Více času na podstatné

Fórum ve fóru:

Pravidelná rubrika časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ve které soudní znalec Ing. Michael Barchánek odpovídá na nejčastější dotazy, se kterými se v praxi setkává, nebo problémy, které v praxi řeší. Vzhledem k závažnosti příspěvků uvádíme plné texty. 

Reakce odborníka na Vaše podněty:

02.11.2010 09:09

Každé slovo je důležité

Otázka:     Jsem pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech. Již delší dobu mám spory s dozorovými orgány, které kritizují kvalitu mé práce a to přesto, že tuto práci vykonávám již mnoho let a pověření mně bylo ministerstvem již několikrát prodlouženo. Spor se postupně soustředil na výklad toho, jak lze vlastnosti hodnotit...
04.10.2010 11:09

Vybouraná okna jako biologicky rozložitelný odpad?

  Otázka: Naše společnost montuje okna a dveře po celé republice. Součástí dodávky je i vybourání starých oken, která jsou obvykle dřevěná. V rámci našeho kraje máme stavební dvůr, kde provádíme jejich úpravu, tedy třídění tohoto odpadu na sklo, kování, žaluzie a odpadní dřevo, které je však povrchově upravené či jinak znečištěné. Krajský úřad při schvalování našeho POH usoudil, že dřevěné...
01.09.2010 07:28

Nevydání souhlasu a integrované povolování

Otázka: Požádali jsme příslušný orgán o prodloužení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, protože jako výrobce jsme původcem nebezpečných odpadů. Řízení bylo tímto úřadem zastaveno s odkazem na § 82 odst. 2 zákona s odůvodněním, že s naší společností je vedeno řízení podle zákona o integrované prevenci. Proti tomuto rozhodnutí jsme se...
02.06.2010 06:15

Upuštění od sankce

Dopustil jsem se jako drobný podnikatel porušení zákona o odpadech, neboť jsem nevedl evidenci odpadů, vznikajících v mé provozně. Jiné nedostatky nebyly kontrolním orgánem zjištěny a sám inspektor konstatoval, že v provozovně mám pořádek a jde o drobnost formální povahy. Přesto bylo se mnou zahájeno správní řízení, byla mi uložena pokuta a neuspěl jsem ani u odvolání ani v rozkladové komisi...
28.04.2010 07:13

Autoakumulátory od fyzických osob

Otázka 1: Od 1. ledna 2009 je v účinnosti zákon č. 383/2008 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento zákon zakazuje provozovateli zařízení ke sběru a výkupu odpadů vykupovat od fyzických osob odpady, stanovené prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších...
25.03.2010 08:21

Odejmutí pověření

Otázka: "Jsem pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech. Tuto práci vykonávám již mnoho let a pověření mně bylo Ministerstvem životního prostředí již několikrát prodlouženo. Nyní se mnou hodlá MŽP na podnět České inspekce životního prostředí zahájit správní řízení o odejmutí pověření pro údajné neplnění postupů stanovených pro hodnocení nebezpečných...

 Partner rubriky:

Na dotazy odpovídá:

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz