Více času na podstatné

WASTE FORUM 2015, 2, str. 54 - 142

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora

56

Pro autory

56

Dyeing of woollen and polyamide fabrics by beetroot waste from cannery
Barvení vlněné a polyamidové tkaniny řepným odpadem z konzervárny
Hana KŘÍŽOVÁ, Jakub WIENER

57

Pyrolýza odpadných plastov zo starých vozidiel
Pyrolysis of waste plastics from old vehicles
Elena HÁJEKOVÁ, Boris JAMBOR, Tomáš ONDROVIČ, Marcela HADVINOVÁ, Roman FEKETE

64

Technologie recyklace odpadních nemrznoucích směsí
Antifreeze recycling technology

Jan KINČL, Tomáš KOTALA, Maxim KRYŽANOVSKÝ

71

Materiálové využití strusky za spaloven komunálního odpadu
Utilization of bottom ash from municipal solid waste incineration

Michal ŠYC, Petra KAMENÍKOVÁ, Aneta KRAUSOVÁ, Tomáš BALOCH, Boleslav ZACH, Michael POHOŘELÝ, Karel SVOBODA, Miroslav PUNČOCHÁŘ

75

Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonu
Influence of addition of waste basalt and glass fibre on concrete properties Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER

84

Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace
Treatment of steel plant dust by stabilization/solidification method

Jiří HENDRYCH, Jiří KROUŽEK, Daniel RANDULA, Pavel ŠPAČEK, Václav DURĎÁK, Andrea SÝKOROVÁ

91

Analýza HAZOP pohybu 200 litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů
HAZOP analysis of the movement of 200 liter drums on a roll way in the processing of waste

Štěpán SVOBODA, Petr TRÁVNÍČEK, Luboš KOTEK, Jan MAREČEK, Bořivoj GRODA

97

Praktická aplikace fotochemických a fotokatalytických procesů při dekontaminaci vod
Practical application of photochemical and photocatalytic processes for the treatment of the contaminated water

Pavel MAŠÍN, Radim ŽEBRÁK, Petr KLUSOŇ, Olga ŠOLCOVÁ

111

Odstraňování šestimocného chromu z vod za různých podmínek
Removal of hexavalent chromium from water under different conditions

Andrea SÝKOROVÁ, Jiří HENDRYCH

118

Mobilný protipovodňový systém ekologický, lacný, účinný
Mobile flood barrier ecological, cheap, effective

Ľubomír ŠOOŠ, Juraj ONDRUŠKA, Iveta ONDEROVÁ, Viliam ČAČKO

123

 

Nerecenzované a komerční příspěvky

 

Fast biowaste aerobic fermentation using EWA technology in Thailand
Rychlá aerobní fermentace pomocí EWA technologie v Thajsku

Jiří RUSÍN, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Kateřina KAŠÁKOVÁ

134

První hodnocení ekoinovace české firmy ve finále
First Czech verification of eco-innovation in the final phase

Ondřej PROCHÁZKA, Evžen ODRÁČEK

139

 

WASTE FORUM 2015, 2, str. 54 - 142

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 


Barvení vlněné a polyamidové tkaniny řepným odpadem z konzervárny
Hana KŘÍŽOVÁ, Jakub WIENER
Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec
Tato práce se zabývá využitím barevného odpadu, který vzniká v konzervárnách při zpracování červené řepy, k barvení textilií. Byly zkoumány podmínky optimální extrakce barviv z řepy (betalainů). Mořená i nemořená vlněná a polyamidová tkanina byly barveny tímto extraktem v různě kyselém prostředí. Bylo zjištěno, že žluté betaxanthiny a červené betacyaniny vykazují odlišnou afinitu k těmto textilním materiálům, což se projevilo také zcela odlišným vybarvením obou tkanin, které je diskutováno. Tohoto efektu lze využít např. k melírování směsové tkaniny nebo k barevnému vzorování dvousložkové pleteniny. U obarvených tkanin byla také testována světlostálost, stálost v praní a zdravotní nezávadnost (pH a obsah kovů ve výluzích z tkanin) ve smyslu vyhlášky č. 84/2001 Sb., týkající se požadavků na výrobky pro děti.
Klíčová slova: červená řepa, betalainy, betacyaniny, betaxanthiny, barvení, vlna, polyamid, kamenec.


