Více času na podstatné

WASTE FORUM 2016, 3, str. 115 - 166

  DOWNLOAD  

INDEX

SOUHRNY
ABSTRACTS

 

Úvodní slovo šéfredaktora / Editorial

117

Pro autory / For authors

118

Injection of hot water into a confined aquifer – alternative theoretical model for thermal tracer testing at contaminated sites
Zasakování teplé vody do napjaté zvodně – alternativní teoretický model pro tepelné stopovací testy na kontaminovaných lokalitách
Radek ŠKAROHLÍD, Marek MARTINEC
119

Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů
Utilization of Waste Material from the Mineral Wool Production to Building Materials and Products
Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER, Petr BIBORA, Jiří JUNEK, Michal FRANK

129

Možnosti zjišťování korundu ve struskách pomocí gravitačního rozdružování na splavech
The detection of corundum in slags using gravity separation on vibration table
Michal KRATOCHVÍL, Jiří BOTULA, Aneta LANDECKÁ
141
Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu
Comparison of sodium and calcium based sorbents for dry sorption of acidic compounds from flue gas from municipal solid waste incineration plants
Boleslav ZACH, Michael POHOŘELÝ, Michal ŠYC, Karel SVOBODA, Miroslav PUNČOCHÁŘ
148
Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách – vliv železnatých spinelů
Fenton degradation of antibiotics and other drugs in waste water – effect of ferrous spinels
Dana POKORNÁ, Petra CUŘÍNOVÁ, Hana ŠNAJDAUFOVÁ, Tomáš KŘENEK, Michal POLA, Libor NOVÁK, Vladimír JANEČEK, Josef POLA
154

Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers

 

První česká ověřená technologie v programu EU ETV
The first Czech verified technology in EU ETV programme
Evžen ONDRÁČEK

166

 

WASTE FORUM 2016, 3, str. 115 - 166

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

 ABSTRACTS 

 

Zasakování teplé vody do napjaté zvodně – alternativní teoretický model pro tepelné stopovací testy na kontaminovaných lokalitách

Radek ŠKAROHLÍD, Marek MARTINEC

Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), Technická 5, 166 28, Praha 6 – Dejvice, e-mail: Radek.Skarohlid@vscht.cz

Příspěvek představuje alternativní teoretický model tepelných stopovacích testů pro napjaté zvodně s využitím diskrétních morfologických elementů. Tepelné stopovací testy umožňují charakterizaci jejích hydraulických parametrů v okolí zasakovacího vrtu. Na kontaminovaných lokalitách, kde je aplikována in-situ sanační technologie (např. in-situ chemická oxidace), se jeví použití teplé vody (tepla) jakožto levného a snadno dostupného stopovače jako výhodné. Kromě představení teoretického modelu byly provedeny numerické simulace pro vybrané vstupní podmínky (teploty, průtoky, definovaný materiál). Simulace ukazují, citlivost průběhu testu je značně vyšší vůči průtoku teplé vody oproti vstupní teplotě. 

Klíčová slova: zasakování, teplo, stopovací testy, morfologie póru, porézní médium

 

Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů

Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER, Petr BIBORA, Jiří JUNEK, Michal FRANK

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno,
e-mail:
chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz, bibora@vustah.cz, junek@vustah.cz, frank@vustah.cz

Příspěvek přináší souhrn informací získaných v průběhu výzkumu možnosti využití tuhých odpadních materiálů z výroby minerální vlny do různých typů běžně vyráběných stavebních materiálů. Cílem bylo ověřit nejvhodnější způsob zpracování odpadních materiálů a určit maximální hodnoty jejich přídavku do konkrétního stavebního materiálu. Základním aspektem hodnocení bylo získání stavebního výrobku požadovaných fyzikálně-mechanických a ekologických vlastností dle příslušných norem a platných nařízení.

