of secondary data. The main source of data is statistical reports and reports on the business conducted by municipal companies. The research question is whether an increase in tourism indicators affects an increase in waste in a tourism destination.

The authors indicate towards a need to change consumption and production in order for citizens to generate less waste, while at the same time using waste as a resource in the process of circular economy. Inadequate waste management contributes to environmental

pollution, air pollution and the intensification of climate change. The results show that the analysed tourism destinations do not record an increase in total waste despite an increase in tourism indicators. The paper proves that the observed units of local self-government are more actively adhering to EU regulations pertaining to waste management. The paper’s contribution lies in the knowledge that waste in cities has three different values in terms of ecology and economy – raw materials, energy and the environment. In the scientific sense the paper contributes to existing literature, while in the practical sense the paper advises decision-makers in units of local self-government that tourist cities in the Opatija Riviera area need to promptly implement the circular management model, undergo a digital transformation and implement smart solutions. All of these projects fall within the scope of the European Union’s next financial period (2021-2027), which additionally shows just how important these issues have become. The paper further contributes by presenting and proposing solutions to numerous challenges, as well as emphasizing the presented tourist destinations as examples of good practices.

Keywords: urban waste, circular economy, tourism destination, city

Communal waste production assessment in selected municipalities of Slovakia
Janka ŠEVČÍKOVÁa, Jana NEKYOVÁb, Pavol MIDULAa,c, Marek DRÍMALa, Nikola BENKOVÁa
aDepartment of Environmental Management, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia; e-mail: janka.sevcikova@umb.sk
bEnvi-CARE GR s.r.o. Tolstého 5, Bratislava, Slovakia;
cUniversity of Jan Evangelista Purkyne, Center for Advanced Separation Techniques, Pasteurova 1, 400 01, Ústí nad Labem, Czech Republic


The article is mainly focused on production of communal waste in urban areas of 3 municipalities: Jasenie, Sady nad Torysou, and Klenovec (all situated in Slovakia). The communal waste assessment was realized according to the low of Ministry of Environment of the Slovak Republic, Call N°1/2020 from 29th July 2020 about the methods of communal waste evaluation. Based on the presented complex assessment, it is possible to evaluate the composition of communal waste, which supports the understanding of waste management in selected municipalities. In selected cases, the specifications were diversified between the two categories: individual housing construction, and complex housing construction. In total, 884.71 kg of communal waste was collected, while the biggest amount (387.70 kg) was situated in Klenovec. Compostable biodegradable waste represented the highest percentage (34.71% in Sady nad Torysou, 48.80 % and 44.07 % in Klenovec), with the exception of the municipality Jasenie, where the highest percentage was represented by the non-separable waste components (31.02%). The obtained data presents the base material for studies of communal waste annual production, and financial costs needed for transport and dumping. With the application of appropriate separation, Sady nad Torysou could eliminate its annual financial costs for waste disposal by 26 811.98 €, the municipality of Jasenie would reduce its costs by 6 184.81 € and the municipality of Klenovec by 52 579.27 €. This study also presents an overview of suggested arrangements to improve and cost-reduce processes in the waste management at selected areas.

Keywords: mixed municipal waste, biodegradable waste, separate collection of waste, waste production, waste analysis

Research of Municipal Waste Material Recovery by Briquetting Technology
Peter KRIŽAN, Ľubomír ŠOOŠ, Ľudovít KOLLÁTH
Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Manufacturing Systems, Environmental Technology and Quality Management, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, Slovakia; E-mail: peter.krizan@stuba.sk


The aim of this paper is to present the possibilities of mechanical treatment for the material recovery of municipal waste purposes and the results of experimental research of municipal waste briquetting. The aim of the research is to determine the effect of the material composition and the effect of the densification method on the final quality of solid biofuels. The measurements were carried out using a mechanical and hydraulic briquetting press during the municipal waste briquetting. The obtained results indicate the suitability of usage the mechanical briquetting principle in comparison with the hydraulic principle. From the point of view of briquette density values, crushed cardboard paper was best solution as an additive material into municipal waste. Also due to the addition of waste wood sawdust, the density of briquettes increased. These biological additives have also contributed to better binding between material particles and to the creation of a compact briquette shape. The authors also would like to present the important knowledge about the machine design influence on the final quality of briquettes.
 
Keywords: briquetting, municipal waste, briquettes density, briquettes strength, mechanical treatment

Co-fermentation of food waste on municipal WWTP - a good idea (?)
Dóra VARJÚOVÁa, Katarína ČEGIŇOVÁa, Miloslav DRTILa, Štefan SOJKAb, Igor BODÍKa
aDepartment of Environmental Engineering, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovak republic e-mail: varjuovadora@gmail.com
bBIONERGY, a.s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava, Slovak Republic
 
The topic of the presented work is to point out the positives and negatives of co-fermentation of food waste in the digestion tanks of municipal WWTPs. The primary goal of the process is to ensure the appropriate management of this waste, which is energy efficient in terms of increased biogas production. Based on our proposed technological and operational parameters for a wastewater treatment plant with a total capacity of 90,000 population equivalent, a calculation program was compiled in the MS Excel program, which describes the impact of food waste addition on selected operating parameters of the digestion tank. The work also defined the impact of food waste on runoff parameters at the outlet of the wastewater treatment plant, which directly affect the economic balance of the operation.
 
Keywords: biogas, co-fermentation, food waste, WWTP