Více času na podstatné

WASTE FORUM 4/2022

DOWN LOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Předmluva / Editorial

2 52

Pro autory / For authors

2 53

Using unconsumed bakery products to produce top-fermented beer
Využití pekárenských vratků při přípravě svrchně kvašeného piva
Alan DYMCHENKO, Milan GERŠL, Tomáš GREGOR, Josef LOS
254
Biogas upgrading using a water-swollen composite polyamide membrane
Čištění bioplynu pomocí vodou nabobtnalé kompozitní polyamidové membrány
Petra WOJNAROVÁ, Panagiotis BASINAS, Jiří RUSÍN, Roman BURYJAN

263

Analysis of the amount of textile waste in mixed municipal waste in the Czech Republic between 2016 and 2021
Analýza množství textilního odpadu ve směsném komunálním odpadu v České republice mezi lety 2016 – 2021
Soňa Klepek JONÁŠOVÁ, Tereza ZOUMPALOVA, Bedřich MOLDAN
271
Udržitelnost a cirkularita módní produkce z pohledu českého spotřebitele a výrobce (průzkumy 2021)
Sustainability and circularity of fashion production from the perspective of the Czech consumer and producer (surveys 2021)
Jitka PUDIVÍTROVÁ, Hana DOLEŽALOVÁ
284
Cirkulární gastronomie v podmínkách ČR (spotřebitelská a firemní analýza)
Circular gastronomy in the Czech Republic (consumer and corporate analysis)
Barbora PECHOVÁ and Hana DOLEŽALOVÁ
297
Komerční prezentace / Commercial presentation
 
Cesta, jak podpořit ekoinovace, nová metodika ETV
The way to support eco-innovation, the new ETV metodology
Jiří ŠTUDENT
 
311

 

WASTE FORUM 4/2022

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Využití pekárenských vratků při přípravě svrchně kvašeného piva

Alan Dymchenko, Milan Geršl, Tomáš Gregor, Josef Los

Mendelova univerzita vBrně, Agronomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
e-mail: xdymchen@mendelu.cz, milan.gersl@mendelu.cz

Práce je zaměřena na problematiku související s oběhovým hospodářstvím gastronomických odpadů. Vybrané druhy tzv. pekárenských vratků byly použity jako surogace, tedy částečná náhražka sladu při výrobě piva, a to s cílem snížit množství pekárenských odpadů, a současně získat pivo nevšedního chuťového profilu. Bylo připraveno osm šarží svrchně kvašeného piva typu Red Ale a Porter s náhražkou sladu v rozmezí od 10 do 80 %, a dvě srovnávací šarže připravené pouze za použití sladu. Následně byly provedeny analýzy a senzorické hodnocení připravených piv. Nejlepšího hodnocení dosáhl vzorek se surogací 30 % sladu pšeničnožitným chlebem.

Klíčová slova: gastronomický odpad, pekárenské vratky, svrchně kvašené pivo, surogace

 

Čištění bioplynu pomocí vodou nabobtnalé kompozitní polyamidové membrány

Petra WOJNAROVÁ, Panagiotis BASINAS, Jiří RUSÍN, Roman BURYJAN

Institut environmentálních technologií, CEET, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, e-mail: petra.wojnarova@vsb.cz.

Rozsáhlá spotřeba energie spolu s předpokládanou nedostupností relativně levných paliv, jako je zemní plyn, zvýšily zájem o alternativní paliva s vysokou účinností. Pozornost se v poslední době přesunula na zlepšování kvality bioplynu a výrobu vysoce čistého biomethanu. Tato práce testovala vhodnost spirálově vinutého filtru, původně vyvinutého pro čištění vody, pro použití při zušlechťování bioplynu a prezentuje výsledky experimentů provedených za různých podmínek.

Filtr byl složen z membrány obsahující v horní části hydrofilní vrstvu tvořenou polyamidem. Vrstva pokrytá tenkým vodním filmem je transformována ve vysoce selektivní separátor schopný oddělit ve vodě rozpustné složky bioplynu, jako je CO2 a H2S, od nerozpustného methanu a vytvořit proud biomethanu vysoké čistoty. Za specifických podmínek byl získán proud plynu obsahující až 96 obj. % CH4.