Klíčová slova: odpad z výroby, minerální vlna, minerální vlákno, granálie, stavební materiál, beton, betonové vibrolisované tvarovky, izolační desky, samonivelační směs

 

Možnosti zjišťování korundu ve struskách pomocí gravitačního rozdružování na splavech

Michal KRATOCHVÍL, Jiří BOTULA, Aneta LANDECKÁ

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba,
e-mail:
michal.kratochvil@vsb.cz, jiri.botula@vsb.cz

Cílem studie bylo ověření možností detekce korundu, jako škodlivé složky ve vysokopecních struskách. Ke zjištění možného výskytu a množství korundu ve strusce bylo aplikováno gravitační rozdružování (na základě rozdílu hustot) na splavech. Prvním krokem byla detailní charakterizace materiálu pomocí mechanicko-fyzikálních parametrů, mezi které se řadí například distribuce velikosti částic. Materiál byl roztříděn na vhodné zrnitostní třídy tak, aby byly zajištěny podmínky soupádnosti, vyžadované při úpravě na použitých separačních zařízeních. Pro laboratorní experimenty bylo využito rozdružování na vodním a pneumatickém splavu. Výsledky byly vyhodnoceny (vzhledem k počtu detekovaných částic těžkých minerálů – korundu) plavící zkouškou získaných produktů v těžké kapalině, vyvařením v HCl a tavením v boraxu.

Dosažené výsledky naznačují reálnou možnost aplikace použitých metod gravitační separace pro detekci a odstranění korundových příměsí ve struskách. Množství těchto příměsí je však silně závislé na typu strusky a technologii jejich zpracování.

Klíčová slova: struska, korund, třídění, gravitační rozdružování, splavy.

 

Srovnání sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu

Boleslav ZACHa,b, Michael POHOŘELÝ a,b, Michal ŠYC a, Karel SVOBODA a, Miroslav PUNČOCHÁŘ a

a Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Laboratoř procesů ochrany prostředí, Rozvojová 1/135,165 02 Praha 6 – Suchdol, e-mail: zach@icpf.cas.cz

b VŠCHT v Praze, Ústav energetiky, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice

Příspěvek se zabývá srovnáním sodných a vápenatých sorbentů pro suché čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadu s ohledem na jejich povrch, reaktivitu s jednotlivými kyselými složkami spalin a podmínky procesu. Důraz je kladen na suché čištění spalin při teplotách pod 250 °C. Porovnány jsou běžně užívané stechiometrické přebytky sorbentů v souvislosti s dávkovanou hmotností, Zároveň je představena aparatura pro suché čištění spalin umožňující sledování SO2, HCl, NOx, TZL, TK, Hg, VOC, TOC a CO2 ve spalinách.

Klíčová slova: suché čištění spalin, ZEVO, odsíření.

 

Fentonova degradace antibiotik a jiných léčiv v odpadních vodách – vliv železnatých spinelů

Dana POKORNÁ a, Petra CUŘÍNOVÁ a, Hana ŠNAJDAUFOVÁ a, Tomáš KŘENEK b, Michal POLA b, Libor NOVÁK c, Vladimír JANEČEK c, Josef POLA a

a Ústav chemických procesů AVČR, v.v.i., 165 02 Praha, e-mail:  pola@icpf.cas.cz

b Západočeská universita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, 306 14 Plzeň

c PRO-AQUA CZ, 40 340 Ústí n/L - Božtěšice

Železnaté spinely a ilmenit byly testovány jako potenciální katalyzátory Fentonovy degradace některých léčiv a antibiotik, které byly nezávisle monitorovány v odtoku z čistíren odpadních vod. Byla hodnocena použitelnost prášků a laserově deponovaných filmů těchto anorganických oxidů pro rozklad peroxidu vodíku a Fentonův rozklad methylenové modře a také použitelnost prášků pro Fentonův rozklad trimethoprimu, sulfamethoxazolu a karbamazepinu. Výsledky výzkumu prokazují, že relativní aktivita jednotlivých oxidů pro rozklad peroxidu vodíku a methylenové modře je poněkud odlišná a že Fentonova degradace vybraných léčiv účinkem prášků je ovlivněna nejen strukturou léčiv ale i strukturou železnatých spinelů.

