Více času na podstatné

WASTE FORUM 2016, 2, str. 49 - 114

    DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

51

Pro autory / For authors

52

Posudzovanie životného cyklu technologie vysokoteplotnej sorpcie CO2 karbonátovou slučkou
Life Cycle Assessment of high temperature sorption of CO2 by carbonate loop technology
Kristína ZAKUCIOVÁ, Vladimír KOČÍ
53

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrification of high-nitrate wastewater
Dorota HOROVÁ, Petr BEZUCHA

58

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy
Complex solution for remediation of cyanide-contaminated sites
Helena BUREŠOVÁ, Zdeněk FORMÁNEK, Ondřej PAŘÍZEK, Vladimír KOČÍ
66
Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod
Automatic circulation system of groundwater remediation
Jan NĚMEČEK, Petr POKORNÝ, Libor NOVÁK, Vladimír JANEČEK, Pavel HRABÁK, Lucie JIŘÍČKOVÁ
72
Nástroje pro predikci produkce a složení komunálních odpadů
Tools for Municipal Solid Waste Production and Composition Forecasting
Radovan ŠOMPLÁK, Martin PAVLAS, Veronika SMEJKALOVÁ
79
Moderní trendy předúprav pro ekonomicky rentabilní biorafinerie
Modern trends of waste pretreatment for economically feasible bio-refineries
Lukáš KRÁTKÝ, TomášJIROUT
93

Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers

 

Recycling of rejected refrigerators and capturing of ODS substances
Recyklace vyřazených ledniček a záchyt látek poškozujících ozonovou vrstvu
Petr BURYAN, Pavel SCHUSTR

108

 

WASTE FORUM 2016, 2, str. 49 - 114

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

Helena BUREŠOVÁ 1, Zdeněk FORMÁNEK 1, Ondřej PAŘÍZEK 2, Vladimír KOČÍ 2

1 GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o., Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň, buresova@geoindustry.cz
2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6

V příspěvku jsou shrnuty výsledky tříletého projektu TAČR s názvem "Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy", který probíhal v letech 2013–2015. Cílem projektu byl vývoj metod dekontaminace vody znečištěné kyanidy pomocí oxidace H2O2 a UV. V projektu byly navrženy metody, provedena jejich optimalizace v laboratorních podmínkách a ověření laboratorních výsledků v poloprovozu na lokalitě kontaminované kyanidy. Dalším cílem bylo hodnocení environmentálních dopadů jednotlivých sanačních metod pomocí metody Posuzování životního cyklu (Life cycle assessment – LCA). Ze získaných výsledků byl vytvořen komplexní nástroj pro management lokalit kontaminovaných kyanidy a navržen nový přístup k hodnocení sanací. V závěru projektu bylo na základě poloprovozních poznatků zkonstruováno oxidační zařízení pro dekontaminaci vody znečištěné kyanidy.

Klíčová slova: kyanidy, chemická oxidace, LCA, sanace kontaminovaných lokalit

 

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Dorota Horová, Petr Bezucha

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem,
dorota.horova@unicre.cz

Biologická denitrifikace průmyslových odpadních vod je často komplikována přítomností složek s negativním vlivem na probíhající proces, včetně koncentrace dusičnanových iontů převyšující 10 g/l. Experimentálně byla ověřována možnost odstranění dusičnanů z upravených oplachových vod po moření nerezové oceli za takovýchto podmínek pomocí aktivovaného kalu z komunální čistírny odpadních vod a vyhodnocen vliv podmínek procesu na jeho rychlost a účinnost. Splnění limitů dusičnanů i dusitanů bylo dosaženo se všemi použitými zdroji uhlíku - ethanolem, syrovátkou a substrátem na bázi melasy, a to i při denitrifikaci vody s koncentrací N-NO3- 2800 mg/l. Rychlost procesu byla ovlivněna přítomností vápníku i síranů.

Klíčová slova: biologická denitrifikace, dusičnany

 

Moderní trendy předúprav pro ekonomicky rentabilní biorafinerie

Lukáš Krátký, TomášJirout

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Technická 4, Praha 6, Lukas.Kratky@fs.cvut.cz

Příspěvek představuje koncept zpracování odpadů v biorafinériích a shrnuje nejnovější poznatky v oblasti technologií předúprav při termochemickém a biochemickém zpracování odpadů. Předúprava suroviny patří mezi klíčové kroky k dosažení maximální účinnosti transformace odpadů na bioprodukty, a proto se práce zabývá možnostmi využití jednotlivých metod předúprav suroviny v průmyslovém měřítku. Prezentovány jsou výhody a nevýhody jejich průmyslového využití. Detailněji jsou diskutovány technologie mechanické dezintegrace a hydrotermického zpracování.