Klíčová slova: bioplyn, čištění, upgrading, membránová separace, biomethan.

 

Analýza množství textilního odpadu ve směsném komunálním odpadu v České republice mezi lety 2016 – 2021

Soňa Klepek JONÁŠOVÁa, Tereza ZOUMPALOVAb, Bedřich MOLDANc

a Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, e-mail: sona.jonasova@gmail.com

b Institut Cirkulární Ekonomiky, Purkyňova 648/125, 621 00 Brno-Medlánky,
e-mail:
t.zoumpalova@gmail.com

c Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8
E-mail:
bedrich.moldan@czp.cuni.cz

Strategie EU pro udržitelný a cirkulární textil zveřejněná v březnu roku 2022 vytyčila cíl navrhnout závazné cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci textilního odpadu jako součást revize právních předpisů EU o odpadech plánovaného na rok 2024. Pro nastavení tak konkrétních cílů opětovného použití a recyklace textilu, včetně následného nadimenzování sběrných a recyklačních kapacit, je však nutné znát množství textilního odpadu dnes zastoupeného ve směsném komunálním odpadu (SKO). Tento článek proto sumarizuje výsledky rozborů 64 vzorků SKO realizovaných v ČR. Výsledky ukazují, že textilní odpad tvořil mezii lety 2016 až 2021 6,16 % SKO. Pro odhad celkového množtsví textilu v SKO pak byla využita konkrétně data mezi lety 2018 a 2020 (jelikož se jedná o data sjednocená mezi Českým statistickým úřadem a Ministerstvem životního prostředí). Dle těchto dat za pro tyto roky celkové množství textilu v SKO pohybovalo okolo 135 989 tun.

Článek tedy shrnuje aktuální výzvy pro nakládání s komunálním textilním odpadem v návaznosti na Strategii pro udržitelný textil v EU vydanou v březnu 2022 Evropskou komisí, definuje datovou mezeru ve znalostech množství textilního odpadu ve směsném komunálním odpadu v ČR a analyzuje potenciální množství textilního odpadu ve směsném komunálním odpadu. Ačkoliv výsledky reprezentují jen Českou republiku, mohou být cenným vstupem pro přesné nastavení cílů a vzorem pro obdobné analýzy realizované na území dalších zemí EU.

Konkrétně, údaje popisující současnou přítomnost textilu v SKO mohou být důležitým základem pro přístup založený na důkazech k návrhu a vytvoření sítě sběrných kontejnerů a služeb na textilní odpad před termínem v roce 2025, aby odrážely stávající množství textilního odpadu v SKO. Data lze také použít pro stanovení cílů pro sběr textilního odpadu, recyklaci a pro snižování podílu textilu na SKO. Článek současně ukazuje na běžnou praxi absence těchto dat a poukazuje na nutnost dalšího, podrobného výzkumu v této oblasti.

Klíčová slova: SKO – směsný komunální odpad, textilní odpad, analýza odpadů, analýza vzorků textilního odpadu v SKO, Strategie EU pro udržitelné textilie, metodika analýzy textilního odpadu

 

Udržitelnost a cirkularita módní produkce z pohledu českého spotřebitele a výrobce (průzkumy 2021)

Jitka PUDIVÍTROVÁ, Hana DOLEŽALOVÁ

Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, e-mail: dolezal@ef.jcu.cz

Módní průmysl je považován za druhé nejproblematičtější průmyslové odvětví, co se týče negativních environmentálních a etických dopadů. V této souvislosti se stává široce diskutovaným tématem udržitelná móda. Stále více oděvních firem transformuje své obchodní modely a posiluje své dodavatelské řetězce za účelem snížení vlivu módního průmyslu na životní prostředí a zlepšení socioekonomických podmínek ve výrobě. Cirkulární ekonomika je cestou, která může udržitelnost tohoto odvětví významně posílit. Zásadní je řešit udržitelnost módní produkce ve všech fázích životního cyklu tzv. „cradle to grave“: při získávání vstupních surovin, výrobě módních produktů, nákupu a užití módní produkce spotřebiteli až po využití na konci cyklu.