Klíčová slova: Odpadní vody, léčiva, antibiotika, Fentonova degradace, heterogenní katalyzátor, železnaté spinely, ilmenit.

 

Nerecenzované a komerční příspěvky / Not peer-reviewed and comercial papers

 

První česká ověřená technologie v programu EU ETV

Evžen Ondráček
České ekologické manažerské centrum, ul. 28. pluku 25, 101 00 Praha 10
e-mail: ondracek@cemc.cz

Inspekční orgán CEMC ETVCZ vydal první Ověřené prohlášení v programu EU ETV. Do evropské databáze inovativních technologií se jako první z ČR zapsal Fermentor EWA společnosti AGRO-EKO. Ověřené prohlášení je k dispozici na stránkách programu EU ETV (https://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/). Ministr Mládek z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a pan Pierre Henry z Evropské komise slavnostně předají Ověřené prohlášení dne 22. 9. 2016 na semináři věnovaném aktualitám a možnostem využití EU ETV při podpoře a hodnocení výzkumu a vývoje.

WASTE FORUM 2016, 3, str. 115 - 166

DOWNLOAD

INDEX

SOUHRNY

ABSTRACTS

 

Injection of hot water into a confined aquifer – alternative theoretical model for thermal tracer testing at contaminated sites

Radek ŠKAROHLÍD, Marek MARTINEC

Department of Environmental Chemistry, University of Chemistry and Technology Prague (UCT Prague), Technická 5, 166 28, Prague 6 – Dejvice, e-mail: Radek.Skarohlid@vscht.cz

An alternative theoretical model using discrete morphological elements as the porous medium approximation was developed for the process of hot water injection into an aquifer, which could be used to reliably estimate aquifer characteristics in the close proximity of an injection borehole. Here, hot water is considered as a cheap and an easily available tracer, whose application might be advantageous prior to the application of in-situ remediation techniques, such as in-situ chemical oxidation. Illustrative theoretical simulations were carried out demonstrating the injection hot water into the coarse sand confined aquifer under the selected conditions (temperature, input volumetric flow). It was concluded that the importance of an injected water temperature was significantly lower compared to an injected volumetric flow rate. 

Keywords: injection, heat, tracer, morphology, porous medium

 

Utilization of Waste Material from the Mineral Wool Production to Building Materials and Products

Ivana CHROMKOVÁ, Pavel LEBER, Petr BIBORA, Jiří JUNEK, Michal FRANK

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617 00 Brno,
e-mail: chromkova@vustah.cz, leber@vustah.cz, bibora@vustah.cz, junek@vustah.cz, frank@vustah.cz

The paper brings summary of information gathered within a research on utilization possibilities of solid waste materials from the mineral wool production to various types of commonly produced building materials. The aim was to verify the most suitable way of waste material treatment and to define maximal amounts of their addition to the specific building material. The main aspect of the assessment was to gain a building material of required physical-mechanical and ecological properties according to the relevant standards and current regulations.

Keywords: production waste, mineral wool, mineral fibre, granules, building material, concrete, concrete vibro-pressed shaped elements, insulation boards, self-levelling mixture.

 

The detection of corundum in slags using gravity separation on vibration table

Jiří BOTULA, Michal KRATOCHVÍL, Aneta LANDECKÁ

VŠB – Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Mining and Geology,
17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 33
e-mail: jiri.botula@vsb.cz,
michal.kratochvil.st@vsb.cz

The aim of the study was to determine the detection of corundum, as harmful components in the slags. It was applied possibilities of gravity concentration (using the density differences) on shaking table to detect possible occurrence and amount of corundum in the slag. The first step was detailed characterization of the material using a mechanical-physical parameters, for example the particle size distribution. Furthermore it was applied reclassification to obtain the most homogeneous material, Subsequently it was examined if it is possible to use gravity concentration for analysing the particles of corundum in slags. Experiments were carried out on the water and pneumatic shaking table, Finally the samples were analyzed by float. The results indicate that it is possible to use gravity concentration on shaking tables to detect corundum in samples of slags in laboratory. The quantity of particles and their size depends on the kind of production of iron, transport of slag and another modifications of material.

