Více času na podstatné

Anotace přednášek

Anotace přednášek

Anotace jsou řazeny v abecedním pořadí podle jmen autorů.

 

Možnosti předcházení vzniku odpadů v provozech hromadného stravování
Petr Brož, Eurest, s. r. o.
Po 24. 10., 16,00 hod.

Společnost Eurest při své činnosti produkuje několik druhů odpadů, z nichž významnou část tvoří biologicky rozložitelné odpady. Aby bylo možné vzniku těchto odpadů efektivně předcházet, je nutné detailně znát, monitorovat a vyhodnocovat množství odpadů, místa jejich vzniku a suroviny/pokrmy, které nejvíce přispívají ke vzniku těchto odpadů. Dalším důležitým aspektem přispívajícím ke vzniku odpadů jsou požadavky klientů, hostů a omezení vyplývající z platné legislativy.

Pro společnost Eurest jsou odpady, přecházení jejich vzniku i následná likvidace, důležitými tématy, kterým se aktivně věnuje a své procesy neustále zdokonaluje. Vzhledem k sounáležitosti se skupinou Compass Group převzal Eurest jasně definované interní procesy a nástroje, které jsou platné napříč všemi státy, kde působí.

 

Spolupráce s potravinovými bankami
Martina Černá, Ahold Czech Republic, a.s.
Po 24. 10., 15,40 hod.

Společnost Ahold v České republice spolupracuje s potravinovými bankami od roku 2011. Desítky hypermarketů Albert tak každoročně darují neprodané zboží Federaci potravinových bank. V roce 2015 se dostaly k potřebným potraviny v nákupní hodnotě více než 6 milionů korun. S rozšiřováním sítě potravinových bank do dalších regionů roste i počet obchodů, které neprodané potraviny darují.

Prostřednictvím Federace putuje pomoc například do dětských domovů, farním charitám či azylovým domům a Naději. Neprodané čerstvé potraviny, které nesplňují nároky na konzumaci, jsou darovány například zoologickým zahradám.

 

Opatření k předcházení vzniku odpadů ve stavebnictví
Petr Dobrovolný, Dobrovolný architektonická kancelář
Út 25. 10. 11,00 hod.

Návrhem budovy je možné výrazně ovlivnit množství produkovaného odpadu a možnosti jeho dalšího využití. Tento příspěvek se zabývá vztahem mezi objemem a životností stavebních konstrukcí a množstvím stavebního odpadu a následně i faktory, které mají dopad na organizační náročnost třídění, čistotu vytříděného odpadu, energetickou a technologickou náročnost recyklace, technické vlastnosti recyklátu nebo podíl nerecyklovatelného odpadu. Naznačené vztahy budou ukázány na příkladech konkrétních konstrukcí a staveb.

 

Tušili jste, že vás může průmyslový odpad dostat na největší světovou výstavu?
Jindřich Fialka, Q Designers
Út 25. 10. 12,30 hod.

Zakladatel studia Q Designers Jindřich Fialka na pár příkladech ukáže, jak je možné z průmyslového odpadu vykřesat sériově vyráběné produkty, získat nové obchodní partnery, nebo třeba mezinárodní mediální ohlas. Design je pro něj nástrojem inovace a používá ho jako metodiku k zodpovídání otázek ze všech oblastí podnikání od elektromobility přes bankovnictví až po nakládání se sekundárními surovinami.

 

Předcházení vzniku odpadů v obcích – manuál pro obce
Milan Havel, Arnika – program Toxické látky a odpady
Po 24. 10., 14,00 hod.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Co to ale v praxi znamená pro obce a co je pro ně nejefektivnější? Je to osvěta, motivační systém či nějaké konkrétní opatření? Existuje nějaká vazba mezi úrovní recyklaci odpadů v obci a tím, kolik odpadu se v obci vyprodukuje? Která opatření jsou nejvýznamnější?
Na to se podíváme při analýze nakládání s odpady v jednom kraji a nad manuálem k předcházení vzniku odpadu, který Arnika zveřejnila na webu v roce 2015.

 

Jak se odpad mění v poklad aneb zkušenosti s freeshopem Zdrojovny
Blanka Havlíčková, Zdrojovna
Po 24. 10., 16,30 hod.