V průzkumech (1-7/2021) zahrnutých do grantového projektu GAJU 121/2020/S byl analyzován postoj českých spotřebitelů k udržitelné módě, konkrétně účastníků diskuzních skupin zaměřených na módu v online prostředí sociálních sítí. Ty se stávají v poslední době významným předmětem zájmu fashion marketingu. Zároveň byl realizován průzkum u českých módních výrobců sdružených v platformě vyrobeno-u-nas.cz. Oba průzkumy byly realizovány formou elektronického dotazování (CAWI). V příspěvku je prezentováno vyhodnocení základních okruhů otázek a závěry shrnující postoje k udržitelné/cirkulární módě.

Klíčová slova: Módní průmysl, fast fashion, cirkulární a udržitelná móda, marketing udržitelné módy, ekoznačení, udržitelná spotřeba.

 

Cirkulární gastronomie v podmínkách ČR (spotřebitelská a firemní analýza)

Barbora PECHOVÁ, Hana DOLEŽALOVÁ

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, e-mail: dolezal@ef.jcu.cz

Téma cirkulární ekonomiky postupně vstupuje do jednotlivých odvětví, včetně gastronomie. Gastronomické provozy často produkují významné množství obalových odpadů, gastroodpadu a spotřebovávají také významné množství vody a energie. Cirkulární ekonomika se snaží omezit jejich dopad na životní prostředí, zefektivnit provoz, a navíc jim může přinést i značné finanční úspory. Cirkulární gastronomický provoz cíleně předchází vzniku odpadu a efektivně využívá všechny své zdroje. Doposud realizované pilotní projekty byly zaměřené především na menší, zejména kavárenské provozy. Potřebný dopad však lze očekávat při aplikaci napříč všemi gastronomickými provozy.

V rámci grantového projektu GAJU 121/2020/S byly realizovány průzkumy zaměřené na vybrané gastronomické provozy a spotřebitele, kteří stravovací služby využívají. Byl zvolen vždy jeden zástupce za každý základní typ stravovacího zařízení, konkrétně se respondenty staly restaurace (provozovny základního stravování), bistra (provozovny doplňkového stravování) a kavárny (provozovny společensko-zábavní). Firemní průzkum se věnoval udržitelnému výběru surovin, nastavení odpadového managementu a udržitelnému provozu. Základními tématy spotřebitelského průzkumu byly postupně povědomí o cirkulárních gastronomických provozech, nedojedené jídlo, jednorázové plasty využívané v gastronomii, využití znovupoužitelných obalů pro odnos jídla/nápoje s sebou a postoj k aplikaci vybraných principů cirkulární ekonomiky v gastronomických provozovnách. Společná témata umožňují vyhodnotit jednotlivé okruhy cirkulární gastronomie jak z pohledu provozovatelů, tak i jejich zákazníků. Pro hodnocení firem z pohledu cirkularity byl navržen soubor environmentálně-sociálně-ekonomických kritérií.

Klíčová slova: Cirkulární ekonomika, cirkulární gastronomie, udržitelná spotřeba, udržitelný výběr surovin, udržitelný odpadový management, obalové odpady, gastroodpad, udržitelný provoz, vícekriteriální hodnocení gastroprovozoven.

 

Komerční prezentace

Cesta, jak podpořit ekoinovace, nová metodika ETV

Jiří ŠTUDENT

České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 25, 100 00 Praha 10-Vršovice, Česká republika, e-mail: student@cemc.cz, tel.: +420 602 617 614

Od roku 2014 se České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC) zabývá evropskou metodikou ETV (Environment Technology Verification) na podporu ekoinovací. Proč tato metodika vznikla, v jakých případech jí lze využít, její současná podoba, přínosy, které se od ní dají očekávat a organizační struktura vytvořená EK pro zabezpečení procesu. Inspekční orgán č. 4055 CEMC ETVCZ je zatím jedinou organizací, která je akreditována na provádění ověřovacího procesu na území ČR a SR.