Klíčová slova: biorafinérie, biomasa, předúprava

 
Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod

Jan NĚMEČEK 1, Petr POKORNÝ 1, Libor NOVÁK 2, Vladimír JANEČEK 2, Pavel HRABÁK 3, Lucie JIŘÍČKOVÁ 3

1 ENACON, s.r.o., nemecek@enacon.cz; 2 PRO-AQUA CZ, s.r.o.; 3 Technická univerzita v Liberci

Vyvíjený cirkulační systém umožňuje aktivní a dálkově řízený způsob dávkování činidel do horninového prostředí, který vede k rovnoměrnější distribuci činidel a v konečném důsledku k omezení opětovného nárůstu koncentrace kontaminantu, dále ke kratší době potřebné k dosažení cílových koncentrací kontaminantu a k snížení množství dávkovaných činidel. On-line monitoring klíčových parametrů a dálkové ovládání sanačního systému umožňuje řešiteli rychle reagovat na vývoj situace a zefektivnit sanační proces. Celý systém je v současnosti testován poloprovozní zkouškou na lokalitě znečištěné chlorovanými uhlovodíky. Cirkulační systém je touto poloprovozní zkouškou používán k distribuci fermentujícího substrátu pro biologickou reduktivní dechloraci chlorovaných uhlovodíků. Výsledky poloprovozní zkoušky vykazují velmi dobrou účinnost a možnosti využití této technologie v sanační praxi.

Klíčová slova: in-situ sanace, distribuce reakčních činidel, cirkulace, automatizace, znečištění podzemních vod, chlorované uhlovodíky

 

Nástroje pro predikci produkce a složení komunálních odpadů

Radovan Šomplák, Martin Pavlas, Veronika Smejkalová

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Česká Republika; somplak@upei.fme.vutbr.cz

Příspěvek prezentuje metodiku odhadu složení a budoucí produkce komunálního odpadu na základě kombinace regresních modelů a rozborů v různých typech zástavby. Pomocí dat týkajících se tříděného sběru jsou odhady složení verifikovány a korigovány. Pro potřeby plánování v odpadovém hospodářství byla provedena prognóza produkce a složení komunálního odpadu do v roku 2020 (tříděný sběr) a 2024 (směsný komunální odpad). Prognóza byla založena na analýze trendů historických dat. Výsledky jsou vzájemně bilancovány, aby odpovídaly hmotnostní toky jednotlivých typů odpadů v rámci územního rozdělení (např. součet produkce odpadu ve všech krajích odpovídá produkci v ČR).

Klíčová slova: Odpadové hospodářství, prognóza produkce odpadů, třídění odpadu, nástroj Justýna, komunální odpad.

 
Posudzovanie životného cyklu technologie vysokoteplotnej sorpcie CO2 karbonátovou slučkou

Kristína ZAKUCIOVÁ  1,2,  Vladimír KOČÍ  1

1 Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, zakuciok@vscht.cz
2 Centrum Výzkumu Řež, s.r.o.

Znižovanie emisií sa považuje v rôznych odvetviach priemyslu za jedným z dlhodobých cieľov environmentálnej politiky.  Výskum záchytu CO2 v energetickom priemysle prebieha vo svete už dlhé roky, ale pre potreby bežných energetických výkonov sa zatiaľ nepodarilo uplatniť ekonomicky a technicky zvládnuteľnú technológiu. Najčastejšou metódou záchytu CO2 je záchyt zo spalín po spaľovaní paliva „post combustion“ technológie. Alternatívnou metódou technológie post combustion je zachytenie CO2 vysokoteplotnou sorpciou pomocou karbonátovej slučky. Posudzovanie životného cyklu (LCA) tejto slučky prispieva k ucelenému pohľadu z hľadiska environmentálnej záťaže a benefitu v rámci výskumnej činnosti zachycovania CO2.

