Více času na podstatné

WASTE FORUM 2016, 5, str. 245 - 337

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

247

Pro autory / For authors

248

Využití vyšší teploty promývacího činidla na odstranění polyaromatických uhlovodíků z půdy
The use of the washing medium with higher temperature for the removal of polyaromatic hydrocarbons from the soil
Antonín BERVIC, Marek ŠÍR, Jiří KROUŽEK, Pavla HRYCHOVÁ

249

Využití směsné kultury aktivovaného kalu ke studiu inhibičních účinků stříbra
The use of the activated sludge  to study the inhibitory effects of silver
Pavlína ČIHÁKOVÁ, Jana ZUZÁKOVÁ, Jana ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ

256

Možnosti stanovení nedopalu v popelu z biomasy
Study of methods for determination of unburned carbon in ash from biomass
Josef FARTÁK, Ivo JIŘÍČEK

270

Použití polymerních sorbentů Amberlite XAD-4, XAD-8 pro odstranění xylenu z vody
Utilization of polymeric sorbents Amberlite XAD-4, XAD-8 for removal of xylene from water
Yelena GORDYATSKAYA, Luděk JELÍNEK

276
Pěstování zelené řasy Scenedesmus cf. acutus s využitím digesčních zbytků
Cultivation of green algae Scenedesmus cf. acutus with the use of digestion residues
Pavla HRYCHOVÁ, Marek ŠÍR, Antonín BERVIC
284

Možnosti automatizace při práci s ionexovými kolonami v laboratorních podmínkách
Automation of operations with column packaged by ion exchange resin in laboratory conditions
Jiří MIKEŠ, Luděk JELÍNEK

290

Záchyt CO2 na hydrotalcitech za vysokých teplot
CO2 capture on hydrotalcite-like compounds at high temperatures
Barbora MIKLOVÁ, Marek STAF, Veronika VRBOVÁ, Lenka JÍLKOVÁ

295

Vliv termické desorpce na mobilitu kovů v zeminách
Influence of thermal desorption on mobility of heavy metals in soils
Andrea SÝKOROVÁ, Karolína KEPRTOVÁ

306

Elektrochemická charakterizace oxidické vrstvy na slitině zirkonia E110G pre-exponované za podmínek VVER
Electrochemical characterization of oxide layer on zirconium alloy E110G exposed to WWER environment
Lukáš TŮMA, Michal NOVÁK, Aneta KRAUSOVÁ, Jan MACÁK

311
Porovnání ekotoxicity lehkého cyklového oleje, motorové nafty a bionafty
Comparison of the ecotoxicity of the light cycle oil, diesel oil and biodiesel
Veronika VÁCHOVÁ
319
Biooxidační filtry na skládkách odpadu
Biooxidate filters on landfills
Klára VONDRÁKOVÁ, Marek ŠÍR
326
Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers 333

 

WASTE FORUM 2016, 5, str. 245 - 337

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Využití vyšší teploty promývacího činidla na odstranění polyaromatických uhlovodíků z půdy

Antonín BERVIC, Marek ŠÍR, Jiří KROUŽEK, Pavla HRYCHOVÁ
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 18 Praha 6
e-mail:
Antonin.Bervic@vscht.cz

Příspěvek představuje výsledky experimentů sledující vliv teploty na účinnost sanační technologie založené na principu promývání kontaminované matrice. Byly použity tři pracovní promývací roztoky surfaktantů (neiontové surfaktanaty Triton – X100 a Tween 80 a aniontový surfaktant dodecylsulfát sodný). Pro modelování byl použit kontaminant v podobě naftalenu. Experimenty probíhaly při teplotě 20 °C a 50 °C pro určení vlivu teploty na kapacitu solubilizačního roztoku a na přestup kontaminantu z matrice do roztoku promývacího činidla. Výsledky prokázaly, že jak výběr vhodného činidla tak i zvýšení teploty ovlivňuje účinnost přenosu kontaminantu z pevné matrice do promývacího činidla.

