Více času na podstatné

WASTE FORUM 2015, 1, str. 1 - 53

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

OBSAH  
Úvodní slovo šéfredaktora 3
Pro autory 3
Stabilization/solidification of selenium-containing waste
Stabilizace/solidifikace odpadu obsahujícího selen

Vratislav BEDNAŘÍK, Štěpán VINTER, Dana NOHÁLOVÁ
4
Optimalizace podmínek vodné extrakce antokyanů z révových výlisků pro účely ekologického barvení textilií
Optimizing conditions for aqueous extraction anthocyanins from blue grape pomace for ecological textile dyeing

Hana KŘÍŽOVÁ
11
Možnosti využití odpadu z výroby bramborových lupínků k výrobě bioplynu
Possibilities of using waste from the production of potato chips to produce biogas
Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Jiří RUSÍN
20
Možnosti využití odpadu z výroby instantních polévek
Possible use of the waste from the instant soup production
Barbora GRYCOVÁ, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Jiří RUSÍN, Adrian PRYSZCZ
26
Laboratorní studie pyrolýzy farmaceutického odpadu
Laboratory study of pyrolysis of pharmaceutical waste
Barbora GRYCOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Adrian PRYSZCZ, Miroslav KALOČ
33
Pyrolýza dehtových úsad
Pyrolysis of tar deposits
Adrian PRYSZCZ, Ivan KOUTNÍK, Barbora GRYCOVÁ, Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Pavel VDOVIČÍK
39
Technologie pro udržování čistoty teplosměnných ploch ve spalovacích zařízeních
Technology for maintaining the cleanlinness of heat transfer surfaces in combustion plants
Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Adrian PRYSZCZ, Kateřina KAŠÁKOVÁ
45
Ověřování environmentálních technologií v České a Slovenské republice - příležitost pro inovátory
Evžen ONDRÁČEK
53


 

WASTE FORUM 2015, 1, str. 1 - 53

DOWNLOAD

IN DEX

SOUHRNY

ABSTRACTS


Stabilizace/solidifikace odpadu obsahujícího selen
Vratislav BEDNAŘÍK, Štěpán VINTER, Dana NOHÁLOVÁ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, 762 72 Zlín, e-mail: bednarik@ft.utb.cz
Práce se zabývá stabilizací/solidifikací nebezpečného odpadu pocházejícího z výroby hořčíkových slitin. Tento odpad obsahuje vysoké množství rozpustných sloučenin selenu a dalších anorganických solí, zejména chloridů a nelze jej ukládat ani na skládku nebezpečného odpadu. Stabilizace/solidifikace tohoto odpadu pomocí samotného portlandského cementu není dostačující z důvodu vysoké koncentrace selenu ve výluhu. Vyluhovatelnost selenu je v této studii snižována přídavkem technického síranu železnatého, známého jako zelená skalice, vznikajícího jako vedlejší produkt výroby titanové běloby. Přijatelných výsledků bylo dosaženo v případě solidifikační směsi sestávající z 50 % odpadu, 30 % cementu a 20 % zelené skalice. Takto stabilizovaný a solidifikovaný odpad splňuje kritéria vyluhovatelnosti pro ostatní odpady, přičemž odhad nákladů ukazuje také ekonomickou výhodnost navrženého postupu.
Klíčová slova: nebezpečný odpad, stabilizace/solidifikace; selen; portlandský cement; síran železnatý

Optimalizace podmínek vodné extrakce antokyanů z révových výlisků pro účely ekologického barvení textilií
Hana KŘÍŽOVÁ
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, e-mail: hana.krizova@tul.cz
Cílem této práce bylo nalézt optimální podmínky vodné extrakce antokyanů z výlisků z modré révy, které mohou být dále použity jako přírodní barvivo pro barvení textilií. Byla testována metoda kontinuální i lázňové extrakce a dále různá teplota, doba extrakce a poměry hmotnosti extrahovaného materiálu a objemu vody, s cílem maximalizovat obsah extrahovaných antokyanů v získané vodní lázni, která by následně sloužila jako lázeň barvicí.
Klíčová slova: výlisky, modrá réva, antokyany, vodná extrakce, přírodní barviva.

