Více času na podstatné

WASTE FORUM 2016, 4, str. 167 - 244

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

169

Pro autory / For authors

170

Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate
Ověření výroby spékaného popílkového kameniva
Vít ČERNÝ, Magdaléna KOCIÁNOVÁ, Rostislav DROCHYTKA

171

Newsprint as the input raw material for the production of fibers, usable in civil engineering
Novinový papír, jako vstupní surovinový zdroj pro výrobu vláken, využitelných nejen ve stavebnictví
Jitka HROUDOVÁ, Jiří ZACH, Martin SEDLMAJER, Vítězslav NOVÁK

179

Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials
Návrh složení lehčeného podlahového potěru se samonakypřovací funkcí na bázi reakce peroxidu vodíku s chlornanem vápenatým s použitím druhotných surovin
Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA

186

Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS
Alternative materials for modification of ETICS
Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA, Vít ČERNÝ

194

Možnosti využití odpadních termoplastů ve stavebnictví
Possibilities of using waste thermoplastics in the construction industry
Jan ČERMÁK, Jakub JOHN, Stanislav ŠŤASTNÍK

202

Technologies for the Structural Utilization of Worn Tire Casings in the Environment
Technológie konštrukčného využitia opotrebovaných pneumatík v životnom prostredí
Marián FLIMEL

209

The assessment of the current PV modules recycling fee: the Czech Republic case study
Zhodnocení současného nastavení výše příspěvku na nakládání s fotovoltaickými moduly: případová studie České republiky
Jan MACHÁČ, Lenka ZEMKOVÁ, Jiří LOUDA, Ondřej VOJÁČEK

215

Trends in the balance and material flows of phosphorus in the Czech Republic
Trendy bilance a látkových toků fosforu v ČR
Josef HEJZLAR, Yuliya VYSTAVNA, Jiří KOPÁČEK

225

Efektivnost obcí v oblasti odpadového hospodářství a její determinanty – aplikace dvoustupňové analýzy obalů dat
Efficiency of municipal solid waste management in the Czech Republic: two-stage data envelopment analysis
Michal STRUK, Markéta MATULOVÁ

234
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers  
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP) 2017 - 1. cirkulář 241

 

WASTE FORUM 2016, 4, str. 167 - 244

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 
Ověření výroby spékaného popílkového kameniva

Vít ČERNÝ, Magdaléna KOCIÁNOVÁ, Rostislav DROCHYTKA

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno
e-mail: cerny.v@fce.vutbr.cz, kocianova.m@fce.vutbr.cz, drochytka.r@fce.vutbr.cz

V současné době jedny z nejvíce využívaných druhotných surovin pro nové stavební materiály jsou bezesporu popílky ze spalování uhlí. Výsledky ukazují, že vedlejší energetické produkty nejen často plnohodnotně nahrazují primární složky, ale v mnoha případech zlepšují vlastnosti stavebních výrobků. Jednou z oblastí je také výroba umělého kameniva na bázi spékaných popílků. Tento způsob využití je založen plně na popílcích. Jedinými korekčními složkami jsou palivo nebo i jíl.

Příspěvek představil pokrok v optimalizaci technologie výroby umělého kameniva, plně využívající principu samovýpalu. Díky vlastnímu obsahu spalitelných látek a zapalovací vrstvě na povrchu vsázky bylo dosaženo významných úspor na externích zdrojích tepla. Při ověřovací zkoušce výroby bylo získáno umělé kamenivo, jehož frakce 8-16 mm dosahuje odolnosti proti drcení 4,0 MPa, sypné objemové hmotnosti ve volně sypaném stavu 610 kg∙m-3 a v setřeseném stavu 740 kg∙m-3. Při posuzování vlivu umělého kameniva na životní prostředí z pohledu zkoušek ekotoxicity splnilo kamenivo požadavky legislativy.

Klíčová slova: Umělé kamenivo, spékání, druhotná surovina, popílek, tepelná elektrárna.

 

Novinový papír, jako vstupní surovinový zdroj pro výrobu vláken, využitelných nejen ve stavebnictví

Jitka HROUDOVÁ, Jiří ZACH, Martin SEDLMAJER, Vítězslav NOVÁK

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Centre AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno
e-mail:
hroudova.j@fce.vutbr.cz

Spotřeba papíru se v posledních letech v rámci ČR přestala razantně zvyšovat, jako tomu bylo v předchozích dekádách, nicméně se mění hlavní oblasti využití papíru. Velmi výrazný je segment reklamních letáků, prospektů, novin a dalších tiskovin, které lze po skončení svého účelu poměrně obtížně znovu upotřebit. Vhodnou technologickou úpravou těchto materiálů na bázi celulózy je možné získat recyklovaná, převážně přírodní vlákna s danými parametry.