Pyrolýza odpadných plastov zo starých vozidiel
Elena HÁJEKOVÁa, Boris JAMBORa, Tomáš ONDROVIČa, Marcela HADVINOVÁa, Roman FEKETEb
a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava,
b Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námeste slobody 17, 811 06 Bratislava, e-mail: elena.hajekova@stuba.sk, boris.jambor@stuba.sk, t.ondrovic@gmail.com, marcela.hadvinova@stuba.sk, roman.fekete@stuba.sk

V práci sú prezentované výsledky zo štúdia prípravy zložiek automobilových benzínov a motorových náft pyrolýzou odpadných plastov zo starých vozidiel. V laboratórnom reaktore sa pyrolyzovali podrvené automobilové diely vyrobené z polyalkénov - polyprolpylénu a vysokohustotného polyetylénu (palubné dosky, vnútorné obloženia áut, nárazníky) pri 400 až 450°C. Bilancovalo sa množstvo vzniknutých plynných, kvapalných a tuhých produktov. Kvapalný depolymerizát sa rozdestiloval na frakciu v destilačním rozmedzí benzínu a frakciu v destilačnom rozmedzí motorovej nafty. Stanovilo sa zloženie plynných produktov a vybrané vlastnosti kvapalných pyrolýznych produktov na posúdenie možnosti ich využitia ako zložky motorových palív.
Kľúčové slová: pyrolýza, staré vozidlá, plasty, odpadné polyalkény


Technologie recyklace odpadních nemrznoucích směsí
Jan KINČLa, Tomáš KOTALAa, Maxim KRYŽANOVSKÝb
a MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: jan.kincl@membrain.cz
b MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Vysočany

Odpadní nemrznoucí směsi pocházející z chladících okruhů automobilů či z otopných systémů budov mohou být vyčištěny a znovu použity pomocí navrhované technologie. Z odpadních směsí jsou technologií elektrodialýzy s vhodnou chemickou a mechanickou předúpravou odstraněna všechna aditiva (antikorozní, pufrační), mechanické nečistoty (nerozpuštěné látky, oleje) i degradační produkty (organické kyseliny, těžké kovy). Recyklovaný čistý roztok glykolu lze použít jako hlavní surovinu při výrobě nových nemrznoucích směsí do chladících okruhů automobilů či do otopných systémů budov pouhým glykolu na požadovanou koncentraci a přidáním antikorozních a pufračních aditiv. Recyklace glykolů namísto jejich vypouštění či likvidace má kladný ekologický dopad, i ekonomicky je recyklace výhodnější než výroba nemrznoucích směsi pouze z nových surovin.
Klíčová slova: glykol, nemrznoucí kapalina, recyklace, elektrodialýza, membrána, separace


Materiálové využití strusky za spaloven komunálního odpadu
Michal ŠYCa, Petra KAMENÍKOVÁa, Aneta KRAUSOVÁa, b, Tomáš BALOCHc, Boleslav ZACHa, Michael POHOŘELÝa,b, Karel SVOBODAa, Miroslav Punčochářa
a Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Laboratoř procesů ochrany prostředí, Rozvojová 1/135, 165 02 Praha 6 - Suchdol ,e-mail: syc@icpf.cas.cz,
b VŠCHT v Praze,Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice,
c Pražské služby, a.s., ZEVO Malešice, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10.