Možnosti využití odpadu z výroby bramborových lupínků k výrobě bioplynu
Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Jiří RUSÍN
VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba 708 33, tel. +420 597 326 431, e-mail: katerina.chamradova@vsb.cz
Ing. Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba 708 33, tel. +420 597 326 132, e-mail: jiri.rusin@vsb.cz

Příspěvek uvádí výsledky modelové anaerobní kofermentace hovězí kejdy s bioodpadem z výroby bramborových lupínků. Pro kontinuální test byl použit fermentor o reakčním objemu 0,06 m3. Test byl rozdělen na čtyři období. V prvním období činil obsah lupínků ve vstupní směsi s kejdou 10 % hm., ve druhém období činil 20 % hm, ve třetím období byla kejda nahrazena vodou a obsah lupínků činil 20 % hm. Ve čtvrtém období obsahovala vstupní směs s vodou 30 % hm. lupínků.
Potvrzeno bylo, že zmíněný odpad z potravinářského průmyslu je hodnotným bioplynovým substrátem. Nejvyšší měrné produkce methanu z lupínků (0,465 mN3.kg-1 respektive 0,494 mN3.kgVS-1) bylo dosaženo v období C, tedy při fermentaci samostatně, již bez hovězí kejdy, při době zdržení 86 dnů a zatížení 2,0 kgVS.m-3.d-1. Při zvýšení zatížení na 2,7 kgVS.m-3.d-1 produkce poklesla na hodnotu 0,376 mN3.kg-1 .
Klíčová slova: bramborové lupínky, hovězí kejda, kofermentace, bioplyn

Možnosti využití odpadu z výroby instantních polévek
Barbora GRYCOVÁ, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Jiří RUSÍN, Adrian PRYSZCZ
VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: barbora.grycova@vsb.cz, katerina.chamradova@vsb.cz, jiri.rusin@vsb.cz, adrian.pryszcz@vsb.cz
Bioodpady z potravinářského průmyslu (zejména suroviny nevhodné k lidské spotřebě) je možno ve většině případů označit za vysoce koncentrované a hodnotné suroviny pro výrobu bioplynu a další procesy. Příspěvek prezentuje úvodní laboratorní experimenty pyrolýzy a zplyňování bioodpadu z výroby instantních polévek a výsledky semikontinuální mezofilní anaerobní kofermentace tohoto bioodpadu s hovězí kejdou. Bioodpad poskytla firma Vitana, a.s. Byšice. Typická týdenní produkce tohoto bioodpadu ve firmě se pohybuje v jednotkách tun.
Klíčová slova: bioodpad, anaerobní kofermentace, pyrolýza, zplyňování, plynová chromatografie

Laboratorní studie pyrolýzy farmaceutického odpadu
Barbora GRYCOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Adrian PRYSZCZ, Miroslav KALOČ
VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: barbora.grycova@vsb.cz, ivan.koutnik@vsb.cz, adrian.pryszcz@vsb.cz, miroslav.kaloc@vsb.cz
Výroba léčiv patří dlouhodobě k velmi perspektivním odvětvím. Kromě očekávaného demografického vývoje v České republice ji posiluje i trend růstu spotřeby léků v celé populaci. Tento trend se s velkou pravděpodobností v příštích letech nezastaví. Ve farmaceutickém průmyslu vzniká celá řada odpadů, které jsou vzhledem k jejich složení, vlastnostem a také legislativním požadavkům převážně spalovány ve spalovnách nebezpečných odpadů. Jen malé procento odpadů lze recyklovat a z tohoto důvodu je velmi náročné vybrat vhodné druhy a způsoby jejich využití. Významnou skupinu z hlediska množství vznikajících odpadů představují obalové materiály léčiv. Tento příspěvek prezentuje úvodní laboratorní experimenty pyrolýzy vybraného farmaceutického odpadu na konečnou teplotu 800 °C. Po pyrolýze byla provedena hmotnostní bilance výsledných produktů, off-line rozbor pyrolýzního plynu a hodnocení tuhého a kapalného produktu. Plyn z pyrolýzních experimentů byl zachycován diskontinuálně za různých procesních teplot do skleněných vzorkovnic a metodou plynové chromatografie byly analyzovány jeho vybrané složky (methan, ethen, propan, vodík a oxid uhelnatý). Maximální koncentrace vodíku v pyrolýzním plynu byla analyzována do 15 % obj., koncentrace oxidu uhelnatého dosahovala 37 % obj. a koncentrace sumy měřených uhlovodíků byly naměřeny do 10 % obj.
Klíčová slova: pyrolýza, plynová chromatografie, farmaceutický odpad