Příspěvek popisuje možné využití těchto vláken jako lehkou, přírodní, rozptýlenou výztuž do kompozitních stavebních materiálů. Konkrétně jsou popsány výsledky práce zaměřené na vývoj tepelně izolačních omítek obsahujících recyklovaná vlákna na přírodní bázi. Vývojem lehkých omítek se odborníci na Vysokém učení technickém, Fakultě stavební věnují již řadu let. Vzhledem ke stále neuspokojujícím výsledkům v oblasti mechanických vlastností u vyvíjených materiálů byly aplikovány do již navržených receptur omítkovin recyklovaná vlákna na bázi celulózy. Jejich hlavní funkcí bylo zlepšit mechanické vlastnosti a zamezit případnému smrštění omítek a následnému vzniku mikrotrhlin. Cílem prací bylo získat lehké omítkoviny s dobrými tepelně izolačními a mechanickými vlastnostmi. Na základě vyhodnocení výzkumných prací lze konstatovat, že při aplikaci odpadních celulózových vláken do lehkých, tepelně izolačních omítek došlo k výrazně lepší zpracovatelnosti čerstvých malt v porovnání s maltami o stejném složení, ale bez přídavku výztužných vláken. Při porovnání dosažených mechanických vlastností u referenční receptury bez vláken a recepturami s celulózovými vlákny bylo zjištěno výrazné zvýšení pevnosti v tlaku, až o 192 %, u pevnosti v tahu za ohybu byla zjištěna hodnota až o 150 % vyšší.

Klíčová slova: Novinový papír, odpadní vlákna, recyklace, tepelně izolační omítky, rozptýlená výztuž.

 

Návrh složení lehčeného podlahového potěru se samonakypřovací funkcí na bázi reakce peroxidu vodíku s chlornanem vápenatým s použitím druhotných surovin

Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
e-mail:
tumova.e@fce.vutbr.cz, drochytka.r@fce.vutbr.cz

Tento příspěvek je věnován problematice lehčených stavebních materiálů. V tomto případě se jedná o podlahový potěr na bázi pórobetonu s plnivem z recyklovaného skla Liaver. Tento potěr je vylehčen pomocí reakce peroxidu vodíku s chlorovým vápnem. Tato reakce probíhá velmi bouřlivě a jen malá část uvolněného kyslíku je zachycena v matrici potěru. I přesto však jsou vzorky dostatečné vylehčené. Kromě průběhu reakce a velkého vývinu tepla je další nevýhodou tvorba kalcitových shluků, které se nedají rozmíchat, ani je jejich vzniku nedá nijak zabránit. Pokud by měla být tato metoda použita v průmyslu, musela by se dále modifikovat a reakce by musela probíhat kontrolovaně.

Klíčová slova: potěr, pórobeton, druhotné suroviny, plnivo z recyklovaného skla

 

Využití alternativních materiálů pro modifikaci systémů ETICS

Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA,Vít ČERNÝ

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
e-mail: tumova.e@fce.vutbr.cz,
drochytka.r@fce.vutbr.cz, cerny.v@fce.vutbr.cz

Zateplovací systém ETICS se poprvé začal využívat České republice až v roce 1993, kdy byl použit přibližně na půl milionu metrů čtverečních zástavby. V současné době je již tento systém prováděn na většině stávajících i nově zkonstruovaných budov. Objem současné produkce tohoto výrobku činí kolem 16 mil. m2, což řadí Českou republiku na přední místo produkce na jednoho obyvatele v Evropě.

V současné době se obilná sláma, zejména pšeničná a žitná, někdy využívá ke stavbě slaměných domků pomocí slaměných balíků, jako tepelně-izolační výplň zdí dřevěné konstrukce. Také, ale méně často, je balíková sláma využívána jako dodatečná tepelná izolace obytných domků. Tento článek se zabývá možnosti využití slámy jako tepelného izolantu.

Pojení izolačních desek ze slámy cementem se jeví jako vhodné díky dosaženým fyzikálně-mechanickým vlastnostem. Další výhodou tohoto pojiva je tzv. stabilizace organického plniva, tj. zamezení vzniku negativních vlivů vlivem právě použití organického plniva, tedy slámy. Při následném použití v systému ETICS vytváří cement vhodný podklad pro přilnutí stěrky a dalších materiálů, kdy riziko praskání a odlučování povrchové úpravy je snížené minerálním charakterem povrchu desek.