Kľúčové slová: LCA, post combustion, karbonátová slučka

 

Recyklace vyřazených ledniček a záchyt látek poškozujících ozonovou vrstvu

Petr BURYAN 1, Pavel SCHUSTR 2

1 Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, petr.buryan@vscht.cz,
2 ATEKO, Resslova 13, 501 01 Hradec Králové,
pavel.schustr@ateko.cz

Článek popisuje technologii zaměřenou na recyklaci vyřazených chladicích a mrazicích zařízení o rozdílných chlazených objemech a nízkoteplotní zachycení látek poškozujících ozonovou vrstvu. Realizovaná čs. technologie respektuje všechna pravidla odpovídající normám EU a její konstrukce umožňuje neustále zdokonalování vzhledem k postupně zpřísňujícím se normám. Kontinuálně pracující technologie se skládá ze dvou fází:

1 stupeň – demontáž lednic, odsátí zachycení a zpracování pracovních kapalin (CFC, HCFC, freony nebo uhlovodíky, chladiva a oleje),

2 stupeň – izolační box, destrukce kovových, umělohmotných a polyuretanových isolačních vrstev, separace destrukcí vzniklých směsí, zachycení plynných pěnotvorných komponent (CFC, HCFC, freony nebo uhlovodíky). Zvláštní pozornost je věnována záchytu destrukcí vznikajících plynných kyselých komponent z freonů.

V textu je popsána realizovaná nízkoteplotní technika zachycování látek poškozujících ozonovou vrstvu za dodržování přísných emisních limitů a pravidel vylučujících možnosti výbuchů spojených s manipulací velmi jemných částic vznikajících drcením recyklovaných polyuretanů.

Klíčová slova: recyklace, chladicí technika, záchyt chladiv, freony

WASTE FORUM 2016, 2, str. 49 - 114

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Complex solution for remediation of cyanide-contaminated sites (in Czech)

Helena BUREŠOVÁ 1, Zdeněk FORMÁNEK 1, Ondřej PAŘÍZEK 2, Vladimír KOČÍ 2
1 GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o., Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň, Czech Republic
e-mail:
buresova@geoindustry.cz
2 University of Chemistry and Technology, Prague, Technická 5, 166 28 Praha 6, Czech Republic

In the paper, there are summarized results of a three-year TACR (Technology Agency of the Czech Republic) project called "The Complex Solution For Remediation Of Cyanide-Contaminated Sites" which took place from 2013 to 2015. The main objective of the project was development of decontamination methods for cyanide-contaminated water using the combination of H2O2 and UV radiation. In the project, methods were proposed and their optimisation in a laboratory scale was performed. The laboratory results were then verified in a pilot plant in cyanide-contaminated area. The next objective was to assess environmental impacts of particular remediation techniques by Life cycle assessment method. On the basis of obtained results, a complex instrument for management of cyanide-contaminated sites was established and new approach for remediation assessment was proposed. On the basis of pilot plant results, the oxidation apparatus for water decontamination of cyanide-contaminated water was constructed.

Keywords: cyanide, advanced oxidation process, Life cycle assessment, remediation of contaminated sites

 

Denitrification of high-nitrate wastewater (in Czech)

Dorota Horová, Petr Bezucha
UniCRE, a.s. Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem,
dorota.horova@unicre.cz, petr.bezucha@unicre.cz

Biological denitrification of industrial waste water is often complicated by the presence of components with negative impact on the running process, including enhanced nitrate ion concentrations surpassing 10 g/l. Feasibility of removing nitrates from the adapted rinse waters after stainless steel pickling was tested experimentally under such conditions by using activated sludge from municipal wastewater treatment plant. The influence of process conditions on the rate and efficiency were evaluated. Compliance with the limits of nitrates and nitrites have been achieved with all of the carbon sources comprising ethanol, whey and a molasses based substrate, even at the input  N‑NO3- concentrations reaching 2800 mg/l. The rate of the process was affected by the presence of calcium and sulfates.

Keywords: Denitrification, Industrial wastewater, Influence of carbon sources, temperature, calcium and sulphates contents.

 

Modern trends of waste pretreatment for economically feasible bio-refineries (in Czech)

Lukáš KRÁTKÝ, TomášJIROUT
Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Process Engineering, Technicka 4, 166 07 Prague 6, Czech Republic, Lukas.Kratky@fs.cvut.cz

Paper introduces the concept of waste treatment in bio-refineries and summarizes the latest findings in the field of pretreatment technologies during thermochemical and biochemical processing of lignocellulosic waste. Pretreatment of raw materials is the key step to achieve maximum efficiency for waste transformation into bio-products. Various pretreatment methods are reviewed and compared in the term of their industrial usage. Novel trends in size reduction technologies and hydrothermal treatment are discussed in detail.

