Více času na podstatné

WASTE FORUM 2015, 4, str. 160 - 245

    DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

162

Pro autory / For authors

163

Reduction of negative impacts of road-traffic infrastructure on the surface water quality
Snížení negativního vlivu infrastrukturních staveb na kvalitu povrchových vod
Tereza HNÁTKOVÁ, Michal ŠEREŠ, Michal KRIŠKA-DUNAJSKÝ, Miloš ROZKOŠNÝ, Tereza BŘEZINOVÁ, Jan VYMAZAL
164

Utilization of carbon black Chezacarb® for the treatment of water contaminated by phenols
Využití sazí Chezacarb® při čištění vod kontaminovaných fenoly
Walter POSLEDNÍ, Karel CIAHOTNÝ, Radka PEČENÁ

174

Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry
Experimentální prověření možnosti využití solidifikátu obsahujícího neutralizační kaly po galvanickém pokovování ve stavebnictví
Jakub HODUL, Božena DOHNÁLKOVÁ, Rostislav DROCHYTKA, Jana HODNÁ
181
Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix
Klasifikace vlivu popílků a pojiv při návrhu injektážní směsi
Magdaléna KOCIÁNOVÁ, Vít ČERNÝ, Rostislav DROCHYTKA
192
Recycled glass as a filler for screeds and other materials
Skelné recykláty jako plnivo pro potěrové a jiné hmoty
Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA,Vít ČERNÝ
198
Possibilities of Using By-product Organic Fibres for Manufacturing Thermal Insulation Materials to Be Used in Civil Engineering
Možnosti využití druhotných organických vláken pro výrobu tepelně izolačních materiálů s použitím ve stavebnictví
Jiří ZACH, Jitka HROUDOVÁ, Vítězslav NOVÁK
204
Properties of cement mortar with addition of mineral wool waste
Vlastnosti cementové malty s přídavkem odpadu z minerální vlny
Jan ČERMÁK, Stanislav ŠŤASTNÍK
210
Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete
Vliv podmínek při autoklávování na výsledné vlastnosti pórobetonu
Ester HELANOVÁ, Vít ČERNÝ, Rostislav DROCHYTKA
217
Lightweight polymer-cement based composite for extreme temperatures
Lehký kompozit na bázi polymer-cementové matrice pro extrémní teplotní podmínky
Tomáš MELICHAR, Jiří BYDŽOVSKÝ, Vít ČERNÝ,
223

 

Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers

 

MIP-IN: New device for combined detection of pollutants and injection of reagents
MIP-IN: Zařízení pro kombinovanou detekci znečištění a injektáž reakčních činidel na kontaminovaných lokalitách
Jan KUKAČKA, Leen BASTIAENS, Jan DE VOS, Lars NEBEL

231

Program TRIO podpoří ověřené technologie v oblasti environmentu 241
TVIP 2016 – 1. cirkulář 243

 

WASTE FORUM 2015, 4, str. 160 - 245

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Snížení negativního vlivu infrastrukturních staveb na kvalitu povrchových vod

Tereza HNÁTKOVÁa, Michal ŠEREŠa, Michal KRIŠKA-DUNAJSKÝb, Miloš ROZKOŠNÝc, Tereza BŘEZINOVÁd, Jan VYMAZALd

aDekonta, a.s.; bVysoké učení technické v Brně; cVýzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.; dČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Tato studie se zabývá hodnocením účinností technologií pro čištění smyvů z komunikací a parkovišť - dešťových usazovacích nádrží (DUN) a umělých mokřadů - a jejich dopadu na snížení negativního vlivu dopravní infrastruktury na kvalitu povrchových a podpovrchových vod. V rámci projektu podpořeného grantem Technologické Agentury České Republiky byly monitorovány vybrané DUN a vznikla databáze výsledků monitoringu vybraných polutantů (zejména ropných látek a těžkých kovů). Dále se práce zabývá vývojem nových technologií pro čištění smyvů a inovativními způsoby jejich testování, jako je matematické modelování včetně poloprovozní validace modelu s využitím hydraulických zátěžových testů. Výzkum se částečně zabývá vývojem třístupňové technologie čištění smyvů skládající se ze systému mechanického předčištění následovaného kombinovaným umělým mokřadem (s vertikálním a horizontálním směrem proudění) a v posledním kroku se zapojením speciálně navržených infiltračních komor.

Výsledky tříletého monitoringu čtyř vybraných DUN v ČR, probíhajícího v letech 2013-2015, poukazují na velmi rozdílnou schopnost existující infrastruktury odstranit některé polutanty (např. v rozmezí pro jednotlivé sledované parametry: Cd od 5 do 100 %; Hg od -9 do 80 %; Ni od -100 do 100 %; Zn od -63 do 22 %; PAU od -174 do 59 %; celkový dusík od -2 do 32 %; celkový fosfor od -13 do 27 %; rozpuštěné látky od -34 do 66 %; chloridy od -49 do 22 %).

Výsledky testování vyvinutého třístupňového systému poukazují na navýšení účinnosti nově navrhované technologie odstraňovat zmíněné polutanty. Také lze konstatovat, že metoda matematického modelování pro navrhování těchto systémů se jeví jako vhodné řešení usnadňující projektantům verifikaci projektovaných zařízení s ohledem na požadované limity vypouštěné přečištěné splachové vody.

Klíčová slova: Kořenová čistírna odpadních vod, děšťová usazovací nádrž, povrchové smyvy, matematický model, toxické kovy

 

Využití sazí Chezacarb® při čištění vod kontaminovaných fenoly

Walter POSLEDNÍa, Karel CIAHOTNÝb, Radka PEČENÁb

aVýzkumný ústav anorganické chemie;

bVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Jedním z postupů používaných pro průmyslovou výrobu vodíku je parciální oxidace nejtěžších ropných frakcí. I při optimálních reakčních podmínkách se část suroviny zpracovávané v tomto procesu transformuje na saze. V Unipetrolu RPA se tyto saze ve speciálním výrobním zařízení separují, granulují a transformují se tak na další výrobek – Chezacarb®, který se využívá nejen jako plnivo do plastů ale i jako sorbent jak v oblasti adsorpce plynných škodlivin, tak k čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na využití adsorbentu Chezacarb® k čištění vod kontaminovaných fenoly. V laboratorní aparatuře s průtočným reaktorem byla sledována adsorpce fenolu a 3,4-xylenolu z modelových vzorků vody obsahující tyto látky na granulovaném adsorbentu Chezacarb® za různých reakčních podmínek. Bylo zjištěno, že adsorpční kapacity pro fenol se pohybují v rozmezí od 32 do 195 g.kg-1 adsorbentu a zvyšují se s rostoucí koncentrací fenolu v čištěné vodě. Adsorpční kapacita Chezacarbu® pro 3,4-xylenol činila za daných experimentálních podmínek 154 g.kg-1 adsorbentu. Účinnost odstranění polutantu z odpadní vody je závislá na průtoku vody adsorbérem a s rostoucím průtokem klesá.

Klíčová slova: adsorpce, Chezacarb®, čištění vod, fenoly

 

Experimentální prověření možnosti využití solidifikátu obsahujícího neutralizační kaly po galvanickém pokovování ve stavebnictví