Klíčová slova: ETICS, kontaktní zateplovací systém, tepelná izolace, odpad, druhotné suroviny, recyklace, zpracování odpadů, sláma

 

Možnosti využití odpadních termoplastů ve stavebnictví

Jan ČERMÁK a, Jakub JOHN b, Stanislav ŠŤASTNÍK a

a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
b VIA ALTA a.s., Okružní 963/5, 674 01 Třebíč
e-mail:
cermak.j@fce.vutbr.cz, john@via-alta.cz, stastnik.s@fce.vutbr.cz

Vzhledem ke stále se zvyšující spotřebě plastových materiálů se jejich znovuvyužití stává velmi aktuální otázkou. Recyklace vyčištěného jednodruhového plastového odpadu je jednoduchá, takové produkty lze použít jako surovinu nebo příměs při výrobě nových produktů. Problémem zůstává energetická, ekonomická i environmentální náročnost pro třídění, čištění a případnou regranulaci odpadů na vhodnou vstupní surovinu. Tento problém je možné vyřešit pomocí technologie, která bude schopna zpracovávat nevytříděné a vícedruhové odpadní termoplasty v dále využitelné produkty.

Klíčová slova: recyklace, odpad, plastbeton, polymerbeton, termoplasty

 

Technológie konštrukčného využitia opotrebovaných pneumatík v životnom prostredí

Marián FLIMEL

Katedra manažmentu výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Bayerova 1, Prešov, 080 01, Slovenská republika
e-mail:
marian.flimel@tuke.sk

Materiálové zhodnocovanie opotrebovaných plášťov pneumatík je dôležitým prvkom odpadového hospodárstva. V súčasnosti sa opotrebované pneumatiky zhodnocujú rôznymi spôsobmi, pričom dochádza k ich segmentácii a variabilite využitia. Predložený príspevok sa venuje technologickým postupom pri využití celého opotrebovaného plášťa  pneumatiky ako konštrukčného prvku pri terénnych úpravách. Popisované sú dve konštrukčné riešenia a to oporný múr a vegetačné tvárnice, ktoré predstavujú inovatívne riešenia v ochrane životného prostredia.

Kľúčové slová:  opotrebované plášte pneumatík, životné prostredie, technologický postup, oporná stena

 

Zhodnocení současného nastavení výše příspěvku na nakládání s fotovoltaickými moduly: případová studie České republiky

Jan MACHÁČ a,b, Lenka ZEMKOVÁ b, Jiří LOUDA a,b, Ondřej VOJÁČEK c

a Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67, Praha 3
b Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze, U Kříže 8, 158 00, Praha 5
c Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, Technická 5, 166 29, Praha 6
e-mail:
machac@e-academia.eu, zemkova@e-academia.eu, louda@e-academia.eu, ondrej.vojacek@gmail.com

Česká republika má přibližně 2 124 MWp instalované kapacity z fotovoltaických elektráren. Životnost modulů se odhaduje na 20-30 let. Po skončení jejich životnosti a vyřazení z provozu se fotovoltaické moduly stávají nebezpečným odpadem a je nezbytné je zlikvidovat v souladu s legislativními požadavky.

Vzhledem k obavám vlády a obcí, že vlastníci a provozovatelé elektráren se po vyřazení modulů z provozu o tento druh odpadu správně nepostarají na své vlastní náklady, vláda přijala systém financování nakládání s odpady z fotovoltaických elektráren, které byly uvedeny do provozu před rokem 2013. Článek se zaměřuje na zhodnocení současné výše recyklačního příspěvku se zahrnutím nákladů recyklace a výnosů z prodeje druhotných surovin a upozorňuje na kritická místa současného stavu s ohledem na rizika a reálné náklady recyklačního systému. Na základě aktuálních tržních cen a jejich predikce je optimální výše příspěvku (s přihlédnutím k možným rizikům a nejistotám) stanovena na 5,2 ‑ 7,8 Kč/Kg.