Freeshop Zdrojovny je komunitní prostor, do kterého návštěvníci odnášejí věci do domácnosti, které již nevyužívají a chtějí je poslat dál. Zároveň si odtud kdokoliv z veřejnosti může odnést odložené věci zcela zdarma. Otevírací hodiny jsou pravidelně dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek mezi 17,30 a 20,00. Význam tohoto prostoru je komunitní, sociální a zároveň důležitý pro prevenci vzniku odpadu. Celý projekt funguje díky práci mnoha dobrovolníků, kteří se o provoz prostor Freeshopu Zdrojovny starají.

 

Využití odpadního materiálu z výroby betonu
Tomáš Hubálek, Cemex Czech Republic, s.r.o.
Út 25. 10. 14,40 hod.

Při výrobě betonu je možné používat recyklační zařízení, které je určeno k dalšímu využití čerstvých zbytků betonové směsi z autodomíchávačů a autočerpadel na beton, kdy vyprané kamenivo a kalová voda nachází přímé využití při výrobě nových betonových směsí. Vhodný systém sedimentačních jímek zajišťuje separaci pevných částic ze splachů areálu betonárny a maximalizuje využití dešťových vod. Lze prohlásit, že veškerý odpadní materiál vznikající z provozu betonárny může nalézt další využití a nemusí končit na skládkách odpadu.

 

Jak efektivně předcházet vzniku BRO v obci? Poučení z dosavadních chyb
Jiří Jalovecký, Via Alta, a.s.
Po 24. 10., 14,20 hod.

Prevence vzniku BRO je stejně jako u ostatních druhů odpadů pro obec nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější variantou. Systém je však třeba nastavit komplexně a s dlouhodobým výhledem. V minulosti byly často budovány dlouhodobě neudržitelné systémy nakládání s BRO.

První krok k udržitelnému systému je podpora domácího kompostování, a to zejména naučit občany, jak doma správně kompostovat a využívat vyrobený kompost. Dalším krokem je vyřešit rostlinné zbytky z údržby obecní zeleně a BRO, které nejsou lidé schopni zpracovat doma. Obec může zřídit systém komunitního kompostování, ale je třeba brát v úvahu náklady na provoz celkovou náročnost podobného zařízení.

 

Portál Nevyhazujto – věci s příběhem
Roman Kmoníček, Nevyhazujto.cz
Po 24. 10., 16,20 hod.

Nevyhazujto.cz je internetový portál, který nabízí svým uživatelům možnost darovat či získat věci za odvoz, tedy zdarma. Představuje nemonetizovanou a neziskovou aktivitu, jejíž hlavní myšlenkou je dát věcem druhou šanci, nevyhazovat je, ale smysluplně využít někým druhým. Svou činností zmenšuje zátěž životního prostředí o zbytečný odpad. Nejčastější kategorií nabízených věcí přestavuje nábytek a elektronika. Nevyhazujto navštíví 60 až 90 tisíc lidí za měsíc. S chodem portálu pomáhají i dobrovolníci.

 

Možnosti financování předcházení vzniku odpadů
Tomáš Kovařík, Ministerstvo životního prostředí
Po 24. 10., 9,40 hod.

Jednou z cest k získání potřebných prostředků pro projekty předcházení vzniku odpadů jsou dotační programy Ministerstva životního prostředí. Jedná se o Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 a Národní program životní prostředí. Přednáška bude zaměřena na představení obou základních programů, možností získání dotací na investiční a neinvestiční projekty. Součástí přednášky bude harmonogram výzev na rok 2017 OPŽP 2014+.

 

Zodpovědné řízení životního cyklu IT a snižování nadspotřeby
Pavel Kruba, Sims Recycling Solutions, s.r.o.
Út 25. 10. 12,20 hod.

S narůstající rychlostí obměny IT zařízení roste i produkce odpadu, spotřeba energií a surovin, čímž roste zátěž na životní prostředí a ztenčují se zdroje. Vyřazenou výpočetní techniku nevnímáme jako odpad, ale jako zařízení k dalšímu užívání, případně jako zdroj materiálů. Základní premisou naší činnosti je garance bezpečnosti dat, která zabrání zneužití informací z vyřazené IT. Profesionální technický audit určí možnost opětovného užití či potřebu recyklace. Jedná se o profesionální, moderní a zodpovědný přístup k životnímu cyklu IT, plně v souladu s konceptem cirkulární ekonomiky a udržitelným rozvojem.