Struska ze spalování komunálního odpadu obsahuje řadu využitelných materiálů, jako jsou železné (5 - 13 %) i neželezné kovy (2-5 %), kovy vzácných zemin, sklo a keramika (15 - 30 %) a minerály využitelné ve stavebnictví (50 - 70 %). Složení strusky odpovídá spalovanému odpadu, je tedy vysoce variabilní dle lokality spalovny a ročního období. Příspěvek sumarizuje vhodné postupy pro získání těchto složek a analýzu složení strusky ze ZEVO Malešice.
Klíčová slova: ZEVO, komunální odpad, struska, recyklace, neželezné kovy


Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna na vlastnosti betonu
Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz 

Příspěvek pojednává o výzkumu použitelnosti odpadů z technologie výroby minerální čedičové a skelné vlny do betonové směsi. Navazuje na článek1 uveřejněný v minulém roce, kdy byl hodnocen přídavek čedičového vlákna a tzv. granálií do zavlhlé betonové směsi. V další etapě výzkumu byl ověřován přídavek skelného vlákna do hmoty. V příspěvku předkládáme srovnání fyzikálně-mechanických vlastností a trvanlivosti betonů s obsahem skelného a čedičového vlákna.
Klíčová slova: odpad z výroby, čedičové vlákno, skelné vlákno, betonové vibrolisované tvarovky

 

Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace
Jiří HENDRYCHa, Jiří KROUŽEKa, Daniel RANDULAa, Pavel ŠPAČEKb, Václav DURĎÁKa, Andrea SÝKOROVÁa

a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: Jiri.Hendrych@vscht.cz
b CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5, e-mail: spacek@chemcomex.cz

Práce je zaměřená na provedení a zhodnocení testů stabilizace/solidifikace ocelárenských odprašků podle různých receptur. Na základě normovaných postupů byly připraveny a následně analyzovány vodné výluhy vstupních odprašků a zhotovených solidifikátů, u zkušebních těles byla proměřena pevnost v tlaku. Společně s výluhovými a pevnostními charakteristikami solidifikátů byl proveden odhad nákladovosti použitých receptur.
Klíčová slova: Stabilizace, solidifikace, ocelárenské odprašky, vyluhovatelnost, pevnost


Analýza HAZOP pohybu 200 litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů
Štěpán SVOBODAa, Petr TRÁVNÍČEKb, Luboš KOTEKc, Jan MAREČEKb, Bořivoj GRODAb
a CHEMCOMEX Praha, a.s., Department of Research and Development, Elišky Přemyslovny 379, Praha 5 - 156 00 Zbraslav, Czech Republic, e-mail: svoboda@chemcomex.cz.
b Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: petr.travnicek@mendelu.cz, jan.marecek@mendelu.cz, borivoj.groda@mendelu.cz.
c University of Technology Brno, Institute of Production Machines, Systems and Robotics, Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic, e-mail: kotek.l@fme.vutbr.cz.

Cílem práce je identifikace rizik při pohybu 200 litrových sudů po hnané segmentové válečkové dráze. Segmentová válečková dráha je součástí mnoha zařízení a jejich správná funkčnost je podstatná nejen z hlediska provozuschopnosti zařízení, ale i bezpečnosti obsluhy (např. plnění sudů nebezpečnými chemickými látkami nebo odpady, kde při kolizi může dojít k rozlití těchto látek a ohrožení zdraví obsluhy). Z těchto důvodů je důležité, aby rizika na dané válečkové dráze byla identifikována, což je podmínkou k tomu, aby následně mohla být snížena na přijatelnou úroveň pomocí bezpečnostních opatření. Pro identifikaci rizik byla použita systematická metoda HAZOP. V práci jsou popsány návrhy opatření pro minimalizaci identifikovaných rizik.
Klíčová slova: HAZOP, válečková dráha, návrh, provoz, bezpečnost, analýza rizik


Praktická aplikace fotochemických a fotokatalytických procesů při dekontaminaci vod
Pavel MAŠÍNa, Radim ŽEBRÁKa, Petr KLUSOŇb, Olga ŠOLCOVÁb
a Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
b Ústav chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 135/1, 165 02 Praha 6, e-mail: masin@dekonta.cz 

Příspěvek se zabývá využitím fotochemické H2O2/UVC a fotokatalytické TiO2/UV oxidace v rámci poloprovozních testů čištění kontaminovaných podzemních a odpadních vod. Fotochemická oxidace H2O2/UVC byla zkoušena na odstraňování látek z výroby anilinu (benzen, anilin, nitrobenzen) v podzemní vodě. Fotokatalytická oxidace TiO2/UV byla testována na rozklad endokrinních disruptorů ve vodách z městské čistírny odpadních vod. Obě technologie prokázaly vysoké účinnosti dekontaminace cílových látek, pro praxi je však vhodnější fotochemická oxidace H2O2/UVC.
Klíčová slova: Fotochemická oxidace H2O2/UVC, fotokatalytická oxidace TiO2/UV, čtvrtprovozní měřítko, aromatické nitrolátky, endokrinní disruptory

 

Odstraňování šestimocného chromu z vod za různých podmínek
Andrea SÝKOROVÁ, Jiří HENDRYCH
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6; e-mail: andrea.sykorova@vscht.cz

Tato práce se zaměřuje na studium a optimalizaci podmínek při odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod. V praxi je průběh zpracování odpadních vod kontrolován z hlediska odezvy pH a ORP elektrod, jejichž signál je závislý na přítomnosti přebytku redukčního činidla, což má za následek jeho vysoké spotřeby. Pohled na průběh procesu z hlediska chemismu by mohl pomoci snížit množství používaného redukčního činidla a racionalizovat celý proces sanace odpadních vod kontaminovaných Cr (VI) a tím i snížit náklady s touto metodou spojené. Získaná data z provedených vsádkových pokusů budou sloužit jako vstupní data pro simulaci kontinuálního režimu.
Klíčová slova: šestimocný chrom, odpadní vody, pH, chemismus reakce


Mobilný protipovodňový systém ekologický, lacný, účinný
Ľubomír ŠOOŠ, Juraj ONDRUŠKA, Iveta ONDEROVÁ, Viliam ČAČKO 

Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR, e-mail: juraj.ondruska@stuba.sk, lubomir.soos@stuba.sk

Tento príspevok popisuje vývoj v oblasti recyklácie plastov zameraný na opätovné využitie odpadových materiálov pre vývoj a výrobu nových produktov. Na výrobu "modulárnych protipovodňových zábran" je možné použiť aj plastový odpad z recyklácie starých automobilov. Základné bloky sa vyrábajú prevažne z polypropylénu PP, polyetylénu PE alebo je možné ich vyrobiť aj z iného, prípadne zmesového plastu. V prvej fáze vývoja bola navrhnutá koncepcia s cieľom použiť maximálny možný objem plastov v celom systéme. Základné plastové bloky sú vyvíjané a vyrábané v spolupráci so slovenskou spoločnosťou CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., ale sú vyrábané v podobných prevedeniach aj zahraničí. Aktuálna potreba ochrany pred povodňami nás doviedla k myšlienke použiť plastové bloky z recyklátu, ktoré majú vhodný tvar a dostatočnú pevnosť. Pri návrhu sme analyzovali množstvo variácií a tvarových modifikácií modulov systému. Výsledkom ďalšieho snaženia bol prototyp systému aplikovateľný v praxi. Bola spracovaná kompletná výrobná dokumentácia. Inovovaná štruktúra bola optimalizovaná z hľadiska zjednodušenia výroby a použitia zábran v teréne. Súčasťou optimalizačných procesov boli aj analýzy metódami konečných prvkov (MKP). Počas vývoja, cez výrobu až po prvú skúšku prototypu v teréne sme sa venovali ďalším možným modifikáciám pre zníženie ceny a zefektívnenie výroby. Predmetom skúšok v teréne (Vištuk, Gabčíkovo, Bratislava - Malý Dunaj) bolo nájsť finálnu koncepciu modulárnej štruktúry, čiže verifikovať, hodnotiť a porovnať jednotlivé inovácie, riešenia v praxi. Na základe praktických skúseností sa realizujú zmeny dizajnu s cieľom maximalizovať vhodnosť pre sériovú výrobu pri čo najväčšej miere uchovania požadovanej funkčnosti systému. Sú vyvinuté aj ďalšie doplnkové moduly stavebnice pre širšiu aplikáciu v rôznorodých podmienkach a sférach použitia. Projekt. "Výskum progresívnych technológií pre využitie odpadov z vyradených automobilov " je v súlade s prioritami slovenského ministerstva životného prostredia. Hlavným koordinátorom projektu je Strojnícka fakulta STU v Bratislave, a projekt je financovaný z recyklačného fondu SR. Podľa ministra životného prostredia Ing . Peter Žigu, PhD., "predovšetkým účinná ochrana proti povodniam a zníženie záťaže životného prostredia v citlivých zónach a národných parkoch zostáva našou prioritou." (Tlačová správa MŽP SR, 1.7.2012. )."
Kľúčové slová: materiálová recyklácia plastov, protipovodňové zábrany, samostabilizačné