Klíčová slova: Recyklační příspěvek, fotovoltaické moduly, Environmentální politika, Princip předběžné opatrnosti, Druhotné suroviny, OEEZ

 

Trendy bilance a látkových toků fosforu v ČR

Josef HEJZLAR, Yuliya VYSTAVNA, Jiří KOPÁČEK

Biologické Centrum Akademie věd České republiky, v. v. i., Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, Česká republika
e-mail:
hejzlar@hbu.cas.cz

V poslední době se v rozvinutých zemích volá po zvýšení recyklace fosforu (P), který je strategickou surovinou pro zemědělství i jiné produkční sektory. Zároveň je P také zdrojem vážných environmentálních problémů, např. způsobuje eutrofizaci povrchových vod a narušuje živinové rovnováhy. S použitím metodiky analýzy materiálových toků byla v rámci hospodářství ČR provedena bilance vstupů a výstupů P a byly vyhodnoceny dílčí materiálové toky P mezi jednotlivými sektory. Výsledky ukazují, že hospodářství ČR je závislé na dovozu P prostřednictvím minerálních hnojiv (1 kg/os/rok), potravin a krmiv (1,5 kg/os/rok) a současně se vyznačuje značnými ztrátami P do prostředí a nevyužitým potenciálem jeho recyklace. Například komunální kaly (0,4 kg/os/rok) a masokostní moučka (0,25 kg/os/rok) by mohly nahradit 70 % množství aplikovaných minerálních hnojiv. Míra recyklace P v ČR (68 % v živočišné výrobě, 21 % v produkci potravin, 10 % v lidské spotřebě) je ve srovnání s EU-27 podprůměrná. Zemědělská výroba v ČR v současnosti dosud využívá zásobu P v půdě z minerálních P hnojiv aplikovaných v minulosti před rokem 1990. 

Klíčová slova: cyklus fosforu, analýza materiálových toků, účinnost využití živin, zemědělská bilance, spotřebitelský systém.

 

Efektivnost obcí v oblasti odpadového hospodářství a její determinanty - aplikace dvoustupňové analýzy obalů dat

Michal STRUK a,b, Markéta MATULOVÁ b

a Provozně ekonomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, 61300 Brno
b Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 60200 Brno
e-mail:
struk@mendelu.cz, matulova@econ.muni.cz

V naší studii vyhodnocujeme pomocí dvoustupňové analýzy obalů dat (2SDEA) efektivnost více než 400 obcí Jihomoravského kraje v oblasti nakládání s komunálním odpadem s cílem identifikovat potenciální faktory efektivnosti v této oblasti. V první fázi používáme model s jedním vstupem reprezentovaným výdaji na odpadové hospodářství a několika výstupy, jmenovitě se jedná o počet obyvatel, počet bytů, velikost obsluhované plochy a podíl tříděného odpadu na celkovém komunálním odpadu. Ve druhé fázi analýzy vysvětlujeme vypočítaná efektivnostní skóre pomocí lineárního regresního modelu na vybraných charakteristikách obcí s cílem určit jejich významnost vzhledem k efektivnosti. Jako proměnné se statisticky významným vlivem na efektivnost jsme identifikovali existenci evidence sběrných nádob, přítomnost sběrného dvora, existenci motivačního programu pro třídění odpadu nebo velikost podílu obydlí v bytových domech.

Klíčová slova: Efektivnost, odpadové hospodářství, dvoustupňová analýza obalů dat, DEA

WASTE FORUM 2016, 4, str. 167 - 244

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Verification of manufacturing of sintered fly ash aggregate

Vít ČERNÝ, Magdaléna KOCIÁNOVÁ, Rostislav DROCHYTKA

Brno University of technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 95, 602 00 Brno, Czech Republic
e-mail:
cerny.v@fce.vutbr.cz, kocianova.m@fce.vutbr.cz, drochytka.r@fce.vutbr.cz

Nowadays are fly ashes from coal combustion as one of the most widely used secondary raw materials. This materials presents new building materials. It is the subject of many research papers, and the results show that this secondary energy product is able to fully substitute the primary components of building products. It also improves the final properties of such products in many cases. Another field of application is the production of artificial aggregate, which is based on the full use of sintered fly ash. The only correction components are fuel or clay. The article focuses on the results of laboratory verification of the production of artificial aggregate from ashes.

Key words: Artificial aggregate, sintering, secondary raw material, fly ash, thermal power plant.

 

Newsprint as the input raw material for the production of fibers, usable in civil engineering

Jitka HROUDOVÁ, Jiří ZACH, Martin SEDLMAJER, Vítězslav NOVÁK

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Centre AdMaS, Purkyňova 139, 612 00 Brno
e-mail:
hroudova.j@fce.vutbr.cz

The consumption of paper ceased to rapidly increase recently in the Czech Republic, as it opposed to previous decades, nevertheless, the main area of paper usage is changing. It is a very important part segment of handbills, flyers, brochures, newspapers and other printed materials which can be difficult to reuse at the end of their lifetime. It is possible to recycle predominantly natural fibers with desirable parameters by means of suitable technology of processing these cellulose materials.

