Více času na podstatné

WASTE FORUM 2015, 3, str. 143 - 159

  DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

145

Pro autory / For authors

146

Gasification of Selected Wastes in Fluidized Bed Reactor
Fluidní zplyňování vybraných odpadů
Martin LISÝ, Marek BALÁŠ, Michal ŠPILÁČEK

147

 

Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers

 

The EU Environmental Technology Verification (ETV) pilot programme
Pilotní program ověřování environmentálních technologií EU ETV
Evžen ONDRÁČEK

157

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2016
Ondřej PROCHÁZKA
159

 

WASTE FORUM 2015, 3, str. 143 - 159

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Fluidní zplyňování vybraných odpadů
Martin LISÝ, Marek BALÁŠ, Michal ŠPILÁČEK
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav
Příspěvek se v úvodní části zabývá teoretickým popisem výhod využití technologie fluidního zplyňování odpadů oproti klasickému spalování. Stěžejní část příspěvku je pak věnována výsledkům experimentů zplyňování vybraných odpadů ve fluidním generátoru s cirkulujícím fluidním ložem a jejich porovnání. Sledovanými parametry byla zejména výhřevnost a složení produkovaného plynu a obsah dehtu v plynu. Experimenty byly prováděny na poloprovozním zařízení Biofluid na VUT v Brně.
Klíčová slova: odpady, zplyňování, dehty, syngas, spalné teplo

 

Pilotní program ověřování environmentálních technologií EU ETV
Evžen ONDRÁČEK
CEMC - České ekologické manažerské centrum
EU ETV je mezinárodní pilotní program na podporu komercionalizace inovativních environmentálních technologií a dalších technologií přínosných pro životní prostředí.
Při CEMC v rámci tohoto pilotního programu vznikl jako jediný v ČR a SR akreditační orgán CEMC ETVCZ pro technologické oblasti Materiály, odpady a zdroje a Čištění a monitorování vody.
Klíčová slova: akreditace, inovace, materiály, odpady, zdroje, voda

WASTE FORUM 2015, 3, str. 143 - 159

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Gasification of Selected Wastes in Fluidized Bed Reactor
Martin LISÝ, Marek BALÁŠ, Michal ŠPILÁČEK
Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Energy Institute
The paper, in its first part, is dealing with a theoretical description of advantages of technology of fluid gasification of waste compared to traditional combustion. The second and main part of the paper is discussing and comparing results of gasification experiments of selected wastes in a generator with circulating fluid layer. The monitored parameters are particularly lower heating value and composition of the produced syngas and the content of tars in the syngas. For the experiments was used a pilot scale device Biofluid at Brno University of Technology.
Keywords: waste, gasification, tar, gas, HHV

 

The EU Environmental Technology Verification (ETV) pilot programme
Evžen ONDRÁČEK
Czech Environmental Management Center
The EU Environmental Technology Verification (ETV) pilot programme is an internationally recognized scheme to support commercialization of innovative, environmental technologies.
The Czech Environmental Management Center operates as a Verification Body (VB) for two areas „Material, Waste and Resources“ and Water treatment and monitoring“ under the new EU Environmental Technology Verification (ETV) pilot programme.
Keywords: verification, innovative, environmental, technology, Material, waste, resources, water
 

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195