Jakub HODUL, Božena DOHNÁLKOVÁ, Rostislav DROCHYTKA, Jana HODNÁ

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, centrum AdMas

Z důvodu nežádoucí produkce velkého množství nebezpečného odpadu – neutralizačních kalů po galvanickém pokovování je potřeba najít takovou technologii, která by umožnila transformaci těchto odpadů s výrazně negativním vlivem na životní prostředí na využitelný produkt. Jednou z technologií, která se zdá být pro tento účel velice vhodná je technologie solidifikace. Tento příspěvek se proto zabývá experimentálním prozkoumáním možnosti materiálového využití produktů solidifikace-solidifikátů. Cílem je nalézt takovou solidifikační cestu - recepturu a technologii pomocí níž by se dosáhlo takových fyzikálně-mechanických vlastností solidifikátů, které by zaručily bezpečné a efektivní využití tohoto materiálu v oblasti stavebnictví pro různé násypy, zásypy a při stavbě pozemních komunikací. Aby se dal solidifikát efektivně využít je potřeba nejprve podrobně prozkoumat jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti. V rámci této práce se jedná o stanovení stlačitelnosti (Proctorova zkouška), pevnosti v prostém tlaku a Kalifornského poměru únosnosti. S ohledem na dlouhodobou trvanlivost posuzovaných solidifikátů je prováděna i zkouška mrazuvzdornosti a pro posouzení vlivu na životní prostředí budou na závěr práce uvedeny i výsledky zkoušky vyluhovatelnosti.

Klíčová slova: stabilizace a solidifikace, solidifikát, popílek, neutralizačný kal, stlačitelnost, pevnost v tlaku, vyluhovatelnost, trvanlivost

 

Klasifikace vlivu popílků a pojiv při návrhu injektážní směsi

Magdaléna KOCIÁNOVÁ, Vít ČERNÝ, Rostislav DROCHYTKA

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců,

Těsnění písků a štěrkopísků chemickými injektážemi je známo a používáno už dlouhou dobu. Chemické injektáže bývají finančně nákladné. Také použití cementu někdy nevede k žádoucím účinkům. Proto je snahou hledat nové hmoty a metodiky uspořádání injekčních prací. Pro úsporu chemických produktů se do směsí přidává jíl a cement. Jílocementové injekční směsi jsou kvalitnější a mají tendenci lépe vnikat do nesoudržných náplavů, které je potřeba dotěsnit chemickou injekcí. Pro snížení ekonomického hlediska je snahou nahradit klasický jíl. Vhodnou alternativou jílu jsou do určité míry druhotné suroviny. Především se jedná o elektrárenský popílek. Příspěvek se zabývá vhodnosti použití popílků a pojiv a jejich vlastností ve směsi. Bylo zjištěno, že při použití popílků docházelo ke zlepšení konzistence čerstvé směsi, snížil se vodní součinitel a smrštění směsi. Na druhé straně docházelo při použití popílku ke zvýšení dekantace, propustnosti atd. Cílem bylo navrhnout optimální injektážní směs pro dodatečné těsnění sypaných hrází.

Klíčová slova: sypaná hráz, injektování, jíl, vápno, popílek.

 

Skelné recykláty jako plnivo pro potěrové a jiné hmoty

Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA,Vít ČERNÝ

Vysoké učení technické v Brně, Falkulta stavební,

V poslední době je používání recyklátů a různých recyklovaných materiálů ve stavebnictví velmi živé téma. Celá škála nejrůznějších materiálů, od recyklátů ze stavební suti po materiály již průmyslově vyráběné z odpadů je dostupná a používaná.

Tento příspěvek je věnován vývoji podlahových potěrů s kamenivem z expandovaného odpadního skla. Toto kamenivo má zpravidla kulovitý tvar a je tedy velice vhodné pro použití v betonu, silikátových materiálech a dalších kompozitech. Dalšími vlastnostmi kameniva expandovaného skla, které je vhodné vyzdvihnout, jsou např. nízká objemová hmotnost, vynikající tepelně-izolační vlastnosti, dobrá absorpce zvuku, vysoká odolnost proti tlaku atd.

Jako plnivo se kamenivo z expandovaného skla osvědčilo jako vhodná náhrada klasického kameniva v lehčených podlahových potěrech.

Klíčová slova: potěr, pěnové sklo, kamenivo z expandovaného skla, podlaha.