This paper describes the possible utilization of these fibers as lightweight, natural fiber reinforcement in composite materials. Specifically, it describes the results of work aimed at the development of thermal insulating plasters containing recycled fibers. Experts from the Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering have concerned themselves with the development of lightweight plasters for many years.

Recycled fibers based on cellulose were used in mixtures of previously designed plasters, given the still unsatisfactory results in terms of the mechanical properties of the materials. Their main function was to improve the mechanical properties and prevent any shrinkage of the plasters and subsequent formation of micro cracks. The aim of the research was to obtain lightweight plasters with good thermal insulation and mechanical properties. It can be observed, based on evaluation of the research, that the application of waste cellulose fibers in lightweight, thermal insulation plasters significantly improved the workability of fresh mortars in comparison with the mortars of the same composition but without the addition of reinforcing fibers. It was discovered, upon comparison of mechanical properties of the reference mixture without fibers and mixtures containing cellulose fibers that the compressive strength increases by up to 192 %, the flexural strength was found to be up to 150 % higher.

Key words: Newsprint, waste fibres, recycling, thermal insulating plasters, reinforcement fibers.

 

Design of the composition of lightweight concrete floor with self-rising function, based on the reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite using secondary raw materials

Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic
e-mail:
tumova.e@fce.vutbr.cz, drochytka.r@fce.vutbr.cz

This paper is dedicated to the research in a field of lightweight building materials. In this case it is the screed for floors with aggregate of recycled glass Liaver. The screed is aerated with reaction of hydrogen peroxide with calcium hypochlorite. This reaction is very vigorous and only a small part of the released oxygen is entrapped in the matrix of the screed. However, the samples are sufficiently aerated, but the downside beside the course of the reaction and the large heat release are also the calcite clusters formed in the matrix as a result of the reaction. If this method will be applied in the industry, it must be largely modified and the reaction must be controlled.

Keywords: screed, aerated concrete, secondary raw materiál, recycled glass aggregate

 

Alternative materials for modification of ETICS

Eva TŮMOVÁ, Rostislav DROCHYTKA, Vít ČERNÝ

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic
e-mail:
tumova.e@fce.vutbr.cz, drochytka.r@fce.vutbr.cz, cerny.v@fce.vutbr.cz

The first use of the ETICS insulating system in the Czech Republic is dated to 1993, when it was used to insulate about half a million square meters of housing. Currently this system has been implemented on a large number of existing and newly constructed buildings. The volume of the current production is about 16 million of square meters, which puts the Czech Republic at the forefront of production per inhabitant in Europe.

Currently, the cereal straw, particularly wheat and rye is sometimes used for building houses using straw bales as a heat- insulating padding for wooden walls. Also, but less frequently, parcel straw used as an additional thermal insulation of residential houses. This article deals with the possibilities of using straw as a thermal insulator.

Bonding insulating boards from straw with cement seem to be appropriate because of the achieved physico-mechanical properties. Another advantage of the cement is the stabilization of organic fillers to prevent the negative effects due to the very use of organic filler, a straw. During subsequent use in an ETICS, cement creates a suitable surface for the adhesion of mortar and other materials, where the risk of cracking and separation of surface treatment is reduced due to the mineral character of the board surface.

Keywords: ETICS, insulation system, insulation, waste, secondary raw materials, recycling, waste straw

 

Possibilities of using waste thermoplastics in the construction industry

Jan ČERMÁK a, Jakub JOHN b, Stanislav ŠŤASTNÍK a

a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
b VIA ALTA a.s., Okružní 963/5, 674 01 Třebíč
e-mail:
cermak.j@fce.vutbr.cz, john@via-alta.cz, stastnik.s@fce.vutbr.cz

Given the increasing consumption of plastic materials is their reuse becomes a very topical issue. Recycling the single-cleaned plastic waste is simple, these products can be used as raw material or additive in the manufacture of new products. The problem remains the energy, economic and environmental demands in sorting, cleaning and eventual regranulation of waste to a suitable feedstock. This problem can be solved using technology that is able to handle multiple-type waste thermoplastics in further useful products.