 

Inovativní přístup k zákazníkům v oblasti nakládání s odpady
Lubomír Loudil, SUEZ Využití zdrojů a.s.
Po 24. 10., 15,20 hod.

Očekávání podniků, měst a obcí v oblasti odpadového hospodářství se mění. Logicky se mění také role odpadářů. Moderní odpadová firma není „likvidátorem“ odpadů, ale dodavatelem řešení, jak v konkrétní organizaci předcházet vzniku odpadu nebo jak využít odpad, který již vznikl.

Příkladem je spolupráce odpadové firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. a Linde Vítkovice a.s. Případovou studii Regenerace acetonu – z odpadu nová surovina představí Lubomír Loudil, manažer obchodní skupiny SUEZ Využití zdrojů.

 

Návrhy nových zákonů o odpadech a posílení předcházení vzniku odpadů
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
Po 24. 10., 9,10 hod.

Příprava nového zákona o odpadech a nového zákona vybraných výrobcích s ukončenou životností je významnou prioritou Ministerstva životního prostředí. Prostřednictvím změn obsažených v nových zákonech chce Ministerstvo životního prostředí posílit principy oběhového hospodářství. Kombinací stávajících a nových nástrojů obsažených zejména v novém zákoně o odpadech Ministerstvo životního prostředí chce vytvořit zákonné předpoklady pro redukci skládkování ve prospěch prevence vzniku odpadů, opětovného použití nebo recyklace, které jsou významně ohleduplnější k životnímu prostředí, podporují vznik nových pracovních míst a mají i pozitivní ekonomické dopady.

 

Předcházení vzniku odpadů v kontextu oběhového hospodářství v ČR
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
Út 25. 10. 9,10 hod.

Přednáška bude zaměřena na představení pozice předcházení vzniku odpadů v kontextu oběhového hospodářství nejen v ČR, ale i EU. V rámci sdělení "Uzavření cyklu: Akční plán EU pro oběhové hospodářství" Evropská komise identifikuje aktivity vedoucí k předcházení vzniku odpadů jako klíčové pro celý koncept oběhového hospodářství. Z tohoto pohledu je zřejmé, že význam předcházení vzniku odpadů bude stoupat, ať už v různých průmyslových sektorech nebo sektoru komunálním. Česká republika se zejména prostřednictvím schváleného Programu předcházení vzniku odpadu aktivně v této oblasti angažuje.

 

Podpora zaměstnanosti v oblasti odpadového hospodářství
Gabriela Melková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Po 24. 10., 11,40 hod.

Úřad práce poskytuje příspěvek na zřízení či vyhrazení společensky účelného pracovního místa a příspěvek na výkon veřejně prospěšných prací.

Z Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 jsou podporovány projekty realizované NNO, agenturami práce, obcemi, zaměstnavateli apod. na podporu zaměstnanosti (např. rekvalifikace, příspěvky na zřízení nových pracovních míst apod.).

Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost je podporováno sociální podnikání. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního. V rámci OPZ jsou podporovány dva typy sociálních podniků – integrační sociální podnik a nově také environmentální sociální podnik.

 

Co s odpadem na úrovni prodejny, který již vznikne
Jaroslav Musil, Ahold Czech Republic, a.s.
Út 25. 10. 15,00 hod.

Základní teze:

  • Výchozí předpoklad = prodejní řetězec nemůže fungovat bez produkce odpadů
  • Nutnost nastavení odpadové strategie („waste management“)
  • Struktura odpadů v obvyklé prodejně obchodního řetězce (využitelné x nevyužitelné)
  • Nakládání s odpady v obchodním řetězci a jejich logistika
  • Možnosti využití odpadů v koncových zařízeních (důsledky a ekonomické aspekty)
  • Likvidace nevyužitelných odpadů (ekonomické a ekologické dopady)

 

Cíle programu TOP Waste Management
Judita Naňková, Erste Corporate Banking
Po 24. 10., 12,20 hod.

Budoucnost přichází s novými myšlenkami, a to i v odpadovém hospodářství v České republice. Jak se podaří uchopit příležitost změny systému v nakládání s odpady je na nás?

V Erste Corporate Banking chceme tuto změnu podpořit tak, aby se podařilo nový systém nastavit k maximálně efektivnímu využití odpadů a eliminaci jejich vzniku. Známe tisíce podnikatelských příběhů. Pomůžeme odhalit rizika ve Vašich plánech, která mohla být přehlédnuta a změnit je v příležitosti. Přestaneme odpady plýtvat?