Keywords: slag, corundum, classification, gravity concetration, shaking table.

 

Comparison of sodium and calcium based sorbents for dry sorption of acidic compounds from flue gas from municipal solid waste incineration plants

Boleslav ZACH a,b, Michael POHOŘELÝ a,b, Michal ŠYC a, Karel SVOBODA a, Miroslav PUNČOCHÁŘ a

a Environmetal Process Engeneering Laboratory, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, Rozvojová 1/135,165 02 Prague 6 – Suchdol, Czech Republic, e-mail: zach@icpf,cas,cz

b Department of Power Engineering, University of Chemistry and Technology Prague, Technická 5, 166 28 Prague 6 – Dejvice, Czech Republic

The paper compares sodium and calcium based sorbents for dry treatment of flue gas from municipal solid waste incineration plants with respect to their surface, reactivity to individual acid compounds in flue gas, and process conditions. The emphasis is on dry flue gas treatment at temperatures below 250 °C. Commonly used stoichiometric dosages of sorbents are compared in relation to the mass of sorbent used. In addition, an experimental unit for testing of dry flue gas treatment is introduced. This units allows to test simultaneous removal of various solid and gaseous pollutants.

Keywords: dry flue gas treatment, waste-to-energy, MSWI, dry sorption.

 

Fenton degradation of antibiotics and other drugs in waste water – effect of ferrous spinels

Dana POKORNÁ a, Petra CUŘÍNOVÁ a, Hana ŠNAJDAUFOVÁ a, Tomáš KŘENEK b, Michal POLA b, Libor NOVÁK c, Vladimír JANEČEK c, Josef POLA a

a Institute of Chemical Process Fundamentals, v.v.i., 16502 Prague, e-mail: pola@icpf.cas.cz

b Research Centre of New Technologies, University of West Bohemia, 30614 Plzen

 c PRO-AQUA CZ, 40 340 Ústí n/L - Božtěšice

Ferrous spinels and ilmenite were tested as potential catalysts of Fenton degradation of antibiotics and other drugs which have been independently monitored in effluents from waste water treatment plants. Powders of these inorganic oxides and laser-deposited films therefrom were tested in the decomposition of hydrogen peroxide and Fenton degradation of Methylene Blue. In addition, the powders were tested in Fenton degradation of trimethoprim, trimethoprim-d9, carbamazepine and sulfamethoxazole. The research results show that relative activity of individual oxides for the decomposition of hydrogen peroxide and methylene blue somewhat differs and that the efficiency of the powders-induced Fenton degradation of trimethoprim, carbamazepine and sulfamethoxazole is affected not only by the structure of these drugs but also by the structure of ferrous spinels.

Keywords: Waste water, drugs, antibiotics, Fenton degradation, heterogeneous catalyst, ferrous oxides, ilmenit

 

Not peer-reviewed and comercial papers

 

The first Czech verified technology in EU ETV programme

Evžen Ondráček
Czech Environmental Management Centre, 28. pluku 25, 101 00 Prague 10
e-mail: ondracek@cemc.cz

Verification Body CEMC ETVCZ issued the first Verification Statement in EU ETV programme. European database of innovative technologies has the first record from the Czech Republic - Fermenter EWA. To celebrate the first achievement, the Verification Statement will be handed out by Jan Mládek (Minister of Industry and Trade of Czech Republic) and Pierre Henry (European Commission, DG Environment) to company AGRO-EKO. Ceremony will take place during the seminar September 22, 2016 devoted to EU ETV perspectives in support and assessment of applied research.

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195