Keywords: recycling, waste, polymer concrete, thermoplastics

 

Technologies for the Structural Utilization of Worn Tire Casings in the Environment

Marián FLIMEL

Department of Manufacturing Management Faculty of Manufacturing Technologies Technical University of Košice with a seat in Prešov, Bayerova No. 1, Prešov, 080 01 Slovakia
e-mail:
marian.flimel@tuke.sk

Material recovery of worn tire casings is an important element of waste management. Currently, the used tires are being recovered in different ways through segmentation and with variable use. This paper deals with technological process of the worn tire casing recovery as a structural element in ground shaping. There are described two structural solutions, namely retaining wall and vegetation breeze blocks which present the innovative solutions in environmental protection.

Key words:  worn tire casings, environment, technological process, retaining wall

 

The assessment of the current PV modules recycling fee: the Czech Republic case study

Jan MACHÁČ a,b, Lenka ZEMKOVÁ b, Jiří LOUDA a,b, Ondřej VOJÁČEK c

a Faculty of Economics, University of Economics, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67, Prague 3
b Faculty of Humanities, Charles University in Prague, U Kříže 8, 158 00, Prague 5
c Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague, Technická 5, 166 29, Prague 6
e-mail:
machac@e-academia.eu, zemkova@e-academia.eu,  louda@e-academia.eu, ondrej.vojacek@gmail.com

The Czech Republic has approximately 2124 MWp of photovoltaic installed power capacity. The estimated lifetime of the modules is 20 – 30 years. After the end of their lifetime and decommissioning, the photovoltaic modules become hazardous waste. It is necessary to dispose of it in compliance with the legislative requirements.

Due to the concern of the government and municipalities that the power plants owners and operators will not disassembly their facilities properly at their own costs at the end of their lifetime, the government has enacted a system for financing the disposal of power plants that were connected to the grid before 2013. The paper focuses on assessment of the current recycling fee analysing the recycling costs and revenues from the secondary raw materials sales and reflection on its critical points of current state with respect to the risks and real costs of the recycling system. Based on current market prices and their prediction the optimal disposal is CZK 5.2 – 7.8/kg. The potential risks and uncertainties are included.

Key words: Recycling fee; PV modules; Environmental policy; Precautionary principle; Secondary raw material, WEEE

 

Trends in the balance and material flows of phosphorus in the Czech Republic

Josef HEJZLAR, Yuliya VYSTAVNA, Jiří KOPÁČEK

Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Instutite of Hydrobiology, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice, Czech Republic
e-mail:
hejzlar@hbu.cas.cz

In developed countries, recycling of phosphorus (P) is an important issue as P is a strategic raw material for agriculture and other production sectors. But, P is also causing environmental problems, for example eutrophication of surface waters and change in nutrients balance. Using the methodology of material flow analysis, main flows and stocks of P were quantified in the Czech Republic (CR) during 1961 – 2010. The P balance in the CR depends on the P import in mineral fertilizers (1 kg/(ca·yr)) and food and feed (1.5 kg/(ca·yr)). Significant P losses to the CR environment represent an untapped potential for recycling. For example, municipal sludge (0.4 kg/(ca·yr)) and bone meal (0.25 kg/(ca·yr)) could replace 70% of P in applied mineral fertilizers. The CR recycling rate of P (68 % in livestock production, 21 % in food production, 10 % in human consumption) is below the European (EU-27) average. The present CR agricultural production still benefits from soil P reserves resulting from the previous application of high doses of mineral fertilizers prior to the 1990s.

Key words: phosphorus cycle, material flow analysis, nutrient use efficiency, agricultural balance, consumer system.

 

Efficiency of municipal solid waste management in the Czech Republic: two-stage data envelopment analysis

Michal STRUK a,b, Markéta MATULOVÁ b

a Provozně ekonomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, 61300 Brno
b Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 60200 Brno
e-mail:
struk@mendelu.cz, matulova@econ.muni.cz

In this study we use Two-stage Data Envelopment Analysis (2SDEA) to evaluate the efficiency of more than 400 Czech municipalities in the area of municipal solid waste management during the period 2010-2012 with the goal of identifying potential efficiency factors in this area. In the first stage we use a model with one input represented by expenditures on solid waste management and multiple outputs, namely population, number of dwellings, serviced area and percentage of separated waste. In the second stage of the analysis we regress computed DEA efficiency scores on a set of municipal operational characteristics in order to identify their relevance on the efficiency. As statistically significant variables we have identified presence of trash bin evidence, presence of a civic amenity site, incentive program for waste separation and share of dwellings in apartment houses.

Keywords: Efficiency, municipal solid waste management, two-stage DEA.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195