Klíčová slova: Surfaktant, sanační promývání, kontaminace půdy, polyaromatické uhlovodíky, teplá voda, naftalen

 

Využití směsné kultury aktivovaného kalu ke studiu inhibičních účinků stříbra

Pavlína ČIHÁKOVÁ, Jana ZUZÁKOVÁ, Jana ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ
Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
adamkovp@vscht.cz

Cílem této práce je porovnání inhibičních účinku stříbra na cenózu aktivovaného kalu v nanočásticové a iontové formě. Bakterie aktivovaného kalu byly vystaveny po dobu 4 týdnů nanočásticím stříbra a poté také iontům stříbra. Podmínky testu byly uzpůsobeny, aby bylo možné se co nejvíce přiblížit reálnému prostředí. Z dosažených výsledků je patrný počáteční stres pro mikroorganismy aktivovaného kalu v případě působení nanočástic stříbra. Avšak, při dlouhodobější expozici mikroorganismů aktivovaného kalu nanočásticím, dochází ke snížení jejich účinnosti. V případě iontového stříbra již nejsou výsledky tak jednoznačné, u některých stanovených bakterií byla prokázána stimulace růstu.

Klíčová slova: toxicita, aktivovaný kal, stříbro, nanočástice

 

Možnosti stanovení nedopalu v popelu z biomasy

Josef FARTÁK, Ivo JIŘÍČEK
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
fartakj@vscht.cz

Tento článek se zaměřuje na srovnávání metod při měření nespáleného uhlíku v popelu z jedenácti různých vzorků biomasy, včetně energetických plodin, zemědělských, průmyslových a lesnických odpadů a komerčních paliv. Většina vzorků byla získána z tepláren a jiných místních zdrojů. Vzorky byly zkoumány pomocí několika analytických metod (včetně ztráty žíháním a termogravimetrických metod). Experimentální výsledky ukázaly, že ztráta žíháním nadhodnocuje množství nespáleného uhlíku ve většině vzorků. I když některé z těchto chyb mohou být spojeny s dříve identifikovaným tepelným rozkladem minerálů v popelu, zároveň se zdá, že obsah těkavých organických sloučenin také ovlivňuje konečnou hodnotu nedopalu. Další použité měřící metody byly termogravimetrické metody (TGA). TGA metoda s využitím silně endotermní Boudouardovy reakce, která probíhá podle rovnice CO2 + C = 2 CO. U této metody byl problém se vzorky obsahujícími vyšší podíl draslíku, který může způsobit neúplnou konverzi uhlíku během Boudouardovy reakce, jelikož dochází ke spékání, tvorbě usazenin a skla při vysokých teplotách. Druhou použitou TGA metodou byla jednoduchá metoda s využitím inertní atmosféry a následné dopálení vzorku v atmosféře vzduchu. Všechny výsledky byly porovnány s výsledky elementární analýzy.

Klíčová slova: Biomasa, nedopal, termogravimetrie, ztráta žíháním, Boudouardova rekce

 

Použití polymerních sorbentů Amberlite XAD-4, XAD-8 pro odstranění xylenu z vody

Yelena GORDYATSKAYA, Luděk JELÍNEK
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
fartakj@vscht.cz

Cílem této práce bylo proměřit účinnost sorpce xylenu na neionogenních sorbentech Amberlite XAD-4 a Amberlite XAD-8 pomocí vsádkových rovnovážných experimentů a dynamických kolonových experimentů. Rovnovážnými vsádkovými experimenty bylo zjištěno, že polymerní sorbent s akrylátovou matricí  XAD-8 vykazuje výrazně horší sorpční schopnosti ve srovnání se sorbentem založeném na styren – divinylbenzenové matrici XAD-4. Pomoci dynamických kolonových experimentů bylo zjištěno, že neionogenní sorbent XAD-4 vykazuje vynikající sorpční schopnosti vůči xylenu. Z naměřených dat byla vypočtena užitková kapacita XAD-4 pro sorpci xylenu z nasyceného vodného roztoku, která činila 333 g·l-1. Regenerace sorbentu XAD-4 po sorpci pomoci isopropylalkoholu je velmi účinná.