NERECENZOVANÉ A KOMERČNÍ PŘÍSPĚVKY

 

Rychlá aerobní fermentace bioodpadů pomocí technologie EWA v Thajsku
Jiří Rusín, Kateřina Chamrádová, Kateřina Kašáková
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba 708 33, Česká republika, e-mail: jiri.rusin@vsb.cz

Thajsko má opravdu vážný problém s nakládáním s odpady. Podíváme-li se jen na produkci komunálního odpadu, kterého je produkováno více než 15 milionů tun za rok (2014), je zde malý prostor pro přístup k technologiím ve styly "Nejprve lidé, poté technologie" nebo "Tak jednoduše, jak jen můžeme." Thajsko potřebuje robustní technologie pro nakládání s odpady, jak ve velkém měřítku pro města tak v malém měřítku pro venkovské oblasti. Aerobní fermentace (kompostování) a anaerobní digesce (výroba bioplynu) mohou být brány jako dva hlavní přístupy ke zpracování bioodpadu. V západní praxi jsou oba přístupy velmi často kombinovány.
Klíčová slova: Bioodpad, aerobní fermentace, Thajsko, kompostování, vodní hyacint


První hodnocení ekoinovace české firmy ve finále
Ondřej PROCHÁZKA, Evžen ONDRÁČEK
České ekologické manažerské centrum, 28. pluku 25, 101 00 Praha 10, e-mail: prochazka@cemc.cz, ondracek@cemc.cz
EU ETV je novým marketingovým nástrojem, který pomáhá při uplatnění výrobků nejen na evropském trhu, ale i na dalších trzích. Lze jej využít k přesvědčení investorů, kupců (a také grantových agentur) o inovativnosti řešení, prokázání shody s právními předpisy atd. Podmínkou pro hodnocení je vedle jeho inovativnosti dále připravenost zařízení, technologie či služby k uvedení na trh. Středisko CEMC ETVCZ při Českém ekologickém manažerském centru je (zatím) jediným akreditovaným orgánem v ČR i SR k ověřování environmentálních technologií (EU ETV).
Klíčová slova: inovace, certifikace, Evropská unie, ETV, aerobní fermentace, biomasa, VPŽP, hygienizace, EWA, bioodpad, energokompost, mulčkompost.

WASTE FORUM 2015, 2, str. 54 - 142

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

 

Dyeing of woollen and polyamide fabrics by beetroot waste from cannery
Hana KŘÍŽOVÁ, Jakub WIENER
Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec
Dyeing of woollen and polyamide fabrics by beetroot waste from cannery
Key words: beetroot, betalains, betacyanins, betaxanthins, dyeing, wool, polyamide, alum.

Pyrolysis of waste plastics from old vehicles (in Slovak)
Elena HÁJEKOVÁa, Boris JAMBORa, Tomáš ONDROVIČa, Marcela HADVINOVÁa, Roman FEKETEb
a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava,
b Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námeste slobody 17, 811 06 Bratislava, e-mail: elena.hajekova@stuba.sk, boris.jambor@stuba.sk, t.ondrovic@gmail.com, marcela.hadvinova@stuba.sk, roman.fekete@stuba.sk