Pyrolýza dehtových úsad
Adrian PRYSZCZ, Ivan KOUTNÍK, Barbora GRYCOVÁ, Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Pavel VDOVIČÍK
VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba 708 33, e-mail: adrian.pryszcz@vsb.cz, ivan.koutnik@vsb.cz, barbora.grycova@vsb.cz, veronika.blahuskova@vsb.cz, pavel.vdovicik@vsb.cz
Odstraňování nebo konverze dehtů je považována za technologicky velmi náročný problém. Dehty mají tendenci podléhat polykondenzačním a polymeračním reakcím za vzniku vysokomolekulárních látek, jež mohou způsobovat zanesení potrubí nebo tepelných výměníků takzvanými dehtovými úsadami. Hlavním cílem tohoto článku bylo ověřit možnost termického zpracování dehtových úsad pomocí pyrolýzy. Pro experimentální část byly vybrány dehtové úsady ze zásobníků pro dehty. Byly provedeny vstupní analýzy dehtových úsad, elementární, termogravimetrická a kalorimetrická analýza. Po provedení vstupní charakterizace byl vzorek pyrolyzován v nerezové retortě na konečnou teplotu 800 °C při rychlostech ohřevu 10, 15 a 20 °C/min. Po pyrolýze byla provedena hmotnostní bilance procesu. Složení pyrolýzního plynu bylo stanoveno off-line pomocí plynové chromatografie.
Klíčová slova: pyrolýza, pyrolýzní plyn, dehet, dehtové úsady.

Technologie pro udržování čistoty teplosměnných ploch ve spalovacích zařízeních
Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Adrian PRYSZCZ, Kateřina KAŠÁKOVÁ
VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33; e-mail: veronika.blahuskova@vsb.cz, adrian.pryszcz@vsb.cz, katerina.kasakova@vsb.cz
Problematika čištění teplosměnných ploch spalovacích prostor energetických zařízení se stále intenzivně řeší u nás i v zahraničí. Technologie francouzské společnosti A. I. T. DRIVEX (www.drivex.fr) jsou vyvíjeny a v praxi aplikovány již řadu desetiletí. Jde o preventivní technologie používané za provozu i při odstávkách zařízení. Preventivní technologie používají jako prostředek tekuté reagenty, které jsou do spalovacího prostoru za provozu periodicky vstřikovány. Součástí aplikace je vždy předem připravený projekt, řešící umístění vstřikovacích trysek do spalovacího prostoru i na cestě spalin. Francouzská společnost A. I. T. DRIVEX je vlastníkem know-how.
Článek uvádí výsledky testování použití reagentu GEPERSUITE C. F. společnosti A. I. T. DRIVEX v elektrárně D´HERSERANGE ve Francii. Cílem testu je zhodnocení přínosu a výhod aplikované technologie na kotli elektrárny při plném provozu. Výsledky jednoznačně vykazují, že užití reagentu GEPERSUITE C. F. je výhodné jak z ekonomického, tak z technického hlediska.
Tyto technologie při minimálních investičních i provozních nákladech vedou nejen ke zvyšování účinnosti kotlů, ale především prodlužují dobu provozní kampaně a přispívají k ochraně životního prostředí.
Klíčová slova: elektrárna D´HERSERANGE, reagent GEPERSUITE C. F., spalovací kotel, čištění úsad

WASTE FORUM 2015, 1, str. 1 - 53

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 


Dyeing of woollen and polyamide fabrics by beetroot waste from cannery
Hana KŘÍŽOVÁ, Jakub WIENER
Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec
Dyeing of woollen and polyamide fabrics by beetroot waste from cannery
Key words: beetroot, betalains, betacyanins, betaxanthins, dyeing, wool, polyamide, alum.