Klíčová slova: xylen, sorpce xylenů, polymerní sorbenty, Amberlite XAD-4, Amberlite XAD-8

 

Pěstování zelené řasy Scenedesmus cf. acutus s využitím digesčních zbytků

Pavla HRYCHOVÁ, Marek ŠÍR, Antonín BERVIC
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5,166 28 Praha 6
e-mail:
hrychovp@vscht.cz

Tento příspěvek se zabývá porovnáním výtěžku řasové biomasy Scenedesmus cf. acutus ve dvou připravených kultivačních roztocích č. 1 a č. 2, které byly připraveny z jednoho typu digestátu. Na základě rozsáhlých laboratorních experimentů byly vybrány dva postupy úpravy digesčních zbytků.

Oba kultivační roztoky mají společný základ a to naředění digestátu pitnou vodou. U kultivačního roztoku č. 1 následovala mechanická separace přes vybraná síta. Pro kultivační roztok č. 2 bylo zvoleno chemické srážení. Kultivace řas poté probíhala ve vhodně naředěných kultivačních roztocích po dobu 15 dní za stálého osvětlení. V pravidelných intervalech byla měřena absorbance kultivačních roztoků při vlnové délce 680 nm a dále byla počítána koncentrace buněk. Po ukončení kultivace byla zvážena narostlá řasová biomasa a vypočítán výtěžek v g·l-1. Jako optimální kultivační roztok pro pěstování řas je 30x ředěný kultivační roztok č. 2 z hlediska kvality produkované řasové biomasy.

Klíčová slova: digesční zbytky – digestát, separace, kultivační roztok, kultivace, zelené řasy

 

Možnosti automatizace při práci s ionexovými kolonami v laboratorních podmínkách

Jiří MIKEŠ, Luděk JELÍNEK
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
mikesi@vscht.cz, jelinekl@vscht.cz

Předkládaný text popisuje vybraná zařízení, pomocí nichž lze zavést vysokou míru automatizace v laboratorních podmínkách při práci s náplňovými kolonami. První část je věnována kontinuálnímu měření koncentrace lithia v měřící cele iontově selektivní lithiovou elektrodou (Li – ISE). Toto měření je porovnáno se stanovením koncentrace atomovou emisní spektroskopií v jednotlivých frakcích. Dále jsou popsány další možnosti automatizace v laboratorním užití včetně konkrétních zařízení, softwaru a vhodných alternativ. Text je věnován řízení toku solenoidovými ventily, sběračům kapalných frakcí, a PID regulaci průtoku pomocí programovatelných čerpadel a průtokoměrů. 

Klíčová slova: automatizace, in-line měření, LabView, Li – ISE, lithium

 

Záchyt CO2 na hydrotalcitech za vysokých teplot

Barbora MIKLOVÁ, Marek STAF, Veronika VRBOVÁ, Lenka JÍLKOVÁ
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6
e-mail:
miklovab@vscht.cz

Stále se zvyšující koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře představuje významný celosvětový problém. Jedna z možných metod řešení je zachycování a ukládání CO2. Tato práce se zaměřila na možnost aplikace sorbentů odvozených od hydrotalcitu v technologii post-combustion separace diskutovaného plynu. Byly syntetizovány a otestovány dva sorbenty, jeden neimpregnovaný a druhý impregnovaný uhličitanem draselným. Impregnace materiálu se prováděla pro zvýšení bazicity, která vedla ke zlepšení sorpčních vlastností pro záchyt CO2. Pro sorpci oxidu uhličitého byla použita laboratorní aparatura inspirovaná karbonátovou smyčkou ve fluidním režimu. Měření ovšem probíhalo v reaktoru s pevným ložem. Během měření byly sledovány strukturální změny vzorků a stabilita z hlediska multicyklického testování kalcinace/karbonatace.

Klíčová slova: oxid uhličitý, vysokoteplotní sorpce, hydrotalcit, impregnace

 

Vliv termické desorpce na mobilitu kovů v zeminách

Andrea SÝKOROVÁ, Karolína KEPRTOVÁ
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
sykorovn@vscht.cz

Cílem této práce je srovnání mobility těžkých kovů v zemině před a po termické desorpci. Ohřev materiálu probíhal v mikrovlnné peci za teplot 200 °C a 380 °C. Ke sledování mobility těžkých kovů byla zvolena sekvenční extrakční analýza podle protokolu BCR. Po analýze získaných roztoků na atomovém emisním spektrometru, lze říci, že během ohřevu dochází pouze k minimálním změnám v mobilitě vybraných kovů, přičemž nejvýraznější změny jsou pozorovány u Cu, kdy při teplotě 380 °C dochází k nárůstu mobility kovu v životním prostředí.