The paper presents the first results obtained during the preparation of automotive fuel components through pyrolysis of waste plastics from old vehicles. Crushed automotive parts made of polyolefins - polyroplylene and high density polyethylene (dashboards, interior linings of cars, bumpers) were pyrolyzed at 400-450 ° C in a laboratory reactor. Material balance of gaseous, liquid and solid products was determined. The liquid products from depolymerization were distilled into a fraction corresponding with its boiling range to gasoline and a fraction in the boiling range of diesel fuel. The detailed composition of gaseous products was set together with selected properties of liquid pyrolysis products to assess their applicability as motor fuel.
Key words: pyrolysis, old vehicles, plastics, waste polyalkenes

Antifreeze recycling technology (in Czech)
Jan KINČLa, Tomáš KOTALAa, Maxim KRYŽANOVSKÝb
a MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem, e-mail: jan.kincl@membrain.cz
b MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Vysočany

Used antifreeze from cooling systems of combustion engines and from building heating systems can be cleaned and reused by proposed technology. All additives (anticorrosive, buffer) and all other impurities (suspended particles, oils) and degradation products (organic acids, heavy metals) are removed by combination of electrodialysis with proper chemical and mechanical pretreatment. Produced glycol based water solution can be used as the main raw material for production of engine antifreeze and HVAC (heat, ventilation, air-conditioning) heat transfer liquids just by addition of small amount of concentrated glycols and the same additives (anticorrosive, buffering) as for the standard production. Glycol reuse instead of their discharge have a positive impact both on economy and on ecology of antifreeze production.
Keywords: glycol, antifreeze, reuse, electrodialysis, membrane, separation

Utilization of bottom ash from municipal solid waste incineration (in Czech)
Michal ŠYCa, Petra KAMENÍKOVÁa, Aneta KRAUSOVÁa, b, Tomáš BALOCHc, Boleslav ZACHa, Michael POHOŘELÝa,b, Karel SVOBODAa, Miroslav Punčochářa
a Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Laboratoř procesů ochrany prostředí, Rozvojová 1/135, 165 02 Praha 6 - Suchdol ,e-mail: syc@icpf.cas.cz,
b VŠCHT v Praze,Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice,
c Pražské služby, a.s., ZEVO Malešice, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10.

Bottom ash from municipal solid waste incineration contains valuable components which can be recycled as secondary materials, such as ferrous (5-13 %) and non-ferrous metals (2-5 %), some of rare earth elements, glass (15-30 %), and mineral fraction reusable in construction industry (50-70%). The bottom ash composition corresponds to the composition of incinerated waste, therefore is highly variable depending on the location and season. This paper presents an overview of recovery methods and the composition of bottom ash determined in samples obtained from MSWI plant in Prague.
Keywords: MSWI, bottom ash, material recovery, non-ferrous metals.

Influence of addition of waste basalt and glass fibre on concrete properties (in Czech)
Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno, e-mail: chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz
The paper describes a research on utilization of wastes from a production technology of mineral basalt and glass fibre wool to a concrete mixture. The paper complements the one presented in the last year, when an addition of basalt fibre to a wet concrete mixture was evaluated. In the next stage of the research an addition of glass fibre to a matrix was verified. In this paper we present a comparison of physical-mechanical properties and durability of concretes with a content of glass and basalt fibre.
Keywords: waste from production, mineral fibre, glass fibre, concrete vibro-pressed shaped elements

Treatment of steel plant dust by stabilization/solidification method (in Czech)
Jiří HENDRYCHa, Jiří KROUŽEKa, Daniel RANDULAa, Pavel ŠPAČEKb, Václav DURĎÁKa, Andrea SÝKOROVÁa
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6, e-mail: Jiri.Hendrych@vscht.cz
b CHEMCOMEX Praha a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5, e-mail: spacek@chemcomex.cz

The work is focused on the realization and assessment of the stabilization/solidification tests applied on the steel plant dust according to different recipe mixtures using different binders and dust/binders ratios. Water leachates of input waste and solidificates were prepared and analyzed according to standard procedures and mechanical strength of testing specimens was measured. Together with leachate and strength characteristics of solidificates the cost estimation of mixtures was performed.
Keywords: Stabilization, solidification, steel plant dust, leachability, mechanical strength