Klíčová slova: inovace, ekoinovace, hodnocení, verifikace, ETV, inspekční orgán

 

 

 

WASTE FORUM 4/2022

  DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Using unconsumed bakery products to produce top-fermented beer

Alan Dymchenko, Milan Geršl, Tomáš Gregor, Josef Los

Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: xdymchen@mendelu.cz, milan.gersl@mendelu.cz

The present paper focuses on matters related to gastronomic waste management by circular practices. Selected types of bakery returns were used as a substitution, i.e. a partial substitute for malt in beer production, to reduce the amount of bakery waste while obtaining a beer with an unusual taste profile. Eight batches of top-fermented Brown Ale and Porter were prepared with malt substitution (ranging from 10% to 80%) and two control batches using malt only. Subsequently, analysis and sensory evaluation of the prepared beers were carried out. The best rating was achieved by the sample in which 30% of malt was substituted with wheat-rye bread.

Keywords: Food waste, bakery waste, beer, top-fermented beer, substitution with bread

 

Biogas upgrading using a water-swollen composite polyamide membrane

Petra WOJNAROVÁ, Panagiotis BASINAS, Jiří RUSÍN, Roman BURYJAN

Institute of Environmental Technology, CEET, VSB - Technical University of Ostrava,
17. Listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba 708 00, Czech Republic,
e-mail:
petra.wojnarova@vsb.cz, panagiotis.basinas@vsb.cz, jiri.rusin@vsb.cz., buryjan@gascontrol.cz

The broad energy consumption together with the foreseen unavailability of low-cost fuels like natural gas in the near future has increased the interest for alternative fuels of high efficiency. The attention has recently shifted to the improvement of biogas quality and the generation of high purity biomethane. This work tested the suitability of a coil filter initially developed for water cleaning to be used in biogas upgrading and presents results of the performed experiments at various conditions. The filter was composed of a membrane containing at the top a hydrophilic layer made of polyamide. The layer when covered by a thin water film is transformed in a highly selective separator able to separate the water-soluble components of biogas such as CO2 and H2S from the non-soluble methane and produce a biomethane stream of high purity. A gas stream containing up to 96 vol. % of CH4 was obtained under specific conditions.

Keywords: biogas, upgrading, gas mixture, membrane separation, biomethane.

 

Analysis of the amount of textile waste in mixed municipal waste in the Czech Republic between 2016 and 2021

Soňa Klepek JONÁŠOVÁa, Tereza ZOUMPALOVAb, Bedřich MOLDANc

a Charles University, Faculty of Humanities, Pátkova 2137/5, 182 00 Prague 8, Czech Republic, e-mail: sona.jonasova@gmail.com

b Institut Cirkulární Ekonomiky, Purkyňova 648/125, 621 00 Brno-Medlánky, Czech Republic, e-mail: t.zoumpalova@gmail.com

c Charles University, Faculty of Humanities, Pátkova 2137/5, 182 00 Prague 8, Czech Republic, E-mail: bedrich.moldan@czp.cuni.cz

The EU strategy for sustainable and circular textiles, published in March 2022, sets out the aim to propose binding targets in preparation for the reuse and recycling of textile waste as a part of the revision of EU legislation on waste planned for 2024. However, to set such specific targets for textile reuse and recycling, including the subsequent scaling up of collection and recycling capacities, it is necessary to know the amount of textile waste currently present in mixed municipal waste (MMW). This article thus summarises the results of the analyses of 64 MMW samples performed in the Czech Republic. The results show that textile waste amounted to 6.16% MMW in 2016 – 2021. To estimate the total amount of textiles in MMW, the specific data between 2018 and 2020 was used (as these data are unified between the Czech Statistical Office and the Ministry of the Environment). Based on the data for this period, the total textile volume in MMW amounted to approx. 135,989 tons.

Therefore, the article summarises the current challenges for municipal textile waste management following the EU strategy for sustainable and circular textiles published in March 2022 by the European Commission, defines the data gap in the knowledge of the amount of textile waste in MMW in the Czech Republic, and analyses the possible amount of textile waste in MMW. Although the results only represent the Czech Republic, they can be a valuable input for accurate target setting and as a model for similar analyses performed in other EU countries. Specifically, having data describing the current presence of textile in MMW can form an important base for an evidence-based approach to the design and creation of a network of textile waste collection containers and services prior to the 2025 deadline, in order for it to reflect the existing amounts of household waste. The data can also be used to set targets for textile waste collection, recycling and for reductions of the share of textile in MMW. At the same time, the article indicates that the absence of such data is common, and points to the need for further detailed research in this field.