Klíčová slova: termická desorpce, zemina, těžké kovy, sekvenční extrakční analýza, mikrovlnný ohřev

 

Elektrochemická charakterizace oxidické vrstvy na slitině zirkonia E110G pre-exponované za podmínek VVER

Lukáš TŮMA, Michal NOVÁK, Aneta KRAUSOVÁ, Jan MACÁK
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
tumal@vscht.cz

Vzorky slitiny zirkonia E110G exponované v prostředí VVER (330 °C, 16 MPa, bez radiace) po dobu 84, 819 a 1448 dní byly charakterizovány pomocí impedanční spektroskopie. Ex-situ měření probíhalo v elektrolytu 0,5 M K2SO4 po dobu 590 hodin a opakovaným měřením byla sledována změna impedance v čase. Interpretací impedančního spektra byl oxid na všech třech vzorcích posouzen jako převážně homogenní bez elektrochemicky výrazných heterogenit. Tloušťka oxidu byla odhadnuta Jonscherovou metodou a v dobré shodě s tloušťkou zjištěnou metodou hmotnostního přírůstku během preexpozice.

Klíčová slova: zirkonium, impedance, koroze, elektrochemie

 

Porovnání ekotoxicity lehkého cyklového oleje, motorové nafty a bionafty

Veronika VÁCHOVÁ
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
vachovav@vscht.cz

Ropa a ropné frakce jsou velice složité směsi a vzhledem k tomu je těžké určit jejich toxicitu na základě složení. Z toho důvodu se často při určování toxicity využívají celé ropné frakce v chronických ekotoxikologických testech. Obecně se dá říci, že tyto látky mohou na živé organismy působit hned několika nežádoucími cestami: mohou je ovlivnit fyzikálními změnami (udušením, zabráněním přístupu světla), změnou parametrů místa výskytu organismu (změna pH, snížení koncentrace kyslíku, zhoršení dostupnosti potravy) a v neposlední řadě působí toxicky. Dle prozatím popisovaných testů mají největší toxický účinek aromatické frakce obsažené v ropě a ropných produktech. Cílem práce bylo zjistit terestrickou ekotoxicitu vybraných středních ropných frakcí a bionafty. Ropné frakce jsou reprezentovány minerální motorovou naftou bez aditiv a lehkým cyklovým olejem, který se při výrobě motorové nafty používá. Lehký cyklový olej má, ve srovnání s motorovou naftou, větší obsah bicyklických aromatických uhlovodíků. Bionafta, která je složena z methylesterů vyšších mastných kyselin, byla vybrána kvůli předpokladu nejnižší toxicity vůči živým organismům. Pro studium byly použity testy s motorovou naftou, lehkým cyklovým olejem a bionaftou, které byly prováděny na dvou organismech – roupicích (Enchytraeus crypticus) a chvostoskocích (Folsomia candida). Tyto organismy byly vybrány pro relativně snadné odchování dostatečného počtu jedinců pro experimenty a jedná se o modelové zástupce vybraných skupin organismů, kde roupice zastupují kroužkovce a chvostoskoci členovce. Výsledky prokázaly ekotoxicitu testovaných ropných frakcí a bionafty v různých koncentračních rozmezích. To by mohlo přispět ke zhodnocení vlivu jejich úniků do životního prostředí.

Klíčová slova: Ekotoxicita, motorová nafta, lehký cyklový olej, bionafta, Enchytraeus crypticus, Folsomia candida

 

Biooxidační filtry na skládkách odpadu

Klára VONDRÁKOVÁ, Marek ŠÍR
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha 6
e-mail:
Klara.vondrakova@vscht.cz

Odstraňování methanu na skládkách je legislativně stanoveno i na období následné péče, kdy na skládku již není navážen odpad. Technologických postupů existuje několik, tento příspěvek se věnuje jedné z nich: biooxidačním filtrům. V úvodu článku je popsána jejich konstrukce, princip a stručně podmínky pro instalaci. Následuje experimentální část, která měla za hlavní cíl prověření účinnosti  biooxidačních filtrů při odbourání methanu. Jako náplň byla zvolena dřevní štěpka s malým podílem kompostu. Experiment probíhal jednak laboratorně na filtrační koloně a jednak na biooxidačním filtru na skládce komunálních odpadů. Při laboratorním měření byl krátkodobě vháněn methan do kolony. Výsledná účinnost odbourání methanu dosáhla 90%. Při měření na skládce byla účinnost 100%, což je výsledek prokazující vhodnost použití biooxidačního filtru na skládce.