HAZOP analysis of the movement of 200 liter drums on a roll way in the processing of waste (in Czech)
Štěpán SVOBODAa, Petr TRÁVNÍČEKb, Luboš KOTEKc, Jan MAREČEKb, Bořivoj GRODAb
a CHEMCOMEX Praha, a.s., Department of Research and Development, Elišky Přemyslovny 379, Praha 5 - 156 00 Zbraslav, Czech Republic, e-mail: svoboda@chemcomex.cz.
b Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic, e-mail: petr.travnicek@mendelu.cz, jan.marecek@mendelu.cz, borivoj.groda@mendelu.cz.
c University of Technology Brno, Institute of Production Machines, Systems and Robotics, Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic, e-mail: kotek.l@fme.vutbr.cz.

The aim is to identify risks in moving 200 liters barrels on segmental driven roller conveyor. Segmented roller conveyor is part of many devices and their proper functioning is essential not only in terms of equipment uptime, but also safety (eg. filling of drums of hazardous chemicals or wastes where the collision spills may occur these substances and health hazards operator). For these reasons it is important that the risk for the roller conveyor has been identified, which is a prerequisite to subsequently be reduced to acceptable levels by security measures. For risk identification was used systematic method HAZOP. Are described the proposed measures to minimize identified risks.
Keywords: HAZOP, roller conveyor, design, operation

Practical application of photochemical and photocatalytic processes for the treatment of the contaminated water (in Czech)
Pavel MAŠÍNa, Radim ŽEBRÁKa, Petr KLUSOŇb, Olga ŠOLCOVÁb
a Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
b Ústav chemických procesů, AV ČR, Rozvojová 135/1, 165 02 Praha 6, e-mail: masin@dekonta.cz

This contribution deals with utilization of photochemical H2O2/UVC and photocatalytic TiO2/UV oxidation in pilot scale treatment of the contaminated groundwater and wastewater. Photochemical oxidation was tried on destruction of some compounds from production of aniline (benzene, aniline, nitrobenzene) in groundwater. Photocatalytic oxidation TiO2/UV was tested on destruction of some endocrine disruptors in water outlet from wastewater treatment plant. Both technologies have shown highs efficiencies of pollutant decontamination, photochemical technology H2O2/UVC shows higher efficiency then photocatalytic method.
Keywords: Photochemical oxidation H2O2/UVC, photocatalytic oxidation TiO2/UV, pilot scale unit, aromatic nitrocompounds, endocrine disruptors

Removal of hexavalent chromium from water under different conditions (in Czech)
Andrea SÝKOROVÁ, Jiří HENDRYCH
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6; e-mail: andrea.sykorova@vscht.cz
Tato práce se zaměřuje na studium a optimalizaci podmínek při odstraňování šestimocného chromu z odpadních vod. V praxi je průběh zpracování odpadních vod kontrolován z hlediska odezvy pH a ORP elektrod, jejichž signál je závislý na přítomnosti přebytku redukčního činidla, což má za následek jeho vysoké spotřeby. Pohled na průběh procesu z hlediska chemismu by mohl pomoci snížit množství používaného redukčního činidla a racionalizovat celý proces sanace odpadních vod kontaminovaných Cr (VI) a tím i snížit náklady s touto metodou spojené. Získaná data z provedených vsádkových pokusů budou sloužit jako vstupní data pro simulaci kontinuálního režimu.
Klíčová slova: šestimocný chrom, odpadní vody, pH, chemismus reakce