Pyrolysis of waste plastics from old vehicles (in Slovak)
Elena HÁJEKOVÁa, Boris JAMBORa, Tomáš ONDROVIČa, Marcela HADVINOVÁa, Roman FEKETEb
a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava,
b Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námeste slobody 17, 811 06 Bratislava, e-mail: elena.hajekova@stuba.sk, boris.jambor@stuba.sk, t.ondrovic@gmail.com, marcela.hadvinova@stuba.sk, roman.fekete@stuba.sk

The paper presents the first results obtained during the preparation of automotive fuel components through pyrolysis of waste plastics from old vehicles. Crushed automotive parts made of polyolefins - polyroplylene and high density polyethylene (dashboards, interior linings of cars, bumpers) were pyrolyzed at 400-450 ° C in a laboratory reactor. Material balance of gaseous, liquid and solid products was determined. The liquid products from depolymerization were distilled into a fraction corresponding with its boiling range to gasoline and a fraction in the boiling range of diesel fuel. The detailed composition of gaseous products was set together with selected properties of liquid pyrolysis products to assess their applicability as motor fuel.
Key words: pyrolysis, old vehicles, plastics, waste polyalkenes

Antifreeze recycling technology (in Czech)
Jan KINČLa, Tomáš KOTALAa, Maxim KRYŽANOVSKÝb
a MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: jan.kincl@membrain.cz
b MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Vysočany

Used antifreeze from cooling systems of combustion engines and from building heating systems can be cleaned and reused by proposed technology. All additives (anticorrosive, buffer) and all other impurities (suspended particles, oils) and degradation products (organic acids, heavy metals) are removed by combination of electrodialysis with proper chemical and mechanical pretreatment. Produced glycol based water solution can be used as the main raw material for production of engine antifreeze and HVAC (heat, ventilation, air-conditioning) heat transfer liquids just by addition of small amount of concentrated glycols and the same additives (anticorrosive, buffering) as for the standard production. Glycol reuse instead of their discharge have a positive impact both on economy and on ecology of antifreeze production.
Keywords: glycol, antifreeze, reuse, electrodialysis, membrane, separation

Utilization of bottom ash from municipal solid waste incineration (in Czech)
Michal ŠYCa, Petra KAMENÍKOVÁa, Aneta KRAUSOVÁa, b, Tomáš BALOCHc, Boleslav ZACHa, Michael POHOŘELÝa,b, Karel SVOBODAa, Miroslav Punčochářa
a Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Laboratoř procesů ochrany prostředí, Rozvojová 1/135, 165 02 Praha 6 - Suchdol ,e-mail: syc@icpf.cas.cz,
b VŠCHT v Praze,Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice,
c Pražské služby, a.s., ZEVO Malešice, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10.

Bottom ash from municipal solid waste incineration contains valuable components which can be recycled as secondary materials, such as ferrous (5-13 %) and non-ferrous metals (2-5 %), some of rare earth elements, glass (15-30 %), and mineral fraction reusable in construction industry (50-70%). The bottom ash composition corresponds to the composition of incinerated waste, therefore is highly variable depending on the location and season. This paper presents an overview of recovery methods and the composition of bottom ash determined in samples obtained from MSWI plant in Prague.
Keywords: MSWI, bottom ash, material recovery, non-ferrous metals.

Influence of addition of waste basalt and glass fibre on concrete properties (in Czech)
Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz
The paper describes a research on utilization of wastes from a production technology of mineral basalt and glass fibre wool to a concrete mixture. The paper complements the one presented in the last year, when an addition of basalt fibre to a wet concrete mixture was evaluated. In the next stage of the research an addition of glass fibre to a matrix was verified. In this paper we present a comparison of physical-mechanical properties and durability of concretes with a content of glass and basalt fibre.
Keywords: waste from production, mineral fibre, glass fibre, concrete vibro-pressed shaped elements

Treatment of steel plant dust by stabilization/solidification method (in Czech)
Jiří HENDRYCHa, Jiří KROUŽEKa, Daniel RANDULAa, Pavel ŠPAČEKb, Václav DURĎÁKa, Andrea SÝKOROVÁa
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: Jiri.Hendrych@vscht.cz
b CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5, e-mail: spacek@chemcomex.cz