Klíčová slova: skládka, následná péče o skládky, biooxidační filtr, biofiltr, filtrační kolona

WASTE FORUM 2016, 5, str. 245 - 337

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

The use of the washing medium with higher temperature for the removal of polyaromatic hydrocarbons from the soil (in Czech)

Antonín BERVIC, Marek ŠÍR, Jiří KROUŽEK, Pavla HRYCHOVÁ
University of Chemistry and Technology, Faculty of Environmental Technology, Czech Republic
 e-mail:
Antonin.Bervic@vscht.cz

The contribution presents the results of experiments studying the effects of temperature on the effectiveness of the remediation technologies based on the principle of contaminated matrix washing. There were three working washing surfactants (nonionic surfaktants Triton - X100 and Tween 80 and the anionic surfactant sodium dodecyl sulfate). Contaminant in the form of naphthalene was used for modeling. Experiments were carried out at 20 °C and 50 °C to determine the effect of temperature on the capacity of solubilization solution and on transfer of contaminants from the matrix into washing medium. Results showed that both selection of a suitable reagent so as increasing the temperature affects the efficiency of the transfer of contaminants from the solid matrix into the washing medium.

Keywords: Surfactant, soil washing, soil contamination, polyaromatic hydrocarbons, hot water, naphthalene

 

The use of the activated sludge  to study the inhibitory effects of silver  (in Czech)

Pavlína ČIHÁKOVÁ, Jana ZUZÁKOVÁ, Jana ŘÍHOVÁ AMBROŽOVA
University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic
e-mail:
adamkovp@vscht.cz

The aim of this study is to compare the inhibitory effects of silver to activated sludge. The activated sludge was exposed to silver nanoparticles and silver ions for 4 weeks. The test conditions were designed to be as closely as possible the real environment. In the case of silver nanoparticles, the obtained results showed the initial stress. However, at longer exposure their effectiveness decreased. Results for ionic silver are not so clear, for some specific bacteria have been demonstrated to stimulate the growth.

Keywords: toxicity, activated sludge, silver, nanoparticles

 

Study of methods for determination of unburned carbon in ash from biomass (in Czech)

Josef FARTÁK, Ivo JIŘÍČEK
University of Chemistry and Technology, Prague, Department of Power Engineering, Czech Republic
e-mail: fartakj@vscht.cz

This article focuses on comparison of methods in measuring unburned carbon in ashes from eleven different biomass samples, including energy crops, agricultural, industrial and forestry wastes and commercial fuels. Most of the samples were from heating plants and local sources. Samples have been examined using several methods of analysis (including LOI and TGA). Experimental results have shown that LOI overestimated unburned carbon in mostly all samples. Although some of these errors may be associated with previously identified thermal decomposition of minerals in fly ash, volatile organic compounds appear to play a role for on the final value. Another used measuring methods were thermogravimetric (TGA) methods. First was using the strongly endothermic Boudouard reaction according with the equation CO2 + C = 2 CO. High potassium content in samples can cause incomplete conversion of carbon during Boudouard reaction, because of sintering and the formation of deposits of glass at high temperatures. Second was simple TGA method with inert and air atmosphere. All results were compared with the elemental analysis.

Keywords: biomass, unburned carbon, TGA, XRF, LOI

 

Utilization of polymeric sorbents Amberlite XAD-4, XAD-8 for removal of xylene from water (in Czech)

Yelena GORDYATSKAYA, Luděk JELÍNEK
University of Chemistry and Technology, Prague, Czech Republic
e-mail:
Yelena.Gordyatskaya@vscht.cz

The aim of this project was to measure the effectivity of sorption of xylene on Amberlite XAD-4 and Amberlite XAD-8 non-ionic sorbents by batch equilibrium experiments and dynamic column experiments. By the equilibrium experiments, it was found that XAD-8 polymeric adsorbent based on acrylic ester matrix is less effective than XAD-4 styrene-DVB polymeric adsorbent. During dynamic column experiments, it was found that XAD-4 non-ionic sorbent exhibits excellent sorption ability for xylene. The breakthrough capacity for saturated water solution of xylene was calculated to be 333 g∙l-1. Regeneration of XAD-4 sorbent by isopropanol was very effective.