 

Možnosti využití druhotných organických vláken pro výrobu tepelně izolačních materiálů s použitím ve stavebnictví

Jiří ZACH, Jitka HROUDOVÁ, Vítězslav NOVÁK

Vysoké učení technické v BrněBrno, Fakulta stavební

Spotřeba tepelně izolačních materiálů celosvětově každým rokem stoupá, spolu se zvyšujícími se nároky v oblasti snižování energetické náročnosti budov - ENB (v rámci Evropy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a výboru 2010/31/EU). Proto také roste potřeba surovin pro výrobu tepelně izolačních materiálů a spotřeba energie nutné k jejich výrobě (primární vázané energie – PEI). V souvislosti s touto skutečností dochází sice k úsporám v oblasti emisí CO2 v oblasti ENB, ale roste množství produkovaných emisí CO2 (GWP) v oblasti výroby tepelně izolačních materiálů, především u energeticky náročných materiálů, jako je například minerální vlna apod.

Z pohledu trvale udržitelného rozvoje a také z pohledu celosvětových strategií v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a snižování zátěže materiálové základny v oblasti neobnovitelných surovinových zdrojů se jeví jako potenciálně velmi zajímavé využití organických vláken v podobě druhotných surovin pro výrobu tepelně izolačních materiálů.

Příspěvek popisuje vývoj a studium tepelně technických vlastností perspektivních izolačních materiálů na bázi organických vláken.

Klíčová slova: druhotné suroviny, organická vlákna, izolační materiály, tepelná vodivost

 

Vlastnosti cementové malty s přídavkem odpadu z minerální vlny

Jan ČERMÁK, Stanislav ŠŤASTNÍK

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Odpad na bázi minerálních vláken nenachází v dnešní době širšího využití. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda mohou odpadní minerální vlákna zlepšovat některé užitné vlastnosti cementové malty. Rohože minerální vlny byly nejprve rozdruženy na menší části a tyto shluky minerálních vláken byly přidávány do cementové malty. V první fázi byly shluky minerálních vláken zamíchány pouze s kamenivem frakce 0 - 4 mm, aby došlo k jejich rozvláknění. V dalších fázích byly vyrobeny trámce o velikosti 40 x 40 x 160 mm s různou dávkou minerálních vláken. Na těchto vzorcích byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, byl zjištěn součinitel tepelné vodivosti vzorků a jejich objemová hmotnost.

Klíčová slova: Cementová malta, odpad, minerální vlna

 

Vliv podmínek při autoklávování na výsledné vlastnosti pórobetonu

Ester HELANOVÁ , Vít ČERNÝ, Rostislav DROCHYTKA

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Pórobeton je jedním z mála stavebních materiálů, na jehož výrobu je možné využít až 70 % vedlejších energetických produktů. Mezi tyto VEP patří popílky z vysokoteplotního i fluidního spalování uhlí a energosádrovec. Kromě surovinového složení je však jedním ze základních předpokladů pro výrobu pórobetonu s dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi i správná volba autoklávovacího režimu. Jedná se především o délku fáze izotermického ohřevu a samozřejmě vhodnou volbu teploty a s ní souvisejícího tlaku v autoklávu. Tento článek hodnotí mikrostrukturu a fyzikálně mechanické vlastnosti pórobetonu autoklávovaného při třech různých režimech. Zvláštní pozornost je věnována tobermoritu, jakožto majoritnímu minerálu pórobetonu, především pak tvaru a kvalitě jeho krystalů.

Klíčová slova: Tobermorit, popílek, pórobeton, kalciumhydrosilikáty, mikrostruktura.