 

Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů
Jan Pavlíček, GreenSolution
Po 24. 10., 11,00 hod.

Prezentace by měla představit projekt „Hledání nových způsobů informační podpory Programu předcházení vzniku odpadů“, jehož zadavatelem je TA ČR, garantem MŽP a řešitelem je společnost GREEN Solution, s.r.o. Projekt probíhá od dubna 2016 do prosince 2016.

Hlavními výstupy by měly být 3 metodiky (uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku odpadů, metodika pro SEV a školy a metodika pro veřejnou správu) a příručky a letáky pro vybrané cílové skupiny (občan, obce, gastrosektor, stavební sektor).

 

Od koncových technologií k udržitelné spotřebě a výrobě
Květa Remtová
Po 24. 10. 12,00 hod.

Prokázání vlivu životního prostředí na zdraví lidí (Londýn 1952).
První způsoby OŽP (NPK, koncové technologie).
Nedostatečnost reaktivní strategie (US EPA 1975 – 1985).
Vznik čistší produkce (USA po r. 1984, univerzální použití).
Udržitelný rozvoj 1987. (Podpora prevence. Ekolabeling).
Plán realizace UR - Rio 1992. (Neudržitelné vzorce spotřeby a výroby změnit na vzorce udržitelné. Vývoj LCA, EMS, ISO 14000, začátky ekodesignu).
Realizace UR (Konference OSN: Johannesburg 2002, Rio + 20 v r. 2012).

 

Nastavení a provoz odpadového hospodářství v LEGO
Monika Ruprichová, LEGO Production, s.r.o.
Út 25. 10. 15,20 hod.

V rámci prezentace zajištění oblasti odpadového hospodářství v LEGO Production s. r. o. v Kladně bychom vám rádi představili naši společnost, její principy  a cíle uplatňované v oblasti produkce odpadů, představíme stručně provoz odpadového hospodářství v našem provozu v Kladně a na závěr zmíníme některé z projektů, které nám pomáhají snižovat produkci odpadů, zvyšovat jejich recyklovatelnost a celkově dosahovat nastavených cílů v této oblasti.

 

Zkušenosti z projektů udržitelné spotřeby a výroby
Pavel Růžička, Empress, o.p.s.
Út 25. 10. 11,20 hod.

Uplatňování principů udržitelné spotřeby a výroby na úrovni podniku spočívá v maximalizaci pozitivních a minimalizaci negativních dopadů podnikatelské činnosti jak na podnik samotný, tak na jeho okolí. Často hovoříme o tzv. eko-efektivních či dobrovolných přístupech.
Existují jednoduché postupy jak poznat, ve kterých oblastech daného podniku existuje největší potenciál úspor a dalších zlepšení a které nástroje mohou být pro podnik nejefektivnější. Jedním z takových nástrojů je metodika Vstupního hodnocení udržitelé spotřeby a výroby vycházející z principů čistší produkce.

 

RE-USE management v podmínkách statutárního města Brna
Veronika Singrová, Magistrát města Brno
Po 24. 10., 14,40 hod.

Prezentace bude zaměřena na představení různých projektových částí RE-USE managementu statutárního města Brna včetně zhodnocení zkušeností z přípravy a výsledků dosavadní praxe. Současně se jedná i o signál, že statutární město Brno plně vnímá důležitost podpory přechodu z lineárního modelu spotřeby na novou vizi, kterou Evropská komise schválila v balíčku oběhového hospodářství s názvem Uzavření cyklu.

 

Prioritní osa 3 OPŽP 2014+ a předcházení vzniku odpadů
Petr Stejskal, Státní fond životního prostředí ČR
Po 24. 10., 10,00 hod.

Podpora předcházení vzniku odpadů má v novém Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 – 2020 samostatný Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů, který je rozdělen do dvou aktivit. V současné době je vyhlášena výzva na příjem žádostí z aktivity 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů. Další výzvy budou následovat i v příštích letech programového období, včetně výzev na projekty aktivity 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů. Tím je zajištěna podpora jak pro veřejnou, tak i podnikatelskou sféru.

 

Racionalizace provozu slévárny a strojírenské výroby s využitím metodiky čistší produkce
Josef Šlesinger, CPC Brno
Út 25. 10. 14,00 hod.