Keywords: xylene, sorption of xylene, polymeric sorbents, Amberlite XAD-4, Amberlite XAD-8

 

Automation of operations with column packaged by ion exchange resin in laboratory conditions
Cultivation of green algae Scenedesmus cf. acutus with the use of digestion residues  (in Czech)

Pavla HRYCHOVÁ, Marek ŠÍR, Antoním BERVIC
University of Chemistry and Technology, Prague, Faculty of Environmental Technology, Czech Republic
e-mail:
hrychovp@vscht.cz

This paper deals with a comparison of the cultivation yields of Scenedesmus cf. acutus algal biomass in two culture solutions no. 1 and no. 2, which were prepared from a single type of digestate. The procedure used for the preparation of culture solutions no. 1 and no. 2 was selected on the basis of many laboratory experiments. Both culture solutions share a common basis which is a dilution of digestate with drinking water. Mechanical separation through a selected sieve followed for culture solution no. 1. Chemical precipitation was chosen for the culture solution no. 2. Cultivation of algae then proceeded in appropriately diluted culture solution for 15 days under continuous lighting. The absorbance of culture solution at a wavelength of 680 nm was measured and cell concentration was calculated in regular intervals. Accrued algal biomass was weighed and the yield was calculate in g∙L-1. The optimal culture solution for growing algae is 30x diluted culture solution no. 1 in terms of quality producing algal biomass.

Keywords: digestion residues – digestate, separation, culture solution, cultivating, green algae.

 

Automation of operations with column packaged by ion exchange resin in laboratory conditions (in Czech)

Jiří MIKEŠ, Luděk JELÍNEK
University of Chemistry and Technology, Prague, Department of Power Engineering, Czech Republic
e-mail: mikesi@vscht.cz, jelinekl@vscht.cz

The presented text describes selected devices for high-level automation for packed column operation under laboratory conditions. The first part is focused on continuous measurement concentration of lithium by ion selective lithium electrode in the measurement cell. This Measurement is compared with measurement concentration of lithium by atomic emission spectroscopy in each fraction. The second part of this work contains descriptions of devices and software for lab automation and their suitable alternatives, primarily to flow control by solenoid valves, fraction collectors and PID regulation.

Key words: automation, in-line measurement, LabView, ion selective lithium electrode, lithium

 

CO2 capture on hydrotalcite-like compounds at high temperatures (in Czech)

Barbora MIKLOVÁ, Marek STAF, Veronika VRBOVÁ, Lenka JÍLKOVÁ
University of Chemistry and Technology Prague , Czech Republic
e-mail:
miklovab@vscht.cz

The continuously increasing concentration of carbon dioxide in the atmosphere is a significant global problem. One of the possible methods is CO2 capture and storage. This work focuses on the possibility of applying sorbents, derived from hydrotalcite (HTLC), in a technology of post-combustion separation of the discussed gas. Two sorbents were synthesised and tested. One sorbent was non-impregnated HTLC but the second one was impregnated by potassium carbonate. The impregnation was made to increase the basicity of sorbent, which should lead to improved sorption capacity for CO2 capture.

A laboratory apparatus, which was inspired by the carbonate loop, was used for experimental CO2 capture. However, the measurement was performed in a fixed bed reactor instead of fluidised bed systems, preferably suggested for industrial usage. During the measurement, structural changes and the long-term stability of multicycle testing of calcination/carbonation were tested.