 

Lehký kompozit na bázi polymer-cementové matrice pro extrémní teplotní podmínky

Tomáš MELICHAR, Jiří BYDŽOVSKÝ, Vít ČERNÝ

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Článek prezentuje výzkum zaměřený na studium vlivu směsné matrice na vlastnosti a mikrostrukturu kompozitních materiálů obsahujících kamenivo na bázi spékaného popílku a určených do náročných teplotních podmínek. Pro zlepšení teplotní odolnosti byla část pojiva nahrazena vysokopecní struskou a dále byla přidávána mikrosilika. Zkušební tělesa byla testována a analyzována ve stáří 28 dní v kombinaci s teplotním zatížením do 1000 °C. Bylo zjištěno, že jako nejvýhodnější varianta se na základě dosažených výsledků jeví dávka mikrosiliky do 8 %, která také velmi příznivě ovlivní odolnost při extrémním teplotním zatížení.

Klíčová slova: Spékání, popílek, plnivo, kompozitní materiál, příměs, teplotní odolnost.

 

Nerecenzované a komerční příspěvky

 

MIP-IN: Zařízení pro kombinovanou detekci znečištění a injektáž reakčních činidel na kontaminovaných lokalitách

Jan KUKAČKAa, Leen BASTIAENSb, Jan DE VOSc, Lars NEBELd

a Dekonta, a.s.; b VITO NV, Mol, Belgium; c ABO, Aartselaar, Belgium; d Ejlskov, Aarhus, Denmark

Cílem projektu MIP-IN je vývoj inovativního zařízení (MIP-IN) a metodiky jeho aplikace v rámci sanací podzemní vody a zemin. Zařízení MIP-IN je in-situ sanační technologie, která kombinuje detekci znečištění v podzemní vodě a zeminách a zároveň umožňuje injektáž účinných látek pro odstranění znečištění. Hlavními cíli jsou (1) vývoj prototypu zařízení MIP-IN, (2) testování technologie MIP-IN v různých geologických, hydrogeologických a kontaminačních prostředích a (3) vyvinout nový postup průzkumných a sanačních prací s použitím technologie MIP-IN.

Klíčová slova: sanace, kontaminované území, ISCO, direct push, injektáž, průzkum kontaminace

 

Program TRIO podpoří ověřené technologie v oblasti životního prostředí

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. listopadu 2015 jednostupňovou veřejnou soutěž ve VaVaI podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v programu TRIO. Mezi podporované oblasti také patří environmentální technologie a ekoinovace. Návrhy projektů lze podávat do 15. 1. 2016.

 

TVIP 2016 – 1. cirkulář

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2016 se koná 15. – 18. 3. 2016 v Hustopečích. Tematicky zastřešuje tři specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2016 a nově také konferenci PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 2016. Oproti minulým ročníkům rozšiřuje svůj oborový záběr na celou oblast průmyslové a komunální ekologie.

Klíčové termíny: 4. 1. 2016 přihlášky příspěvků; 15. 2. přihlášky účasti.

WASTE FORUM 2015, 4, str. 160 - 245

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Reduction of negative impacts of road-traffic infrastructure on the surface water quality

Tereza HNÁTKOVÁa, Michal ŠEREŠa, Michal KRIŠKA DUNAJSKÝb, Miloš ROZKOŠNÝc, Tereza BŘEZINOVÁd, Jan VYMAZALd

aDekonta, a.s.; bBrno University of Technology, cT. G. Masaryk Water Research Institute; dCzech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences, Czech Republic

This study is focused on evaluation of efficiency of technologies for runoff waste water treatment from road infrastructure and carparks – typified rainwater settling tanks (DUN) and constructed wetlands (CWs) – and its impact on decreasing of negative effect of these buildings on the quality of surface and subsurface water. A monitoring of existing settling tanks was done within the project supported by Technology Agency of Czech Republic. A database of surface runoff pollution (mainly petroleum substances and toxic metals) was created during this monitoring. Other part of the project was focused on development of new technologies for surface runoff treatment and innovative ways for testing and validation of the technologies – mathematical modelling including semi-operated model validation of the model using hydraulic load tests. The research was partially focused on development of three-stage technology for surface runoff treatment consisting of mechanical pretreatment tank, combined constructed wetland (with both horizontal and vertical flow) and specially designed infiltration tanks.