Keywords: MMW – mixed municipal waste, textile waste, waste analysis, analysis of textile waste samples in MMW, EU Strategy for sustainable textiles, methodology for analysis of textile waste

 

Sustainability and circularity of fashion production from the perspective of the Czech consumer and producer (surveys 2021) (in Czech)

Jitka PUDIVÍTROVÁ, Hana DOLEŽALOVÁ

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, e-mail: dolezal@ef.jcu.cz

The fashion industry is considered the second most problematic industry in terms of negative environmental and ethical impacts. In this context, sustainable fashion is becoming a widely debated topic. More and more clothing companies are transforming their business models and strengthening their supply chains to reduce the environmental impact of the fashion industry and improve socio-economic conditions in manufacturing. The circular economy is a path that can significantly strengthen the sustainability of the sector. It is essential to address the sustainability of fashion production at all stages of the life cycle so-called "cradle to grave": in the acquisition of feedstock, the manufacture of fashion able products, the purchase and use of fashion able produce by consumers up to the end of the cycle. 

In the surveys (1-7/2021) included in the GAJU 121/2020/S grant project, the attitude of Czech consumers to sustainable fashion, namely participants of discussion groups focused on fashion in the online environment of social networks, was analysed. These have recently become a major focus of fashion marketing. At the same time, a survey of Czech fashion producers affiliated with the platform Vyrobeno-u-nas.cz was carried out. Both surveys were conducted in the form of electronic polling (CAWI). The paper presents an evaluation of basic question circuits and conclusions summarizing attitudes towards sustainable/circular fashion.

Keywords: Fashion industry, fast fashion, circular and sustainable fashion, marketing sustainable fashion, eco-labelling, sustainable consumption.

 

Circular gastronomy in the Czech Republic (consumer and corporate analysis)
(in Czech)

Barbora PECHOVÁ and Hana DOLEŽALOVÁ

Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, Czech Republic, e-mail: dolezal@ef.jcu.cz

The theme of circular economy is gradually entering individual sectors, including gastronomy. Gastronomic operations often produce significant amounts of packaging waste, gastro-waste and also consume significant amounts of water and energy. The circular economy seeks to limit their environmental impact, make operations more efficient, and can also generate substantial financial savings. Circular gastronomic operations specifically prevent waste production and use all their resources efficiently. The pilot projects carried out so far have mainly focused on smaller, especially cafe operations. However, the necessary impact can be expected when applied across all gastronomic establishments.

As part of the GAJU 121/2020/S grant project, surveys were carried out focusing on selected gastronomic operations and consumers who use catering services. One representative was chosen for each basic type of catering establishment, namely restaurants (basic catering establishments), bistros (complementary catering establishments) and cafes (socio-entertainment establishments) became respondents. The company survey focused on sustainable raw material selection, waste management settings and sustainable operations. The basic themes of the consumer survey were gradually awareness of circular gastronomic operations, unfinished food, disposable plastic used in gastronomy, the use of reusable packaging for taking food/drink with you, and an attitude to the application of selected principles of circular economy in gastronomic establishments. Common themes make it possible to evaluate individual circuits of circular gastronomy from the point of view of both operators and their customers. A set of environmental-socio-economic criteria has been proposed to evaluate companies from the perspective of circularity.

Keywords: Circular economy, circular gastronomy, sustainable consumption, sustainable selection of raw materials, sustainable waste management, packaging waste, gastro waste, sustainable operation, multi-criteria assessment of gastro establishments.

 

Commercial presentation

The way to support eco-innovation, the new ETV methodology (in Czech)

Jiří STUDENT

Czech Ecological Management Center, z.s., 28. pluku 25, 100 00 Prague 10-Vršovice, Czech Republic, e-mail: student@cemc.cz

Since 2014, the Czech Ecological Management Center, z.s. (CEMC) deals with the European ETV (Environment Technology Verification) methodology to support eco-innovation. Why this methodology was created, in which cases it can be used, its current form, the benefits that can be expected from it and the organizational structure created by the EC to secure the process. Inspection body No. 4055 CEMC ETVCZ is currently the only organization that is accredited to carry out the verification process in the territory of the Czech Republic and Slovakia.

Keywords: innovation, eco-innovation, evaluation, verification, ETV, inspection body