Čistší produkce (CP) systematicky odhaluje technické i organizační možnosti pro předcházení vzniku odpadu a znečištění u výrobních procesů. Lepším využíváním vstupů výroby se dosahuje dvojího zisku: snížení výrobních nákladů podniku a snížení produkce odpadu a znečištění.
Přednáška představí opatření provedená v podniku MORA MORAVIA , a.s., výrobci plynových i elektrických varných a topných spotřebičů, kamen na tuhá paliva atd. Maximální doba návratnosti vložených investic činila 5 roků.

 

Chemický průmysl pro oběhové hospodářství
Ladislav Špaček, Svaz chemického průmyslu ČR
Út 25. 10. 12,00 hod.

Oběhové hospodářství, které se snaží být novým šlágrem v politikách Evropské unie, vnímá chemický průmysl ve vší komplexnosti. Základní idea – pokud využijeme suroviny ze 100 %, minimalizujeme negativní vlivy na životní prostředí. Pokud to dokážeme opakovaně, není co řešit.
- Všechna zařízení pro chemické výroby jsou na úrovni nejlepších dostupných technik a mají jednoznačnou materiálovou bilanci výroby.
- Pro finální výrobky určené pro stavebnictví využíváme hodnocení životního cyklu výrobku (LCA).
- Chemické výroby jsou schopny využívat např. i nebezpečné odpady vznikající při zpracování kovů atd.

 

Předcházení vzniku potravinových odpadů v novele zákona o potravinách a jeho podpora z prostředků Ministerstva zemědělství
Martin Štěpánek, Ministerstvo zemědělství
Po 24. 10., 11,20 hod.

V roce 2016 připravilo MZe nový dotační program na podporu potravinových bank. Byla poskytnuta podpora ve výši přesahující 23 mil. Kč jednak na podporu provozu potravinových bank, tak i na investice do zařízení. Předpokládáme pokračování tohoto dotačního programu ve stejném rozsahu.

Novela zákona o potravinách umožní charitativním organizacím zdarma dostávat od prodejců například potraviny s deformovaným obalem nebo potraviny, které jsou nepřesně či nedostatečně označeny. Potraviny musí být ale bezpečné. Pro prodejce s obchodní plochou větší než 400 metrů čtverečních to bude povinné.

 

Předcházení vzniku odpadu v malých obcích aneb Oslavy bez odpadu
Andrea Štěpařová, Gabriela Koukalová; Zelené srdce z.s., obec Hlavenec
Po 24. 10., 14,10 hod.

Obec Hlavenec se při letošních oslavách 630 let od první zmínky jejího vzniku spojených se srazem rodáků vydala cestou bezodpadovou. S vizí nadcházející velké akce, která bude mít zároveň minimální dopad na životní prostředí, se rozhodla podpořit projekt místního Spolku Zelené srdce s cílem předejít při oslavách vzniku odpadu.

 

Implementační centrum cirkulární ekonomiky (ICCE) SPDS ČR
Ing. Petr Šulc, Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
Út 25. 10. 10,00 hod.

SPDS ČR podporuje využívání odpadů již 50 let. V červnu zřídil ICCE, které důrazně staví na principech využívání odpadů jako zdrojů surovin, doplňkově i energie.

Cílem ICCE je podpora realizace nejúčinnějších postupů předcházení vzniku odpadů ve výrobě, službách a veřejném sektoru a nakládání s odpady jako s cennými zdroji. ICCE staví na detailní dlouhodobé znalosti oboru, trvalém vyhledávání BAT technologií, na znalosti obchodních principů v dané oblasti v ČR, v EU, ale i globálně.

 

LCA jako nástroj při předcházení vzniku odpadů
Markéta Švančarová, VŠCHT v Praze, České ekologické manažerské centrum; Vladimír Kočí, VŠCHT v Praze
Út 25. 10. 11,40 hod.

Pro předcházení vzniku odpadu je důležité mít představu, které zúčastněné procesy se hlavní měrou podílení na vzniku odpadu. Metoda LCA umožňuje identifikovat hlavní vstupy a výstupy materiálů a energií do výrobních procesů, zároveň dokáže identifikovat, které z těchto vstupů a výstupu mají největší environmentální dopady a významnost.