The results of the three years monitoring of four selected DUN running in 2013-2015 (all located in Czech Republic) shows significant diversity in the capacity of DUN for retention and elimination of observed pollutants (e.g. within the range for the individual monitored parameters Cd between 5 and 100%; Hg between -9 and80%; Ni between -100 and 100%; Zn between -63 and 22%; PAH between -174% and 59%; total nitrogen between -2 and32%; total phosphorus between -13 and 27%; suspended solids between -34 and 66%; chlorides between -49 and 22%).

Testing of newly developed three-stage system shows higher efficiency for elimination of monitored pollutants compared to other existing systems. Mathematical modelling also seems as a promising approach for projection of new settling tanks with special emphasis for designing of the systems regarding to specific outflow limits.

Keywords: Constructed wetland, stormwater tanks, surface runoff, mathematic model, toxic metals

 

Utilization of carbon black Chezacarb® for the treatment of water contaminated by phenols

Walter POSLEDNÍa, Karel CIAHOTNÝb, Radka PEČENÁb

aResearch Inst. of Inorganic Chemistry (UniCRE), bUniversity of Chemistry and Technology Prague, Department of Gas, Coke and Air Protection, Czech Republic

Partial oxidation is one of the key processes for the industrial production of hydrogen from the heaviest fractions of crude oil. Part of the raw material is transformed to "undesirable" soot, even though the reaction conditions are optimal. This soot is separated, granulated and transformed by the company Unipetrol RPA in a special production facility to a successful product – carbon black Chezacarb® which is used not only as a filler in plastics but also as an adsorbent for the adsorption of gaseous pollutants and for wastewater treatment. This paper is focused on the usage of adsorbent Chezacarb® to purify water contaminated with phenols. The adsorption of phenol and 3,4-xylenol was studied for the model samples of water containing these two substances on a granular adsorbent Chezacarb® under various reaction conditions. It was found that the adsorption capacity for phenol is between 32 to 195 g.kg-1 of adsorbent and increases with increasing phenol concentration in purified water. The adsorption capacity of Chezacarb® for 3,4-xylenol was 154 g.kg-1 of adsorbent under the given experimental conditions. The efficacy of removal of pollutants from the waste water was dependent on the water flow through the adsorber and it was decreasing with the increasing flow.

Key words: adsorption, activated carbon Chezacarb®, water treatment, phenols.

 

Experimental verification of utilization of solidification product containing galvanic neutralisation sludges in building industry

Jakub HODUL, Božena DOHNÁLKOVÁ, Rostislav DROCHYTKA, Jana HODNÁ

Brno University of technology, Faculty of Civil Engineering, AdMaS Centre, Czech Republic

Due to undesirable production of huge amount of hazardous waste - neutralization sludges from galvanic metal plating it is necessary to find new technology enabling transformation of these wastes with strongly negative impact on the environment into some usable product. Solidification technology appears to be the right one for this purpose. On that ground this paper is involved in experimental research of material application possibilities of solidification products (SPs). The main aim is to find such a solidification way (solidification formula and technology) using which it would be possible to obtain such physical and mechanical properties of SPs providing future safe and effective utilization of these materials in civil engineering for various earthworks and base layers of road construction. On that ground physical and mechanical properties are examined within this work by determination of compaction (Proctor test), unconfined compressive strength (UCS) and California bearing ratio (CBR). Considering the long-term durability the test of frost and water resistance is carried out and within environmental requirements also leaching test is performed.

Key words: stabilisation and solidification, solidification product, fly ash, neutralisation sludge, compaction, compressive strength, leachability, durability.