Keywords: bio-refinery, biomass, pretreatment

 

Automatic circulation system of groundwater remediation (in Czech)

Jan NĚMEČEK 1, Petr POKORNÝ 1, Libor NOVÁK 2, Vladimír JANEČEK 2, Pavel HRABÁK 3, Lucie JIŘÍČKOVÁ 3
1 ENACON, s.r.o., nemecek@enacon.cz; 2 PRO-AQUA CZ, s.r.o.; 3 Technical University of Liberec

The circulation system being developed enables active and a remote controlled delivery of remedial agents into the subsurface. It results in homogenous distribution of the agents and finally to  reduction of the rebound of contaminant concentrations. Furthermore, it results in shorter remedial time and reduction of the amounts of the remedial agents. On-line monitoring of key parameters and remote control of the remedial system enable the project manager to respond quickly to the current remedial status and make the remedial process more efficient. The whole remedial system is currently being tested at the site contaminated by chlorinated solvents. The circulation system is used for delivery of a substrate for enhancement of biological reductive dechlorination of chlorinated ethenes. Results of the field test show very good efficiency and a potential for use of this technology in a remedial practise.

Keywords: in-situ remediation, distribution of the remedial agents, circulation, automation, groundwater contamination, chlorinated solvents

 

Tools for Municipal Solid Waste Production and Composition Forecasting  (in Czech)

Radovan Šomplák, Martin Pavlas, Veronika Smejkalová

Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,
Institute of Process Engineering, Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic.
e-mail: somplak@upei.fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 144 908.

The paper presents a methodology for future production and composition of municipal solid waste estimating based on a combination of regression models and composition analysis in various types of urban and rural settlements. The estimated municipal solid waste (MSW) composition are verified and corrected using data on separate collection. MSW production and composition in year 2020 (separate collection) and 2024 (residual  waste) was forecasted for purposes of waste management planning. The prognosis was based historical data trend analysis. The results are mutually balanced to match the corresponding mass flows of individual types of waste within the territorial distribution (eg. the total waste production in all regions corresponding to production in the Czech Republic).

Keywords: Waste management, waste production forecasting, waste sorting, JUSTINE tool, municipal solid waste.

 

Life Cycle Assessment of high temperature sorption of CO2 by carbonate loop technology  (in Slovak)

Kristína ZAKUCIOVÁ  1,2,  Vladimír KOČÍ  1

1 Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, zakuciok@vscht.cz
2 Centrum výzkumu Řež, s.r.o.,

One of the long-term objectives of the environmental policy is to decrease the emissions of different kinds of industries. Research concerning CO2 capture and storage (CCS) technologies takes place worldwide for many years, but the demand of current energy output has not yet been achieved by economically and technically manageable technology. The most common method of CCS technology is the capture of CO2 from the flue gas after the combustion of fuel the so-called "post combustion" technology. An alternative method of post combustion technology is the high temperature sorption of CO2 by carbonate loop. Life Cycle Assessment (LCA) of the carbonate loop contributes to the holistic view in terms of environmental burdens and benefits.

Keywords: LCA, post combustion, carbonate loop.

 

Recycling of rejected refrigerators and capturing of ODS substances

Petr BURYAN 1, Pavel SCHUSTR 2

1 Institute of Chemical Technology, Technicka 5, Prague 6, 166 28, Czech Republic, petr.buryan@vscht.cz,
2 ATEKO, Resslova 13, Hradec Kralove 2, 501 01, Czech Republic,
pavel.schustr@ateko.cz

Paper describes the technology for Recycling of rejected fridges and low temperature capturing of the ODS (Ozone Depleting Substances). This technology corresponds to Czech and EU standards and is operating since the year 2005. Technology consists of two stages:

1st stage - dismounting of the fridges, capturing & elaborating of the working fluids (CFC, HCFC, Freons or hydrocarbons refrigerants and oil),

2nd stage - insulation box destroying and capturing of the foaming agents (CFC, HCFC, Freons or hydrocarbons).

Low temperature ODS capturing process is described from the points of technology, emission limits and explosion safety. Captured ODS of the recycled fridges and application of the recycled materials are discussed.

Keywods: recycling, refrogerators, ODS substances, capturing, freons

Autorská práva:

Creative Commons License
WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195