Cílem příspěvku je ukázat, jak metoda LCA pomáhá identifikovat místa, kde má smysl hledat řešení pro omezení vzniku odpadu.

 

Oběhové hospodářství, druhotné suroviny a MPO
Miroslava Tomiková, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Út 25. 10. 9,40 hod.

Druhotné suroviny byly v minulosti samozřejmou součástí průmyslových procesů. S vývojem nové legislativy postupně docházelo k částečnému útlumu využívání některých komodit druhotných surovin. Jak nyní nastavit efektivní cyklus zdrojů bez další administrativní a finanční zátěže podnikatelské sféry? Mají druhotné suroviny v novém směru EU své místo a opodstatnění? Nebo jde vývoj již zcela novým jiným směrem? Otázek k aplikaci předcházení vzniku odpadů a k uplatnění principům oběhového hospodářství v praxi bude pravděpodobně přibývat.

MPO některé z těchto otázek řešilo při zpracování Politiky druhotných surovin ČR a následně i v Akčním plánu. Jsme však stále na samém začátku potřebných změn, které je potřeba  diskutovat, neboť se dotknou celého hospodářství a tím odborné i občanské veřejnosti.

 

Předcházení vzniku obalových odpadů
Dušan Tripal, Tripet Třeštice
Út 25. 10. 15,10 hod.

Zpracováváme kartonový odpad – mechanicky pomocí kruhových nůžek a výsekového lisu – formátováním prokladů na rozměry požadované zákazníkem. Obchodujeme s použitými kartony, zásobami kartonů.

Pro tyto účely je nutné třídit a rovnat kartonový odpad již během výroby. Problémem není legislativa, ale neochota pracovníků (včetně vedoucích) odpadových hospodářství vůči novým věcem, vyhovuje stávající stav, kdy se nemusí nic dělat, zkoušet.
V případě spolupráce kartonový odpad zhodnotíte finančně lépe.

 

Předcházení vzniku odpadů ve Škoda Auto, a.s.
Jana Turková, Škoda Auto, a.s.
Út 25. 10. 14,20 hod.

Prezentace se zabývá vybranými procesy a problematikou v oblasti odpadového hospodářství ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s. Vysvětluje systém stanovování opatření v rámci strategie GreenFuture, která vychází z principů trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Vybraná opatření k tématu PVO jsou součástí prezentace. Současně jsou v prezentaci uvedena již nastavená opatření PVO a aktivity společnosti vztažené k problematice. Závěrem se zaměřuje na přeměnu odpadu na zdroje, která vychází z Programu PVO ČR a Politiky druhotných surovin ČR z pohledu možného dopadu na společnost.

 

Projekt Jsem zpět!
Tereza Ulverová, Elektrowin, a.s.
Po 24. 10., 15,00 hod.

ELEKTROWIN a.s. se jako provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení zaměřuje především na domácí spotřebiče. V roce 2015 spustil projekt jejich opětovného použití vytvořením sítě sběrných míst – certifikovaných servisů, kde mohou občané spotřebiče předat a kde jsou spotřebiče prověřeny z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Spotřebiče jsou dále bezplatně předávány výhradně neziskovým a charitativním organizacím.

 

Vedlejší produkt jako nástroj předcházení odpadů při výrobě konferenčního nábytku
Lukáš Vejtruba, ENVIROCONT, s.r.o.
Út 25. 10. 15,40 hod.

V rámci přednášky bude na konkrétním příkladu společnosti vyrábějící nábytek pro kongresová centra i domácnosti přiblíženo využití legislativního nástroje tzv. vedlejšího produktu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k převodu vybraných zbytků vstupních materiálů mezi kategorií odpadu a vedlejšího produktu.

 

IKEA dává nábytku druhou šanci
Vladimír Víšek, IKEA Česká republika
Po 24. 10., 15,10 hod.

Severské země jsou pověstné svým blízkým vztahem k životnímu prostředí. Není tomu jinak ani u švédské nábytkářské společnosti IKEA. Svou vizi udržitelného rozvoje si IKEA vytyčila ve strategii Lidé a Planeta.

Součástí strategie je usilovat o minimalizaci odpadu a co nejvíc mu na každodenní bázi předcházet. K tomu jsou od roku 2000 zřizovány ve všech obchodních domech tzv. Recovery oddělení, která dávají vrácenému, poškozenému či použitému nábytku nový život a vrací jej znovu do oběhu.