 

Influence of fly ash and binders on designing a grouting mix

Magdaléna KOCIÁNOVÁ, Vít ČERNÝ, Rostislav DROCHYTKA

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic

Sand and gravel sealing by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting can be expensive. Not even the use of cement sometimes brings the desired effect. Thus, there is an effort to seek new materials and methodologies of grouting. Clay and cement are added in mixtures to limit the use of chemicals. Clay-cement grouts are of better quality and tend to better enter incoherent sediments which require sealing by means of chemical injection. In order to reduce costs, there is an effort to replace traditional clay. Secondary raw materials are a suitable alternative to clay to an extent. One such material is especially fly ash. The paper deals with the suitability of using fly ash and its performance in mixtures. It was found that the use of fly ash brings an improvement of fresh mixture consistency, reduction of w/c ratio and shrinkage. On the other hand, the use of fly ash brought an increase of decantation, permeability, etc. The goal was to design an optimal grouting mixture for additional sealing of embankment dams. 

Keywords: embankment dam, grouting, clay, lime, cement, fly ash.

 

Recycled glass as a filler for screeds and other materials

Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA,Vít ČERNÝ

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic

Recently, the use of a variety of recycled materials is a live issue.  A whole range of different materials, from recycled materials from the rubble to the materials industrially produced from waste is available and used.

This contribution is dedicated to the development of floor screeds with aggregates of expanded waste glass. The aggregate is usually spherical in shape and it is therefore very suitable for use in concrete, materials on silicate basis and other composites. Other important properties of aggregates of expanded glass are low density, excellent thermal insulation, good sound absorption, high resistance to pressure, etc.

The aggregate of expanded glass was proved to be a suitable substitute for the classical aggregate in lightweight floor screeds.

Keywords: screed, foam glass, expanded glass aggregate, floor.

 

Possibilities of Using By-product Organic Fibres for Manufacturing Thermal Insulation Materials to Be Used in Civil Engineering

Jiří ZACH, Jitka HROUDOVÁ, Vítězslav NOVÁK

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic
The consumption of thermal insulation materials worldwide has been increasing every year together with greater demands on improving the energy performance of buildings – EPB (within Europe in accordance with directive 2010/31/EU of the European Parliament and the Council on the energy performance of buildings). This brings a greater need of raw materials for the production of thermal insulation materials and an increase in the consumption of energy necessary for the manufacturing process (primary energy intensity – PEI). In connection with this, there may be some reduction in CO2 emissions in terms of EPB, however, the overall amount of CO2 produced (GWP) is increasing in the area of thermal insulation material production, especially in the case of energy-demanding materials such as mineral wool, etc.

In terms of sustainable development and with regard to global strategies of reducing greenhouse gas emissions and the consumption of non-renewable raw material resources [1, 2], the use of organic fibres as secondary raw materials for the manufacture of thermal insulation materials appears to have good potential.

Keywords: by-products, organic fibres, insulation materials, thermal conductivity

 

Properties of cement mortar with addition of mineral wool waste

Jan ČERMÁK, Stanislav ŠŤASTNÍK

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic

This experiment is about options of utilization of the mineral wool waste in cement mortar. Nowadays, mineral wool waste doesn´t have any wider utilization in building materials. Mineral fibres can improve some utility properties of the cement mortar. In this experiment were mineral wool boards defibrated on clump of mineral fibres and it was tested the addition of these fibres in different quantity to cement mortar. In cement mortar with addition of mineral fibres was detected compressive strength, tensile strength, thermal conductivity coefficient and density. Results of these experiments are interesting, because mineral wool fibres can improve some properties of cement mortar.

Keywords: Cement mortar, waste, mineral wool

 

Effect of autoclaving conditions on the final properties of aerated concrete

Ester HELANOVÁ, Vít ČERNÝ, Rostislav DROCHYTKA

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic

Autoclaved aerated concrete is one of the few building materials whose production can use up to 70% of energy by-products. These by-products include fly ash from high-temperature as well as fluidized coal combustion and energogypsum. In addition to the raw material composition, one of the prerequisites for the production of aerated concrete with good physical and mechanical properties is the right choice of autoclaving mode. This mainly refers to the length of the isothermal heating phase and, obviously, to the appropriate choice of temperature and the related pressure in the autoclave. This article reviews the microstructure and physical-mechanical properties of aerated concrete autoclaved in three different modes. Particular attention is paid to tobermorite as the majority mineral of aerated concrete, especially to the shape and quality of its crystals.