The work is focused on the realization and assessment of the stabilization/solidification tests applied on the steel plant dust according to different recipe mixtures using different binders and dust/binders ratios. Water leachates of input waste and solidificates were prepared and analyzed according to standard procedures and mechanical strength of testing specimens was measured. Together with leachate and strength characteristics of solidificates the cost estimation of mixtures was performed.
Keywords: Stabilization, solidification, steel plant dust, leachability, mechanical strength

HAZOP analysis of the movement of 200 liter drums on a roll way in the processing of waste (in Czech)
Štěpán SVOBODAa, Petr TRÁVNÍČEKb, Luboš KOTEKc, Jan MAREČEKb, Bořivoj GRODAb
a CHEMCOMEX Praha, a.s., Department of Research and Development, Elišky Přemyslovny 379, Praha 5 - 156 00 Zbraslav, Czech Republic, e-mail: svoboda@chemcomex.cz.
b Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: petr.travnicek@mendelu.cz, jan.marecek@mendelu.cz, borivoj.groda@mendelu.cz.
c University of Technology Brno, Institute of Production Machines, Systems and Robotics, Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic, e-mail: kotek.l@fme.vutbr.cz.

The aim is to identify risks in moving 200 liters barrels on segmental driven roller conveyor. Segmented roller conveyor is part of many devices and their proper functioning is essential not only in terms of equipment uptime, but also safety (eg. filling of drums of hazardous chemicals or wastes where the collision spills may occur these substances and health hazards operator). For these reasons it is important that the risk for the roller conveyor has been identified, which is a prerequisite to subsequently be reduced to acceptable levels by security measures. For risk identification was used systematic method HAZOP. Are described the proposed measures to minimize identified risks.
Keywords: HAZOP, roller conveyor, design, operation

Practical application of photochemical and photocatalytic processes for the treatment of the contaminated water (in Czech)
Pavel MAŠÍNa, Radim ŽEBRÁKa, Petr KLUSOŇb, Olga ŠOLCOVÁb
a Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
b Ústav chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 135/1, 165 02 Praha 6, e-mail: masin@dekonta.cz

This contribution deals with utilization of photochemical H2O2/UVC and photocatalytic TiO2/UV oxidation in pilot scale treatment of the contaminated groundwater and wastewater. Photochemical oxidation was tried on destruction of some compounds from production of aniline (benzene, aniline, nitrobenzene) in groundwater. Photocatalytic oxidation TiO2/UV was tested on destruction of some endocrine disruptors in water outlet from wastewater treatment plant. Both technologies have shown highs efficiencies of pollutant decontamination, photochemical technology H2O2/UVC shows higher efficiency then photocatalytic method.
Keywords: Photochemical oxidation H2O2/UVC, photocatalytic oxidation TiO2/UV, pilot scale unit, aromatic nitrocompounds, endocrine disruptors

Removal of hexavalent chromium from water under different conditions (in Czech)
Andrea SÝKOROVÁ, Jiří HENDRYCH
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6; e-mail: andrea.sykorova@vscht.cz
Tato práce se zaměřuje na studium a optimalizaci podmínek při odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod. V praxi je průběh zpracování odpadních vod kontrolován z hlediska odezvy pH a ORP elektrod, jejichž signál je závislý na přítomnosti přebytku redukčního činidla, což má za následek jeho vysoké spotřeby. Pohled na průběh procesu z hlediska chemismu by mohl pomoci snížit množství používaného redukčního činidla a racionalizovat celý proces sanace odpadních vod kontaminovaných Cr (VI) a tím i snížit náklady s touto metodou spojené. Získaná data z provedených vsádkových pokusů budou sloužit jako vstupní data pro simulaci kontinuálního režimu.
Klíčová slova: šestimocný chrom, odpadní vody, pH, chemismus reakce