Keywords: carbon dioxide, high-temperature sorption, hydrotalcite-like compounds, impregnation

 

Influence of thermal desorption on mobility of heavy metals in soils (in Czech)

Andrea SÝKOROVÁ, Karolína KEPRTOVÁ
University of Chemistry and Technology Prague, Faculty of Environmental technology, Czech Republic
e-mail:
sykorovn@vscht.cz

This study is focused on the comparison of mobility of heavy metals in soil during thermal desorption. Thermal treatment has been carried out using a microwave device operating at 200 °C a 380 °C. Heavy metals were analysed by atomic emission spectrometry and were monitored by sequential extraction procedure (BCR). The changes of their mobility were insignificant. The most important changes were observed in Cu at temperature 380 °C, when the mobility increased.

Keywords: Thermal desorption, soil, heavy metals, sequential extraction procedure, microwave heating

 

Electrochemical characterization of oxide layer on zirconium alloy E110G exposed to WWER environment (in Czech)

Lukáš TŮMA, Michal NOVÁK, Aneta KRAUSOVÁ, Jan MACÁK
University of Chemistry and Technology, Prague, Department of Power Engineering, Czech Republic
e-mail: tumal@vscht.cz

Zirconium alloy E110G exposed to WWER primary coolant environment (330 °C, 16 MPa, without radiation) for 84, 819 and 1448 days was characterized by electrochemical impedance spectroscopy. Ex-situ measurements were conducted for 590 hours in a water solution of 0,5 M K2SO4 and the time dependence of impedance was observed. The impedance spectra showed that the oxide layer is homogenous and without significant heterogeneities on all samples. Jonscher analysis was used to determinate the oxide thickness and the results were in a very good agreement with values given by weight gains measurements.

Key words: zirconium, impedance, corrosion, electrochemistry

 

Comparison of the ecotoxicity of the light cycle oil, diesel oil and biodiesel (in Czech)

Veronika VÁCHOVÁ
University of Chemistry and Technology, Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Czech Republic
e-mail:
vachovav@vscht.cz

Crude oil and oil products are very complex mixtures of compounds and thus it is difficult to evaluate their toxicity based on their composition. Therefore, ecotoxicological tests are usually implemented on living organisms using whole petroleum fractions. These substances may have several negative effects on the organisms: they can affect the physical changes (suffocation, preventing access of light), they can change the parameters of the place where organisms live (change of pH, reduction of oxygen concentration, and deterioration of the availability of food) and they are toxic. Aromatic fractions, included in petroleum and oil products, have the greatest toxic effect. Moreover, the greatest risk of petroleum hydrocarbons is their ability to concentrate and accumulate in organisms. The aim of this work was to determine terrestrial ecotoxicity of selected middle petroleum distillates and biodiesel. Petroleum distillates are represented by mineral diesel without additives and by light cycle oil, which is used in diesel production. Light cycle oil contains more bicyclic aromatic hydrocarbons than diesel. Biodiesel contains fatty acids methyl esters and was chosen due to assumption of the lowest toxicity on living organisms. This paper is focused on toxicity tests of compounds mentioned above on two organisms - enchytraeids (Enchytraeus crypticus) and springtails (Folsomia candida). The advantage of these organisms is their easy breeding. Results showed that petroleum distillates and biodiesel are toxic in different concentration ranges for these organisms. Achieved results might be helpful with evaluating the impact of their spills or accidents.

Keywords: Ecotoxicity, diesel, light cycle oil, biodiesel, Enchytraeus crypticus, Folsomia candida

 

Biooxidate filters on landfills (in Czech)

Klára VONDRAKOVA, Marek SIR
University of Chemistry and Technology Prague, Faculty of Environmental Technology, Czech Republic

The duty of methan elimination on landfills is legislatively set also for after-care period. For purpose of the methan elimination, technological methods exist. Among them bio-oxidative methods are passive systems driven by methanotrophs bacteria. This article is about biooxidate filters, one kind of bio-oxidative methods. At the beginning of article, the biooxidate filters are described with the context of landfill, landfill after-care and methane production. In experimental part, we show the results of two measurements. The first, short-term measurement on filtration column in laboratory and the second measurement of biooxidate filter on municipal solid waste landfill. Wooden chips mixed with compost were chosen as a tested material of biooxidate filters. The filtrate column achieved the efficiency 90%. This is good result for newly fulfilled column. The landfill reached the efficiency 100%, which is an excellent result.

Keywords: landfill, landfill aftercare, biooxidate filter, biofilter, filtration column

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195