Keywords: Tobermorite, fly ash, autoclaved aerated concrete, calcium hydro silicates, microstructure.

 

Lightweight polymer-cement based composite for extreme temperatures

Tomáš MELICHAR, Jiří BYDŽOVSKÝ, Vít ČERNÝ

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic

The article presents research aimed at studying the effect of blended matrix on the properties and microstructure of composite materials containing sintered fly ash aggregate and designed for extreme temperature conditions. To improve the temperature resistance, the binder was partially replaced with blast-furnace slag and microsilica was added. Specimens were tested and analyzed after 28 days in combination with a thermal load up to 1000°C. Based on the results achieved, it has been found that the best variant seems to be a dose of microsilica up to 8% which also very favourably affects the resistance to extreme thermal loads.

Keywords: Sintering, fly ash, filler, composite material, admixture, temperature resistance.

 

Not peer-reviewed and comercial papers

 

MIP-IN: New device for combined detection of pollutants and injection of reagents

Jan KUKAČKAa, Leen BASTIAENSb, Jan DE VOSC, Bjørn ANDERSENd

a Dekonta, a.s., Czech Republic; b VITO NV, Mol, Belgium; c ABO, Aartselaar, Belgium, d Ejlskov, Aarhus, Denmark

The innovative MIP-IN device combines (1) detection of pollutants by membrane interface probe (MIP) and (2) a simultaneous correlated injection (IN) during direct push of the device using a drilling machine. The MIP-IN device is the basis for a new detection-injection technology with the main advantage of the nearly simultaneous coupling of detection of pollutants at a certain depth and injection of a suitable amount of reactive agent at that precise spot. In this way, the injected reagent is more targeted towards the real location of the pollution with reduced remediation time and cost.

Key words: remediation, contaminated site, ISCO, direct push, injection, investigation

 

TRIO program will support environmental technology verification

The Ministry of Industry and Trade has prepared a new program to support research and development, called TRIO. The program will be implemented through public tenders in research, experimental development and innovation by Law no. 130 / 2002 Coll., on support for research, experimental development and innovation.

TRIO program will run from 2016 – 2021 and the total amount of support in this period amount to 3,700 miles. CZK. The first public tender will be announced in the second half of 2015 and for 2016 is to support the approved projects allocated a total of 300 mil. CZK.

The program focuses on the development potential of the Czech Republic in the field of key enabling technologies (Kets) such as photonics, micro- and nanoelectronics, nanotechnology, industrial biotechnology, advanced materials and advanced manufacturing technologies. The output of each project might be patent, pilot project or technology verification. Conditions and complete documentation of the first call for projects in TRIO program, in which applications can be submitted till 15th January 2016.

 

Week of research and innovation for practice and environment 2016 (TVIP 2016)
March 15-18, 2016, Hustopece, near of Brno – Call for Papers.

TVIP contains 3 thematic events: APROCHEM conference, WASTE FORUM 2016 symposium and the newly held conference Industrial Ecology. In comparison with the previous years it expands its thematic range on the whole subject of environmental issues.

Topics for APROCHEM department: Usage of alternative energy in relation to industry, Plastic industry and it role for circular economy, Risks and applications of innovations in industrial production and municipal administration.

Topics for Waste Forum: Industrial and municipal ecology, wastes/air/water.

Topics for Industrial Ecology: Circular economy, LCA, Government procurements, Sustainable use of phosphorus.

The aims of TVIP are to present the results of the applied research relevant to industrial ecology and to interconnect researchers and industrial practitioners.

WASTE FORUM is a media partner of TVIP 2016 and therefore all presented papers recommended by the Editorial Board will be published there for free.

Key deadlines: Paper submission: 4. 1. 2016; Registration of attendance: 15. 2. 2016

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195