Mobile flood barrier ecological, cheap, effective (in Slovak)
Ľubomír ŠOOŠ, Juraj ONDRUŠKA, Iveta ONDEROVÁ, Viliam ČAČKO
Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR, e-mail: juraj.ondruska@stuba.sk, lubomir.soos@stuba.sk
This contribution describes developments in the area of plastic recycling aimed at the reuse of waste materials for the manufacture of a useful product. Throughout development of the concept "modular flood barrier structure", the recovery of plastic materials was assessed, primarily, plastic waste from automobiles and industry. For the modular design of the structure a utility model was prepared In terms of the type and composition of source material, polypropylene (PP) and polyethylene (PE) were the materials chosen. When designing the geometry and constructing the barrier, the first stage was to design the structure based on the shape of unified blocks made from PP and PE. These unified blocks were designed in Slovakia at Chemosvit Environchem, a.s. but are also available internationally. In cooperation with Chemosvit, the focus was to produce blocks made from recycled materials and their subsequent application for beneficial use. The present need for flood protection inspired its production from these recycled materials. The suitable shape and strength characteristics of the plastic blocks provided sufficient grounds for the development of the flood barrier. In the first phase, different structural shapes were assessed in terms of their stability to determine their suitability for the given application. The results of these efforts were the initial design of the whole structure and its parts. Following this, the structure was revised and a prototype was constructed. The structure underwent numerous optimization processes including finite element analysis (FEA) and internal/external stability analysis. Production documentation, prototypes, and field tests were also performed. Currently, changes to the design are being performed in order to prepare it for mass production. The project. "Research of progressive technologies for the recovery of waste from scrap automobiles", in harmony with the priorities of the Slovak ministry of environment (SME). The principal coordinator of the project is the faculty of mechanical engineering, and the project is financed by the Recycling fund in Slovakia. SME has stated in a press release that: "foremost, the effective protection against flooding, and the reduction of environmental burdens in sensitive and national park zones remain our priority". (SME, Ing. Peter Žiga, PhD., press release ME SR, 1.7.2012.)."
Keywords: recycled plastic , ant flooding, watergates, flood barriers

OTHER AND COMMERCIAL PAPERS

Fast biowaste aerobic fermentation using EWA technology in Thailand
Jiří Rusín, Kateřina Chamrádová, Kateřina Kašáková
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba 708 33, Česká republika, e-mail: jiri.rusin@vsb.cz
Thailand has really serious problem with waste management. If we look only at the municipal solid waste production more than 15 million tons per year (2014) tell us there is small space for access style to technologies such as "People first, than technology" or "Easy as much as we can". Thailand needs robust waste management technologies both large scale for municipalities and small scale for rural areas. Aerobic fermentation (composting) and anaerobic digestion (biogas production) can be chosen as two main approaches for biowaste processing. In western practice both approaches are combined very often.
Keywords: Thailand, aerobic fermentation, composting, biowaste, water hyacinth

First Czech verification of eco-innovation in the final phase (in Czech)
Ondřej PROCHÁZKA, Evžen ONDRÁČEK
České ekologické manažerské centrum, 28. pluku 25, 101 00 Praha 10, e-mail: prochazka@cemc.cz, ondracek@cemc.cz
Environmental Technology Verification (ETV) is a new tool for companies developing innovative environmental technologies. On voluntary basis, ETV provides the verification by qualified, independent organizations of the performance of new environmental technologies. This will help manufacturers to prove the reliability of performance claims and it will help technology purchasers to identify innovations fitting their needs The process of verifying a technology under ETV is managed by an accredited Verification Body competent for implementing ETV in the relevant technology area. The Verification Body receives the proposal from the manufacturer, defines the parameters to be verified and the tests necessary, guides the manufacturer throughout the process and drafts the final documents. During the verification process, analytical laboratory may also be involved in case further tests are needed to verify the technology. The Statement of Verification contains the main information necessary for the technology users and purchasers in a summarized form. The added-value of the Statement is the assurance of the credibility of the claim as to the performance of the relevant technology, thus facilitating subsequent recognition by purchasers across and beyond the European Union. Czech Environment Management Center (CEMC) is the only one accredited Verification Body in the Czech Republic and Slovakia. The company AGRO-EKO with the Aerobic fermenter EWA is among the first technology proposer in ETV. EWA fermenter is device for processing of biodegradable waste, including sewage sludge and animal products according to Edict 1069/2009 EC. The Statement of Verification is focused on confirmation of meeting the requirements of Edict 1069/2009 EC. As accredited analytical laboratories act the National Institute of Public Health and Laboratory Morava. Verification is going according the drafted test plan and at the end of the year we expect the publication of the Statement of Verification.
Keywords: innovation, verification, aerobic fermentation

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195