Mobile flood barrier ecological, cheap, effective (in Slovak)
Ľubomír ŠOOŠ, Juraj ONDRUŠKA, Iveta ONDEROVÁ, Viliam ČAČKO
Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave, SR, e-mail: juraj.ondruska@stuba.sk, lubomir.soos@stuba.sk
This contribution describes developments in the area of plastic recycling aimed at the reuse of waste materials for the manufacture of a useful product. Throughout development of the concept "modular flood barrier structure", the recovery of plastic materials was assessed, primarily, plastic waste from automobiles and industry. For the modular design of the structure a utility model was prepared In terms of the type and composition of source material, polypropylene (PP) and polyethylene (PE) were the materials chosen. When designing the geometry and constructing the barrier, the first stage was to design the structure based on the shape of unified blocks made from PP and PE. These unified blocks were designed in Slovakia at Chemosvit Environchem, a.s. but are also available internationally. In cooperation with Chemosvit, the focus was to produce blocks made from recycled materials and their subsequent application for beneficial use. The present need for flood protection inspired its production from these recycled materials. The suitable shape and strength characteristics of the plastic blocks provided sufficient grounds for the development of the flood barrier. In the first phase, different structural shapes were assessed in terms of their stability to determine their suitability for the given application. The results of these efforts were the initial design of the whole structure and its parts. Following this, the structure was revised and a prototype was constructed. The structure underwent numerous optimization processes including finite element analysis (FEA) and internal/external stability analysis. Production documentation, prototypes, and field tests were also performed. Currently, changes to the design are being performed in order to prepare it for mass production. The project. "Research of progressive technologies for the recovery of waste from scrap automobiles", in harmony with the priorities of the Slovak ministry of environment (SME). The principal coordinator of the project is the faculty of mechanical engineering, and the project is financed by the Recycling fund in Slovakia. SME has stated in a press release that: "foremost, the effective protection against flooding, and the reduction of environmental burdens in sensitive and national park zones remain our priority". (SME, Ing. Peter Žiga, PhD., press release ME SR, 1.7.2012.)."
Keywords: recycled plastic , ant flooding, watergates, flood barriers

OTHER AND COMMERCIAL PAPERS

Fast biowaste aerobic fermentation using EWA technology in Thailand
Jiří Rusín, Kateřina Chamrádová, Kateřina Kašáková
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií, 17. listopadu 15, Ostrava - Poruba 708 33, Česká republika, e-mail: jiri.rusin@vsb.cz
Thailand has really serious problem with waste management. If we look only at the municipal solid waste production more than 15 million tons per year (2014) tell us there is small space for access style to technologies such as "People first, than technology" or "Easy as much as we can". Thailand needs robust waste management technologies both large scale for municipalities and small scale for rural areas. Aerobic fermentation (composting) and anaerobic digestion (biogas production) can be chosen as two main approaches for biowaste processing. In western practice both approaches are combined very often.
Keywords: Thailand, aerobic fermentation, composting, biowaste, water hyacinth

First Czech verification of eco-innovation in the final phase (in Czech)
Ondřej PROCHÁZKA, Evžen ONDRÁČEK
České ekologické manažerské centrum, 28. pluku 25, 101 00 Praha 10, e-mail: prochazka@cemc.cz, ondracek@cemc.cz
Environmental Technology Verification (ETV) is a new tool for companies developing innovative environmental technologies. On voluntary basis, ETV provides the verification by qualified, independent organizations of the performance of new environmental technologies. This will help manufacturers to prove the reliability of performance claims and it will help technology purchasers to identify innovations fitting their needs The process of verifying a technology under ETV is managed by an accredited Verification Body competent for implementing ETV in the relevant technology area. The Verification Body receives the proposal from the manufacturer, defines the parameters to be verified and the tests necessary, guides the manufacturer throughout the process and drafts the final documents. During the verification process, analytical laboratory may also be involved in case further tests are needed to verify the technology. The Statement of Verification contains the main information necessary for the technology users and purchasers in a summarized form. The added-value of the Statement is the assurance of the credibility of the claim as to the performance of the relevant technology, thus facilitating subsequent recognition by purchasers across and beyond the European Union. Czech Environment Management Center (CEMC) is the only one accredited Verification Body in the Czech Republic and Slovakia. The company AGRO-EKO with the Aerobic fermenter EWA is among the first technology proposer in ETV. EWA fermenter is device for processing of biodegradable waste, including sewage sludge and animal products according to Edict 1069/2009 EC. The Statement of Verification is focused on confirmation of meeting the requirements of Edict 1069/2009 EC. As accredited analytical laboratories act the National Institute of Public Health and Laboratory Morava. Verification is going according the drafted test plan and at the end of the year we expect the publication of the Statement of Verification.
Keywords: innovation, verification, aerobic fermentation

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195